Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2494. Woensdag 10 April 1889. 29e Jaargang. BEKENDMAKING. De Biirijemeester der gemeente Ter Neuzen Y00R HAAR VADER GrEBOET. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,324- Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. AD VEETENTISN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters wordeu naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Dit bind veritchljnt Dlnsdar- en Vrijdngnvond bij den uitgever P. J. VAN DE SANDE te Ter Nenzen. maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Yrijdng den 12 April 1889, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 9 April 1889. DeBurgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. JPolitielt Overzicht. In den Duitschen Rijksdag is het debat over het verzekeringsontwerp voortgezet. Met eene geringe meerderheid werd een voorstel, otn de grens voor den ouderdom op 65 in plaats van 70 jaren te stellen, verworpen. De amendeinenten, door de Duitsch-vrijzinnigen en de sociaal-demo- craten ingediend, zijn alle verworpen. Zij wilden o. a. invaliditeitsrente ook toekennen aan hen, die gedurende een halfjaar niet in staat zijn geweest te werken of de verzekeriugsrente doen ingaan, zoodra de ondersteuning der ziekenkassen ophoudt. Naar aanleiding van de ramp bij Samoa is eene Keizerlijke kabinetsorder openbaar gemaakt, waarin het door eene beschikking der voorzienigheid plaats. gehad hebbende verlies van officieren en inanschappeu, die nog pas in December in trouwe plichtsvervulling hun leven voor Keizer en rijk hadden veil gehad, diep wordt betreurd. De Keizer hoopte, dat de marine haar vertrouwen op eene voorspoedige ontwikkeling niet zou verliezen. Ook in den Rijksdag herdacht de staatssecretaris van marineschout bij nacht Heusnerin warme woorden de ramp bij Samoa en beval het lot der nagelatenen in de zorg van den Staat aan. De veiligheid der Europeanen liet, volgens den minister, niets te wenschen over, anders zou ook het Engelsche oorlogschip niet vertrokken zijn. Om in het geleden verlies te voorzien waren reeds maatregelen genomendaar drie Amerikaansche kruisers op weg naar Samoa waren en de Duitsehe zich daar insgelijks zullen vertoonen. De Duitsehe Keizer wil tot vervolging der Volkszeitung, wegens het artikel over Keizer Wilhelm I, overgaan hoewel Keizerin Augusta als weduwe en de groot-hertogin van Baden als eenige overge- bleven dochter van den overleden Keizer geweigerd hebben dit te doen. Ten einde den hoogst ongunstigen indruk, dien generaal Boulangers vlucht in Prankrijk heeft ge maakt, zoo veel mogelijk weg te nemen, hebben de leden van het Boulangistisch comite een ver- klaring openbaar gemaakt, waarin zij de verant- woordelijkheid voor dit besluit geheel op zich nemen, daar dit, gelijk zij beweren, op hun uitdrukkelijk verlangen werd genomen. Toch zal niemand zich door deze verklaring laten vangen, want in de eerste FHIXJIXjIjBTON 2) Na eenige minuten hervatte hij Niet een liefhebbend vader legt zijn hand op uw lioofd, maar een zondaar, wiens misdrijf zwaar op u zal drukken. Ik ben arm en kan u niets nalaten. Alles wat ons hier omgeeft, behoort aan een ander. Ik laat je niets na dan de schande die op je arm onschuldig hoofd zal neerkomen. Alice beefde en riep snikkend uit Spreek zoo niet, vaderIk weet wel beter, gij liebt geen kwaad gedaan Een trek van onbeschrijfelijke bitterheid vloog over het gelaat van den baron. Dat gave Godriep hij uit. Maar ik zie het oogenblik naderen, waarop de naam Von "VValdheim aan de schande zal worden prijs gege- ven. De inhoud van dat kistje daar zal mijn misdrijf aan het licht brengen Hij rustte een oogenblik en vervolgde toen Alice, mijn dochter, neem dat kistje als ik dood ben. Uw onbedorven hart zal u voorschrij- ven, wat ge met den inhoud moet doen en wel- liclit zal hij, dien ik mishandeld en benadeeld heb, mij eenmaal vergiffenis schenken. Alice zeide niets maar