Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2492. Woensdag 3 April 1889. 29e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgic 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Dit bind vemchljnt Dinsdai. en Vrljdavavond bij den ttltgever P. J. VAN DE SANDE te Tee Nenzen. folitiett Overzicht. Naar luide van een bericht in de Figaro heeft men een belangrijk document in handen, namelijk eene proelamatie, die na 27 Januari, den dag van Boulanger's verkiezing aan de leden van de Liga is gericht. Het stuk is gevonden bij een van de leiders der Lfga, de heer Apte. De proelamatie begint met te wijzen op het buitengewoon succes, dat Boulanger te Parijs heeft behaald en geeft eene heftige philippica tegen de regeering, die op de kiezers een ongeoorloofden invloed heeft uitge- oefend, en tegen de afgevaardigden, die doof en blind zijn voor de uit.ingen der openbare meening. Daarna wordt gewezen op de noodzakelijkheid, om het overwinnende Bonlangisme door eene voor alien zichtbare demonstratie een snelle en beslissende zegeupraal te verzekeren. Wanneer de agitatie in de pers niet helptdan moet men in grooten getale naar de Kamer optrekken om de afgevaar digden van hunne zetels te slenren, en vervolgens naar het Elysee, waar men den heer Carnot, even als vroeger den maarschalk Mac Mahon, den eisch zal stellente kiezen tusscben onderwerping aan den volkswil of aftreding. Dan volgt het plan de verdeeling van de leden der Liga volgens arrondissemeuten, wijken, sectien en straten, en de lijst van die leden, aan welke men in elke dier afdeelingen het bevel zou kunnen toevertrouwen. Met zulk eene strijdmacht zou men in een paar uren gereed kunnen zijn. Eindelijk wordt eene algemeene petitie noodig geacht, die in bevrieude bladen zal worden aangekondigd. Boulangistische bladen ontkeunen de echtheid van dit document nietzij bewereu echter, dat het geen proelamatie was, maar de schets van eene redevoering, die door den heer Apte zou worden gehouden. Het Engelsche Lagerhuis heeft in tweede lezing aangenomen het wetsontwerp, waarbij verkoop van sterken drank des Zondags te Londen wordt ver- boden. De vorstin der Britten is te San Se'oastiaan aangekomen en ontvangen door de koningin-regen- tes van Spanje en de hooge staatsbeambten. Victoria verwijlde er 4 uren en vertrok toen weder naar Biaritz. Met den Sultan van Marrokko is En- geland nog niet in 't reine, op de vertoogen heeft zijne Mohammedaansche hoogheid nog niet geaut- woord. Hoe het in Servie gaat, kan blijken uit een voorval in den avond van 26 Maart. Toen de jonge koning Alexander uit de manage naar het paleis was teruggekeerd, ontploften bij de manege eenige dynamietpatronen en men meent, dat hier aan een aanslag moet worden gedacht. Duitschland's Rijkskanselier heeft een parle- FEUILLETON. 51) (la voortzeide de verbaasde president tot Lachenal. Gij hebt liet gehoord, mijne heeren, begon deze weeris dit de toon des leugens en is "diegene, welke daar spreekt, in staat tot eene boosheid, welke nauwelijks de grootste misdadigers bezitten De waarheid straalt uit hare oogen. Hier ziet gij eene schandelijke comedie, wier geheimen ik wel wenschte te kunnen onthullen. Dit meisje is niet alleen onschuldig, maar ook het slachtoffer van den werkelijken daderDe misdaad is een feit, zegt ge. O mijne heeren, ik ontken dit niet. Voor mij is het klaar, dat de heer De Fairieres geen natuurlijken dood gestorven is. Maar ik verklaar, dat Catharina Figeart onschuldig is. Hadde zij haren meester willen vergiftigen, zij had daartoe noch de middelen, noch de gelegen- heid. De zieke werd door twee elkander vreemde artsen behandeld en door zijne familie gedurig bewaakt. Maar wat dan fluisterde men in de menigte, die elk woord van Lachenal opving. Deze echter lioorde niets, zag niets, maar vervolgde zijuen weg, terwijl hij de gemoederen in opschudding bracht en dit proces 't geen men reeds beslist waande, uit nieuwe gezichtspunten beschouwde. Niet een eenvoudig landmeisje zou de gedachte mentair diner gegeven, dat