Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2498. Woensdag 24 April 1889. 29e Jaargang. Y00R HAAR VADER GEB0ET. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Eranco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32*. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven - bushouders. iDVESTSNTIfiN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaateruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Kit bind verschljnt Ulnsdar- en Vrljdagavond bl| den nltgever P. J. VAN O E 8 A N D I. te ler Neuzen. Ir*olitieli Overzicht. De gevluchte held, omgeven door schitterende genien op 't gebied der lawaaimakerij, schijnt voor goed Brussel als operatiebasis gekozen te hebben. Het huis /Avenue Louise," vroeger een kostschool, is door hem gehuurd voor 7000 frs. voor den tijd van drie jaren en onder voorwaarde, aan het einde van elk jaar te mogen opbreken, zoo de generaal het noodig moeht oordeelen zijn hoofdkwartier te verleggen. De woning zal eene belangrijke ver- bouwing ondergaan. In den stal is slechts plaats voor drie paarden en de generaal wil aclit paarden, waaronder zijn beroemd zwartje, houden. Een leger werklieden is aan den arbeid; men boent en scbrobt, men stukadoort en breekt af, men bouwt, men schildert en behangt. De groote man is het leven in hotels moe en wil zoo spoedig mogelijk een eigen huis hebben. In het geheel bevat de woning negentien grootere en kleinere vertrekken, kelders en sous-terrains niet mede gerekend. De tuin is fraai aangelegd en de gelegenheid is een vijftig meter afstands van die des Bouapartistischeo pre- tendents, prins Victor. Intusschen gaat men in Frankrijk voort met het onderzoek naar de duistere werken des vluchtelings. Rocuefort beeft verklikt, dat op den dag voor de verkiezing van president Camot een cornite uit de hootden der patriottenliga was gevormd, teneinde voor het geval dat Jules Eerry tot president werd verkozen, te Parijs eene revolutie te doen uitbarsten, met welk plan Bou- langer bekend was. Zelfs zouden personen uit de naaste omgeving van president Grevy, onder anderen generaal Brungeve, hunne instemming met dit plan hebben betuigd. Een rotte boedel is t in 1' rankrijk (Zie verder 't bericht in de rubriek „Buitenland".) Met Italie schijnt, Frankrijk op beteren voet te komen, zelfs heeft de Franscbe ex-premier Floquet met z.ju neef, den Franschen gezant bij de Itali- aansche regeering, Mariani, aan den heer Crispi een bezoek gebracht. Italie raakt met lurkije intusschen in dik weer. Crispi heeft ernstige klachten ingedieud bij de Porte, omdat de regeering van Janina het bezoek niet heeft beantwoord, door den Italiaanscben consul van Prevesa te zullen zendeu. Als dit maar weer geen Bismarckiaansche methode is om een hoog oorlogsbudget grond van bestaan te geven. Het pas geboren Rumeensche ministerieCatargi dreigt een gevaar. In eene zeer belangrijke kwestie, die der laudsverdediging, heeft het de meerderheid tegen zich, die den afgetreden minister Cam tot hoofd heeft. Het ministerie is Russophiel in merg en been. Zijn eerste regeeringsdaad was de in- trekking van het besluit tot uitzetting van een aantal Russische koopheden in heiligenbeeldjes. De liedeu, die ffop den boer reisdeu,' verkochten prentjes met figuren van heiligen, maar aan de keerzijde was steeds een portret van den czaar of EETJILLETON. Ze was niet op goed geluk af weggegaan, maar had haar plan rijpelijk overwogen, eer zij Wal- lersbrunn verliet. Uit Weenen had zij aan haar voogd, den geestelijke Baruau, geschreven en verliet toen de hoofdstad met den postwagen. Een paar weken geleden zou zij den moed tot zulk een onderneming niet gehad hebben het betrof niets minder dan een reis naar Rome. Tien dagen later had zij het doel van hare reis bereikt. Zij nam haar intrek in een logement in een der buitenwijkdh. Het was haar plan, al wat de papieren uit het schildpadden kistje haar ge openbaard hadden, grondig te onderzoeken voor zij tot haudelen overging. Sedert twintig dagen