Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 2496. Woonsdag 17 April 1889. 29e Jaargang. Binnenland. VOOR HAAR VADER GrEBOET. ABONNEMBNT: Per drie maanden biunen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32^. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVESTENTIfiN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. ■tit hi.'id versehljnt Oinwdas- en Vrljdagavoud bij den ultgever P. Jl. VAN DE 8 A N D E te Ter Nenzen. Ir»olitieU Overzicht. Adolf van Nassau is den 10 April te Luxemburg aangekomen. Hij droeg de uniform vau zijn vroeger leger, dat uatuurlijk in 1866 opgehoudeu heeft te bestaan, vanwege de aunexatie van Nassau bij Pruisen. De erfprins droeg de Oostenrijksche huzaren—uuiform. De Minister van Staat, de beer Eyschen, ontving den regent aan de grens, heette hem welkom en verzekerde, dat het land dankbaar was voor de overkomst. De hertog antwoordde, dat hij de meeste sympathie voor het land gevoelde en die vau het volk hoopte te wiuuen. Under klokgelui en toejuichingeu der menigte trok de stoet naar" het paleis, waar de hertog de dignitarissen ontving. Luxemburg verkeert onder het bestuur van de koningeu uit het Huis van Oranje-Nassau in bloeienden toestand, zei Minister Eyschen en hij overdreet niet. [let landje, met zijne 213,000 in- woners, heeft eene vrijzinnige constitutie en bloeiende fiuancien. De militaire lasten zijn er ook niet drukkend, zooals in de andere Europeesche Staten. Het leger bestaat uit twee compagnien, onder bevel van een majoor, en wel eene compaguie gendarmes, die twee officieren en 135 onder-officieren en man- schappen telt, en eene compagnie vrijwilligers met 5 officieren en 160 onder-officieren en manschap- pen. Rekent men een muziekcorps van 29 man nog mede, dan bestaat de Luxemburgschen krijgs- macht uit 421 man. De hertog heeft in piechtige zitting der Kamer den eed afgelegd, die aldus luidde „Ikzweertrouwaanden Koning-Groothertog. Ik zweer, mij te zullen houden aan de constitutie en de wetten des lands. Zoo waarlijk helpe mij God De hertog betuigde vervolgens den president zijnen" dank voor de getrouwheid en gehechtheid des lauds aan den Koning-Groothertog en het Huis van Oranje-Nassau. Die gevoelens strekken de bevolking, zoowel ais de souvereinen, tot eer, oindat deze ze wisten te verdieneuhet is niet zonder aandoeuing, dat ik heden de teugels van het bewind overneem uit de verzwakte handen van onzen ongelukkigen souverein, inijnen bloedverwant, vriend uit den tijd der jeugd; met u, mijne heeren afgevaardigden en de andere organen der openbare macht, zal ik getrouwelijk onzen huogge- eerdeu souverein dieneu ik zal ten voile de constitutie en wetten des lands eerbiedigen, wier verstandige toepassing zoo krachtig tot de algemeene welvaart heeft bijgedragenvan heden af ben ik Luxemburger met hart en zielik zal mijn plicht doen, plicht is altoos het richtsnoer en de hoogste wet van het Huis van Oranje-Nassau, dit weet gij bij ondervindingik voeg er bij, dat die plicht met mijne iunige wenschen overeenstemt en ik kan dit niet beter uitdrukken, dan door mij te bedienen van het oude devies van het Huis van Oranje-Nassau, welk devies de Koning en ik ruim FETJILLETON. 4) Zij rilde, toen die gedachte bij haar opkwam. Neen, dat kon niet zijn Het was niet mogelijk, dat de onzinnige woorden haars vuders betrekking hadden op daadzaken. Om aan haar pijnlijken toestand een einde te maken, trok zij de lade van haar schrijftafel open, nam het kistje er uit en opende het dadelijk. Doodsbleek verslond zij den inhoua der papieren, die ze achtereenvolgens uit het kistje nam. Nu en dan kon zij een uitroep van ontzetting niet bedwingen. Haar handen beefden, haar boezem zwoegde en haar trekken werden al strakker en strakker, hoe meer zij zich verdiepte in die bewijzen der schande. De adem bleef haar in de keel steken, toen zij daar de onwederlegbare bewijzen van haar ondergang zag. Zij scheen verpletterd, het-was meer dan haar onschuldige ziel verdragen kon. Yader, vader, hebt gij zulk eene ramp