Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. No. 2486. Woensdag 13 Maart 1889. 29® Jaargang. &AJBBE8TBPI1H6, m ftQFVDBB&SVBB. AASIBESTEDESI: Binnenland. A B 0 N NEMENT: Per drie maanden binuen Ter Neuzen 1,franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Hit blad versehljat Dinsdag* en Vrijdagavond bl| den uitgever P. J. V i SI DE 8 A N D E te Ter Neuzen. Bargemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Diusdag, 1!) dezer, des voormiddags 11 uren, in het gemeente'nuis aldaar, in het open- baar, bij enkele inscbrijving, het onderhouden van en het doen van herstellingen aan de gebouwen en andere gemeente-eigendommen, gedurende 1889. Het bestek ligt van 11 dezer ter lezing op de gemeente—secretarie. Iulichtingen ziju te bekomen bij den gemeente- bouwmeester, door wien plaatselijke aanwijzing zal gescbieden op Zaterdag, 16 dezer, 's nainiddags 2 ureu. Ter Neuzen, 8 Maart 1889. J. A. VAN BOVEN, Voorzitter. J. DIELEMAN, Secretaris. folitieli Overzicht. Ik lijd oDtzettendik ben grijs geworden en mijne haren vallen uit; ik kan niet slapen en de slaap verkwikt mij niet; ik val neer door duizelingen en men vertelt dat ik beschonken benarbeid en zorgen hebben mij uitgeput en nu baak ik naar stille rust als een scbooljongen naar de vacantie!" Zoo klaagde de gescbeiden echtgenoot van de ook al beeldscboone" Nathalie en hij legde ziju schepter neer. Milau beeft dien overgedragen op den negen- jarigen kroonprins, dat is het tragisch slot van een lang treurspel. Gelijk thans zijn zoon, aan- vaardde ook hij in 1868, toen hij pas 14 jaren telde, de regeering van Servie. Op 18-jarigen leeftijd begon hij den ongelukkigen oorlog tegen Turkije, huwde drie jaren later met zoo iets nbeeldschoons," en zijn lijden duurde voort. Tien jaren na den eersten oorlog bond Milan weer den strijd aan met Turkije, en hij was gelukkiger, want zijn rijk werd ouafhankelijk verklaard. Gelukkiger? Ware zijn land niet ter prooi aan partijschappen geweest, dan ja. Maar daar vloeiden twee stroomingen door zijn land, eene Russische en eene Oostenrijksche en Nathalie voedde de eerste en Milan de laatste. In den oorlog met Bulgarije was zijn land bijna door den Battenberger veroverd, Oostenrijk redde hem en Servie, toen Eranz Joseph tot het zegevierende Bulgaarsche leger sprak „tot hiertoeen niet verder." De Russophilen wroetten voort, de roebels uit Peters burg dedeti dienst en toen de echtscheiding was uitgesproken, hield elk der gescheiden echtgenooten eene partij over. Koning Milan verlaat nu het laud, gelijk zijue echtgenoote kovt geleden deed, de eerste zoekt heil bij Oostenrijk, de tweede bij FEXJILLETOlSr. 45) Ongelukkige, weet ge, wat u wacht Ik ben onschuldig en men zal het moeten erkennen. Maar men zal u niet gelooven en u aanhouden. Weet ge, dat dit uweD dood zou zijn Gabrielle zonk verschrikt in een stoel neerhet meisje zag haar verwonderd aan en wist niet wat te zeggen. Lachenal zat daar en baadde in zweet. Hij ge- voelde, dat als Catharina zich wilde verdedigen, alles ontdekt zou worden en hij verloren zou zijn. Daarom begon ook hij haar toe te spreken en wel op zulken hevigen toon, dat Gabrielle hem wenkte om te zwijgen. Maar hij ging voort en zouk eindelijk bewusteloos neer. Gabrielle opende eene zijdeur en wees Catharina in een ander vertrek. Wacht hier een paar minuten, ik kom dadelijk terug. O mevrouw, het spijt mij g'J Gekoraen te zijn Neen, anders waart verloren Zij snelde naar Lachenal en verpleegde hem. loen riep zij de meid en beval haar voor de vreemde eten te brengen. Daarna keerde zij naar Catharina terug. In weinig woorden verklaarde zij haar de nood- zakelijkheid van te vluchten en het bevreesde Rusland. Een regentschap is benoemd bestaande uit de heerenRistitcb, Protitch en Markowitch, een collectie marionetteu, die dansen naar df: