Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2488. YVoensdag 20 Maart 1889. 29e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen I,—, franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zicb bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADVERTENTIfiN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Hit blad verMhljnt Diiutdas- en Vrljdagavond bij deu nllgever P. J. VAN D E 8 A N D E te Ter Neuzen. Jfolitieli Overzicht. De jonge Keizer schijnt veel van verrassing'en te houden. Toen de werkzaamheden van den Brandenburgscheu provincialen Landdag geeindigd waren, verscbeeu hij onverwacht in het midden der vergaderiug en hield er eene rede, waarin gewezen werd op de zware verliezen in het afgeloopen jaar geleden, op de herleving der nijverheid en de toeneming der welvaart. Het daverde van Hoch'sl en de Brandenburgers, 't hart van Pruisen, beloofden goed en bloed voor deu Keizer te zulleu opufl'ereu als 't noodig mocbt blijken. Wij hopen, dat de Brandenbnrgers bun #goed en bloed" maar mogen houden. In Londen beginnen de dames zich ook met de politiek al meer in te laten. Op eene liberale vrouwenvergadering werd zeer ten gunste der leren gepleit en de keuze van een tlome-Ruler" in een Londensch district sterk aanbevolen. De reektbauk voor welke het proces tusschen de Times en de lersche nationalisteu wordt gevoerd, heet't zijn b3st" zittmg gehouden. De verdediger van het City-blad heeft medegedeeld, dat hij geen getuigeu meer nad te doen optreden,.en de advokaten van Parnell hebben een uitsiel van ruim 14 dagen gekregeu, orn huuue verdediging voortebereiden. De laatste getuigen hebben, nadat zij maanden lang op den zak van het blad geleefd hebben, veel kwaad aau de zaak gedaan, voor de Times zelt' namelijk. Een huuner verklaarde, dat al wat hij aau de advokaten van de Times had medege deeld van het begin .tot het einde gelogen was. Hij had er blijkbaar veel sclnk in, dat hij de regeering en de Times er zoo had laten iuloopen en gedroeg zich gedurende de zitting zoo oubesehaaind, dat de president hem naar de gevangenis moest zenden. In de fransche Kamer is weer een soort Poolsche Landdag vertooud, toen de vraag aan de orde kwam of de Kamer hare toestemming zou geven voor de gerechtelijke vervolging van de afgevaar- digdeu Laisant, Laguerre en Turquet. Uit naam der commissie van rapporteurs sprak Arene, die o. a. zeide, dat de Ligue van haar weg was afgeweken en dat haar laatste daad eene opruiing was geweest tot minachting der regeering. //Wei zeker riep de Bouapartist d'Oranno, ,/de lieden die Sagallo gebombardeerd hebben, mogen wel zwijgen De president zette dat heer op zijn nommer, door hem tot de orde te roepen. De heer xAreue ging daarna voort en toonde aau, dat de iustructie een mobilisatieplan aan het licht gebracht had, dat ge.heel tegen de rereering gericht was, waarom de commissie met algemeene stemmen op een ua tot de vervolging had geconcludeerd. Alleen De Cassagnac was er tegen. Daarna nam de Bou- laugist Laguerre het woord. Hij verklaarde repu- blikein te zijn, ontkende dat de Liga een geheim FETJIELETON. De meid was een weinig onpasselijk geweest en Gabrielie had van deze gelegeuheid gebruik gemaakt orn haar naar huis te zenden. Dat was eene verlichtiug, waut men moest voor haar voorzichtig ziju. De jonge Rene was verre op het gymnasium en kwam zelfs niet in de vacantiedagen naar huis. Zij waren alleen, met gesloten deuren en vensters. Gabrielie, die rijk genoeg was om te Parijs een heerlijk leven te voeren en er een talrijk dieust- persoueel op na te houden, leefde nu als eene vrouw uit het volk; zij bediende zelf hareu man en en verpleegde hem dag en nacht als een kind. En toch, zij sidderde eu weende met hemja, het offer beefde met den moordenaar. De. gevangenneming van haren man zoude de schande van haren naam en van haar kind geweest ziju. Ja, zij sidderde en weende ook. Zij beminde