keek zwijgend naar een ontsteltenis hebben de Boulangisten te duidelijk getoond, dat de generaal geheel buiten hun weten zich heimelijk uit de voeten heeft gemaakt. In- tusschen houden de Boulangisten vol, dat hun leider zal terugkeeren. Zoodra Boulanger zich aan het station vertoont schrijft de heer Andrieux dan zullen 300,000 man gereed staan om hem te volgen en de regeering te doen vallen. Behoudens enkele uitzonderingen beschouwen de voornaamste Europeesc'ne bladen de vlucht van generaal Boulanger als de grootste fout, welke hij kon begaan. De Standard noemt deze daad een vpolitieken zelfmoord" en de Times is van dezelfde meening, doch het City—blad doet tevens uitkomen, dat daarom toch het Boulangisme nog niet uit is. Beido bladen verwijten Boulanger gebrek aan moed, evenals de Neue Freie Presse, die overtuigd is, dat Louis Napoleon zeker niet voor den Senaat zou gevlucht zijn. Evenals de Times, betoogt ook het officieuse Weener Fremdenblatt dat het Boulangisme nu nog niet uit is, doch algemeen wordt erkend, dat Boulanger den republikeineu geen beteien dienst had kunnen bewijzen, dan door, gelijk een der bladen het uitdrukt, „weg te loopen als een dief in den nacht." De heer Rochefort, op wiens raad de vlucht werd ondernomen, heeft daarin zijn vriend geen dienst bewezen. Ook wordt beweerd, dat de geldschieters, die den generaal steunden, zeer ontevreden zijn en nu de voorschot- teu opeischen. Vandaar dat in de Kamer niet alleen een politieke, maar ook een financieele kracht der Boulangistische partij werd voorspeld. Uit Konstantinopel waait een gerucht, over, dat een aanslag op den Sultan zou zijn ontdekt, ten doel hebbende Abdoel Hamid van den troon te stooten. Uit Petersburg bericht men, dat de Russische politie tengevolge van de in hechtenisnemingen te Ziirigh eene wijdvertakte samenzwering, wier leden een aanslag door rniddel van dynamiet tegen den czaar en andere hooggeplaatste personen in den zin had, ontdekt heeft. De bij de outploffing op den Ziirichberg gedoode student Brinstein was het hoofd der samengezworenen. Te Petersburg, Moskou, Charkow en Odessa zijn tal van per.-onen in hech- tenis genomen. Den 19aen Maart, toen het keizer- lijk paar op reis was naar Gatschina, beproefden onbekeuden den trein te doen ontsporen, door dwars op de rails een paar oude ijzeren staveu te leggen. De conducteur zag de hindernissen tijdig, zoodat hij kon stoppen. Bij huiszoekingen te Petersburg vond men bij een werkman verdachte voorwerpen, waarna hij zich het leven benam. Uit Aden wordt geschreven, dat bij een gevecht tusscben Derwischen en de troepen van den Negus aan de Abessinische grens, de laatste doodelijk gewoud is en dat kouing Menelik den negus aan schildpaddenkistje, waarmede haar vader zich dien morgen had beziggehouden. Zweer mij bij God, Alice, dit kistje nimmer uit je handen te geven Zweer, dat gij het voor ieders oogen zult verbergen en den inhoud eeu- wig geheim zult houden. Tranen druppelden langs de wangen van het meisjezij meende, dat haar vader krankzinnig was geworden. Ik zweer, dat ik het kistje zal bewaren en den inhoud geheim houden, sprak zij eindelijk. De baron haalde verlicht adem. Het geheim van het erfrecht is in dat kistje geborgen, mompelde hij halfluid Baron Max heeft zich eerst op rijperen leeftijd in het huwe- lijk begeven. Het huwelijk was langen tijd kin- derloos, maar eindelijk werd hem een zoon ge- borenhelaas, bij die geboorte stierf zijn vrouw. Versta je mij, Alice? Het meisje knikte. Ludwig heette de knaap. Hij was de vreugde zijns vaders. Het lachen van de kleine, zijn spelen, zijn onderwijs en de ontwikkeling van den knaap gaven hem afleiding. Dagelijks bad hij den Hemel voor het welzijn van den zoon, wiens opgeruimd humeur hem veel vertroosting gaf. In dien tijd werd ik in het huis van baron Max opgenomen. Ik stond als tienjarige wees ver- laten op de wereld. Mijn familie bekommerde zich niet om mij, daar