Roerende Goederen EEN INBOEDEL, EEN WOONHUIS, AAN BESTEDING. JftPONSTOFFER, TRICOT-TAILLES A. WILKING. HULST. Acajou (mahagom) Veustergarnituren TAPIJTEN EN KARPETTEN. OPENBARE VERKOOPING. BRANDHOUT Een Woontiuis en Erf, Beestlaal, Lanilioaw- en Melfciereeflscha®, Hnisraai enz. BEESTIAAL. r- en OPENBARE^ VERKOOPING. best Suikerpeenzaad best Zaailijnzaad. VERKRIJGBAAR. eo oeer andere Voerjaars-artiielen. EIEDT ZICH AAN Advertentien. en STALMEST, Door uitscheiding van bedrijf. Openbare Verkooping Openbare Verkooping Eene groote partij Openbare Verkooping Een gedeelte van Een PAARD en TILBURY Openbare Verkooping. AANBESTGDEN: TE BEKOMEN: EN PEENZAAD als vroeger voor beestevoeder, AANBESTEDEN a f 2,75 en f 3,25 Neteldoeken, afgepaste Gordijnen, Gordijnkant, Franjes, Cretonnes, Damasten, Irlandaises etc. *Jj* Bevallen van een levenloos liieisje J. S. J. BIERL£-Leunis. Ter Neuzen, 25 Maart 1889. Allen die iets verschuldigd zijn aan of te vorderen hebben van den boedel van den beer J. VAN PIENBROEK, in leven geneesheer te Ter Neuzen, worden beleefd verzocht, uiterlijk in de maand April aanstaande, bun ver- scbuldigde ten mijnen kantore te willen komen voldoen of hunne vorderingen in te leveren. C. J. A. EERCKEN, Notaris. Aan de LEDEN der vereeniging „tot bevordering v. Chr. Onderwijs" te ZAAMSLAG wordt berinnerd, dat aanvrage ter plaatsing van leerlingen op de Chr. School aldaar uiterlijk" tot 20 April kan geschieden bij den hoofd- onderwijzcr. Nameus bet Bestunr, J. B. KOOLE, Seer. De Notaris 1*. Dregmans, te Axel, zal op Donderdiig 28 Maart 1889, verkoopen des voormiddags 10 ure, ten verzoeke van ck. Madame de Wede. den Heer J. B. STEVENS: EENE GROOTE PARTI J lmgende te Sas van Gentverdeeld in koopen. bdes namiddags 2 ure, ten verzoeke van de Erven den heer B. J. THOMAES, te Hoofdplaat, in de herberg ;/a la bourse", bij Bern". Pauwels, te Sas van Gent aan de Gentscbe straat te Sas van Gent, kadastraal sectie C n°. 234, groot 2 aren 31 centiaren. Voor bet sub b gemelde perceel ook inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris Mr. A. C. B. THOMAES, te Eloutenisse. TE HONTENISSE. Mr. A. C. It. Thomaes, Advocaat en Notaris te Hontenisse. zal ten verzoeke van den heer J. A. PATEER Ez., landbouwer wonende op de botstede »Kruisdorpshof", 15 minuten gaans van Kloosterzande en Walsoorden, gemeente Hontenisse, op Dinsdag den 30 April 1889, des voormiddags te negen uren, op voormelde hofstede, in het openbaar verkoopen 11 Werkpaarden, 1 Veulen, 13 Melkkoeien, &- 7 kalfdragende Vaarzen, 1 Springstier, 3 kleine A aarzen, 7 kleine Stieren en 8 vette Ossen, zijnde bet rundvee van gekruisd ras. Dorschmachine (Stout; 2 paardstreemolen met dorschtafel en zift), Maaimachine (Samu- elson) Handkapmachine, Stroosnijder met pullij (Benthall) Wanmolen met ziften, Cultivator, (Colleman-morton) Bascule voor 1000 kgr., Stoomkarnmachine, Tilbury, 3 Menwagens met ijzeren assen en rongen, 2 V rachtkarren met ijzeren assen, 4 ijzeren Eggen, 8 houten Eg- gen, Kettingegge, 4 