wist Alice, dat Baron Ludwig von Erlenburg nog leefde, maar het was haar nog duister, onder welke omstandighede.n hij destijds in Sal Salvatore was opgenomen. Ook was er ook nog iets, dat hare belangstelling had gewekt. Zij had in het kistje twee brieven gevonden, onderteekend Ama- lia, over wier inhoud zij niet goed kon oordeelen, daar zij gedeeltelijk verscheurd waren. Zij begreep echter, dat er betrekking had bestaan tusschen deze Amalia en den baron Von Erlenburg. Onervaren als Alice was, hoopte zij bij Amalia van den eenen of andereu populairen RussischeD generaal te vinden. Zij waren de ijverigste werk- tuigen der panslavitische propaganda. Men begrijpt, dat de stokebrand Hitrowo zeer in zijn nopjes is. Dit heer moet gezegd hebben Wij hebben de ministerieele crisis gelukkig achter den rug, nu komt de koningscrisis aan de beurt." Een door Rusland betaald blad zegt ronduitDe oorlog tegen de kroon is nu verklaard de Koning dient op alles voorbereid te zijn Denkelijk zullen de Rumeniers evenwel niet lang dulden, dat een Russisch diplomaat bij hen den baas speelt. Eenige Russische bladen trekken tegen de Fran schen te velde. Het eeuwfeest van 1789 wordt vhet jubileum eener schandelijke misdaad" ge- noemd en gebrandmerkt als een ongehoorde aan- matiging, dat de Franschen andere natien uitnoo- digen, de herinnering van den Koningsmoord mede te vieren. De Fransche inval in Rusland 1812, de Krim-oorlog, de Poolsche omwenteling, enz. worden mede in herinnering gebracht, die zijn nog niet gewroken zegt men. Alsof Rusland niet genoeg heeft aan het onderdrukken der nibilistisehe beweging. De Zwitsersche politie beeft dertien Russische, Poolsche en Slavische studenten in kechtenis genomen onder verdenking van mede- plichtigbeid aan de zaak der dynamietbommen, Eenige van deze personen zijn spoedig weder in vrijheid gesteld, aan anderen zal waarschijulijk het verder verblijf in Zwitserland worden ontzegd. De Pester Lloyd meent, dat Alexander III zelf de oorzaak is van het voortwoekeren der nihilistiscbe beweging, omdat hij zich blijft vastklampen aan een onverdraagzaam en door omkoopbaarheid ouzede- lijk regeeriugsstelsel. Ook wordt den Czaar ten laste gelegd, dat hij de Panslavistische woelingen aan- moedigt, omdat hij rekent op eene afleiding naar buiten, wanneer de toestand in het binnenland al te zeer gespannen wordt. Het blad wordt door den Czaar gelezen en voor een paar jaren heeft de Russische gezant aan het Oostenrijksche hof den hoofdredncteur het verzoek gedaan den Czaar te ontzieu. De gezindheid der Hongaren ten opzichte van den Czaar is er niet beter op geworden sedert de geschiedenis met Nathalie. Uit Apeldoorn meldt men De toestand van Z. M. den Koning blijft voortdurend zeer bevredigend, zijue krachten nemen eenigszins toe. Het bewustzijn van Z. M. en de belangstelling in zijn omgeving zijn teruggekeerd. H. M. de Koningin en H. K. H. de Kroon- prinses, reden Zondag in een open rijtuig door het dorp. Door de regeering is een wetsontwerp inge- diend, strekkende om den vijfjarigen dienst van steun te vinden om haar doel te bereiken, doch zij vergat, dat er twintig jaren verloopen waren, sedert het voorval, dat zij nu tot klaarheid wilde brengen. Zij nam de brieven uit het kistje en noteerde Villa Monti, Crovigno. Zoo luidde het adres, waarheen het antwoord op de brieven moest gezonden worden. Op zekeren morgen ging zij vroegtijdig op reis naar Crovigno, een landstadje niet ver van Na- pels, om Amalia op te zoeken. Haar hart klopte hevig, toen zij het stadje had bereikt. Zij was nooit zonder geleide uitgegaan en had veel min der buitenlands alleen gereisd. In verwarring stond zij nu aan het posthuis en mompelde Villa Monti, waar vind ik nu Villa Monti Men moet aan haar jeugdige onervarenheid toeschrijveu, dat die gedachte nu eerst bij haar opkwam. Kunt u mij ool# de straat aanwijzen, waar Villa Monti ligt P vroeg zij eindelijk aan een man, die voorbij ging. De boer keek haar aan met een spottenden grimlach. Villa