Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 2490. Woensdag 21 Maart 1889. 29® Jaargang. Pi Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Eranco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. itit l»lad versehljnt Dlnsdag. en fpijdasavond bij den nitgever P. J. VIM DE SANDE te Tee (V'enzen. folitieli Overzicht. Boulanger's vrienden zijn ook alien met even degelijk. Laguerre, die den minister Constans een /minister fraudeur" noemde, is als advokaat ge- daagd voor den raad van discipline, omdat hij in een proces eene som van 2500 francs ten nadeele van zijn client zou hebben verduisterd. Als men ook eens aan de geschiedenis van den grooten „lawaaimaker denkt, dan ziet men, dat er waar- lieid ligt in het ietwat triviale spreekwoord //Als apen hoog klimmen willen, dan ziet men eerst hun bloote Antoine, de ex-afgevaardigde van Elzas-Lotliaringen is onder verbazend veel gejuicb Parijs binnen gestoomd. Verschillende redevoerin- gen zijn er gehouden over Elzas-Lotharingen en natuurlijk over den revanche-oorlog. In de Italiaansche Kamer heeft Bonghi een groot woord gevoerd. Hij keurde de vereeniging van twee portefeuilles in de hauden van een minister af en noemde de oprichting van een nieuw ministerie voor posterijen eene onnoodige uitgave. Cnspi antwoordde, dat het geheele kabinet zijn ontslag had ingediend, doch dat de Koning alleen dat van Grimaldi, Perazzi en Saracco had aangenomen. De politieke toestand eischte volgens Crispi om de portefeuilles van buiten- en binnenlandsche zaken in hauden te houden, dat had Gavour m 1875 ook gedaan de instelling van een ministerie van pos terijen gaf geen aanleiding tot nieuwe uitgaven, daar twee generaal-directien wegvalleu. In het En.gelsche Lagerhuis werd gevraagd, wat het te beduiden had, dat vertoon voor de kust van Marokko en het ant woord was, dat eenige schepen van het kanaal-eskader naar Tanger zijn gezonden, omdat zekere tusschen Marokko en Engeland aanhangige vraagpunten moeten geregeld worden namelijk de kwestie betreffende het ieggen van den onderzeeschen telegraafkabel, waar de Marok- kauen niet van willen weten. Deze loopen het strand af, om den Engelschen het leggen van den kabel te beletten. Men spreekt in Engeland van eene reconstructie van het kabinet, waardoor de hoofden der liberale unionisten in het ministerie zouden worden opge- nomen. Smith zou als leider van het Lagerhuis worden vervangen door Lord Harrington en Matthews als minister van binnenlandsche zaken door Cham berlain. In het Oostenrijksche Huis van afgevaardigden hebben hevige debatten plaats over de confessioneele school. Eusz deelde mede, dat de gansche linker- zijde eenstemmiug en met al hare kracht de con fessioneele school zou bestrijdeu. Liechtenstein verdedigde zijn voor twee jaar reeds ingediend wetsontwerp en trachtte de noodzakelijkheid aan te toonen van het toezicht der kerk over de school. Namens de Duitsche-liberale partij werd het voorstel Liechtenstein door Weitlof heftig bestreden. Hij FETJILEETON. 49) Den volgenden nacht weerklonk de kleine bel aan de deur van het buitenhuis. Zijt gij het? vroeg Gabrielle, die waakte. Ja, antwoordde Lachenal. De wind blies sterk en de ongelukkige beefde in zijn dikken mantel. Gij riep zij met eene uitdrukking van afschuw en vreugde. Ja, Gabrielle, ik ben gered Hij wilde haar de hand reiken, maar zij deed een schrede achteruit. Welken raad heeft de monnik u dan gegeven Heb ik mij ook in hem bedrogen. Gij verwachttet mij dus niet meer vroeg hij verschrikt. Neen, ik verwachtte u niet meer. Hij heeft mij een middel gegeven. Er bestaat er geen. LuisterEn hij begon met koortsachtige opge- wondenheid te spreken, alsof hij voor den recliter stond. De ongelukkige ijlt, lispelde Gabrielle. Neen, zeide bij, ik ben advocaat en verdedig de onschuld. Zij zweeg en zuchtte diep. Het overige