Zeeuwsche Ploegen Ransoraeploeg, Eckertploeg, 3 Driescbarploegen, Waleploeg, Mee- ploeg, Ondergrondploeg, 2 Drie- paardenzwingen, 3 Akkerzwingen, Zeisen, Mest- haken, Vorken, Rieken, Schelfbalken, 8 Aard- appelplanters, 8 Aardappelrieken, 6 Vlasreepen, 2 paar groote Waterlaarzen, ijzeren Vlasbraak, Kuipen, Mestplanken, 2 Gang- of Loopplan- ken lang 8 meter, 4 dubbele arduinsteenen Voederbakken voor varkens, Touwwerk, eene partij Stroo, enz. V O O R T S Zeeuwsche KarnKoelvatenRoomvat Kaasvormen, Kaasmes, Stremsel, Kleursel, Zout- bak, Glazenkast, Kabinet, 12 Stoelen en Zetel, Waschmachiue en meer andere goederen. Koopen tot en met f 5,moeten kontant worden betaald, de overige op tijd, mits soliede en bekende medekoopers stellende. S£Ter uitvoering van art. 11 van het Reglement ter bevordering en ter aan- moediging van de verbetering der paardenfokkerij in Zeeland worden alle eigenaren van paarden, zoo- wel leden als niet-leden der Maatscbappij tot bevor dering van landbouw en veeteeit in Zeeland, betzij association of bijzondere personen, uitgenoodigd om hunne binnen de Provincie voortdurend ge- stationneerde fokdieren, onverscbillig van welk ras, te willen onderwerpen aan eene gratis-keuriug door de daartoe benoemde Commissie, waarbij de volgende prijzen worden uitgeloofd lo. Een eerste prijs a twee bonderd gulden voor een hengst, minstens drie jaren oud; 2o. Een tweede prijs a honderd gulden voor een hengst, minstens drie jaren oud; 3o. Een voorschot-premie a honderd gulden voor een tweejarigen hengst; 4o. Twee prijzen, elk a vijftig gulden, voor merrien, niet jonger dan vier en niet ouder dan negen jaren. Bovendien kunnen op aanbeveling der Commissie, buitengewone prijzen en voorsc'not-premien, gouden of zilveren medailles en getuigschriften worden toegekend, alles overeenkomstig bovengenoemd Re glement, bij de uitgevers J. C. W. ALTORF- FER te Middelburg en verdere boekbandelaars in de Provincie tegen vijf cent per exemplaar ver- krijgbaar. Aangiften tot deelneming aan bovenbedoelde keu- ring moeten geschieden voor of uiterlijk op den tweeden April 1889 bij den Secretaris der Afdee- ling van bovengenoemde Maatscbappij, waarin de aantegeven dieren zijn gestationneerd, zijnde voor de Afdeeling HULST de Heer L. J. M. VAN WAESBERGHE-JANSSENS te Hulst, bij wien tevens nadere inlichtingen te bekomen zijn. Plaats, dag en uur der keuring zullen aan de aangevers tijdig scbriftelijk worden bekend gemaakt. Het Hoofdbestuur der Maatschappij tot bev. van landbouw en veeteeit in Zeeland, Mr. J. MOOLENBURGH, Alg. Voorzitter. J. H. SNIJDERS, Alg. Secretaris. van eene aanzienlijke partij Porcelein, Kristal en Glaswerk, geleierd en ongeleierd Aardewerk, Koffers, Spiegels, Schilderijen enz. Mr. J. I*. Dronkers, Notaris te Ter Neuzen, zal op Donrierdag en Vrijdag 28 en 29 Maart 1889, voor het huis in de Noordstraat hoek Kerk- straat numero 102 alhier, publiek presenteeren te verkoopen Eet-, Thee- en Koffieserviezen, Waschtatel garniturenSoepterrinenDek- en andere