over uw kind gebracht? klonk het smartelijk van haar lippen. Ge hebt mij iets toevertrouwd, dat mij in het verderf zal storten. Met verwilderde oogen staarde zij naar de papieren, die haar ten ondergang moesteu voeren, en op het kostbare kistje, dat haar ten vloek werd. dertig jaren geleden hebben aangenomen voor de Orde van den Gouden Leeuw bij de beide takken van ons Huishet devies, hetwelk gij reeds zoo menigmaal met warm gevoel hebt toegejuicht, en dat op dit oogenblik de lofspraak van het verledene, zoowel als de verbintenis voor de toekomst is Je MaintiendraiZoo sprak de regent ongeveer. Daverende toejuichingeu besloten de rede. Geen zoo'n verkwikkelijk schouwspel biedt ons de republiek Frankrijk. Bij de verdere beraad- slagiug over het wetsontwerp, betreffende de regeling vau den werkkring des Senaats als Hooggerechtshof, ging liet er weder poolsch toe. Te midden van protest en geschreeuw, waar bij de woorden schande, boerenbedriegerij, leve de commune, gehoord werden, werd de sluiting bepaald. Het geheele ontwerp is aangenomen met 318 tegen 205 stemmen. De groote levenmaker en zijn vrienden schijnen zich in Brussel neer te zetten. De Belgische regeering heeft hem doen weten, dat, zoo hij zich niet het ver- blijf op Belgisch grondgebied wil outzegd zien, hij zich heeft te onthouden van elke openbare handeling. Na deze aaukondiging heeft de generaal zich ont houden van het afzendeu van proclamation, die de kwakzalver bij stroomen door de telephoon op Parijs afzond. Hij, de man, die zich inbeeldt iets te zijn, een generaal,die niet eens deugt voor vice-korperaal, omdat hij niet weet, wat krijgstucht is. Maar zoo'n man kan alleen in Frankrijk zijn rol spelen. De vrijheid is een kostbaar juweel, zegt „De Plattelander," maar in de handen vau een volk, dat zich in het slijk van zedeubederf en revolutie blijft wentelen, wordt het eindelijk een giftig ding, dat de maatschappelijke pest naar alle zijden uitstraalt. De Franschen die altijd hunne vrijheids-apostelen doldriftig voorbij vliegen, inplaats van hen, kalm van zin, te volgen, kunnen de vrijheid niet langer dan hoogstens twintig jaren verdragen. Die kost is te machtig voor hunne magen van kartou. Dan, als ze 't al te beuauwd krijgen, gaan ze nog harder om vrijheid gillen maar dan is 't ook hoog tijd, dat er een genees- heer komt, die hen een braakmiddel toedient, om hen te ontlasten van al dien onverteerbaren vrijheids- kost, dien ze gedachteloos hebben ingezwolgen. En nu heeft zich, bij gebrek aan een werkelijken geneesmeester, een kwakzalver voor hen opgedaan, zooals op de kermis nog nooit een zijn keel heeft heesch geschreeuwd. Die man is generaal, zooals in Frankrijk iedereen generaal wordt, die jong zijn militaire loopbaan beginteen redelijkeu brief kan schrijven; de gewone dienstreglementen kent; zijn chefs weet te behagen en van avonturen houdt. Dat 's Konings leven reeds zoo spoedig ten einde zou loopen, is, volgeus de jongste tijdingen Daar lag alles bij elkander. Kwitanties van het gesticht San Salvatore mompelde zij werktuigelijk. Verraad aan de vriend- schapsmeeken om erbarmingging zij voort, en legde de toegevouweu papieren weder in het kistje. O God behoed mijriep zij klagend uit. Trek uw hand niet van mij af, jnaar leid mij op het rechte pad, totdat ik een weg heb gevonden in dezen doolhof van vertwijfeling en ellende. Behoed mij, totdat ik verlossing uit mijn lijden gevonden heb. Alice stond op, zette het kistje weer in de lade, waggelde door de kamer en door leed en smart overstelpt zonk zij op een sofa neer, waar zij bleef liggen. Zoo bracht zij het overige van den dag door, zoo gingen de nachtelijke ureu voor haar voorbij. Toen de morgenzon haar bestraalde, stond zij werktuigelijk op. Haar kracht scheen gebroken, haar oogen stonden zonder glans en haar gelaat had alle kleur en uitdrukking verloren. Zeker zou niemaud in haar de gelukkige erfdochter herkend hebben, wier toekomst zoo schitterend scheen. Acht dagen later had Alice von Waldheim het kasteel Wallersbrunn