dezen man niet, zij kon hem ook niet vergevenzij verachtte hem maar zij wandelde aan zijne zijde meer dan tien jaren, zij was zijne vrouw, hij de vader van haar kind. Hij was een afgeleefde grijsaard, die slechts leefde door haar zorgen. Hij was een misdadiger, maar zij alleen wist, wat hij leed. Zij wist, dat hij die straf verdiend had en dachtindien mijn arme vader genootschap was en het recht tot vervolging, maar toen hij dreigde met opstand van het volk tegen een troep samenzweerders, waarmede hij de rneer- derheid der Kamer bedoelde, verklaarde de voor- zitter, dat hij zulk eene beleediging van de Kamer niet mocht dulden. Daarop ging Laguerre op calmer toon voort en beweerde, dat de Kamer behoorde voor te stellen eene ontbinding, oindat zij niet meer was in het rechtmatig bezit van haar maudaat. Weer viel de presidentshamer en de spreker matigde zich, doch toen hij in het vervolg zijuer rede zei, dat de regeering eene dwaasheid had begaan met den degen van Boulanger te breken, wast 't weer//haltToch zei de geinter- rompeerde nog, dat het uur naderde, waarop het .and deze Kamer met afschuw naar huis zou jagen. Nu nam Arene weder het woord om aan te toonendat de regeering verplicht was tot vervolving over te gaan, wijzende op het gevaar van de verbinteuis der Bonapartisteu en royalisteu met de Boulangisten, om tie republiek omver te werpen, welk een eu ander aanleiding gaf tot een burgeroorlog. Boulanger zelf was tegenwoordig, hij stond telkens op als er van hem sprake was en zag met het brutaalste gezicht de vergadering rond. Iumiddels ontstond er een geweldig tumult dat aan Le Hevisse de censuur bezorgde. Nadat De Cassagnac nog de vervolging had bestreden, werd met 318 tegen 214 stemmen de sluiting van het debat goedgekeurd, en daarop met 334 tegen 227 stemmen besloten, de gevraagde mach- tiging tot vervolging der drie afgevaardigden te verleenen. In den Seuaat ging het veel kalmer toe. Hier verdedigde de Boulangist Naquet zijn standpunt. Hij had geen bezwaar tegen de ver volging, omdat de vrijspraak des rechters eene sch'erpe les voor de regeering zou zijn. Vergiste hij zich hierin, het zou hem leed doen. Tot de vervolging werd machtiging verleend met 213 tegen 58 stemmen. Als de schetteraars in den geest der Fransche natie hebben gehandeld dan arm Fraukrijk! Bij het Zaterdng ten paleize in den Haag ter lezing gelegde bulletin omtrent den toestand des Konings, was het volgende gevoegd Het blijkt noodig er eens en vooral op te wijzen, dat de officieele bulletins in de Staats-Couraut en aan het koninklijk paleis alleen vertrouwbare be- richten bevatten. Vau iedere merkbare verandering iu den toestand van den hoogen lijder wordt zooveel mogelijk in de officieele bulletins dadelijk mede- deeling gedaan. Het geven van tijdingen is aan Zijner Majesteits dienstpersoneel ten strengste verboden, teneinde het ziet, hoe het hier toegaat, zal hij zeker gewro ken zijn. En toch was dit alles niets in vergelijking met datgene, wat er volgen zou. Eens, dacht zij, zal men komen en hem in hechtenis nemen, hem in de gevangenis werpenhij zal voor de rechtbank verschijnen waar hij eens zoo welsprekend het woord voerde. Dan de gevangenis, de beul, de bijl Het is te veel, te veelriep zij uit. Dan smeekte zij vergiffenis af van haren vader en eene inwendige stem fluisterde haar toeHij heeft slechts u op aarde. Stoot gij hem van u, dan zal hij alleen weenen. Zijt gij de beul of de eugel, de gerechtigheid of de liefde Bedenk, dat gij alles voor hem zijt, dat hij u bemint. Wilt, gij op dit uur van zijn leven hem het zwaard in de borst- stooten O, schrit kelijke nachten Maar wat zou ze doen P Waartoe besluiten Het beslissende oogenblik naderde. De zittingen werden geopend en spoedig zou Catharina moeten verschijnen de couranten schreven uergens anders over, dan over deze gebeurtenis. Eene pen riep Lachenal. Tk wil schrijven het moet zijn. Zij echter