Schalen, Chocolade- en andere Ketels, Schotels, Borden, Koppen, Thee-, Koffie- en andere Potten en Kannen, Compotes, Wijn-, Bier-, Water- en Likeurglazen, groote en kleine Inmaakflesschen, groote W ateikannen enz. VOORTS: Dampen, VazenSpiegels, Oleographien, Spoormanden, Koffers, Kolenemmers enz. enz. De verkooping zal gehouden worden des voor middags van 10 tot 12 ure en des namiddags van 2 tot 5 ure ongeveer. Koopen beneden f 3,worden na afloop van iedere zitting betaald. De goederen zijn in gemeld huis te bezichtigen gedurende twee dagen voor den verkoop. TER NEUZEN. De Notaris C. J. A. Fercken, te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van de erfgeuamen van den heer J. VAN PIENBROEK, in leven geneesheer te Ter Neuzen, op Maandag den t.5 April 1889, des morgens ten 10 uur, aan zijn sterfhuis in de Lange Noordstraat aldaar, in het openbaar verkoopen bestaande hoofdzakelijk in TAFELS, STOELEN, KAS- TBI TEN, SPIEGELS, CANA- P£, HAARD-en KACHEL met toebehooren, DAMPEN, GELEIERD-, GLAS- en AARDEWERK, HUIS-, HAARD- en KEUKENGERIEF, eene partij BOEKEN, VOORTS eene partij geueeskundige INSTRUMENTEN en APOTHEKERSWAREN, en wat meer zal worden geveild. Koopen tot en met f 3,kontant. De Notaris P. Dregnians. te Axel, zal ten verzoeke van den heerTH. VAN IIAELST, grond- eigenaar en landbouwer te Stoppeldijk, op Vrijdag 5 April 1889, des voormiddags 11 ure, op zijne hofstede bewoond bij Francies Vael, tegen den tol en school naar Rapenburg, verkoopen 4 PAARDEN van 2 tot 9 jaar, 11 puike KALEKOEIEN en KALFVAARZEN waar- onder baatgevende, 8 jonge KALVERS, 7 J A ARLIN GSTIEREN, eenige jonge BIG- GEN, 1 RIJTUIG en wat verder zal worden geveild. De Notaris P. Dregmaus, te Axel, zal krach- tens artikel 1223 in verband met artikel 1255 Burgerlijk Wetboek, in de herberg bij den heer H. D. IJsebaert-Verbeek, te Koewacht (dorp), verkoopen SCHUURverdere GEBOUWENERF, TUIN en WEILAND, alles in den Karne- melkpolder, gemeente Koewacht, kadastraal sectie F n03. 184, 185 en 186, groot 81 aren, zijnde cijnsgrond van A. van Hecke wed. Ch. de Smet. Laatst bewoond bij F. E. Te aanvaarden bij de betaling der koop- penningen. INSTEL op Dondcrdag 4 April 18SQ VERBLIJF 11 telkens des namiddags 3 ure. Het Bestuur van den polder Oud-W estenrijk:, zal op ZATERDAG den 6den APRIL 1889, des namiddags te 4 uren, te Hoek, in de herberg ,/s Lands Welvaren", bewoond bij P. Bareman, in het openbaar Het onder profil brengen en be- grinden van 1338 M. lengte aardeweg, met het onderhoud daar- van tot en met 30 April 1890. De besteding gescbiedt bij enkele insclirijving, volgens de 434 en 435 der A. V., echter met deze wijziging dat de inschrijvingsbiljetten, vdor 2 uren des namiddags van den dag der besteding, vrachtvrij moeten zijn bezorgd ten kantore van den Ontvanger-Griffier te Ter Neuzen. De bestekken zullen, van af den 29,ten dezer, ter inzage liggen in de herberg van P. Bareman te Hoek, in het »Nieuw Koffiehuis" en in het /Hotel de Commerce" te Ter Neuzen en ten kan tore van den