Landbouwberichten. Gemengde berichten. Handelsbericbten. Telegrafische berichten. RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbank te Middelbnrg. heeft de heer Scholten de arbeiders, welke naar Groningen waren gegaan om hem te spreken over hun eiscb, met te woord willen staanhun geta was Woensdag tot 37 aangegroeid. De werkstaking op de fabriek der vereenigde lucifersfabrikanten te Eindhoven is geeindigd. Nadat ongeveer 80 doosjesvulders het werk gestaakt hadden, wegens aangekondigde loonsvermindering, werden zij Zaterdagmorgen tegen 10 uren op de fabriek ontboden, om daar het hun toekomende loon te ontvangen. Yoor dat zij zich daar heen begaven trokken zij in optocht door de stad, ,/Oranje Boven' zingende en de anti-socialistische volksliedjes. De orde werd niet verstoord. Op de fabriek ge- komen werd hun aangezegd, dat zij des middags het werk op den oudeu voet konden hervatten, waaraan door alien voldaan werd. De brigadier-majoor-titul. der rijksveldwachters te Ommen is Donderdag naar de Krim (Gramsbergen) vertrokken met het oog op een werkstaking, die aldaar onder de veenarbeiders is uitgebroken. Ook is een gedeelte der politiemacht van het rijksgesticht Ommerschans beschikbaar gesteld om bij eventueele noodzakelijkheid naar de Krim te vertrekken. TER NEUZEX, 20 Maart 1889. Op 1 April 1869 des morgens te 6,20 uur werd de spoorweg Gent—Ter Neuzen geopend, het vervoer van passagiers en goedereu werd alsdan aangevangen. Het is dus a. s. Maandag 1 April, 20 jaren geleden, dat die bron van zooveel ver- diensten voor Ter Neuzen werd geopend. In die dagen waren er velen die spoorweg en locomotief, met al den aankleve van dien verwenschten tot in den grond. Met alle neringen en bedrijven zou het voortaan gedaan zijnde coucurrentie van de buitenlanders zou den dood geven aan alle winkeliers etc. etc. En thans Ter Neuzen is welvarender dan ooit te voren, welvarender dan eenige gemeente uit ons Vaderland. En dat is grootendeels te danken aan dien toen zoo verwenschten ijzeren weg Laat ons dankbaar zijn dat die inilde bron voor ons nog altijd vloeit Wij lezen in de Gazette van Eecloo het volgende en nemen dit onveranderd, met alle galli- cismen over, en nemen dus den prachtigen stijl van dat blad niet voor onze rekening. Men zal ons dit niet ten kwade duiden als wij wijzen op uitdrukkingen als //hoogopgevezen", „roerende schets", ,/Scheepstrafiek", ,/Uitgelotte obligation", „een script" en vooral verachterdheden." Hoe 't mogelijk is onze taal zoo te verknoeien, vatten wij niet. Red. De Gazette van Eecloo is aan T woord DE GENT-TERNEUZEN. Terwijl wij in den vreemde zekere hoogopge vezen kredietinstellingen zien instorten en duizende slaehtoffers maken, langs den eenen kant, en, langs den anderen, getuige zijn van de schandelijkste jodenstreken op het finantieel gebied, levert onze onmiddellijke nabijheid een schouwspel op hetwelk des te meer de oude vlaamsche eerlijkheid doet uitblinken, een schouwspel waaruit de heilzame les te trekken is „vertrouwt uw geld altijd aan bekende, nooit aan onbekende handen!" Het was geweten, het achtbaar Bestuur van den spoorweg Gent—Terneuzen had tegen allerlei moeielijkheden te kampen. Het zoo beknopt als helder verslag den 12 dezer maand op de vergadering der aktionnarissen gedaan geeft daar eene roerende schets van. Alles liep verloren, alles behalve werkzaamheid en eerlijkheid. Met deze deugden gewapend, is de lijn al hare moeielijkheden te boven gekomen, en heden mag, naarvolgens het verslag, de Gent-Terneuzen met de bloeiendste lijnen van Vlaanderen gelijk worden gesteld. Geen verder bewijs, overigens, is daarvan noodig dan de verbazende rijzing die hare obligation sedert kort ondergaan hebben. Ik u vloeken En warme tranen vloeiden over zijne bleeke wangen Toen knielde hij neer naast de stervende, wier