Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2495. Zaterdag 13 April 1889. 29® Jaargang. VOOR HAAR VADER GEB0ET. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. ttit blad verschljnt Dinsdas- en Vrljdasravond bij den nltgerer P. J. VIM DE 8ANDE te Tee Neuzen. JPolltieU. Overzicht. Le brav' general, die in Brussel zit, schrijft brommende manifesten aan zijne kiezers en bluilerige brieven aan zijne vrienden, wier inhoud wij maar niet opnemen. Een kerel, die op de vlucht gaat en de vrienden er voor zitten laat, is niet waard dat men veel nota van zijne geschriften neemt. De Parijsche rechtbank heeft de bestuursleden der patriotten-liga vrijgesproken van de deelneming aan een geheim genootschap, maar hen veroordeeld tot 100 francs boete en in de kosten, voor het houden eener niet geautoriseerde vereenigiug. De vrienden hebben daarop feest gevierd zonder lawaaimakerij kan men niet, ter wille van den dapperen generaal. Dat Deroulede, Naquet, Laguerreenz. van de partij warenlaat zich denken, maar dat Sulsiui, de verloren zoon, in de zaal verscheen, dit verwekt bevreemding. Kort geleden verklaarde de man, niet met den gevluchten lafaard meer van doen te willen hebben, en thans verschijnt hij als een berouwhebbend zondaar en noemt Boulanger openlijk een eerlijk man. Dat is na de vrijspraak, nu hij de roede niet meer vreest. Als Frankrijk veel zulke politici heeft, zal het land goed doen ze bij 't gros cadeau te doen. Naquet omhelsde den trouweloozen zondaar Paul Deroulede vloog eene jong gehuwde vrouw om den hals, die hem kwam feliciteeren met de vrijspraak en eene andere jong getrouwde dame bood zich bij Naquet aan om zich te laten omhelzen. Naquet was geen Jozef, hij sloeg Eva's dochter de arrnen om den hals. „Leve de echtscheiding riep een kwast. De aauwezige zonen van Minerva hieven een lustig liedje aan. Wie weet of de studenten niet iiever aan de omhelzerij hadden deelgenomen. Misschien hebben zij later hun beurt gekregen, 't einde van het feest is ons niet bekend. Jammer maar, dat de gevluchte lafelridder niet van de partij wasjuist een kolfje naar de hand van een ontrouwen echtgenoot. Dineereu en soupeeren, wijntje en trijntje, dat zijn woorden die op de agenda van Boulanger niet ontbieken. „De Kamer betreurt, dat zij door eene smarte- lijke aanleiding genoodzaakt is geworden tot het genomen besluit ten aanzien van eenen vorst, wiens veertigjarige regeering aan het land even zoovele jaren van voorspoed, geluk en vrijheid heeft ge- schonkeu," zei de voorzitter der Luxemburgsche Kamer, toen men eenstemmig had besloten, den ouden hertog van Nassau het regentschap op te dragen, daar de Kouiug-Groothertog tengevolge van ziekte in de onmogelijkheid verkeert om te regecren. En de staatsminister zeide „Het leven der volken telt, evenals dat der menschen, zijne dagen van leed. llet openbaar belang stelt somtijds harde eischeu. Hoogst smartelijk is den raadslieden der kroon het vervullen van den plicht geweest, die hun in dit oogeublik was opgelegd. Maar wij FEUILLETON. En bid, dat ik hiernamaals den geest van mijn vermoorden vriend niet als een spook ontmoete. O, vaderriep Alice uit. lJlhoofdigheid, merkte de dokter op. Vertrouw op God. Hij zal uwe zonden vergeven, mijnheer Von Waldheim, troostte de geestelijke. Als een waanzinnige keek de baron om zich heeu en riep: Mijn God, erbarm U over mij. De geestelijke verzocht alle aanwezigen om zich voor eenige oogenblikken te verwijderen uit de ziekenkamer. Weinige miuuten later riep de geestelijke de dochter alleen terug, en haar in doodstrijd verkeerende vader, die nu veel kalmer was, sprak tot zijn kind Alice, vergeef mij mijne schulden God zal mij misschien ook vergiifenis schenken. Vloek uw vader niet nooit Met eerbied en aandoening boog Alice het