ik door de mislukte speculatien zijn lot overlaat. Een later bericht meldt, dat Koning Johannes aan de gevolgen zijner wonden is overleden. Toestands des Konings Het officieele bericht, Zondag bekend gemaakt, luidt aldus In de laatste dagen heeft de toestand van Zijne Majesteit den Koning geen verandering ondergaan. De Koning herkent zijn omgeving niet meer en vraagt zelfs niet naar de PrinsesH. M. de Koningin, die nog altijd in 't aangrenzend vertrek vertoeft en den Vorst met de liefderijkste zorgen verpleegt, alleen des nachts wordt de verpleging door een ziekenoppasser waargenomen, is de eenige aan wie de Koning in zijn bertreurens- waardigen toestand nog gehechtheid toont. Overigens spreekt hij in zijn onrustige oogenblikken van den Prins van Oranje, dien hij verwacht, wien hij ge schreven heeft spoedig over te komen enz Volgens berichten van het Loo lijdt H. M. de Koningin ontzettend onder den gezondheidstoestand des Konings. Niet alleen heeft zij voor veel te zorgen, maar vooral is haar liefhebbend hart diep bewogen met het lijden van haar gemaal. En de lieve Prinses Wilhelmina, die telkens naar het ziekenvertrek zich wil begeven, doch daarvan wordt teruggehouden, hoeveel leed zal dat haar doen, nu zij haar vader niet meer mag spreken, wiens oogappel zij was. Geruimen tijd was haar tegenwoordigheid voldoende om den Koning tot kalmte te brengen, doch eindelijk bleef Z. M. hoogst opgewonden, ook al bevond het bevallig kind zich aan 't ziekbed. De droefheid der prinses is zeer groot. Zij tobt er blijkbaar over, dat haar vader haar niet meer begrijpt. De geneesheeren verinoeden, dat het ziekteverloop nog lang zal kunnen duren. Die overtuiging wordt zelfs meer en meer bij hen gevestigd. Door de plaatselijke gezondheidscommissie te Maastricht is de aandacht der stedelijke regeering aldaar gevestigd op het nadeel voor de volksge- zondheid van het oppompen van bier in de koffie- huizen door middel van perspompeD, wanneer daarbij voor den benoodigden druk de bedorven kelderlucht wordt gebezigd. Dit nadeel kanvolgens die commissie, worden ontgaan door het gebruik van vloeibaar koolzuur en door de aanvoerbuis niet in den kelder, maar in de vrije lucht te doen uit- monden. Ten zeerste waarschuwt zij tegen het gebruik van looden buizen, omdat het een bekend feit is, dat bier hetwelk overnacht in zulke buizen staan blijft, loodt opneemt. Bedoelde commissie geeft daarom aan het gemeentebestuur in overwegiug deze aangelegenheid meer overeenkomstig de eischen der gezondheidsleer te regelen. van mijn vader arm was geworden. Baron Max trok zich mijn lot aan. Hij zocht een makker voor zijn zoon, die met hem zou opgevoed wor den en zijn studien zou deelen. Daar hij mijn ouders gekend en altijd schik in mij gehad had, besloot hij zijn keus op mij te vestigen. Weldra ontstond tusschen den jongen erfheer en mij eene innige vriendschap, bij het spel en bij de studie konden wij niet zonder elkander, wij hadden ook geen geheimeu voor elkander. Samen verlieten wij het landgoed om te Weenen onze studien voort te zettenwij behaalden onzen aeademi- schen graad op denzelfden dag. Met elkander reisden wij in Zwitserland en trokken over de Alpen naar Italie. De gedachte, dat Ludwig erfgenaam zou worden van al den rijkdom zijns vaders, verduisterde soms mijn geluk, ik be- dacht dan, dat ik slechts een vriend was in ge- nade aangenomen. De booze geest wekte in mijn hart nijd en afgunst op en prikkelde mijn begee- righeid, totdat mijn vriendschap in haat veran- derd was, en ik eindelijk tot een misdrijf overging. Bedaar toch, vader, smeekte Alice. Het is de koorts, die u zoo doet spreken. Felix von Waldheim lachte heesch en vervolgde toen gejaagd Ik reisde met Ludwig von Erlenburg door Italie. Wij hadden Rome bezien, Capri bezocht en wilden naar Napels gaan. Wij gaven ons aan de zuiverste vreugde over en genoten steeds met 's Konings Commissaris in Zeelaud is ge- machtigd tot het