gerochel den dood aankondigde. Hij nam hare handen in de zijnen om ze te ver- warmen en bad. Eene doodsche stilte heerschte. Toen begon Mevr. De Fairieres weer met afgebrokene woorden Ik neem niet alleen den vloek mede in het graf van haar, die ik schandelijk behandeld heb, maar ook van den ongelukkige, voor wicn ik moorde- nares werd, en die ongelukkige is mijn zoon. 0, ik weet niet, wat de hel voor mij bewaartmaar grootere straf, dan deze, heeft ze niet voor mij De priester aanschouwde de ellendige vrouw en sloeg de oogen hemelwaarts. Gij zwijgt, zeide zij, en gevoelt afschuw, omdat ik eenen ellendigen het leven gegeven heb. Neen, sprak hij zacht en bewogen, neen die ellen deling is uw zoon niet Watwat zegt gij O, herhaal dat, bid ik u Zij vouwde de handen en haar gelaat kreeg eene uitdrukking van groote vreugde. Deze mensch, ging de monnik voort, heeft u bedrogen. Hij zelf heeft het mij bekend en ik wil u niet met deze dwaling uit het leven laten scheiden. Hij heeft de papieren van den notaris, die de indentieteit van uwen zoon vaststelden, te zijnen nutte aangewend. Schandelijker dan ik ooit gedacht had Zijt ge streng jegens de gebreken van anderen? In 1877 was het scheepstrafiek 14,604 en in 1888 bedroeg het 177,384 tonnen. In 1888 bedroegen de ontvangsten 468,249 frank en de uitgaven 259,575 fr. Er was dus 208,674 fr. overschot. Na afrekening van den intrest en de aflossing, is er nog 37,114 frank over. Door den Bestuurraad is voorgesteld geworden, den 1 mei aanstaande, bij de betaling der drie koepons der 9,436 in omloop zijnde obligation en van de uitgelotte obligation, een script van 42 fr. 50 per obligatie 3 po/o af te leveren. De betaling van den vollen intrest is dus ge- waarborgd, en alles voorspelt dat de Maatschappij heel in 't kort aan al hare verachterdheden zal voldaan hebben. Zoo als ons wordt verzekerd, wordt er alhier of in de nabijheid naar een geschikt terrein uitge- zien, om daarop in den aanstaanden zomer het zuiderzendingsfeest te houdeu. Aanvankelijke pogin- gen om een perceel weiland, greuzende aan de vestingwerken, daartoe in gebruik te bekomen moeteu op bezwaren zijn afgestuit, en zou men nu, zoo men verneemt, trachten een tefrein van de militaire gronden te verkrijgen. Zoo het althans kon verkregen worden, zou, onzes bedunkens, daarvoor een zeer geschikt terrein aanwezig zijn op het perceel weiland van de hofstede van den heer J. Iluijssen, liggende tegen het Zwaantje aan den straatweg naar Axel, op ongeveer lU uur afstand van Ter Neuzen. Yoor de aanstaande akte—examens in Zeeland hebben zich aangemeld 19 vr. en 42 m., dus in het geheel 61 adspiranten. Onder de daarvoor benoemde deskundigen komt voor de Vaderlaudsche geschiedenis voor de heer F. van Dixhoorn te Per Neuzen, onderwijzer bij de rijks—normaallessen te Axel. Naar men verneemt, hoopt de heer L. Bouma van Driesum, beroepen predikant bij de Christelijk Gereformeerde gemeente te Ter Neuzen, op Zondag den 14den April a s., aldaar zijne intrede te doen. Bij de opeubare aanbesteding, bij enkele inschrijving, te Zierikzee jl. Donderdag door het dagelijksch bestuur van het waterschap Schouwen gehouden, voor de levering van 1200 M3. grind voor de rijbaan der zee— en inlaagdijken, in een perceel, werd daarvan aannemer de heer P. Meeusen, te Ter Neuzen, als minste inschrijver voor f 1,75 per M3. Naar men ons meldt is bij den landbouwer De Roeck in de naburige grensgemeente Meerdonck (Belgie) de veepest (veetyphus) uitgebroken zeer waarschijnlijk zal reeds binnen enkele dagen zijn geheele stal vee worden afgemaakt. Gedurende de verledene week was de midden - prijs van het vette vee op de voornaainste markten van Belgie als volgt: Ossen fr. 0,58 tot fr. 0,84stieren, koeien en runderen fr. 0,58 tot fr. 0,62 alles berekend per kilo levend gewicht. Kalveren fr. 0,85 tot fr. 1,30 vette varkens fr. 0,87 tot fr. 0,97. Yoor vlas- werd per 3 kilo besteedte Aalst fr. 3,00 tot fr. 4,00; Mechelen fr. 4,16; Ware- gem fr. 3,45 tot fr. 3,81; Thielt fr. 5,00; Deinze fr. 3,00 tot fr. 4,00 St. Nicolaas fr. 4,54 en te Brugge fr. 4,53. 