door de vertegenwoordi- gers van alle partijen, met uitzondering van de Duitsch-vrijzinnigen en de sociaal-democraten, werd bijgewoond. Dit is nu wel een jaarlijksch gebruik, maar het opmerkelijkst is, dat de Keizer aan den maaltijd deel nam en een der invloedrijkste leden van het centrum met de orde van den ,Rooden Adelaar" begiftigde, omdat deze zich zoo in de bres heeft gesteld voor de regeeringsvoorstellen, betrekking hebbende op het zeewezen. Het bij den Boudsraad ingedieude wetsontwerp tot wijziging van de strafwet en de wet op de drukpers moet de intrekkiug der socialisteuwet mogelijk maken. Wordt het aangenomen, dan vangt de regeering twee vliegen in een^ flap. Ten eerste is ze dan met meer gebonden aan de verschillende partijen bij eene verlenging der huidige socialisteuwet, wat om de twee jaar moet geschieden en ten anderen treft zij de „Staatsfeinde" te beter en te gevoeliger. Komt de wet in werking, dan valt ieder, die in opruiendeu trant spreekt of schrijft over monarchie, huwelijk, eigendom en over de bestaande maat- schappelijke orde, onder het bereik van Bismarck's arm en zal voor den tijd van vijf jaar kunnen worden verbannen. Een courant, die zich daaraan schuldig maakt, kan bij rechtelijke uitspraak voor altoos worden verboden. Vereenigingen en ver- gaderiugen, waarvan men een oprui'ing in bovenge- uoemden ziu kan verwachten, worden diensvolgens ontbonden en verboden en het begrip van hoogverraad zal zoo ruim worden genomen, dat ieder, die afkeurend oordeelt over toestanden of zaken, er zich reeds aan schuldig maakt. Als het ontwerp zoo uit den Bondsraad komt, is het niet gelooflijk dat het aangenomen wordt door den Rijksdag, zoo sterk en algemeen is de oppositie. Misschien verschijnt het in een anderen vorm met toestemming of onder oogluiking der kanseliers, hij is gewoon om te overvragenals hij vermoedt, dat zijne onlwerpen op grooten tegenstand rnoeten rekenen. Zoo krijgt hij toch, wat hij hebben wil. 't Zou met de eerste maal wezen, dat hij te Berlijn een plaatsbiljet neemt op Parijs en te Postdam al uitstapt. De hertog van Nassau is uit Weenen te Wies baden aangekomen en houdt zijn verblijf op het slot Koningstein, waar hij zich voor de reis naar Luxemburg gereed houdt. Adolf zal dus eerstdaags het regentschap aanvaarden, daar de koniug-groot- hertog niet in staat is de regeering te voeren. Omtrent Zr. Ms. toestand valt weinig nieuws te melden. Deze blijft bijna onveranderd, al sloopt gehad hebben met langzame hand giftstoffen te mengen, om niet de aandacht der artsen gaande te maken. Maar gesteld, dat zij dit beproefd hadde, zou men liaar niet honderdmaal betrapt hebben P Het is onmogelijk aan te nemen, dat dit zou ontgaan zijn aan de leden der familie, gedurende eene ziekte van drie maanden. Alles is mogelijk zult ge zeggen. Gelooft gij dan ook, dat zij om de doctoren te bedriegen eerst arsenicum en daarna kwikzilver aangewend heeft En waar heeft zij deze beide giften van daan gehaald Geen apotheker zou ze geleverd hebben en nog geen enkele heeft verklaard, dat ze bij hem gekocht zijn. Gedurende zes maanden heeft zij de stad niet verlaten, en indien zij ten behoeve der familie uitgang, was dit hoogstens twee uren. Bijgevolg was het dit meisje onmogelijk zich vergift te ver- schatfen, en ik bezweer, dat, indien de kleederen sporen er van vertoonden, dezelfde hand, van welke de brieven kwamen, ook hier in't spel was. Wees voorzichtig, mijnheer Lichenal! zeide de president. Gij opent de poort voor een nieuw onderzoek en stelt u aan gevaar bloot vermoedens op anderen te werpen. Ja, mijne heeren, ging Lachenal voort, die deze aanmerking niet scheen te hooren, eene andere hand, dan de hare is in 't spel, de hand, die de misdaad pleegde, is eene geoefende hand. De giften zijn uit Parijs gehaald, niet uit eene apotheek, maar uit een chemisch laboratorium. Een chemicus zal ze geleverd hebben. Dat zijn van zulke diensten, zooals men elkander onder jonge lieden bewijst onder voorwendsel, proefnemiffgen of chemische studien