hoofd en zeide Zegen mij vaderUw zegen zal mij een steun zijn in het leven. Moge God u redden uit de gevaren, waarin mijne zonden uw jeugdig leven gestort hebben, sprak de zouden niet gehandeld hebben overeenkomstig den geest, die de langdurige regeering van onzen dierbaren en ongelukkigen vorst bezield heeft, indien wij uit het oog verloren hadden, dat in het openbare leven alleen het algemeen belang en de wet in aanmerking behooren genomen te worden.'' Die woorden, door de Luxemburgers gesproken en toegejuicht, doen het hart van elken rechtgeaarden Nederlander goed. In het Engelsche Lagerhuis kwam het vraagstuk der koepokinenting op het tapijt. De onjuiste en onware voorstellingen, welke Picton en zijne geest- verwanten tegen het middel vooral onder de minder ontwikkelde klassen trachten ingang te doen vinden, werden door cijfers aan de kaak gesteld. Zoo toonde Ritchie aan, dat tijdens de jongste pokken- epidemie te Sheffield de sterfte aan pokken onder de ougevaccineerde kinderen 4400, onder de gevaccineerde slechts 9 per 100000 bedragen had. Van de aangetasten waren er 869 per 1000 onge- vaccineerd en slechts 78 per duizend gevaccineerd. Uit verdere raededeelingen bleek, dat voor het invoeren der vaccinatie in 1841 de sterfte aan pokken in Engeland 3000 per millioen bedroeg; van 1853 tot 1871, toen de gedwongen vaccinatie werd ingevoerd, bedroeg zij 223, en na 1871 slechts 156 per millioen. In Duitschland, waar gedwongen vaccinatie en revaccinatie bestaat, bedraagt de sterfte aan pokken slechts 4, in Oostenrijk echter, waar geen dwang bestaat, 325 per millioen. De regeering zal een nieuw onderzoek te dezer zake instellen, overtuigd zijnde dat zij de anti-vaccina- tionisten mat zal zetten. Het ministerie Rosetti-Carp te Boekarest is ge- vallen, de verschillende elementen konden het niet langer met elkaar vinden. Koning Karel mag zijn oogen ook open hebben om mannen te kiezen, die niet in Russische wateren verzeilen. Ook in het Pruisisch ministerie was het niet pluiseen paar ministers zaten elkaar in 't haar en nu gaat die van openbare werken heen. Den leden van den Duitschen Rijksdag zal misschien weer eene schoone gelegenheid worden geboden om te laten zien of zij op de zakken der burgerij wiilen passen. De jonge keizer namelijk verkeert onder den indruk van de groote uitbreiding, die de Engelsche vloot door den aanbouw van 70 nieuwe oorlogschepen zal ondergaan en maaktplaunen om dit voorbeeld te volgen. De algemeene toestand van Z. M. den Koning schijnt werkelijk in de laatste dagen aanmerkelijk verbeterd, zoowel volgens officieele als niet-officieele berichten. De staat van onrust is veel minder, dikwijls dan vroeger, en daardoor is de slaap veel rustiger en verkwikkender. De krachten nemen baron nog met gevoel, toen sneed de dood zijn levensdraad af. Een zucht baron Felix von Waldheim lcefde niet meer HOOFDSTUK II. Maanden waren verloopen. Met weidsche pracht was baron Felix von Waldheim door een stoet van aanzienlijke uit den omtrek ten grave gebracht en dnarbij had den talrijke kransen op de lijkkist bewijs gegeven van de algemeene achting. Thans sierde een prachtig monument zijn graf. Dag aan dag ging op vervelende wijze voorbij op W allersbrunn, dat thans eenzaam en ongezel- lig daar lag. De bezoeken vau rouwbeklag en de gerechtelijke bemoeiingen waren achter den rug en nu kon Alice von Waldheim zich rustig aan hare smart overgeven. Nooit had het meisje getwijfeld aan de rechtschapenheid haars vaders zij had hem beschouwd als een toonbeeld van plicktsvervulling, als een volmaakt man in ieder opzicht. De algemeene achting, die hij genoot, deed haar nog meer met eerbied tegen hem op- zien. Daarom hadden de woorden, door haar vader (naar zij meende) in ijlhoofdigheid gesproken, haar rein gemoed