's Gravenhage26 Maart. De toestand van Z. M. den Koning is in de laatste week weinig veranderd; de ongunstige verschijnselen nemen eer toe dan af. Tweede Kamer. De minister Mackay deelde mede, dat de ministerraad besloten heeft Z. M. den Koning buiten staat te verklaren de regeering waar te nemen. Dit besluit is medegedeeld aan den Raad van State, wiens advies binnen kort wordt verwacht. Het voorstel van den heer Seijffardt, tot tijdelijke versterking der nationale militie door verlenging van den militiedienst met drie jaar is ingediend. De heer Van Kerkwijk interpelleerde de Regeering over de vertegenwoordiging in Perziede minister Hartsen verklaarde, dat diplomatieke vertegenwoor diging onnoodig was. Het debat over de arbeidswet is voortgezet. De Minister bestreed alle amende- menteu op art. 1 de commissie van Rapporteurs trok hare amendementen op veldarbeid in. Zij zag voor zich. Dank, o dank voor deze tijding riep zij. Maar waar is mijn zoon Wat is er van hem geworden Wellicht was hij ongelukkig door mijne schuld of een misdadiger zooals zijne moeder Neen, sprak de priesterniets van dat alles, de hand des Almachtigen heeft hem beschermd. En terwijl hij zich over de stervende heenboog, drukte hij zijne lippen op het met koud doodszweet Dedekte voorhoofd en zeide Zoo ga dan tot God en moge het gebed van zijnen dienaar en de vergiffenis van uwen zoon u begeleiden Toen richtte zich deze vrouw ofschoon halfdood op, staarde den monnik strak aan en riep Hoe, zijt gij hem Ja, ja O mijn God, hadde ik dat geweten (Wordt vervolgd.) De rechtbank heeft in hare zitting van 26 Maart de volgende vonnissen uitgesproken In zake1°. M. T G., oud 29 j., werkman en 2°. C. W., oud 33 j., werkman, beiden wonende te Axel, beklaagd ter zake. van wederspannigheid is de dagvaard nietig verklaard. L. d. D., oud 24 j., houtzager wonende te Koewacht, is wegens mishandeling veroord. tot 7 dagen gevang. J. F. M., oud 13 j., zonder beroep te Philippine, is wegens diefstal veroord. tot f 1 boete of 1 dag hecht. In de gemeente Emmeu is een der hunebeden, gelegen voor in het dennebosch ten oosten, dat aan de provincie behoort en het schoonste hunebed in die buurt is, door kwaadwilligen zeer beschadigd. Teugevolge van een vuurtje, dat er zeker door knapen onder is aangelegd, is een der dikste steenen gebarsten. Er zijn reeds eenige brokken afgevallen. Het is te verwachten, dat bedoelde steen weldra door de werking van het weder in tweeen zal vallen. Er zijn minstens f 50,000 noodig om de kosten te dekken van circa 50 processen, waarin de doleerende kerken gewikkeld zijn. De proces- kosten te Amsterdam zijn hierbij niet gerekend, daar zij voor zich zelve betaalde. Door drie- maandelijksche coliecteu in de doleerende kerken zal men trachten die som bijeen te brengen. In de haven te Huizen is omgeslagen een tjotter, Henriette geheeten. Drie personen zijn daarbij verdronken. Een der drenkelingen 'is te Huizen reeds aangespoeld. De tjotter Henriette behoorde aan den heer Van Campen te Amsterdam. Dezer dagen is zij verkocht aan den heer E. E. de Vries te Elburg, die Donderdag met een vriend den tjotter heeft gehaald om over zee langs Muiden naar. Elburg te gaan. Vermoedelijk is het vaartuig door de plotseling opkomonde bui van Donderdag middag naar Huizen afgedreven en aldaar omgeslagen. Te Amsterdam is een 18-jarig jonkman aan de politie komen verhalen, dat hij aan de Nassuu- kade gekleed te water gesprongen was om een 14-jarigen knaap daaruit te halen. Bij onderzoek bleek echter dat alles afgesproken werk was geweest, en