Ontvanger-Griffier. De aanwijs zal plaats hebben op den dag de besteding voorafgaande, des voormiddags van 10 tot 12 uren, waartoe zal worden bijeengekomen aan den weg door den polder bij den dijk van den Lovenpolder. Ter Neuzen, 26 Maart 1889. Het Bestuur voornoemd, J AC". DIELEMAN Jz., Dijkgraaf. J. STURM, Ontvanger-Griffier. bij J. B. BAUWENS te Ter Neuzen, A L S M E D E Het Bestuur van het waterschap Loven en W"illemslcerlte, zal op ZATERDAG den 6den APRIL 1889, des namiddags te 4 uren, te Hoek, in de herberg 's Lands Welvaren, bewoond bij P. Bareman, in het openbaar Het onder profil brengen en be- grinden van 720 M. lengte aardeweg, met het onderhoud daar- van tot en met 30 April 1890. De besteding geschiedt bij enkele insclirijving, volgens de 434 en 435 der A. V. echter met deze wijziging dat de inschrijvingsbiljetten vdor 2 uren des namiddags van den dag der besteding vrachtvrij moeten zijn bezorgd ten^kantore van den Ontvanger-Griffier te Ter Neuzen. De bestekken zullen, van af den 29aten dezer, ter inzage liggen in de herberg van P. Bareman te Hoek, in het ^Nieuw Koffiehuis" en in het //Hotel de Commerce" te Ter Neuzen, en ten kan tore van den Ontvanger-Griffier. De aanwijs zal plaats hebben op den dag de besteding voorafgaande des voormiddags van 8 tot 10 uren, waartoe zal worden bijeengekomen bij de hofstede bewoond door Ad". Dieleman W.Gz. Ter Neuzen, 26 Maart 1889. Het Bestuur voornoemd, P. SCHEELE, Dijkgraaf. J. STURM, Ontvanger-Griffier. Het Bestuur der waterkeering van den calami- teusen polder NIEUWE NEUZEN, maakt bekend, dat de ontworpen Begrooting der inkomsten en uitgaven van het waterschap, opge- richt voor het besturen, beheeren en bekostigen van de zeewering en oeververdediging van dien polder, voor het dienstjaar 1889/90, met memorie tot toelichting, van af den 27>ten dezer tot en met den 4den April a. s., is nedergelegd ten kantore van den Secretaris-Ontvanger te Ter Neuzen, ter inzage van de besturen en grondeigenaren van de polders of waterschappen, die bij de zeewering en oeververdediging van genoemden calamiteusen polder zijn betrokken, en voorts dat genoemde begrooting, tegen betaling der kosten, voor hen verkrijgbaar is. Ter Neuzen, 26 Maart 1889. Het bestuur voornoemd, M. DE REGT, Voorzitter. J. STURM, Secretaris-Ontvanger. Beste drooge HAMMEN, METWORST, ZULT- WORST, SAUCISE DE BOULOGNE, ROOK- VLEESCH en dagelijks VERSCH VARKENS- VLEESCH. P. VAX DER BEAT, Slager, Nieuwstraat, Ter Neuzen. Bericht de ontvangst der nieuwste fijne in verschillende soorten en prijzen een net meisje, 18 jaar P. G., als WERK- of TWEEDE MEID. Goede getuigschriften staan ten dienste. Adres lett. B hulppostkantoor te Zaamslag. bestaande uit: 1 baton creux (lijst voor het aanhangen der gordijnen); 2 pommes, (versiersel voor de lijst); 2 lorgnons of supports; 2 pateres (voor het bevestigen der embrassen); 2 glands (voor het optrekken); 12 acajou ringen; 4 ijzeren schroeven. VAN VAN TE IJSEBAERT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 3