Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. AAMBH8TBBIHT6. vwmsmnv: No. 2485. Zaterdag 9 Maart 1889. 29e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Pranco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEBTENTIiN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. l»it fol.nl ver«ehljnt Dinsdas- en Vrijdngavond blj den niteever P. jr. VAN 1>E SANDE te Ter Neazen. Bargeraeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Dinsdag, 19 dezer, des voormiddags 11 uren, in het gemeentehuis aldaar, in het opeu- baar, bij enkele inscbrijving, het onderhouden van en het doen van herstellingen aan de gebouwen en andere gemeente-eigendommen, gedurende 1889. Het bestek ligt van 11 dezer ter lezing op de gemeente—secretarie. Inlichtingen zijn te bekomen bij den gemeente- bouwmeester, door wien plaatselijke aanwijzing zal geschieden op Zaterdag, 16 dezer, 's namiddags 2 uren. Ter Neuzen, 8 Maart 1889. J. A. VAN BOVEN, Voorzitter. J. DIELEMAN, Secretaris. f olitieli Overzicht. Waarop de crisis in Italie zal uitloopen Som- migen meenen, dat Crispi mannen inoet zoeken, die minder hoog loopen met de triple-all iautie, althans mannen die gekant zijn tegen die onzachelijke oorlogstoerusting, waardoor het drievoudig verbond den vrede meent te moeten bandhaven. De kwestie der laudsverdediging heeft ook in Hongarije aau- leiding gegeven tot een omkeermen wil er de kosten niet dragen der triple—alliantie. In Duitscbland zelf zet men al wat groote oogen op, vooral nu de zaak-Parnell het bekende verloop heeft gehad, 't geen eens aanleiding kon geven, dat Salisbury de plaats moet ruimen voor den ouden bouthakker, die te Berlijn minder goed op stal staat. In Engeland is de Tory-regeering verzwakt, dat is zeker. la het Lagerhuis drukte de conservatieve Sir William Barttelot den leider der nationalisten voor het eerst de hand. Toch werd het amende- rnent van John Morley, om in het adres van antwoord op de troonrede eene paragraaf op te nemen, waariu de Iersche politiek der regeering werd afgekeurd, met 430 tegen 260 stemmen verworpen, zoodat de regeeringsmeerderheid nog niet heeft geleden. Maar de rollen zijn nog niet afgespeeld. Het sujet Pigott. is te Madrid gevouden, zegt men. De Engelsche ambassadeur aldaar zond een commissaris van politie naar een hotel, waar een zich noemende Ronald Ponsonby uit Parijs was aangekomen. Op het verschijnen van den commissaris schoot Ponsonby zich door het hoofd, en deze Ponsonby was niemand anders dan Pigott. De schoft heeft een treurig uiteinde, maar inisschieu FEUILLETON 44) Op zekeren dag zeide mij mevrouw De Fairieres De politie weet niets, maar wil echter alles weten. Zij heeft den arts uit Parijs doen aanhouden, om iemand aan te houden, maar hij zou onschuldig zijn en het bewezen hebben. Daarom zal men hem vrijlaten en een ander in zijne plaats zetten. O, mijn God, riep ik nit, als het maar niet onze juffrouw isWant ik had kwade geruchten over u gehoord, over u, die zoo onschuldig zijt! Neen, antwoordde mevrouw De Pairieres, niet de juffrouw, noch ik, noch dr. Hugonet, daarvoor is onze stand een waarborg. O, ik herinner mij hare woorden zoo juist, ahof ik ze zooeven ver- nomen had. Op wien kaD men dan vermoeden hebben? vroeg ik. Toch niet op diegenen, welke nooit met den heer De Pairieres in aanraking kwamen? Zeker niet, hernam zij. Gij begrijpt dus, wie het kan zijn. Ik begreep het en daar ik onbekend was met zulke dingen, maakte zich de grootste angst van mij meester. Ik vreesde, dat men mij zou vatten, daar ook de arts aangehouden was, die evenmin a's Vrees niet, zeide mevrouw De Tairieres, ik heb voor alles gezorgd. Gij zijt een een verdiend loon. Tot opvolger van Lord Sack ville als Engelsch gezant te Washington is benoemd Sir Julius Pauneefote, permament onder-secretaris bij