dat het redder en geredde te doen was om een premie voor het redden vau drenkelingen, welke zij samen zouden deelen. Een zonderlinge industrie en dat wel in den winter. Volgens het Vaderland liep Donderdag een man voor de woning van den heer Domela Nieu- wenhuis in de Malakkastraat te 's Gravenhage op en neer, met een mes zwaaiende, en verklaarde, dat hij geroepen was om den leider der sociaal- democraten te vermoorden. Bij onderzoek bleek, dat de man in zijn geestvermogens was gekrenkt, zoodat hij naar een krankzinnigengesticht is op- gezonden. Berichten van de Salomons-eilanden te Louden ontvangeD, melden dat de kustbewoners een waren verdelgingsoorlog tegen de inlanders voeren. Vele dorpen zijn reeds vernield en uitgemoord. Als men gevangeuen maakt, worden de vrouwen en kinderen in slavernij weggevoerd en de mannen geslacht, »e- braden en opgegeten. Tusschen enkele eilanden wordt een geregelde handel in gebraden menschenvleesch gevoerd en is het kaunibalisrae weder onbeschaaind ten troon verheven. De kapitein der Engelsche schoener, die deze berichten medebracht, werd door honderden inboorlingen gesmeekt hen naar anderc eilanden over te brengen, doch kon hen niet helpen en moest de arme lieden aan hun lot overlaten. I O FZ 0 l> E\ STCKKE N, Mijnheer de RedacUur Het door mij ingezonden en door U in no. 2488 opgenomen bericht, omtrent de calamiteusverklaring van den Thomaespolder, wordt in de courant van Zaterdag 11. zonderling genoemd. Doch waarom Omdat mijn collega het sterk betwijfelt of de Staten erg naar eene buitengewone vergadering ver- langendoor het bevoegd gezag het oog wordt gehouden op de waterkeering des polders en er geen direct gevaar bestaat. Ondanks al den eerbied dien ik voor de meening van anderen gevoel, ben ik niet van zienswijze veranderd omtrent deze aangelegenheid. Artikei 65 der Provinciale wet zegtdat buiten gewone vergaderiugen worden gehouden zoo dikwijls de Koning het noodig oordeelt en zulks slechts na voorafgaande oproeping door den Commissaris des Konings, daartoe telkens door den Koning te machtigen. In die vergadering, aid us vervolgt het artikei, wordt niets behandeld dan de zaken waar- voor de Staten zijn bijeengeroepen. Wat is nu het geval Reeds in de najaarszitting was het verzoek tot calamiteus-verklaring van den Thomaespolder bij de Staten ingekomen doch de zaak was toen niet rijp voor bebandeling. Op aanschrijven van Gede- puteerde Staten worden buitengewone vergaderingen van ingelanden belegd in de verschillende polders, ook bet Reglement voor het nieuw op te richten waterschap wordt vastgesteld. Het toeval wil, dat de Staten in buitengewone zitting worden opgeroepeu, van die gelegenheid maken Gedeputeerde Staten gebruik om de stukken aan de leden te zenden met het voorstel den Thomaes polder calamiteus te verklaren, doch van de behan- deling van het voorstel is niets te bespeuren. Wat zou daarvan de reden zijn Naar het mij wil voorkomen kon de behandeling van het voorstel van Gedeputeerde Staten geen plaats hebben, omdat de Staten gebonden zijn door bovengenoemd artikei en de machtiging van Z. M. wel zal zijn gevraagd doch niet gegeven is kunnen worden uithoofde van de ziekte van Z. M. Nu is het volkomen waar, dat de toestand van den 1 homaespolder op dit oogenblik nog niet dreigende is, doch niemand zal er zich over verwon- deren wanneer men te avond of te morgen verneemt dat er eene belangrijke oeverafschuiving heeft plaats gehad en de toestand wel dreigende is geworden en wat dan Zal het bevoegd toezicht alsdan een voldoeude waarborg zijn, vooral wanneer in den toestand van Z. M. welke reeds weder dezelfde is, geen verandering mocht zijn gekomen? Het is m. i. de roeping der pers het publiek van derge- lijke zaken op de hoogte te houden, opdat men bij de Regeering krachtig blijve aandringer. dat atdoende maatregelen bij tijds worden genomen. E eveneens dank zeggende, mijnheer de redacteur, verblijf ik hoogachtend Een ander uwer berichtgevers. Z E E T IJ D I N G E JF Van 22 tot en met 25 Maart zijn in deze haven binuengekomen om aan den spoorweg alhier te lossen en te laden 22 Maart. Eng. stoomb. Ituna, kap. Dollar, van Goole met stukg. 