bijeenroepen van de Staten dier provincie in buitengewone vergadering op Maandag 15 dezer, om daarin aan de orde te stellen een voorstel van de Gedep. Staten tot calamamiteus- verklaring van den Thomaespolder. De socialist V. d. Stad stond Donderdag te Heerenveen terecht wegens beleediging, door nl. in eene vergadering te Wolvenga gezegd te hebben vDomela Nieuwenhuis staat in de Tweede Kamer tegenover 99 schoeltjes". De ambtenaar van het O. M. eischte tegen hem 2 maanden gevangenisstraf. Men schrijft uit Breda In de vorige week bevatten tal van bladen een verhaal over verschalking van rijks-ambtenaren door een troepje zoutsmokkelaarsterwijl later bleek, dat dit verhaal een bloot verdichtsel was. Uit den toon van het stukje kon men dit trouwens ook wel afleiden. Intusschen is het een feit, dat hier de zout- smokkelhandel op groote schaal gedreven wordt. De sluikers gaan gewoonlijk 'savonds uit en komen in den nacht, met hun buit beladen, de gemeente binnen. In ploegen verdeeld, gebruikt de eene ploeg een hartsversterking in een bekende water- en vuurnering van tijd tot tijd ook wel eens door kommiezen bezocht terwijl de andere ploeg de waar aan den man brengt. Gewoonlijk wordt het zout bij bakkers gebracht. Men verhaalt zelfs, dat er broodbakkers zijn, die pi. m. 1000 kilo gesmokkeld zout per week slijten. Niet dat zij dit alleen verbruiken, want dit zou natuurlijk, een onmogelijkheid zijn, maar zij be- zorgen het met hun broodwagen bij andere confraters, en zoodoende komt het in de derde en vierde hand. Hieruit blijkt, dat en consument en sluiker er wel bij varen, want terwijl men van aanhoudingen slechts hoogst zelden hoort, verdiend de smokkelaar wekelijks een aardigen duit, wat menigen armen drommel in dit seizoen goed te stade komt, zoodat de afschaffing der zoutbelasting voor hem eene ware ramp zou zijn. Door het hoofdbestuur der v Vereeniging tot bevordering van Fabrieks- en handwerksnijverheid" is aan den Minister van Finaucien een adres gericht, waarin wordt aangedrongen op afschaffing van den accijns op suiker. Door het belang van den consument wordt deze afschaffing gerechtvaardigd, want al moge door sommigen de belasting niet worden gerekend te behooren tot die op een eerste levensbehoefte, de voedingswaarde in aanmerking genomen, moet suiker toch als een levensbehoefte wordeu beschouwd, vooral voor de lagere volksklassen. Waar de suiker goedkoop is, wordt zij rijkelijk gebruikt. Adressante verwacht van den Minister dat hij spoedig het initiatief zal nemen, zoo niet tot af schaffing, dan toch tot vermindering. elkander totdat de booze geest mij aan- greep en mij tot verrader van onze vriend schap maakte en tot vernietiger van het geluk van mijn vriend. Alice voelde een koude rilling door hare leden gaan. Zenuwachtig omklemden haar vingers de dorre hand van haar vader, terwijl haar oog op zijn vertrokken gelaatstrekken rustte. Ludwig von Erlenburg werd ziek, vervolgde de baron. Een hersenkoorts beroofde hem vau het bewustzijn. Nu zou het mijn plicht geweest zijn hier van kennis te geven aan baron Max, maar ik deed dat niet. Mijn booze geest verbood het mij en fluisterde mij in maanden lang geen tij- dingen te zenden en eindelijkzond ik het valsche bericht, dat Ludwig te Salerno Tamp- zalig om het leven was gekomen, Ik beging een misdaad, toen ik de erfenis aanvaardde van baron Max, die meende kinderloos te zijn. De booze geest dreef mij altijd verder voort. Alice, kind, bid God om genade en erbarming. Bid dat mijn ziel bewaard blijve van het eeuwig verderf. Alice, Ludwig von Erlenburg is niet dood, de tijding van zijn overlijden was een leugen. Door bedrog heb ik zijn rijkdommen en bezittingen verworven hij is niet dood, niet verongelukt neen, neen, hij leeft. Als versteend had het meisje haar vader aan- gehoord, met een schrille kreet liet zij nu zijn hand los. TER VEIZEYSEHE (OIRWT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1