het ministerie van buiteulandsche zaken. In het Zwitsersche kanton Tessin hebben ter gelegeubeid van de verkiezingen vrij ernstige onge- regeldheden plaats gehad. De liberalen wonnen verscheidene steden en het staat er toe, dat de clericalen voor hen de baan zullen moeten ruimen. De opkomst van de kiezers was buitengewoon sterk, zelfs zij, die buiten het kanton en buiten de republiek tijdelijk verblijf hielden, waren opge- komen, om hun stem uit te breugen. De toestand van Z. M., onzen geeerbiedigden Koning, heeft de Luxemburgsche Karner met de regeering eene conference doen houden over de waatregelen bij mogelijke troonsveranderiug te nemen. Met belangstelling wordt in het Groot- hertogdom kennis genomen van den toestand van den hoogen lijder, want in Luxemburg is men zeer aan den Groothertog gehecht. Rusland maakt weer lawaai in 't Oosten, het vraagt van Perzie den afstand van een belangrijk gebied ten zuiden van de Kaspische zee, en de Pers is geneigd dat toe te staan, want hij moet wel. Hij weet: ie vermag iets tegen God en Novogorod I" De Witte Czaar moet de Kaspische zee hebben tot een inlandsch meer, evenals later de Zwarte zee. Atchinoff is met zijn donkere pelgritns door twee Fransche oorlogsbodems naar Suez gebracht. Er waren in 't geheel 147 personen, waaronder 77 vroegere officieren en soldaten, verder priesters, tnonniken, vrouwen en kinderen. Op denzelfden dag is de Russische korvet Zabiaha van Port-Said naar Snez vertrokken om de lading over te nemen. Op de gebruikelijke, zeer eenvoudige wijze heeft de overdraeht plaats gehad van de uitvoerende macht van president Cleveland op diens opvolger, president Harrison. Met klokslag 12 betrad de nieuw verkozene het Capitool, om daar in handen van zijn voorganger den eed op de grondwet af te leggen. De president gaat daarna naar het Witte Huis, vanwaar hij aan de beide takken der verte- genwoordiging, in den vorra eener „boodschnp" een kort program ina zendt, de hoofdpunten van zijn politiek bevatteude. Tevens worden dan de ninnen der nieuwe ministers medegedeeld. De plechtigheden worden besloten met eene offieieele receptie van h#t corps diplomatique. Van Harrison's z/boodschap" deelen wij het volgende mede Protectionisme staat op den voorgrondhij ver- trouwt dat de economische politiek der regeering r alle burgers der Vereenigde Staten zal vereenigen de inkomsten zullen zoodanig geregeld worden, dat (zien we wel goed Ja toch, het telegram luidt zoo) dat er een belangrijk overschot isde moge- lijkheid bestaat om de ontvangsten te doen goed meisje ik weet, dat gij onschuldig zijt en wil uw ongeluk niet. Gij moet vluchten naar het buitenland en indien men u zoekt, zal ik zeggen, dat ik u weggestuurd heb en dat ik toch overigiens borg voor u blijf. Op deze manier hebt gij dus het huis verlaten? Zeker juffrouw; mevrouw De Fairieres was bij deze gelegenheid zeer goed met mij. Ik zou zeker in de gevangenis geworpeu zijn, evenals de arme dokterzoo echter moest de politie een ander zoeken. Heeft mevrouw De Fairieres u geld voor de reis gegeven Ja, zij was zeer edelmoedig en gaf mij meer, dan ik noodig had. Ik wil niet, sprak zij, dat gij het slachtoffer wordt van een ongeluk, dat onze familie getoffen heeft. Toch was het zeer treurig voor mij. Zij voorzag mij rijkelijk van geld en zeide: Daarmee kunt gij u helpen. Gabrielle was zeer aangedaan door dit verhaal van list en boosheia toch bezat ze kracht genoeg, om het belangrijk onderzoek voort te zetten. Mevrouw De Fairieres, begon zij opnieuw, moet u iuderdaad veel geld gegeven hebben, daar gij uwe oude tante in Bessonville, die gij op uwe vlucht bezocht hebt, een aardige som achterliet. Arine tanteZe zal zeker wel dood zijn. Zij was de zuster mijuer moeder en ik onder- steunde haar een weinig. In deze droevige geschiedenis