deel noodigde den minister uit, in deze groote kwestie den vertegenwoordiger te zijn van den Keizer van Oostenrijk en geen ,/creatuur van vorst Liechtenstein." Koning Milan heeft een onderhoud gehad met graaf Kalnoky. Milan moet zelf gezegd hebben, dat hij naar Parijs zou gaan, waarschijnlijk met zijn zoonom de tentoonstelling te bezoeken. Naar luide van berichten uit Sebastopel zijn er weder gepakte koffers van Nathalie op reis naar Belgrado en als dat waar is, dan is het ook waar, dat de eigenares spoedig zal volgen. Vele jaren is zij, helaasMilan's getrouwe „levensgezellin" geweest, maar na de scheiding laat zij nog niet af. Zij heeft in Servie haar kornuiten en achter zich de mannen uit de Peterstad. Komt de schooue in het land der Serviers terug en houdt Milan woord, dan zal het binnen kort aan weerszijden van de Morawa een leelijken boedel worden een burgeroorlog kan er ontbranden, waarvan het gansche schiereiland trillen zal en die wellicht eindigt met zeker protectoraat. Misschien moet het ook daar eerst op 't slimst voor 't betert. Hertog Adolph van Nassau heeft alreeds waar- borgen gegeven, zegt men, voor goede betrekkingen op politiek en oeconomisch gebied tusschen Luxem burg en Duitschland. Men weet dat den hertog van Cumberland geen verlof is gegeven om de regeering over Brunswijk te aanvaarden, omdat hij die waarborgeu niet geven wil. Duitschland schijnt zich een soort voogdijschap over zelfstandige staten zelfs aan te matigen. Men durft er wat te doen, dat zag men ook aan de inbeslagneming der z/Volkszeitung" die het jaar 1848 verheerlijken ging en deswege door de regeering strafbaar werd geacht. Op het verder uitgegeven blad onder een anderen titel is iusgelijks de hand gelegd. Men verwacht evenweldat de uitgave spoedig zal kunnen worden voortgezet, omdat in den laatsten tijd meermalen is gebleken, dat er nog rechters in Berlijn zijn. In het Hanoversche district Celle- Gifhorn is een Welf gekozen, dat is de achtste zetel, dien de Kartell—partijen sedert de algemeene verkieziugen aan de oppositie moesten afstaan. In den toestand van Z. M. den Koning is in de laatste dagen geene verandering gekomen. Naar men verneemt, is de Regeering bezig maatregelen voor te bereiden ter voorziening in den bestaanden stilstand in deregeeringszaken,tengevolge van 's Konings toestand, die in de laatste dagen onveranderd is gebleven. De ministers van Binnen landsche Zaken en van Justitie hebben zich in verband hiermede naar Het Loo begeven. Ook loopt sedert eenige dagen het gerucht, dat de minister van Staat, de heer Mr. J. Heemskerk van den nacht bracht hij door met de voorberei- ding zijner pleitrede. Zijne vrouw ging in eenen hoek van het vertrek en weende. Waartoe, dacht zij, zoolang zijnen val tegen- houden, als hij onvermijdelijk is. Hoe langer, hoe dieper wordt de afgrond honderdmaal beter ware het den eersten dag te vallen Den volgenden morgen verscheen Lachenal aan de deur der gevangenis en bezocht de aangeklaagde. Ik zal uw verdediger zijn, sprak hij, en ik zweer u te redden Maar ik heb reeds een advocaat, antwoordde zij. Gij zult er twee hebben uwe vroegere meesteres wil het. Dat is iets anders. Zij heeft het mij gezegd en ik heb op haar vertrouwdde goede jutfrouw. Lachenal verloor geen oogenblik, en begafzich, niettegenstaande zijne zwakte, naar den president deed bekend maken, dat en Catharina Figeart twee verdedigers te gelijkertijd zou hebben den heer Faverot en den heer Lachenal. Men begrijpt, welk belang deze tijding aan de zaak bijzette. De heer Lachenal, zeide men, die sedert jaren niet meer optrad, zal in deze groote zaak weer optreden. Hoe is het mogelijk 't Is ongelooflijkzeide men. Nog erger dan alles, zeiden de anderen, de arme man is halfdood, en dit zal zijn einde bespoeden. Nog eenmaal wil hij zijn talent en genie toonen. Zoo ging het van