Monti? Zoudt u dan niet weten, dat die villa den naam Villa Barners draagt-sedert Pietro er de eigenair van is? Ah zoo, zeide Alice verlegen. Ik zou denken, dat u de Monti's nauwelijks gekend hebt, grijnsde de boer. Het is meer de ingelijfden bij de militie te land der lichting van 1884 en den vierjarigen dienst van de inge lijfden bij de zeemilitie der lichting van 1885 met een jaar te verlengen. De Vereeniging van Margarine-boterfabrikan- ten in Nederland heeft in een adres aan de Tweede Kamer de bezwaren, die zij tegen de boterwet heeft, nader uiteengezet en verdedigd tegen de bestrijding van hare opvatting, dat die wet //eene agrarische wet" zou zijn, door de regeering ge- leverd. Aan het slot van het uitvoerig adres zegt het bestuur, dat de bezwaren der Vereeniging tegen de wetsvoordracht door de wijziging, daarin aan- gebracht, natuurlijk geenszins vermiuderd zijn, en zij haar verzoek handhaaft, dat de voordracht worde verworpen. Op de proefvelden der Rijkslandbouwschool te Wageningen worden dit jaar proeven met uit het Buitenland ingevoerde aardappelen genomen, teneinde den belangstellenden in ruimer mate mon sters te kunnen toezenden. Ook zijn weer ter proefneming onderscheidene nieuwe soorten gepoot, waaronder uit Zuid-Amerika. De stand der winter- gewassen is goed. Gerst staat zelfs uitnemend, rogge eveueens, tarwe redelijk. De kruisingen van tarwe en gerst worden voortgezet; men hoopt hierdoor een zeer goede varieteit te doen ontstaan. De Engelsche landbouwmaatschappij heeft besloten, de uitnoodiging der regeering, om personen naar Nederland te zenden, teneinde zich van het voldoende der maatregelen ter voorkoming van invoer van veeziekten te overtuigen, niet aan te nemen, maar der regeering te verzoeken, de in werking treding van het besluit der regeering, waarbij de invoer van levend vee uit Nederland weder wordt toegelaten, van Juni tot 1 September uit te stellen, teneinde ondervinding te verkrijgen van het vol doende der maatregen in Nerderlaud en het gevaar van veeziekten op de tentoonstelling te Windsor af te sluiten. Voorts wenscht zij de bestaande bepalingen op dit stuk te verscherpen. De Nederlandsche Heidemaatschappij is thans bezig, in enkele streken van Gelderland aan par- ticulieren geldelijke hulp te verleenen tot het bezaaien der heidevelden met dennezaad. Mingegoeden krijgen geheel kosteloos hunne velden bezaaid, terwijl aan meergegoeden alleen het dennezaad (5 kilo per hectare) wordt verstrekt, en dezen het dan voor eigen rekening er moeten doen onderwerken. Voorwaarden zijn hieraan betrekkelijk weinig verbonden, zoodat de eigenaren later geheel vrijelijk met de bosschen kunnen handelen. Alleen moeten zij er zooveel dennen op laten staan dat het behoorlijk bosch blijft, om later tot zekere hoogte te kunnen opgroeien. dan tien jaar geleden dat Pietro de herberg over nam. Herberg? herhaalde Alice. Nu ja, tegenwoordig noemen ze het een Zwit- sersch koffiehuis. Het huis ligt hierover, opdien berg. Als u er heen wilt de weg is een half uur gaans. En met een grijnslach draaide hij Alice den rug toe. Besluiteloos stond zij stil. Wat nut kon het hebben die villa te bezoeken, nu zij in andere handen was overgegaan Maar zij was vreemd in Crovigno en eerst over vier uren kon zij met den postwagen weder naar Rome terugkeeren. Onwillekeurig sloeg zij dus den weg naar de villa in, die zij weldra bereikte. Aan een meid, die juist over de plaats ging, bestelde zij een kop koffie en nam toen plaats op een bank, waar zij het vrije gezicht op de omringende landstreek had. Zooals gezegd is, Crovigno is een afgelegen stadje en ieder was daar dus nieuwsgierig, toen daar een vreemde jonge dame zonder geleide aan het posthuis af- stapte. Juffrouw Barnero bracht daarom eigen- handig de bestelde koffie, spreidde een servetover de tafel en vroeg onder de hand vriendelijk Wilt u hier in de stad bezoeken afleggen mejuffrouw Ik had Villa Monti willen bezoeken, en wist niet, dat die in andere handen was