niet zoo ontsteld. Zij vermoedde zelfs niet, dat er eenige waarheid in die woorden lag en gaf zich in volkomen gerustheid aan haar smart over. echter nog niet toe, wegens het weinig voedsel- verbruik. Men schrijft uit Den Haag aan de Zw. Ct. Van goederhand kan ik u nu mededeelen, dat het te verwachten wetsvoorstel van den Staatsraad de Koningin als regentes zal voordragen. De Koningin heeft Haar toestemming verleend, erken- nende dat haar onafgebroken tegenwoordigheid op het Loo ter verpleging niet meer bepaald noodig is. De achteruilgang van Z. M. is zoodanig, dat het rain of meer onverschillig wordt wie den lij- der verzorgt. Wij vernemen dat met de keuring van paarden, door de Commissie ter bevordering en ter aan- moediging van de verbetering der paardenfokkerij in Zeeland, in de aanstaande week een aanvang zal worden gemaakt. De eerste keuring zal plaats hebben te Hulst op Vrijdag 19 April en de vol- gende te Oostburg op Zaterdag 20 April, beide des voormiddags te half twaalf uren. In de verschillende keurings-districien zijn aangegeveu le keurings-district: afd. Zierikzee: 4 dekhengsten, 2 tweejarige hengsten en 35 merrien; afd. Tholen: 1 dekhengst en 1 merrie 2e keurings-districtafd. Walcheren2 dek hengsten, 1 tweejarige hengst en 2 merrienafd. Heinkenszand2 dekhengsten, 1 tweejarige hengst en 10 merrien; afd. Kruiningen3 merrien; 3" keurings-district afd. Oostburg5 dek hengsten en 5 tweejarige hengsten 4e keurings-district, afd. Hulst6 dekhengsten en 7 merrien zoodat te zamen door 63 landbouwers zijn aan- gegeven 20 dekhengsten, 9 tweejarige hengsten en 58 merrien, waaruit schijnt te mogen worden afgeleid dat die keuring bij velen in de provincie belangstelling wekt. Inlichtingen Argentijnsche Republiek De Minister van Buitenlandsche Zaken brengt in de Staats-Couraut ter kennis van belanghebbenden, dat de beer L. van Riet, consul der Nederlanden te Buenos-Ayres (Argentijnsche Republiek), aan zijn departement zal zijn te spreken op Woensdag den 17den, Donderdag den 18den, Vrijdag den 19den en Zaterdag den 20aten April a. s., alsmede op Woensdag den 248ten, Donderdag den 25,tcn, Vrijdag den 26sten en Zaterdag den 27,teD April daaraan- volgende, telkens des voormiddags van 912 en des namiddags van 24 uren. In de laatste dagen van Maart had aan 's Rijks Munt de aanmunting plaats van ruim 500,000 aan gouden lOguldenstukken, die, te beginnen met Maandag 15 April, zal worden gevolgd door de aanmunting van f 50,000 aan 25cent- stukken en f 280,000 aan lOcentstukken, ter verv^nging van gesleten zilveren pasmunt, die uit den omloop is genomen. Zoo bereikte Alice haar achttiende levensjaar, zonder de wereld buiten het kasteel te kennen. Onder de nagelaten papieren van den baron Von Waldheim had men geen testament gevonden en dus bleef zijn dochter in het ongestoorde bezit van de geheele nalatenschap Op herhaald verzoek van den baron had de geestelijke, de eerwaarde heer Barnau, die sinds jaren een welkome gast op het kasteel was ge weest, de voogdij op zich genomen, waardoor Alice een steun vond in haar treurige omstandigheden. Aan het kistje, dat haar vader haar in zijn stervensuur had toevertrouwd, dacht Alice niet meer. Zij had het in bewaring genomen, maar het was niet in haar gedachten opgekomen te onderzoeken, wat er in verborgen was. Zij had het in een lade van haar schrijftafel gezet en daar had het jaren lang kunnen blijven, indien zij niet door de ontvangst van een brief er toe was overgegaan den inhoud na te zien. In de maand Juli kwam op het kasteel Wal- lersbrunn een schrijven uit Rome, geadresseerd aan den baron Von Waldheim. Naar gewoonte opende Alice den brief, maar zij dacht aan een vergissing, toen zij las Hooggeachte Heer Daar er reeds twee maanden van het nieuwe halfjaar verstreken