antwoordde Morgeu Des anderendaags was zij het weer, die zijne hand weerhield, die de pen wegwierp. Morgen, morgen, altijd morgenToen besloten beiden, dat het zou zijn binnen acht dagen Zij bedaarden, want ze hadden acht dagen voor verspreiden van geheel onjuiste berichten, zooals dagelijks voorkomt, tegen te gaan. In de laatste drie maanden heeft Zijne Majesteit nagenoeg geene, en nimmer hevige, pijnen geleden van het toepassen van pijnstillende middeleu behoefde dan ook tot nu toe gelukkig nooit sprake te zijn. De berichten in verschillende dagbladen, buiten de officieele bulletins, komen zeer zelden en slechts bij toeval met de werkelijkheid overeen. Zij worden gegeven door personen, daartoe gemachtigd noch bevoegd, en die uit den aard der zaak onmogelijk goed ingelicht kunnen zijn. Men verneemt, dat er op Het Loo een streng onderzoek wordt ingesteld naar de personen, die inlichtingen verstrekken voor de particuliere berichten aangaande 'a Konings toestand, welke van tijd tot tijd in verschillende dagbladen verschijnen. Het schijnt groote ontevredenheid te wekken, dat er buiten de officieele bulletins om pogingen worden gedaan om de algemeene belangstelling van het publiek in 's Konings toestand te bevredigen. Het was eergistefren veertig jaar geleden, dat Z. M. onze geeerbiedigde Koning de regeering aanvaardde. Onderscheidene personen maakten van deze gelegenheid gebruik om Z. M. blijk hunner hulde te geven, door hunue namen te plaatsen in een daarvoor bestemd boe.k, dat ten paleize was neergelegd. Naar men met zekerheid verneemt is door den heer J. G. Gerritsen voorloopige concessie aangevraagd voor een locaal spoor van Ter Neuzen langs Hoek over den Braakman langs Biervliet, in aansluiting met den stoomtramweg Breskens Maldeghem. Uit Amsterdam komt het droevig bericht, dat prof. J. A. Alberdingk Thijm gistereunamiddag te ruim 2 uur, in den ouderdom van bijna 69 jaar na een hevig lijden is bezweken. Het bestuur van het Nederlandsch Gym- nastiekverboud heeft zich tot den minister van Binnenlandsche Zaken gewend met een adres, waarin het verzoekt de uoodige stappen te doen, opdat de gymnastiek onder de verplichte leervlakken der lagere school worden opgenomeu, en haar weldadige invloed, die reeds door zoovelen wordt ondervonden, ook ten deel valle aan de kinderen des volks, voor wie de lagere school is bestemd. Het centraal bestuur vau het //Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond" heeft een adres gericht aan de Tweede Kamer, waarbij het verzoekt iu het aanhangig wetsontwerp, houdende bepalingen tot het tegeugaan van overmatigen en gevaarlijken arbeid van jeugdige personen en vrouwen 1°. den leeftijd, beneden welken het verboden is een kind arbeid te doen verrichten, uit te breiden tot dertien jaar2°. dat verbod als regel eveneens toe te passen op den veldarbeid3°. in geen geval uit hen. Lachenal beproefde uit te gaan, maar het gezicht der schoone natuur lokte tranen in zijne oogen. De acht dagen waren verstrekende laatste naderde onverbiddelijk. Neen, neenfluisterde Gabrielielatermen zal ook mij oproepen en ik zal moeten autwoorden ja, mijn echtgenoot is een moordenaar! Op zekeren morgen zeide haar Lachenal Het is geschied. Wat? Ik heb geschreven. Zij werd doodsbleekdoch toen zij hem in de oogen zag zeide zijhet is niet waar De ellendige bezat de kracht niet de leugen te herhalen. Hoe veel angst heb ik gehad, riep Gabrielie Maar wat zullen we dan beginnen De minuten zijn geteld Nooit zal ik den moed hebben u te zeggen schrijf. Doe het dus zonder mij Het aangezicht des ongelukkigen bewees genoeg, dat hij niet durfde. Den volgenden nacht bracht Gabrielie wakende door, toen de morgen kwam sprak zij tot hem Indien men het gevaar twaalf jaren vermeden heeft, is het dwaasheid er een uur tegen te strijden. Hij zag haar verwonderd aan, alsof aan hare lippen zijn heil hing. Zij ging voortEr leeft ergens een