Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2483. Zaterdag 2 Maart 1889. 29® Jaargang. Binnenland. DE; ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot bet plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Kit bind verschljnt Diu»d<ig- en Vrijdngavond bij deu nltgever P. J. VAN DE 8 A N E te Tee Nenzen. folitieU. Overzieht. Erankrijk heeft weer een ministerstel. Het beeft in Kamer en Senaat de verklaring afgele^d van zijn voornemen. Voor de periodieke verkiezing zal het met de begrooting voor 1890 komen, bet zal voor de tentoonstelling in de bres gaan, de militaire wet zien tot stand te krijgeu, voor den vrede waken, de republiek in eere houden, aan bun plicht getrouwe ainbtenaren beschermen, de orde bandhaven, de onderneming der partijgangers verijdelen en desnoods met geweld onderdrukken. En de regeering heeft dadelijk al getoond, dat het haar ernst is met de handhaving der orde, want op den verjaardag van de tweede republiek, toen men vreesde voor een standje van Boulangislen en socialisten, gebeurde er uiets, tengevolge de tien regels schrift van den minister Constaus aan den prefect van politie, om bekend te maken, dat de minister niemand ontvangen zou en dat de openbare weg vrij moet blijveu. Oneeuigheid tusscheu Frankrijk en Rusland uit oorzake van de expeditie van Atschinotf zal er niet komen, daar de kozak op eigen houtje de expeditie naar Abessinie onderneemt. Men wete, dat Atschinoff in Sagullo door een Frausch oorlog- schip is gebombardeerd, orndat hij weigerde bet Fransche grondgebied te verlaten. Men heeft hem met zijne volgelingen gevat en naar Obock ge- bracht. Toch zijn de Petersburger bladen outstemd over de wijze waarop de Franschen een einde hebben gemaakt aan de avontuurlijke onderneming van den „Vrijen Kozak." Zij twijfelen of het noodig ware geweest, Itussisch bloed te vergieten. Be Petersburgsche bladen placbten er anders zooveel been niet in te zien om een Russischen boer het bloed af te tappen. De Czaar heeft de voorstellen van graaf Tolstoi tot hervorming van het administratief bestuur des rijks verworpen en zal zelf de leiding op zich nemen van een ouderzoek, dat tot meer vrijzinnige plannen moet leiden. Men zegt, dat Alexander II in liberalen geest veel wil hervormen. Wilde Tolstoi de vrije Russische boerengemeente onder het beheer van deu landadel stellen, waardoor er vele Czaartjes in 't klein zouden komen, de Czaar aller Czaaren schijnt dat niet te willen en dat strekt hem tot eer en zal hem zijn verloren populairisme terug bezorgen. Men zegt, dat graaf Waldersee, de chef van den Duitscheu generalen staf, naar Weeueu zal ver- trekken, terwijl graaf Herbert von Bismarck een reis fiaar Rome zal ondernemen, om eeue gewichtige zending te vervullen, in verbaud met de triple- alliantie. Er zijn evenwel ook berichten, die dit tegenspreken. De partij van Stocker zegt in haar orgaan, dat Herbert geenszins getoond heeft een man van beteekenis te zijn als zijn vader. Hij biedt geen waarborgendat hij het Duitsche rijk in de FEUILLETO^. Deugd was geen ledig woord onder dit dak, geluk echter eene leugen. Men deed altijd goed maar lachte nooit, geen vreugdestraal verhelderde het hart der rijke lieden. Men scheen vroolijk buitenshuis; men weende tusschen de muren. Uiter- lijk was alles liefde en vreugde, iuwendig alles zorg en leed. En dat zou het heele leven duren. Gabrielle was volgens de woorden van den Domiuikaner denzelfden avond in haar huis terug- gekeerd en had hare plaats aan het ziekbed weer ingenomen. Zij gevoelde weer medelijdei^Jiet den ongelukkige, die bijua leveuloos voor haar lag. Hoeveel haat, afschuw en toorn in haar hart gehuisd had, dat kon zij niet beschrijven. Zij zag daar voor zich den moordenaar haars vaders, van dien vader, die alles voor haar geweest was en wiens aandenken zij kinderlijk vereerdezij was de verpleegster van eenen man, die haar door een mrsdaad verworven had, die zich van haar tot een werktuig bediend had om tot rijkdom en eer te gerakenwant zij geloofde niet aan zijne liefde en wilde daaraan niet gelooven. Hoe vaak was zij op 't punt geweest te vluchten met het kind, dat