23 Maart. Eng. stoomb. Osborn, kap. Black, van Leith met stukg. Eng. stoomb. Bittern, kap. Cotter, van Antwerpen met zilverzand. Eng. stoomb. Anglia, kap. Smith, van Middlesbro met ruw ijzer. Eng. stoomb. Glen- more, kap. Home, van Middlesbro met ruw ijzer. 25 Maart. Nederl. driem. schooner Reiziger, kap. Kuiper, van Demerary met melasse. Eng. stoomb. River Lagan, kap. Nainaren, van Louden met stukg. Eng. stoomb. Avocet, kap. Stubbs, van Liverpool met stukg. Eng. stoomb. Vindomora, kap. MauLlou, van Bilbao met menerie. Delg. stoomb. Eugalia, kap. De Weerdt, van Middlesbro met ruw ijzer. Belg. stoomb. Princes Louise, kap. Kruger, van Bilbao met. menerie. Van 22 tot en met 25 Maart zijn uit deze haven vertrokken na aan den spoorweg te hebben gelost en geladen: 22 Maart. Eng. stoomb. Bittern, kap. Cotter, naar Antwerpen ledig. Eng. stoomb. Mabel, kap. Hunter, naar Shields ledig. 23 Maart. Eng. stoomb. River Derwent, kap. Richards, naar Louden met stukg. Eng. stoomb. Bittern, kap. Cotter, naar Barrow met stukg. In deze haven zijn binnengekoraen bestemd voor Gent: 22 Maart. Eng. stoomb. Calder, kap. King, van Goole met stukg. Noorsche bark 4 November, kap. Reinertsen, vau Christiansand met hout. 23 Maart. Eng stoomb. Azalia, kap. Fiffe, van Louden met stukg. 24 Maart. Eng. stoomb. Galatea, kap. Lumley, van Louden met stukg. 25 Maart. Eng. stoomb. Ralph Creyke, kap. Ridfort, van Goole met stukg. Duitsche stoomb. Rival, kap. Heeckt, van Libau met vlas en haver. Lit deze haven zijn vertrokken koinende van Gent 22 Maart. Deensche stoomb. Sjealand, kap. Larsen, naar Middlesbro ledig. 23 Maart. Eng. stoomb. Galder, kap. King, naar Goole met stukg. Eng. stoomb. Bordeaux, kap. Giles, naar Londen met stukg. Eug. stoomb. Dynamo, kap. Beapark, naar Hull met stukg. Eng. stoomb. Ituna, kap. Dollar, naar Goole met stukg. Russische stoomb. Rurik, kap. Neumann, naar Leith ledig. 25 Maart. Eng. stoomb. Azalea, kap. Fiffe, naar Londen met stukg. Eng. stoomb. Osborn, kap. Black, naar Leith met stukg. Van 22 tot en met 25 Maart werden langs de Oostsluizen alhier 33 binnenvaartuigen op en 22 afgeschut. Rotterdam, 25 Maart. Bij verminderde aanvoer kon Tarwe moeilijk vorige prijzen opbrengen. Puike Zeeuwsche en Vlaamsche Tarwe 8,75 a 9,00, mindere 8,25 a 8,70 nieuwe 6,90 a 7,15. Rogge 5,10 a f 5,40, nieuwe f 4,50 a f 5,00, Gerst J 3,75 a f 4,60. Haver nieuwe 2,00 a 3,50, lange a fPaardeboonen 5,50 a f 0,40, mindere—,— a f Duiveboonen/6,25 a7,00 Bruineboonen f 12,75 a 13,75. Witteboonen Walchersche f 10,50 a f 11,00. Erwten 7,50 a 8,50, mindere f a fKanariezaad beste f 7,50 a 7,75, mindere 6,50 a 7,25. Koolzaad 11,25 a 12,10. Eieren /3,10 a f 3,20 per 100 stuks. Aardappelcn Zeeuwsche f a Zeeuwsche Ajuin voor groote voor kleine f 1,00 per 50 kilo 15 Maart. 22 Maart. fr. 18,50 a 19,00 fr. 18,50 a 19,00 Gent. Tarwe, witte 100 k. Id. roode Rogge Gerst Haver Boekweit, per hect. Duivenbooneu Paardenboonen Koolzaad 100 k. Lijnzaad Kempzaad Lijnkoeken Koolzaadkoeken Kempzaadkoeken Eieren per 26 stuks 14,00 16,50 14,00 18.00 38,00 27,00 20,00 16,00 14,25 17,00 14,50 19,00 28,00 21 loo 18,00 14,00 16,50 14,00 18,00 38,00 27,00 20|00 16,00 15,00 2,00 14,25 17,00 14,50 19,00 28,00 2l|00 18,00 a 1,80 Londen, 25 Maart. Tarwe stil, doch prijshoudend. Haver, Gerst en Meel lager dan de vorige week. hOERS V A X II F.T GELD, Belgisch per 100 fr. f 47,60 h f 47,70 Engelsch per 12,05 K 12,09

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 2