kwamen bijzonder- verminderen ('t staat er) zonder het geheele stelsel der beschermende rechten omver te werpen. (Zou de Ainerikaan spoedig eens een dragelijke sigaar kunneu rooken voor 5 Ct. Verder kondigde de nieuwe president de uitbreidiug der marine aan. Nu, als men in Amerika begint met aanschaffen van legers en vloten, dan zal men spoedig niet meer over beperking van inkomsten gaan prakti- seeren. Harrison behoeft slechts bij de Europeesche mogendheden in de leer te gaan, om te vernemen hoe men op eene gemakkelijke manier tonnen gouds zich kwijt kan maken en hoe men het aanleggen moet om met fatsoen de belastingen op te drijven. Omtrent den toestand van Z. M. den Koning kunnen wij uit goede bron het volgende mede- deelen Hoe onrustbarend de tijdingen ook mogen zijn van sommige berichtgevers, valt over de ziekte van Z. M. niet anders te melden, dan dat zij in hoofd- zaak stationair is gebleven. De deskundigen zijn van oordeel, dat in de eerste drie maanden geen noodlottige afloop te duchten is, tenzij nieuwe complication zich mochten voordoen. Iu de onmiddellijke omgeving des Konings is in de laatste weken dan ook geen oogenblik sprake geweest van dadelijk gevaar. De Koning is ook volstrekt niet buiten be- wnstzijn en dank zijn krachtig gestel, nog niet zoo zwak als het lang ziekteverloop zou kunnen doen vermoeden. Hoewel de hoop op een zelfs maar tijdelijke beterschap vervlogen schijnt, zijn voorboden van eeu noodlottigen afloop niet aan- wezig. Gisteren is dan ook Dr. Vinkhuyzen weder voor eenige dagen naar Den Haag vertrokken. Men kan er zeker van zijn, dat de natie niet onkundig zal worden gelaten, ingeval een verergering van den toestand mocht intreden die een naderend einde voorspelt. (H.) Voor de aanstaande verkiezing van een lid der Provinciale Staten van Zeeland in het district Goes, ter voorziening in de vacature—Fransen van de Putte, zal van anti-revolutionaire zijde waar- schijnlijk candidaat worden gesteld de heer B. M. den Boer te Goes. De liberale kiesvereenigingen hebben den heer J. J. Ochtman, wethouder der gemeente Goes, tot candidaat geproclameerd. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben de volgende circulaire aan de gemeentebesturen in Zeeland verzonden De waarnemende inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht deelt ons mede, dat aan de pokziekte, onlangs uit Belgiii te Vlissingen overgebracbt, twee heden voor, die Gabrielle zieh niet goed verklaren kon, zelfs sedert zij de onschuldigen en de plichtigen kende. Nu echter wist zij alles. Hare stiefmoeder en haar eclitgenoot waren niet alleen misdadigers, maar ook bedriegers* Waartoe nu nog verder nasporen? De sporen van gift en de gevonden brieven, die het bewijs van Catharina's schuld geleverd hadden, waren alle valsch. Een oogenblik vergat Gabrielle alle medelijden en riepHet is schandelijk Waarheen gingt gij na het bezoek bij uwe tante Dadelijk naar Havre, waar ik mij voor Engeland inscheepte. En heeft u daar niemand achtervolgd O, niemandIk ben dadelijk naar Londen gegaan en in dienst getreden bij eeu Fransche dame. Ik ging met haar naar Liverpool en ben sedert daar gebleven. De dame is gestorven, en om mij voor mijne diensten te beloonen, heeft ze mij een klein ver- mogen nagelateu, waarmede ik huiselijk leven kan. Ge ziet, dat ik daartoe niet veel noodig heb. Trouwen en hier blijven leven! zeide Gabrielle. Ja, Mevrouw, ik heb daar ginds eenen braven man gevonden, die mij bemint. Hij bezit reeds een klein huis, en na eenige jaren zullen wij van onze renten leven. Zij zeide dit met een vroolijken lach. Kondt gij niet trouwen zonder naar Frankrijk te komen. Ik moest mijne papieren hebben en daoht, dat der drie lijders zijn overleden, terwijl later een vierde persoon, die in het aan de besmette woning grenzend perceel