J. DE SMIDT-POTHOVEN, StoiFen voor Ifieeren- en Kindemtumes. II. Mil, ZWARTE i (MIDI FACTA Aloem- en Tuinzadcn en Ajuinplanten 2 Metselaarsknechts A. WILKIM. IIILST. JAPONSTOFFEN, AFGEPASTE COSTUMEN a JAARLIJKS DRIE TREKKINGEN Premieleening HET WITTE HRUIS, f200,000- 100,000.- ill! 11 Afgepaste Creme gordijnen. AARfBESTEDIKT 6. AAHTBBSTEDrae. BEETWORTELENZAAD Nieuwe Noil Tuinzaden, PaardepeBn-, Manpl- en Beet? ortelzaai, het sehip de vrouw SARA, GEGABNEERDE DAMESHOEDEN, HoGdsvormen, Lir.ten, YserGii, Bloemen enz. Ruchen, Kragen, Chabots. ALLES NIEUW, FRISCH GOEDKOOP. 1 April 188 9. A. A. YAN BRABARD te HONTENISSE, "CP3 In] Ai laierM, ScMterslof, Ter Seuzen: Eeufi pracMip sorteerinc Voorjaars-AriiMen, GEEN GRIJS HAAR MEER Groote voorraad 3 Bericht de ontvangst der nieuwe Vitrages en Neteldoeken. TER NEUZEN. JAPONSTOFFEN EN ROBES. GarnseringonBlosmsn, Lintsn, YGeron, enz. GIJMM1 KHAGEN, FRONTS EN MANGHETTEN. DE NIEUWSTE MODELLER aan besteed: AA N BESTEE D: TE BEKOMEN VERKRIJGBAAR Alle soorten van nieuwe TE KOOP VOGELZAAD enz., Uit de hand te koop: Van stonden aan Velours fantasie, Moire, fagonne Zijde, afgepaste (rarnituren, gekleurde Galon etc. "in rn imp lrpn 70 met hoofdprijzen van 200,000.--, 1 APRIL 1889, met een hoofdprijs van f 50,000, 2 prijzen a f 2,500, enz. mel HOOFDPRIJZEN van f50,000.- f30,000.- f 15,000.- f 10,000- Minste prijs f 14,—. Geen nieten. tegcn den koers f 12,75. Klaver-guano, Kunst-guano, CTIILI-SALPUTEIt, zuivere lielgische Plant-aardappelen (waljes). Belgisch Klaverzaad. Bene partij LEDER in voorraad. in it I. Haentjens, te Moerbeke, Marchand de pommes de terre. ST00MB00TD1EN ST OP DE WESTER-SCHELDE APRIL 1889. 8TOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SCHELDE. MA ART 1889. Door den bouwkundige J. SCHEELE te Ter Neuzen, zal namens den WelEd. Heer P. DE KEIJSER VAN DEN BERGE, te Leuven, op Zaterdag 30 Maart 1889. des avonds ten 7 ure, in de Estaminet van den heer B. Koevoets, te Ter Neuzen, bij inschrijvingen worden het bouwen van een Woonhuis op de houtterreinen nabij het kanaal van Ter NeuzenGent, met bijle- vering van alle materialen, Bestek en teekening liggen ter inzage in bo- vengenoemd Estaminet. lnlichtingen zijn te bekomen bij den bouw kundige J. SCHEELE, te Ter Neuzen. Door den bouwkundige J. SCHEELE, te Ter Neuzen, zal namens zijn principaal, op Donder- dag 28 Jlaart 1889. des avonds ten 7 ure, in de Estaminet van den Heer J. Geers, te Ter Neuzen, bij inschrijving worden Het bouwen van een Bier- en Woonhuis nabij den oostelijken kanaalarm te Ter Neuzen, met bijlevering van alle materialen. Bestek en teekening liggen ter inzage in bo- vengenoemde Estamiuet. lnlichtingen zijn te bekomen bij den bouw kundige J. SCHEELE, Ter Neuzen. bij P. J. SCHEELE te Ter Neuzen, alles gewaarborgd en contant. bij J. de CALUW£, Station Philippine: BESTE KWALITEIT VAN voor beestenvoeder, aan civielen prijs. bij L. DE GROENE, Ter Neuzen. voor beestenvoeder, bij J. It, R 0 0 L E te Zaanislag. zijnde Statieschuit, groot 38 ton met completen inventaris. Te bevragen bij den eigenaar J. LEUNIS, schipper te Ter Neuzen. benoodigd, bij JAC. DEIJ te Ter