verlaten. Zonder van iemand afscheid te nemen, zonder den grijzen geestelijke te raadplegen, had zij voor dag en dauw het rijtuig laten voorkomen, en was, met slechts weinig bagage naar het posthuis in van het Loo, niet te voorzien. De krachten van den hoogen lijder schijnen stationnair te blijven; de opgewondenheid vermiudertde slapeloosheid wijkt en zelfs bij geringe voedselopueming kan Z. M. op die wijze nog maanden voortleven. De instelling van een definitief regentschap gedurende 's Konings ziekte zal dus nog wel noodig zijn en deze kan te gemakkelijker spoedig plaats hebben nu de Raad van State, dank zij zijn onvermoeiden arbeid, reeds grootendeels door den achterstand heen is en het der optredende regentes dus tot een niet al te zware taak heeft gemaakt de verdere zorg voor den geregelden gang van zaken op zich te nemen. De indiening van het wetsontwerp tot her- ziening der wet op het lager onderwijs wordt dezer dagen verwacht. De Minister van financieu heeft bepaald, dat in 1889 kunnen worden aangesteld 15 surnu- merairs der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. In Juli a. s. zal het eerste examen en in Aug. a. s. het vergelijkend examen worden afge- nomen, op nader te bepalen plaats en tijd. Tevens zal gelegenheid worden gegeven tot het afleggen van het examen voor de betrekking van adspirant- verificateur voor ten hoogste 4 plaatsen. Aanmel- ding voor of uiterlijk op 1 Juni a. s. bij het departement van hnancien. Op de gisteren te Utrecht gehouden paarden- markt waren 1181 paarden en veulens aangevoerd. De paarden werden verkocht van f 30 tot /900; de veulens van f 80 tot f 250. De handel was levendig en er waren veel binuen- en buitenlandsche kooplieden. Men schrijft uit Eindhoven, 14 April Nadat gisteren alles rustig was gebleven, kwam gisteravond te 9 uur ongeveer een bende werksta- kers uit Gestel, waarbij zich een troep andere werklieden, die met de werkstaking niets te maken hadden, had aangesloten. Klaarblijkelijk waren zij opgehist. Te Gestel hadden zij bij eenige inge- tenen de ruiten verbrijzeld en kwamen waarschijnlijk met hetzelfde doel naar hier. De politie was echter van hun voornemen verwittigd en had de straten, die toegang verschaffen, afgesloten. Toen de bende na herhaaide aanmaning om rustig uiteen te gaan toch bleef doordringen, was de politie genoodzaakt van de blanke sabel gebruik te maken. Er werd een charge gemaakt, die ten gevolge had, dat de hoop uiteen werd gedreven. Verschillende personen ontviugeu letsel of verwondinghet is jammer dat een kind, hetwelk waarschijnlijk tus- schen het gedrang was geraakt, een sabelhouw ontving, waardoor het ernstig gekwetst werd. De werkstakers zijn van plan te blijven volhar- den en hebben de meisjes gedreigd, haar van de fabriek te zullen halen, indien ze Maaudag weer de naburige stad gereden. Niemaud wist waar- heen zij vertrokken was. Twee dagen later ontving haar voogd, een brief, waarin stond Bid voor mij, dat God mij bescherme in ge- vaar en mij behoede voor ondergang. Ik zal mijn geboorteplaats wel niet terugzien Verder bevatte de brief een verontschuldiging wegens haar vertrek en eenige beschikkingen omtrent het dienstpersoneel. HOOFDSTUK III. Aan den rechteroever van den Tiber, een wei nig noordelijk van Rome, lag het beroemde krank- zinnigengesticht San Salvatore verscholen achter boschjes van olijven en notenboomen. Die inrichting had een goeden naam. Ongeveer vijftig jaar geleden was zij gesticht door professor Palmare, een te Rome hooggeschat geneesheer. Vier jaren daarna nam zijn zoon de zaak over en nu kreeg San Salvatore een algemeen beken- den goeden naam. Sinds twee-en-twintig jaren behoorde het gesticht aan den tegenwoordigen directeur, Dr. Carlo Alfonso Rimoli, die het des- tijds had gekocht. Als arts en directeur van San Salvatore nam Dr. Rimoli een glansrijke positie in. Talrijke geneziugen hadden zijn roem zelfs over de gren- zen des lands verbreid. Dokters, die aan zijn inrichting waren werkzaam geweest, werden met voor- gaan werken