het evenbeeld zijns vaders was. Doch zij bleef blind voor baren zoon. Yoor de moeielijke dagen, die zonder twijfel zullen volgen, van goeden raad zal kunnen dienen en de rijks- politiek zal kunnen leiden. In den Pruisischen Landdag heeft de minister Maybach verklaard, dat de regeering bij de uitvoering van het ontworpen kar.aal DortmundEms, alle krachten zou bijzetten. De verbinding van het kanaal met den Riju zou 20 inillioen vorderen. De beteekenis van de Moezel-kanalisatie werd geenszins door de regeering ontkend. Zij kon ecbter eerst na de uitvoering van het eene ontwerp, aan het andere gaan werken. Prins Bismarck heeft zich bij een diner, door hem aan een veertigtal leden van den Landdag gegeven, zeer optimistisch uitgedrukt. Van kwestie over de Samoa—zaken was volgens den Rijkskanselier geen sprake. Er zal nu een Duitsch eskader naar Samoa vertrekken om Mataafa te tuchtigen, maar dat zal geen invloed hebben op de verhouding met Engeland en de Vereenigde Staten. Het Duitsch eskader van vier fregatten, dat in de Middellandsche zee kruiste, heeft te Genua bevel ontvangen om koers te zetten naar de Saraoa- eilanden. Men zegt, dat de verloving ophanden is van Prins Karel van Zweden, deu derden zoon des Konings, met Prinses Victoria, zuster van den Duitschen Keizer, dezelfde dame, die eerst bestemd was om de echtgeuoote te worden van den Batten- berger ex—Koning der Bulgaren, die nu, zooals men zegtgetrouwd is met eene heele mooie zangeres. Is dit waarheid, dan is de held van den Bulgaarsch-Servischen krijg van de lijst der vorstenzonen geschrapt, maar wat zou dat, als hij daarvoor waar huiselijk geluk kan inruilen Zie Rudolph en Stephanie De Spaansche Minister van financien heeft den kabinetsraad een overzicht aangeboden, dat belang- rijke bezuinigingen in de uitgaven bevat. De Minister deelt, zegt het blad de Imparcial, de denkbeelden van Sagasta omtrent eene vermindering der legersterkte. Dat is zeer verstandig van dien Minister. Omtrent den toestaud des Konings veruemen wij, dat de chronische kwaal, waaraan Z. M. reeds sedert zoolang lijdeude is, in de laatste dagen weder is verergerd De pijnen zijn nu en dan hevig, hetgeen deu Hoogen lijder onrustig maakt. Ook de algemeene toestaud gaat langzaara achteruit, vooruamelijk ten gevolge van ontoereikende voeding, waardoor de krachten afuemen. De slaap moet met kunstiniddelen warden verwekt. H. M. de Koniugin is bijtia onafgebroken aan het ziekbed, daar de Koning door niemand anders wil geholpen worden. De ziekenverpleger, uit den Haag naar het Loo outbodeu, wordt niet in de wereld was zij de echtgeuoote van dien man, en in de stad nam zij zijnen arm, opdat niemand zou vermoeden, dat zij over hem moest blozen. In gezelschap spraken zij vriendelijk sainen, om niets van het geheim te verraden, dat hen scheidde. In tegenwoordigheid liunuer dieustboden en van hun kind werd deze treurige vertooning voortgezet. Als zij gchter alleen waren, hield elke toenadering op. Eene ijzige koude heerschte in 't vertrek. Er werden geene gedachteu gewisseld, iedereen verteerde zijn eigen leed. Hadde Lacheual het durven wagen, hij zou zijne vrouw met liefdebewijzen overladen hebben. Gabrielle had toen het toppunt van schoonheid bereikt, het lijden had haar bekoorlijk gemaakt. Zij was groot en slank en haar geheel weZen ver- ried eene ziel, die veel geleden had. Haar hoofd, ofschoon nog altijd fier, was licht gebogen door den last van de kwellende gedachteu. Hare fris- sche kleur was met den glimlach harer lippen verdwenenmaar het gelaat had zijne klare door- schijnende tint behouden, evenals het oog, dat in plaats van zijnen vroegeren glans eene uitdrukking van mildheid gekregen had, die hare grootste be- koorlijkheid uitmaakte. Voor Lachenal bleven deze oogen koud en deze lippen stom. Hoe zouden zij anders kunnen ge weest zijn voor den moordenaar haars vaders? Vergeef ge mij? waagde de ongelukkige op ze- keren dag te vragen. ziekekamer toegelaten, omdat Z. M. dit niet ver- langt. De gouverneur van Suriname, jhr. mr. M. A. De Savornin Lohman, is den 30 Januari te Para maribo aan wal gestapt en ontvangen door den waarnemenden