Neuzen. (ROBE COMPOSEE) elegant van af f 2,25. voor Heereo, Dames en Kinderen tol ONGBKEND BILLIJKE PRIJZEN. EN 100,000 50,000 30,000 15,000 10,000 Alle Aandeelen moeten in den loop van 64 jaren uitloten. De minste prijs f 14.opklimmenae tot f £255. HE EERSTVOLGENDE TREKKIXO heeft plaats op ENZ. Deze Premie-Aandeelen zijn voor den prijs van 12,7(5 verkrijgbaar ten kantore van den Heer J. STURM te Ter Xeuzen. De eerstvolgende TREKKING heeft plaats op L 0 T E N zijn verkrijgbaar bij alsmede Heeren-, Dames-, Jongens-, Meisjes- en Kinderschoenwerk in alle mogelijke soorten en kwaliteiten, nieuwste liiodellen. A. MOGGRI], Ter Neuzen. Vlooswijkstraat. De nieuwe LOX- D0\ is de beste van alle bestaande parfu- merien, om het grijze haar binnen enkele dagen te doen ver- Ijj dwijnen. Maakt het haarglansrijkenzacht en verft niet. Prijs 8(5 cent, per flacon en 1,50 per dubbele flacon. Alleen verkrijgbaar te ler Neuzen bij Jl LES BA\IERE; te Hulst bij J. W. WARNIER; te Westdorpe bij Fr. DEL- LAERTte IJzendijke bij L. J. BEVINte Sas van Gent bij Gebr. GOVAERT en te Axel bij F. DIELEMAN. te verkrijgen bij per schip of spoor geleverd, prijzen beneden alle concurrentie. Zij die zicb in de laatste jaren als zoodanig hebben doen kennen, worden dringend verzocht eene vergadering bij te wonen, om maatregelen te beramen tegen bet bekende verderf van dezen handel, op Woensdag 3 April 1889, 's namiddags 3 uren, ten herberge bij Wiemeersch te Ter Neuzen. EENIGE BELANGI1EBBENDEN. 1 Zij, die genegen zijn aan te nemen de levering van vrij op den wal, gelieven hunne inschrijvingsbil- jetten vdor of op 15 April 1889 franco in te leveren bij den heer F. DEKKER Pz., Dijkgraaf van den polder Koegors c. a. te Axel, bij wien nadere inlichtingen te bekomen tfjn. UREN VAN VERTREK GEDURENDE DE MAAND Datreliiks Va" Vlissin?en naar Breskens vm. 6,— 8,— 10,— nm. 12,30 3,45 en 6,30 Breskens naar Vlissingen 6,30 8,30 10,30 1,— 4,15 7,— Zondag. V. Vlissingen u. Borssele Borssele Ter Neuzen TerNeuzen y Hoedekensk Hoedekensk Ter Neuzen Ter Neuzen Borssele h Borssele ,t Vlissingen Maandag, Diusdag, Douderdag en Vrijdag. Zaterdag. vm. 7,30 nm. n 7,50 6,vm. 10,30 6,20 10,50 vm. 7,30nm. 7,50 2,20 nm. 6,30 2,40 6,50 6,vm. 10,30 u 6,20 i, 10,50 4,30 4,50 vm. 7,30 nm. v 7,50 10,30 11,— A,u 2,20 nm. 6,30 2,40 i, 6,50 12,30 12,50 4,30 4,50 UREN VAN VERTREK GEDURENDE DE MAAND 6,8,10,nm. 12,30 en 3,45 6,30 8,30 10,30 H 1,— 4,15 Zoiulag, Maandag, Woensdag Dinsdag, Donderdag en en Vrijdag. Zaterdag. Dagelijks. (Van Vlissingen naar Breskens vm. n Breskens naar Vlissingen v Van Vlissingen naar Borssele Borssele naar Ter Neuzen a Ter Neuzen naar Hoedekenskerke n Hoedekenskerke naar Ter Neuzen h Ter Neuzen naar Borssele Borssele naar Vlissingen vm. 7,30 7,50 nm. n 2,45 3,05 vm. 10,30 10,50 vm. 7,30 7,50 10,30 11- 6,- 6,20 nm. 2,45 3,05 12,30 n 12,50' CS ECi A R A A1IEE RII door een speeiaal voor deze leenin^ verbonden WAARBOIICm- FOU'DI en een RKiKltVEFOADibeiden Redenoneerd bif tie MEDERLAIDSCHE BAIH te Amsterdam. Mij minzaam aanbevelend, miisnaff WoeilSdag en 2,20 2,40 u 6,20 n 6- 6,20

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 4