zijn, en ik nog geen bericht van U heb ontvangen, neem ik beleefd de vrijheid Onlangs werd door Prof. Van Iterson te Leiden met goed gevolg aan een patient een stuk uit de maag gesueden. Naar aanleiding hiervan meldt men Niet de operatie zelve is zoo ongehoord zeld- zaammaar wel het feit, dat de hoogleeraar in twee overeenkomstige gevallenkorten tijd na elkander de zware operatie heeft verricht, en eenige weken later in de gelegenheid was, beide patienten volkomen genezen aan de studenten te vertoonen. In beide gevallen had men te doen met kanker in het eene heeft de hoogleeraar een stuk uit de maag, in het andere uit den arm weggenomen. Toen nu beide patienten, in plaats van mager en vervallen, zooals vroeger, niet slechts hersteld, maar daarbij blozend en welvarend werden voor- gesteld, is door de talrijke studenten aan Prof. Van Iterson eene welgemeende ovatie gebracht. De tijdelijke bureau-ambtenaren van den rijks-waterstaat, die reeds meermalen beproefd hebben van den minister lotsverbetering te verkrijgen, hebben zich andermaal tot hem gewend. Een door 75 ambtenaren onderteekend adres is den minister aangeboden, waarbij adressanten verzoeken eene vaste aanstelling met regeliug van hun korps in klassen of rangen. Adressanten veroorloven zich bovendien de aan- dacht van den minister te vestigen op de onregel- matigheid van vermomde pensioneeringen, welke sedert enkele maanden zijn ingevoerd. Ambtenaren, door ziekte of ouderdom niet meer in staat hunne bezigheden te verrichten, worden b. v. met de helft of twee derde van hun salaris in dienst gehouden, zonder arbeid te leveren. Deze maatregel zou ten opzichte van ambtenaren die geen pensioen genieten, alien lof verdienen, ware het niet, dat die toelage betaald werd uit het op het artikel voorhanden bedrag voor de salarissen dezer ambtenaren. In weerwil dus, dat zij veel lager bezoldigd worden dan andere soortgelijke ambtenaren, betalen zij nu zelf het //pensioen," dat op die wijze door een hunner genoten wordt, en een natuurlijk gevolg is dus, dat er nu elk jaar zooveel minder beschikbaar is voor verhoogingen. Uit Neerbosch meldt men Op de klompenmakerij van de Weesinrichting alhier is langzamerhand eene nieuwe tak van huis- vlijt ontstaan. 't Vorige jaar kwamen op Neerbosch Amerikaansche en ook Engelsche dames, die bij haar bezoek aan de klompenmakerij bestellingen deden van kleine klompjes, die dieneu, om bloemen en andere knutselarijen in te bergen, nadat ze zijn opgehangen. De laatste weken ontving men ook vele bestellingen uit ons land. De klompjes worden zeer net afgewerkt en beschilderd met bloempjes en figuren, 't welk voor de weesjongens eene aan- gename bezigheid geeft. De opbrengst is bestemd voor den bouw van een nieuw weeshuis. U te verzoeken mij het verschuldigde per post over te maken. Gelief deze lierinnering niet kwalijk te nemen, daar volgens de regels derin- richting vooruitbetaling vereischt wordt. Als steeds sta ik U met nadere inlichtingen omtrent Uw beschermeling ten dienste. Ontvang de verzekering mijner hoogachting Dr. Rimoli, Directeur vau het krankzinnigenhuis San Salvatore. Rome, 4 Juli 184... Alice legde den brief achteloos ter zijde, den- kende dat hier een vergissing in het spel was. Zij ontstelde dus werkelijk, toen zij drie weken daarna een tweeden brief ontving van den vol- genden inhoud Hooggeboren Heer Daar mijn vorig schrijven zonder gevolg is ge- bleven, zie ik mij genoodzaakt te beschikken over de som van drieduizend francs, voor verplegings- kosten van den patient, den heer Yon Ludwig. Ik verzoek u den wissel acht. dagen na zich te willen betalen en teeken mij met verschuldigde hoogachting Dr. Rimoli. Rome, 27 Juli 184 u d le m NIUSCU (I U IA NT 3) 3, MB

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1