pijpen van de regeering te Petersburg, zegt de Morning Post. In Oostenrijk integendeel vertrouwt men op Ristitch, die, zoo meent men, Keizer Eranz naar de oogen zal zien. Of de negenjarige Alexander wel ooit aan het bewind zal komen, wie durft het te verzekeren. Weet, dat Rusland nog een kroonpretendent in reserve heeft, onzen welbekeu- den Peter Karageorgevitch. Als wij ons niet bedriegen, dan heeft Rusland thans in Servie de troeven in handen en de Czaar zal ze uitspelen ook. In Rusland hoopt men al, dat de Rumeensche vorst, Karel, den schepter ook zal neerleggen, Karel speelt niet in de kaart van Rusland, evenals de Battenberger en Milan, en dan moeten die lui weg. De Russophilen wroeten met hunne roebels ook alaan door in Rumenie, tot zoolang ook Karel de plaat poetst of den Czaar te voet valt. Het is en blijft daar een ellendige boel in het Oosten. Dat loeren op de erfenis van zeker groot neer aan den Bosporus houdt legers op de been en zwaarden uit de schede, doet de firma Krupp schatten verdienen en het arme volk uitzuigen. Om onzentwil „pak maar in," verdeel den buit als het dan maar vrede is en de groote legers naar huis gezonden worden, dan smeden wij de zwaarden tot sikkels. Onze wensch mag egoistisch klinken, wij uiten dien ten opzichte van de Balkanstaten, omdat er geen uit- zicht is tot lotsverbetering, zoolang binnenlandsche twisten en verdeeldheden gevoed worden van buiten en welig blijven tieren. Als een volk zelf zoo wijs niet is om te zien, dat onderlinge tweedracht op eigen verderf uitloopt, dan dient het onder voogdijschap gesteld. Generaal Boulanger heeft zijn uiterste best gedaan om in aanraking te komen met den prins van Wales, tijdens diens verblijf in Parijs. Eene ont- moeting in het hotel der ambassade achtte de Engelsche gezant minder gewenscht, daar deze als vertegenwoordiger eener met Frankrijk bevriende mogendheid geen man wilde ontvangen, die openlijk de regeering der republiek bestreed. Zelfs hoog- geplaatste dames uit de inonarchistische kringen konden niet slagen om de outmoeting te doen plaats hebben. Inmiddels strekt de regeering hare maatregelen tegen de Boulangistische Ligue des Petriotes thans tot Boulanger zelf uit. De minister van binnenlandsche zaken heeft den prefect van politie van het Seine-departement aangeschreven, niet langer te dulden, dat de verschillende depu tation, welke de generaal dagelijks ontvangt, het karakter dragen eener openlijke demonstratie. 't Kan verkeeren", zei Bredero, en wij zien het aan den commune-man Pyat, die vroeger met de zijnen zeker niet tot de verfraaiing van Parijs meisje beloofde eindelijk dit dadelijk te doen. Om u schadeloos te stellen, zeide hare vroegere meesteres, geef ik u hier twee duizend franken. Wel, hernam Catharina, gij zijt nog edelmoediger dan Mevr. De Fairieres. Gabrielle stond op 't punt de bankbiljetten aan stukken te scheurenzij deed immers iets, wat Mevr. De Eairieres ook gedaan had Maar ze dacht aan haren zoon en dit stelde haar gerust. Het is voor hem, zeide ze zachtjes. Catharina, die deze aandoening aan den toestand van den huisheer toeschreef, begreep dat Mevrouw nog ongelukkiger was, dan zij zelf, kuste hare hand en maakte zich gereed om te vertrekken. Nu kon zich Gabrielle ecliter niet meer inhouden. Zij brak in tranen los, viel hare vroegere bediende in de armen, kuste haar en trok haar weer in de kamer terug. Catharina, zeide ze, ik, de dochter van het slachtoffer, ben van uwe onschuld overtuigd. Wat er ook gebeure, vrees niet. In- dien gij ernstig bedreigd wordt, zal ik daar ziju om u te redden. Maarmaar zij wist nauwelijks voort te gaan, antwoord niet op alles wat men u vragen zal, ontken alles en verdedig udoch spreek niet van uwe eerste vlucht, noch van dezespreek ook niet van De Eairieres of LachenalHet geldt onze eer, Catharina en de uwe