te maken de bijna voortdurende staat van onrustlangzamerhand noodwendig de krachten, die niet door het gebruik van veel voedsel geholpen worden. De voedsel- opname wordt evenmin beter. Nu en dan doen zich ongunstige verschijnselen voor. Uit 's Hage wordt aan de M. Ct. o. a. geschreven Bij de aanvankelijke weigering van Hare Majesteit (om het regentschap waar te nemen) mcest men zich, indien daarbij werd volhard, wel neerleggen, doch daardoor moest ook worden uitgemaakt wien dan de waardigheid van regent zou kunnen worden opgedragen, een waardigheid, welke piichten en bevoegdheden in zich sluit, die men in een monar- chalen staat slechts noode in handen van een gewoon ambtenaar van nietvorstelijken bloede ziet. Met het oog hierop schijnt de Regeering een laatste poging te hebben gewaagd bij deKoningin. Vandaar de reis van drie Ministers naar het Loo. Het doel was een onderhoud met Hare Majesteit over den toestand des Konings en over het inslaan van den weg, dien de Grondwet voor een dergelijk geval aanwijst, maar tevens een nieuwe aandrang bij de Koningin, om zoo noodig het regentschap op zich te nemen. Ten slotte moet zij hebben toegegeven en zich in het uiterste geval beschikbaar hebben gesteld. Voorloopig zal echter gebruik worden gemaakt van het middel, dat de Grondwet aanbiedt, om het koninklijk gezag tijdelijk te doen berusteu bij den Raad van State. Ongetwijfeld laat de Grondwet zulk een interregnum toe gedurende eene maand en nog zooveel tijd daarna ais noodig is om de wet tot benoeming van een regent tot stand te brengen, maar overeenkomstig de bedoeling van den wetgever kan bezwaarlijk worden genoemd eene gedragslijn, die volgens geruchten door de regeering zou worden aangenomen, om namelijk de tot stand- brenging van die wet op de lange baan te schuiven. De Koningin is inderdaad de aangewezen regentes en persoonlijke redenen mogen niet weerhonden haar tot die waardigheid te roepen. De regeering schijnt daarvan zelve overtuigd te zijn en daarom zich te hebben vergewist van de bereidwilligheid van Hare Majesteit om als 's lands belang het eischen mocht als regentes op te treden. De mededeeling, Dinsdag 11. aan de Tweede Kamer gedaan omtrent hetgeen de regeering gemeend had te moeten doen, kwam niet onverwachts, maar toch heeft zij wel eenige bevreemding gewekt, niet om haren inhoud, maar om de wijze, waarop het oordeel der Ministers over *s Konings verdere ongeschiktheid aan de natie werd kenbaar gemaakt. De Grondwet toch wil, dat dit oordeel wordt mede- gedeeld in eene vereenigde zitting van de beide Hier bereikte de verwondering der menigte haar toppunt. Maar niemand dacht er aan hem in de rede te vallen. Lachenal, koortsachtig opgewonden, het voorhoofd met zweet bedekt, sprak door, alsof hij het gewicht zijner woorden niet meer bewust ware. Het vergift is met zaakkennis gemengd en ver- deeld, de artsen zijn misleid en het doel bereikt, ging hij voort, kon eene meid dit doen Het is dwaasheid dit aan te nemen Maar waar vandaan deze brieven Waarom die plotselinge vlucht zult ge mij toeroepen. De vlucht Zij bewijst juist, dat de aange- klaagde onschuldig was, want dan zou ze eerst de bewijzen harer schuld vernietigd hebben. Waarom is zij gevlucht P Omdat men haar vrees aangejaagd heeft, omdat men zeide Gij zijt aangeklaagd, en wie aangeklaagd is, wordt licht veroordeeld. Vlucht! Het geldt uwe vrijheid en uw leven Zij volgt dezen raad en verbant zich vrijwillig. Zij had geld bij zich. Natuurlijk dit had ze noodig voor de reiskosten. Men heeft geld in haren zakdoek gevonden. Is aan te nemen, dat dat zij dit achterliet. Gij gelooft het niet, mijne heeren, en zegt tot u zelvenDe hand die het gift in de kleeren strooide, legde ook het geld in den zakdoek. Dit argument keert dus te haren gunste. Maar de brieven? Ik heb u reeds gezegd, dat de beschuldigde ze niet schreef, en zij zelf zeide het u. Ik wil daarvoor het bewijs leveren. De deskundigen hebben beweerd, dat het haar schrift is ik zal bewijzen, dat ze niet weten, wat ze zeggen. Mijnheer