mond tot mond. Azn., met het tijdelijk regentschap zou worden belast. Nader meldt men Gisterenmorgen werd een buitengewone minister- mad gehouden, vermoedelijk naar aanleiding van het bezoek, door de ministers van Binnenlandsche en van Buitenlandsche Zaken en van Justitie Zaterdag 11. aan Z. M. den Koning gebracht. Waarschijn lijk kan dus nog deze week de bijeenroeping van de Staten-Generaal in vereenigde zitting worden tegemoet gezien, waarin zij zullen te beslissen hebben over de vraag, of de Koning buiten staat is de regeering waar te nemen. Wordt die vraag toe- stemmend beantwoord, dan treedt onmiddellijk na de afkondiging van dat besluit de Raad van State op om het koninklijk gezag waar te nemen. Binnen eene maand daarna moet door dat hooge college een ontwerp van wet tot benoeming van een Regent worden ingediend. Het schijnt in de bedoeling te liggen, die indiening zoolang mogelijk uit te stellen en daarna de behandeling van dat ontwerp eveneens, ten einde zoodoende de moeilijk- heid te ontgaan wien tot Regent of Regentes te benoemen. Feitelijk zal dus waarschijnlijk de geheele Raad van State gedurende een vrij langen tijd het koninklijk gezag waarnemen, tenzij Z. M. binnenkort mocht komen te overlijden. De schrijver der Haagsche Kroniek in de z/N. Gr. Ct.," schrijft De geueesheeren des Konings verbazen er zich elken dag over, dat Z. M., ondanks de toenemende verschijnselen van uraemie, (opneming van stoffen in de hersenen, die 't bloed vergiftigen en den geest verwarren), die men nu in de officieele "berichten z/zenuwachtige aanvallen" noernt, nog zoolang aan 't lijden weerstand weet te bieden. Want, let wel, het is nu niet langer een kwestie van krachten bij den hoogen lijder, maar van aandoening der hersenen. Zoodra deze nog heviger wordt, is het met den Vorstelijken patient gedaan, ondanks zijn sterk gestel, de meerdere voedselopneming en wat dies meer zij. En nu is, uit dat oogpunt, het verschijnsel dat de slaap vermeerdert en de opge- wondenheid aanhoudend grooter wordthoogst verontrustend. Ik zou er u meer van kunnen zeggen en wijzen op zeer vreemde uitingen des Konings, die een volslagen verwarring van denkvermogen aanduiden, blijkbaar nu en dan verinengd met de gedachte aan een naderend einde zoodat de Koning zich bijvoorbeeld soms voorstelt de doodsklok te Delft te hooren luiden doch aangezien het den leden van 's Konings omgeving ten strengste is verboden iets aangaande den toestand mede te deelen, kan natuurlijk een verhaal van de //faits et gestes" des hoogen lijders niet anders dan van onbevoegde zijdeafkorastig worden geacht en dus geen vertrouwen wekken bij uw lezers. De meesten die kwamen luisteren, getuigden dat zij hoofdzakelijk gekomen waren, om den beroemden verdediger te hooren. De beweging werd algemeen toen de groote redenaar, gesteund door twee collega's binnentrad. Hij zag er bleek uit en zonk afgemat op eenen stoel neer. Die zal moeielijk spreken kunnen, fluisterden eenige stemmen. HOOFDSTUK IV. Toen Lachenal de gerechtszaal binnentrad beklom de Dominikaner de trappen van het gebouw. In het vertrek der getuigen had een heel ander tooneel plaats. Nauwelijks had de monnik twee schreden naar binnen gezet of men riep kom vlug, eer- waarde vader, men vordert uwen bijstand. Word ik reeds verhoord Neen, neen, hierheen, aan deze zijde. Men opende eene deur van een klein vertrek, waarin zich eene dame bevond, die als getuige moest verschijnen en plotseling onwel geworden was. Dan heeft zij een dokter noodig, zeide hij. Neen, neen, zij verlangt eenen priester. Eerwaarde paterriep de zieke en hief hare handen tot hem op. Op dit gezicht beefde zijn geheel lichaam, zijn gelaat verbleekte en hij wenkte de overigen zich te verwijderen. Mijn vader, zuchtte de dame en beproefde voor den priester neer te knielen, hoor mij aanIk sterf en heb eene