zal gered wordenik beloof het u op mijn woord heeft bijgedragen. Die zelfde omwerper van Yen- dome-zuilen c. a. stelde nu in de Kamer voor, om op de Place de la Concorde de standbeelden te plaatsen van alle departementale hoofdsteden van Frankrijk en de koionien, en elk van die zoo mogelijk door een kunsteuaar uit het departement zelf te laten maken. Geen kleine bestelling, waar- lijk, zoo'n honderd monumenten. lets van den ouden geest is hem echter bijgebleven, hij wil de Egyptische obelisk opruimen, die gedachtenis aan den vertaler van het hieroglyphen-schrift, van Cham- pollion. De kamer heeft echter de dwaasheid om de Place de la Concorde in een woud van stand beelden te herscheppen niet aangenomen. De berichten, alsof de ziekenverpleger Hemmes op het Loo zou vertoeven zonder werkzaam te zijn, kunnen stellig worden tegengesproken. De zieken- oppasser wordt, bepaaldelijk des nachts, in de kamer van Z. M. den Koning toegelaten en verpleegt reeds gedurende 8 dagen den hoogen lijder zeer tot tevredenheid van H. M. de Koningin. De toestand van Z. M. in de laatste dagen bevestigt het bericht, dat onmiddelijk levensgevaar niet dreigt, immers niettegenstaande het geringe voedselgebruik, zijn de lichaamskrachten van den Koning niet zichtbaar achteruitgaan. Ook gisteren was in den toestand van Z. M. den Koning geen verandering. Het gisteren in het Paleis des Konings te 's Gravenhage ter lezing gelegde bulletin luidde Z. M. de Koning was in de laatste twee dagen minder lang bedlegerig. Overigens bleef de toe stand der ziekte onveranderd. \an het Loo werd bericht, dat de afgeloopen nacht eenigszius onrustig is geweest. De ochtend was daarentegen zeer kalm. Het gebruik van voedsel nam iets toe. De krachten zijn nagenoeg dezelfde gebleven, doch de hooge lijder is opge- wekter dan anders. De commissie van 5 leden uit de Provinciale Staten van Zeeland, tot onderzoek van het voorstel der regeering over eene nieuwe indeeling der provincie in kiesdistricten met de daarmede in verbaud staande wijziging van het getal leden, heeft haar rapport aan de Staten uitgebracht, waarvan de eonclusie in hoofdzaak aldus luidt vermeerdering van het getal leden der Staten wordt van weinig belang geachtde noodzakelijkheid van vermeerdering wordt niet ingezien en blijkt niet uit de in de nota verstrekte inlichting de minderheid acht die vermeerdering evenwel wenschelijk. De gewijzigde verhouding der bevolkingscijfers van de 6 bestaande hoofdkiesdistricten kan tot eene Ik zal alles doen, zooals gij zegt, Mevrouw, zeide het arme meisje weenende, nam afscheid en staple in het rijtuig. W el, zeide Lachenal des avonds, zijne vrouw angstig aanziende. Gij kunt gerust slapen, het gevaar is voor dezen keer bezworen. Ik gerust slapen Hoe zou ik dat kunnen Morgen zal het meisje Frankrijk verlaten hebben. De ellendige man ademde vrijer. Twee dagen later vernam men in de stad, dat Catharina Eigeart, op wier hoofd voor twaalf jaar een prijs gesteld werd, aangehouden was op't oogen- blik, dat zij zich te Havre naar Engeland wilde inschepen. VIERDE DEEL. HOOFDSTUK I. Sedert deze gebeurtenis was Caen in rep en roer. Catharina Eigeart was aangehouden. Een nieuw proces begon en voor de September- vacantie zouden de zittingen beginnen. Dit oogen- blik werd door velen met ongeduld afgewacht. Reeds twaalf jaren waren er verloopen sedert de misdaad in het huis De Fairieres gepleegd werd, en velen, die toen het proces bijgewoond hadden waren dood. Anderen hadden de stad verlaten, maar toch werd de zaak op nieuw opgerakeld. Dit drama behoort tot die, waarin de menigte levendig belang stelt. wijziging leiden van het aantal afgevaardigden in 8 van die 6 districten wijziging van de kiesdistricten zelve wordt daardoor echter niet noodzakelijk. Het verzoek van Burgerplicht te Ter Neuzen om tot splitsing van