overgegaan, antwoordde Alice rondweg. Van Atjeh komen zeer gunstige berichten. Terwijl maanden achtereen de officiSele rapporten en de particuliere correspondeuties met elkaar over- eenstemden in de zoo treurige tijding omtrent het heerschen der beri-beri, dat aandringen op nog verdere ontruiming dan door de geconcentreerde stelling reeds is gedaan, zoowel door de mensche- lijkheid als door de zorg om het Indische leger en om de handhaving van ons gezag elders geboden scheen, hoort men thans van alle kanten, dat de beri-beri geweken is en zelfs dat de vroegere be richten zeer overdreven waren. In 1887 en ook nog in 1888 heeft de stand der ziekte het hoogste punt bereikt, thans is de lijn op de graphische voorstelling zoo laag als zij nog niet was, zelfs niet in de maanden Juni en Juli van het vorige jaar, toen velen ''t ergste meenden te boven te zijn. Het is te hopen, dat de beterschap niet toevallig en tijdelijk zij, maar het gevolg van al de reeds lang genomen maatregelen en dus voortdurend. Misschien zullen de Atjehsche hoofden, van wier toenadering in den laatsten tijd nog al eens wordt gerept, daarinede meer voortgang maken, zoodra zij zien dat zij in de beri-beri geen bondgenoot meer hebben, machtiger dan zij en door ons te recht gevreesd, en dat wij dus met meer klem tegen hen kunnen optreden, indien dit noodig is. Van het plan hoort men verder niets, waaruit men zou mogen opmaken dat de Minister van kolonien het heeft laten varen, of dat het eenvoudig bestaat in het verder voortgaan op den ingeslagen weg. Vrijdag namiddag half drie uur ontstond door onbekende oorzaak een hevige brand in de suikerwerk-fabriek van de heeren Bensdorp C0., Amstel 144. In een oogenblik stond het gebeele achtergebouw in lichtelaaie en greep het vuur, door de groote hoeveelheden suiker welke het in zijne nabijheid vond, snel om zich heen. Deeigenlijke fabriek komt uit in een doorloopenden gang, maar is omgeven door de perceelen aan den Amstel en belendt de achterzijde van het Grand Theatre der heeren Van Lier. Er was dus heel wat moeite om met het blusch- materieel het vuur te bereiken. De vele werksters, die aan de fabriek arbeiden, zochten in het eerste oogenblik van schrik een goed heenkomen en toen spoedig daarna de brandweer kwam, vond zij een groot deel van het perceel reeds aangetast. Oogen- blikkelijk toog zij met alle kracht aan het werk. Vier stoomspuiten, de Jan van der Heijde met vier slangen, de Vechtwaterleiding werden spoedig na elkander in het werk gesteld tot bestrijding van het vuur en zulks met zoo goed gevolg, dat men dra den brand meester was, en zich geheel kon wijden aan de bescherming der belendende perceelen. Een zware en dikke rook steeg toen uit het brandende pand op, dat nog steeds met dikke Villa Montiriep juffrouw Barnero verbaasd uit. Weet u< dan niet dat de Monti's reeds twaalf jaar dood en begraven zijn? Neen. Carlo Monti stierf dertien jaar geleden, ging de juffrouw weer voort, en Fedora, zijn vrouw, volgde hem een half jaar later in het graf. U is tocli geen familie van de Monti's Neen, familie niet maar Nu maar? Maar ik zou gaarne iets meer van die familie vernemen. Zij moeten een dochter hebben, die Amalia heet. De juffrouw stond verbluft en wendde eensklaps voor, dat zij iets in de keuken te doen had en over een paar minuten terug zou komen. Alice had tijd genoeg om na te denken over de vragendie zij wilde doen, want juffrouw Barnero, die haar Zondagsche muts was gaan op- zetten, bleef wel een kwartier weg. Neemt u mij niet kwalijk dat ik wat lang weggebleven ben, zeide zij met veel beweging. Hoe meer dienstboden men heeft, hoe meer men ze op de vingers moet zien. Misschien wilt u nog een kopje koffie daar in't paviljoen drinken. Het ligt daar in de koele schaduw en als men wat te vertellen heeft, praat men daar gezelliger dan in de open lucht, omringd door nieuwsgierige dienstboden. Alice keurde dit goed en weldra dampte de TER NEWSCIE COURAIT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1