groote misdaad begaan. Door den Minister van Waterstaat is afwijzend geadviseerd op het adres, houdende verzoek om een Rijkssubsidie, ten behoeve van den aanleg van een stoomtramweg van Sehoondijke naar de Belgische grens, omdat hier geen van die bijzondere gevallen aanwezig zijn, waarin van het verleenen van een Rijkssubsidie voor tramlijnen sprake kan zijn. De Minister neemt aan, dat wellicht gedurende de eerste tien jaren der exploitatie van de lijn Schoondijke-Belgische grens, komt zij tot stand, eenige geldelijke steun noodig kan zijn, omdat de levensvatbaarheid dier lijn nog zou moeten blijken, doch hij meent, te mogen verwachten, dat het totale bedrag van het subsidie van /"5660 per jaar, door de provincie, de gemeenten en polders toegestaan, daartoe voldoende zal zijn. Het is den Minister overigens gebleken, dat de oorspronkelijke aanvrager der concessie niet heeft afgezien van zijn voornemen, om te trachten die te verkrijgen, en die zonder Rijkssubsidie, uit te voeren. De nieuwe schoolwet is voorloopig blijkbaar nog niet te wachten. Althans de minister van Binnenlandsche Zaken heeft de Ged. Staten ver- zocht, hem uiterlijk 15 Mei te doen toekomen een opgave van het getal kinderen, dat aan elke openbare lagere school in de gemeenten hunner provincie op 31 Maart a. s., als werkelijk school- gaand bekend staat, met bijvoeging van het bedrag van het schoolgeld per leerliug. Daar deze opgaaf wel een der bouwstoffen voor het ontwerp zal moeten vormen, schijnt dit dus voor het najaar niet te zullen uitkomen. Professor Donders, de Nederlandsche oog- heelkundige, die zich een Europeesche vermaardheid had verworven, is gisteren te Utrecht op 71-jarigen leeftijd overleden. Naar men verneemt, zijn van regeeringswege alle maatregelen genomen om onmiddellijk sterke militaire macht (infanlerie en huzaren) naar de veenstreken in het Noorden te zenden, ingeval ouverhoopt bijstand ter handhaving van de openbare orde mocht worden vereischt. Yoorhands blijft het sedert 1 November jl. te Leeuwarden gestationneerde detachement van 50 huzaren aldaar in garnizoen. Uit Sappemeer schrijft men aan de Yeend. Ct.Alles is hier rustig, het stilstaan van de fabriek bezorgd echter aan de arbeiders schade. Er is sprake van dat de militairen spoedig zullen vertrekken naar hun korps. De werkstakers hebben Woensdag vergadering in de open lucht gehouden en beproefd de arbeiders te Zuidbroek mee te krijgen, maar 't heeft niet gebaat. Nu toch de arbeiders het werk staken, heeft de heer Scholten besloten de vertimmering, die de fabriek toch zoude moeten ondergaan, dadelijk te doen verrichten. Woensdag Weet gij niet, dat gij geroepen zijt om van de waarheid getuigenis af te leggen Ik Zijt ge niet Mevr. De Fairieres Ja. Gij herkent mij en ik heb u herkeud toen gij hier preektet. En waarom laat ge mij roepen Opdat gij mijne bekentenis zoudt aanhooren. Aan de heele wereld moet gij verkondigen, wat mijn gefolterd geweten niet meer kan verzwijgen. Neen, niet degene, welke daar binnen op de bank der aangeklaagden zit, heeft De Fairieres vergiftigd neen, ik ben de moordenares, ik zijne vrouw en die Lachenal, mijn zoon Doch gij wist het reeds lang. Roep het den rechters toe, opdat niet een onschuldig hoofd valle Wacht gij nog Ik zal zelf heensnelien en het geheim onthullen, eer mijne ziel van hier scheidt Zij deed eene geweldige poging om op te staan, maar viel machteloos neer. Ongelukkige riep de Dominikaner, haar opmerk- zaam beschouwende. Gij hebt u vergiftigd J a. Een gevoel van ontzetting greep hem aan. Gift, riep hij uit, altijd giftoveral giftWilt gij barmhartigheid van God verwachten, daar gij de hand aan u zelve slaat De angst maakte zich van haar meester en zij riep uitO, vloek mij nietIk vrees den dood J TER NEIIZEHISCHE (01RA\T a——————a

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1