vverkzaam was, is aangetast. Het huis van dezen lijder, door 4 gezinnen bewoond, dreigt, volgens den inspecteur, een brandpunt van besmetting te worden. Bovendien worden Zeeuwsch-Vlaanderen en Vlis singen ernstig bedreigd door de gemeenschap met Belgie, waar de ziekte te Ostende in hevige mate heerscht. Met den geneeskundigen inspecteur achten wij het raadzaam, uwe aandacht hierop te vestigen, te meer daar het getal niet gevaccineerden, vooral kinderen beneden het jaar en van 1—3 jaren oud, niet gering is, terwijl revaccinatie buiten tijden van epidemie slechts zelden plaats heeft. Wij bevelen u daarom aan, om de vaccinatie in het eerste levensjaar en de revaccinatie, voor zooveel van u afhangt, zooveel mogelijk te bevorderen. Tevens brengen wij u in herinnering, dat door de Vereeniging voor animaie koepokinenting te Middelburg op aanvraag kosteloos koepokstof wordt verstrekt, en dat aldaar op Donderdag van elke week aan ieder de gelegenheid wordt gegeven om van kalf op arm te wordon ingeiint. In hun advies aan de Provinciale Staten over de voorgestelde districten-indeeling resumeeren Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hun be- schouwingen aldns 1°. De veranderde bevolkingscijfers geven geen aanleiding, in de bestaande indeeling der provincie in kiesdistricten en de bepaling van het getal der in elk district te kiezen leden wijziging te brengen. Even wel ware een splitsing der bestaande provinciale kiesdistricten, voor zoover die samengesteld zijn uit ver van elkaar verwijderde en in velerlei opzicht onderling verschillende gemeenten, geschoeid op de leest van het in 1851 door Gedeputeerde Staten voorgedragene, gewenscht, opdat bij de verkiezing van de leden der Staten de provinciale belangen meer op den voorgrond treden. 2°. Het samenvallen der tegeuwoordige kies districten voor de Tweede Kamer met die voor de verkiezing van de leden der Staten zou ver- derfelijk zijn voor de provinciale huishouding. 3°. oor een splitsing van groote gemeenten in kiesdistricten voor de verkiezing van leden der Staten kan geen reden bestaan. De Provinciale Staten in Groningen hebben met 36 tegen 6 stemmen verklaard, dat de nieuw voorgestelde verdeeling dier provincie voor de verkiezing van leden der Staten, in strijd is met het provinciaal #belang. Uit St. Anna-Parocbie wordt bericht, dat vanwege de Synode bezwaar is gemaakt dat het kerkgebouw der Herv. gemeente aldaar voor politieke verghderingen wordt gebruikt, zooals de lidmaten besloten hebben te doen. het beter was zelve te komen, dan te schrijven. Ook verheugde ik mij nog eens mijn vaderland weer te zien. Zijt ge reeds in Bessonville geweest? Daartoe had ik nog geenen tijd, want ik ben eerst heden aangekomen. Eerst wilde ik u en Mevr. De Fairieres wederzien. Ik ging in de stad, daar gaf men mij beide adressen en zoo kwam ik het eerst naar u. Dat is zeer trouw, Catharina, en ik dank u, zeide Gabrielle. Daarna stond zij op en voegde er bij Het is vijf uur en gij hebt niet gegeten, gij zult hier eten en dadelijk daarna Ik dank u zeer, juffrouw. Gij zult niet danken, maar luisteren en doen, wat ik u aanraad. Gij zult vlug eten en daarna oogenblikkelijk naar Havre vertrekken. Maar juffrouw, ik moet in Caen overnachten en heb mijne kamer reeds besteld. Niet meer naar Caen. Gij vertrekt onmiddelijk van hier naar Havre en neemt het eerste het beste schip, dat u naar Engeland voert. Catharina was stijf van schrik, en zeide Maar Mevrouw, ik "begrijp u niet Catharina, het moet; gij zult het begrijpen. erberg u voor ieder mensch zonder uitzondering. Moet gij in Caen overnachtenga dan in een groot hotel, verander uw naam en spreek alleen Engelsch. Mijn God, gij verschrikt mij Dreigt me dan nog gevaar TER NEIIZENSCHE Kll HUT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1