het 5e district in 2 hoofd kiesdistricten (de kantons Ter Neuzen en Hulst) te adviseeren, meent de commissie niet te moeten ondersteunen de meerderheid acht de bezwaren tegen vereeni- ging van het kanton Ter Neuzen met het 4" district volkomen gegrond, en ondersteunt derhalve het dienaangaande door Burgerplicht gedaan verzoek. De meerderheid is van oordeel, dat met het provinciaal belang in dp eerste plaats moet rekening gehouden worden bij de verdeeling der provincie in kiesdistricten voor de Provinciale Staten, en dat het provinciaal belang wel verre van gebaat, zeer zou worden geschaad, door de voorgenomen indeeling, daar deze veel minder waarborgen voor eene goede keus aanbiedt dan de tegen woordige indeeling, welke als door de natuur is aangegeven. Ten slotte meent de commissie niet onopgemerkt te mogen laten, dat de regeering de voorbereiding tot dusver geheel buiten de Gedeputeerde Staten om heeft behandeld. Vergelijking van den nu gevolgden weg met dien welke vroeger is gevolgd blijkens het in den aanhef van dit verslag voor- komende overzicht, doet zien dat in 1851 en 1852 meer dan thans prijs is gesteld op het oordeel van de Ged. colleges. De heer W. E. Willink Ketjen heeft zich thans tot de Tweede Kamer gewend met een adres, waarin hij, zeggende, dat alle pogingen, door hem aangewend, om herstel van onrecht te verkrijgen, mislukt zijn, een beroep doet op het eergevoel en de waardigheid van de Vertegenwoordiging, haar eerbiedig verzoekt hem in staat van beschuldiging te stellen of te doen stellen, wegens beleediging, der regeering en uwe vertegenwoordiging aangedaan, door openbare beschuldigingen van roof, belofte- breuk, wetschennis, logeu en meineed. Omtrent den stand der pokziekte teTilburg deelt de T. Ct. mede, dat de ziekte voor het eerst is begonnen in December van het vorige jaar in een gezin in de Stokhasseltdat van dat tijdstip tot heden, dus in twee en eene halve maand, zich tien gevallen hebben voorgedaan, alle in buitenwijken, dat het laatste geval zich voordeed op 26 Febr. jl., dus meer dan 14 dagen geleden, en dat deze week twee aangetasten zijn overleden dat een zestal hersteld uit het gasthuis is ontslagen, terwjjl hierbij moet in het oog gehouden worden, dat de gemeente 33,000 zielen telt. De lotelingen -der lichting voor de nationale mililie van dit jaar, die met gunstig gevolg een examen afleggen, omvattende1. het schrijven Allen, die den heer De Fairieres gekend hadden, verklaarden, dat hij een edel man was geweest, goed en welwillend. Men sprak ook van Catharina, de aangeklaagde, die toch nog vele verdedigers vond. Men sprak van Mevr. De Fairieres, wier gedrag aan sommige personen verdacht begon te wordenvan Gabrielle, die iedereen beminde en vereerde, van den Parijzer arts, die vrijgesproken was geworden en die zoo eensklaps verdwenen was. Over Lachenal werd niet gesprokenhij bewooude nog altijd met zijne echtgenoote het landhuis buiten de stad. Men was in 't midden van de heete Julimaand en slechts de landlucht kon het leven van den ongelukkige verlengen. Lachenal, die een weinig gebeterd was, werd plotseling weer zwakker en nam zichtbaar af. De artsen rieden het land aan, wisten echter niets over de ziekte te zeggen en de zieke zou er slecht aan toe geweest zijn, indien hij Gabrielle niet had, die meer deed, dan alle anderen. In de week, die op de aanhouding van Catharina volgde, had een voorval plaats, dat den toestand des zieken verergerde. Eene dame verscheen, die nog nooit cp 't landhuis geweest was. Niet tegenstaande hare bleekheid, haar aoffe oogen en ingeslagen wangen, had zij hare fijnheid in houding en manieren niet verloren; haar lichaam echter was door lijden uitgeput en haar hoofd door kommer gebogen en vergrijsd. (Wordt vervolgd.) ter m\z:-:vsraE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1