man, door gebed en versterving ge- te sluiten de werkzaamheden voor het bedrijf van den vader, de moeder of den voogd, indien deze dat bedrijf uitoefenen zonder andere hulp dan huis- geuooten4°. te handhavon het verbod van uacht- arbeid, de beperking van deu arbeidsdag en de verplichting van een rustdag per week, voor jonge- ieden beneden 18 jaar en voor vrouwen van elken eeftijd5°. te handhaven eveneens dat de arbeid van jongelieden en vrouwen in ieder geval des avonds minstens te 7 uur eindige 6°. den werktijd van jongelieden van 13 tot 15 jaar te beperken tot acht uur per dag; 7°. te handhaven het verbod van vrouwen in fabrieken en werkplaatsen, vier weken na haar bevalling; 8°. te handhaven in ieder geval de instelliug van inspecteurs, doch aan de regeering zoodanige wenken te geven, dat de taak dier ambtenaren worde, niet alleen om het toezicht en het opsporen van overtredingeu te eiden, maar ook om de hoofden en bestuurders van bedrijven en oudernemingen van raad te dienen en de regeering te rapporteeren en te adviseeren, ten opzichte van uithreiding en aanvulling der wetgeving, mede ter bescherming en ter verzekering van de gezondheid, het leven en de toekomst der werklieden. Het aantal zuivelfabrieken in Eriesland neemt gestadig toe. Zij schijnen tot nog toe goede uit- jomsten op te leveren, want meer en meer geeft men aan de fabriekmatige verwerking van de melk de voorkeur. Nauwelijks is hier een fabriek in werkiug gesteld, of elders worden pogingen aan- gewend om er een op te richten. Nog weinige jaren, en de gewone ,/boerenboter" zal tot de zeldzaamheden gaan behooren. Te Middelburg is op 16 dezer plotseling op 7Sjarigen ouderdom overleden, de heer M. Volk- rijk Liebert, o. a. algemeen penningmeester der Maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland. Inlichtingen te verkrijgen omtrent de Argen- tijnsche Republiek De heer Van Riet, Nederlandsch consul te Buenos-Ayres, wordt eerstdaags in Den Haag ver- wacht en zal alsdan eenige dagen aan het Departement van Buitenlandsche Zaken zitting houden ten einde belanghebbenden iulichtingen te verschaffen omtrent emigratie enz. naar de Argentijnsche Republiek. Door de Rotterdamsche kooplieden worden thans in de omstreken van Wouw en Rozendaal bij de landbouwers vette varkens opgekocht voor den prijs van 27 it 30 cents per pond. Vooral in den laatsten tijd is er veel vraag naar vette varkens, waardoor de landbouwers zich meer op de varkensteelt en vetmesterij gaan toeleggen, Ook in de veeprijzen is eenige verbetering waar te nemen, doordien Belgische kooplieden de stallen der boeren bezoeken en 't vee aldaar opkoopen. heiligdaan de voeten van dezen zullen wij neer- knielen, wellicht kan hij ons helpen De Dominikaner, riep Lachenal, wiens gelaat eeusklaps oplielderde. O, dat is eene ingeving Gods. Hij alleen kan ons leiden in de duisternis, die ons omgeeft. HOOFDSTUK II. De noodlottige dag was gekomen. Reeds in den vooravond heerschte in de stad eene koorts- achtige beweging en in den vroegen morgen waren alle toegangen van het gerechtshof met eene nieuwsgierige menigte volks gevuld zoowel als het inwendige van het gebouw. Het gerecht trad binnen met den president aan het hoofd. Er heerschte eene diepe stilte in de zaal. De aangeklaagde, beval de president en een paar minuten later werd zij binneugebrackt door twee gerechtsdienaren. Ja, het is Catharina Figeart, fluisterden een paar oude vrouwen, die haar meenden te herkennen. Het was iuderdaad Catharina, de vroegere bediende van De Fairieres. Zij was bleek, maar bedaard. De akte van beschuldiging werd voorgelezen en hierna sprak de president Gij hebt de aanklacht gehoord. Gij wordt beschuldigd van uwen meester, den heer De Fai rieres vergiftigd te hebben. Het is valsch, hernam zij, ik ben onschuldig Toch spreekt alles tegen u. De daadzaak, de TER lElZEYSCHE COIIRANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1