voordat het loon weer op den ouden voet is gezetde vermindering van het loon komt voornamelijk ten nadeele der doosjesvullers. Deze ontvingen voor een plaat, dat is 200 doosjes, 6 cent en nu slechts 5 cent voor de 206 doosjes, dit moet een aanzienlijke vermindering van't week- loon voor hen zijn. De werkstakers hebben eenigen hunner naar Apeldoorn gezonden (na onderling het reisgeld bij elkander te hebben gebracht) om te onderzoeken hoe het daar gesteld isdaar kwamen zij tot de ontdekking, dat de werklieden voor het oude loon mogen doorwerken, terwijl ze hier verplicht zijn voor het verlaagde tarief te werken. Hierover waren zij het meest verbitterd en dit moet dan ook de voornaamste reden der werkstaking zijn. Uit Bloemendaal wordt gemeld Bloemendaal is in zijn voorjaarsdos. Het is de bloeitijd der hyacinten en een bekoorlijke aanblik schenken die uitgestrekte hyacintenvelden, wier geur men van verre inademt, die honderde schakeeringen van blauw en lila en rose en geel en oranje, ineensmeltende met helder wit, die be- vallige kelken zich verheffende uit het zachte groen. Nog prijken de zedige krokussen in haar levendig paars en oranje. Weldra zullen de tulpen hare kelken openen en het oog boeien door haar hellen gloed en bontenkleurenrijkdom, die zoo schoon afwisselt met de zachte tinteu der hyacinten. Het dichterlijk gemoed vermeit zich in het zuivere natuurschoon, dat op dit uitverkoren ptekje bloeit het vaderlandsch hart verheugt zich in de vlijten en zorgvuldige cultuur der kweekers die een schouwspel en eene bron van rijkdom schiepen, welke in Nederland alleen worden gevonden. Komt een bezoek brengen aan Bloemendaal, gij die klaagt dat de Hollandsche uatuur prozaisch is en dat de vaderlandsche industrie zich niet kan handhaven op de wereldmarktHet is bedroevend, terwijl zooveel bollen naar het buitenland worden uitgevoerd, dat in ons land de eigenaars van tuinen en buitenplaatsen nog zoo onverschillig zijn voor ons schoonste sieraad. Reeds bloeien de Paaschbloemen, straks komen de narcissen, de anemonen, de ranonkels. De sedert meer dan 30 jaren te Aardenburg bestaan hebbende commissie tot wering der bedelarij werd afgeschaft en bij den aanvang van het winter- seizoen 1888/89 vervangen door eene commissie tot werkverschaffing. Met vlasbereiding en mandenmaken werd een aanvang genomen. Tot dat einde werd door in- teekening der ingezetenen en verleende subsidie der aldaar aanwezige gestichten, 2000 bijeengebracht. Voor aanschaffing van vlas werd ruim f 700 uitgegeven en voor wisschen ter vervaardiging van manden 150. Aan werkloon en onderwijs in de vlasbereiding en het maken van manden werd bijna liefdeaan het hoofd van dergelijke gestichten geplaatst. De orde, die in het huis heerschte, de macht, die hij over zijn patienten had, en de tucht, die hij onder zijn dienstpersoneel wist te handhaven, dienden om zijn roem nog te vergrooten. Zoo was de tegenwoordige positie van Dr. Rimoli. Op een namiddag zat Dr. Rimoli in zijn schrijf- vertrek en hield zich met eenige belangrijke pa pieren bezig. Hij scheen niet best in zijn humeur. Zijn voorhoofd vertoonde diepe rimpels en hij blies driftig bij tusschenpoozen den rook van zijn siga- rette weg, terwijl hij de papieren inzag, wier inhoud hem niet scheen te bevallen. Hij hoorde niet dat iemand voor de deur stond en reeds twee- maal geklopt had. Eerst toen de deur geopeud werd, keek hij op. Wat wil je? vroeg de dokter driftig. Neem mij niet kwalijk, stamelde de man. Wat wil je? herhaaide de dokter driftiger. Is het in San Salvatore gewoonte om maar ieder oogenblik mijn schrijfvertrek binnen te dringen De man, die de gewoonten van zijn patroon kende, week achteruit en stamelde Een persoonlijke zaak, die niet als dienst op het algemeen rapport 's morgens of's avonds kan behandeld worden. De dokter keek den man doordringend aan en zeide op trotschen toon Ik denk, dat die persoonlijke zaak zoo'n groote haast niet zal hebben. TER NEIIZENSCHE (OIIRAM

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1