Lachenal Earners, en nu sprak de regeering het als een voorproeftje nit in de vergadering van een der beide takken ouzer volksvertegenwoordiging. Wel zal natuurlijk de officieele mededeeling in vereenigde zitting volgen, waarop trouwens de Staatscourant van heden reeds wijst, maar het is niet te ontkennen dat de 1 weede Kamer de primeur er van heeft gehad. De logger De jonge Gerard, van den reeder G. den Dulk te Scheveningen, Zaterdag te Vlaar- dingen binnengekomen, rapporteert, dat in den storm van Dinsdagochtend hij een golfslag over boord heeft gekregen, waarbij de schipper en eenige matrozen over boord zijn geslagen. Een man werd met dezelfde golf weer op het dek teruggeworpen, terwijl E. de Bruin met J. Buitenhek, beiden Scheveningers, zijn verdronken. Als vervolg op het in ons vorig no. per telegraaf gemelde omtrent het verhandelde in de zittiug der Tweede Kamer op jl. Vrijdag dient, dat de reeks der sprekers voor dien dag was gesloten. Zoo geen nieuwe zich opdoen, zal de Minister van justitie in de eerstvolgende vergadering der Kamer het eerst het woord voeren. In verband met de vereenigde vergadering van de beide Kamers der Staten-Generaal, door den raad der Ministers op grond van art. 39 der grondwet tegen heden bij- eengeroepen, werden de beraadslagingen over het wetsontwerp tot nadere aankondiging verdaagd. Op voorstel van den heer Van der Feltz besloot de Kamer om deze week ook op Zaterdag te ver- gaderen, om de arbeidswet in die week te kunnen afdoen, waarna de Kamer waarschijnlijk uiteengaat. Het eieren zoeken is thans in Frieslands lagen zuidhoek in vollen gang. Tal van mannen en jongens begeven zich reeds 's ochtends voor zes uur, met polsstokken gewapend, veldwaarts, om de zoo gezochte eieren der kieviten machtig te worden. Hoewel het aantal vogels gedurende de laatste jaren sterk is verminderd, verdienen ervaren zoekers nog eene flinke daghuur: ze kunnen toch geregeld op een 12 a 20-tal eieren rekenen, die met graagte koopers vinden. De prijs varieert tusschen de 40 en 10 c., al naarmate de le Mei nadert. Tal van veehouders (huurboeren) zijn gehouden in het voorjaaar 100 h 200 kievitseieren aan hunnen landheer te leveren; ook worden in het laatst van April groote kisten kievitseieren naar Engeland uitgevoerd. Op het eerst gevonden kievitsei is men bijzonder gesteld. Zooals reeds gemeld werd, is er dit jaar door een veehouder te Kubaard de som van 15 voor betaald. Maar de president kon hem niet onderbreken. Lachenal hoorde niet. Hij greep eene pen, nam uit de akten een der brieven en schreeHiem haastig op een blad papier af. Mijne heeren, riep hij, men heeft het schrift van dit meisje nagemaakt Onmogelijkzult ge mij zeggen. Maar niets is onmogelijk voor den man, die den straffenden arm der gerechtigheid wil ontwijken nadat hij zulk eene misdaad pleegde. Zekere menschen bezitten de gave, alle handschriften na te maken. Niets is gemakkelijker. Ik, die tot u spreek Hij verscheurde het zoo pas beschreven blad, wierp het ter aarde en nam een andey, waarop hij haastig eenige regels schreef. Hier, mijne heeren, riep hij uit, terwijl hij het papier aan een zijner collega's gaf, om het aan de rechters over te geven. Beziet dit! Is het niet hetzelfde schrift? Zou men niet raeenen, het is dezelfde hand En toch, ik ben geen misdadiger Niet ik heb de misdaad gepleegdEen krampach« tige laeli maakte zich van hem meester, die de toehoorders deed huiveren. Maar ik had deze brieven evengoed kunnen schrijven als die, welke ze voor het meisje geschreven heeft. Ik had de booswicht kunnen zijn, dien men zoekt en dien ik aanklaag. De misdaad staat hem op't voorhoofd geschreven en te vergeefs beproeft hij, ze te ver- bergen. Zij openbaart zich in zijne gelaatstrekken, in zijne stem, in zijne woorden hij zou hier voor den rechterstoel komen en uitroepen Ik ben hem, ik ben hemGij ziet het,. dat ik hem ben Ik zeg het u reeds sedert een uur, en gij verstaat mij niet TER NEIMSCHE (OIRMT i (S L O T.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1