gouverneur mr. W. Tonckens. Hij aanvaardde daarna in een buitengewone vereenigde zittiug van de Koloniale Staten met die van den Raad van Bestuur de betrekking van gouverneur der kolonie Suriname. In een flinke toespraak wees hij op het min gelukkige heden tegenover het schitterende verleden der kolonie. Aan het bestuur worden daardoor zware eischen gesteld, niet alleen om te beheeren maar ook om op te bouweu. Veel had hij daar- over niet mede te deelen. Alleen dit wensch ik te zeggen aldus luidde dit deel van zijn toespraak dat ik aan mijn overtuiging, dat aan Suriname's toekomst niet mag worden getwijfeld en dat van prijsgeven dezer zoo schoone, zoo bij uitstek rijk gezegende kolonie nimmer sprake mag zijn, zoolang Nederland vast- houdt aan de eer van zijn verleden de hoop ontleen, dat het mij zal mogen worden gegeven, om met uwe medewerking zoo te arbeiden, dat eenmaal ook van mij zal kunnen worden getuigd, wat getuigd wordt van hem, dien ik de eer heb te dezer plaatse te vervangen hij ging ons voor in goede richting. En met die hoop, mijne heeren, durf ik mij te eer vleien, omdat ik mijn vertrouwen stel op Hem, in Wiens hand het lot der volkeren ligt als der iudividuen en van Wien ik mij overtuigd houd, dat Hij mij naar deze plaats niet zou hebben geleid, als het Zijn wil niet was mij te sterken tot het werk. In dat vertrouwen schroom ik niet, dat werk te aanvaarden en meen ik het, zij het voor korteu, zij het, wat ik wensch - voor langeren tijd, met God voor oogen te verrichten. Het ontwerp tot herziening der Provinciale kiestabel is door de Staten van Limburg zonder discussie of hoofdelijke stemming aangenomen. De Staten van Noord—Brabrant en Utrecht verzonden het naar de afdeelingen die van Zuid-Holland, Noord- Holland, Utrecht, Gelderland en Drenthe besloten het aan Ged. Staten te verzenden met verzoek om prae—advies. In Zeeland, Overijsel en Friesland werd het voorstel in handen van daartoe benoemde commissien gesteld. Voor onze provincie werden daarvoor benoemd de heeren D. A. Dronkers, Mr. C. J. Fokker, Jhr. Mr. J. J. Pompe van Meerdervoort, H. G. Haminacher en L. J. M. van Waesberghe-Janssens; de volgende vergaderiug zal plaats hebben op Dins- dag 12 Maart. De gemeenteraad van Veere heeft een verzoek van een groot aantal ingezetenen om den beker vau Ja, hernam zij op koelen toon, het schijnt dat men kan vergeven zonder te vergeten. En zij verpleegde hem, paste hem op en zorgde, dat hem niets ontbrak bij zijne zwakke gezondheid. Zij vervulde hiermede een bloote plichthaar hart bleef gesloten en had genoeg te doen met den afkeer van haren man te bestrijden, welke soms de overhand dreigde te krijgen. - Hij durfde de hand, welke zij hem zoo hulpvaardig bood, niet afwijzen, daar deze h md machtig genoeg was hem in eenen afgrond te storten of aan den dood over te geven. Lachenal had een klein huis gekocht, dat twee kilometer van de stad in liet bosch verborgen lag. Daar brachten de echtgenooten het gootste gedeelte van 't schoone jaargetijde door. Voor Gabrielle waren dit de beste weken van het jaar. Daar woonde zij verre van bekenden en nieuws- gierigen en kon ongestoord leven. Eene enkele bediende was hier voldoende en vaak genoeg vertrok ook deze. Dit was voor haar eene ver- lichting, voor Lachenal echter iets anders. De omgang met anderen drukte hem, voor de eenzaam- heid schrikte hij. De dag verblindde hem, de nacht veroorzaakte hem angst. Hij was niet geluk- kiger op zijn eenzaam buitengoed, dan in zijn prachtig huis in de stad, waar hem alles aan zijne schanddaad herinnerde. Reeds vier jaren drukte hem dit leven met al zijnen last. Maximiliaan te verkoopen behandeld. Hierop is voorloopig afwijzend beslist, doch men besloot bij de regeeriug aan te dringen op het verkrijgen van een rijksbedrag, wanneer de beker in bruikleen aan het rijk werd afgestaan, waartoe de regeeriug volgens een vroeger schrijven niet geheel ongenegen zou zijn. Door het hoofdbestuur der Maatschappij van Landbouw in Limburg is een adres gericht aan de Tweede Kamer, _waarin het zijne voile instemming betuigt met de wijzigingen in artt. 2 en 8 van het wetsontwerp ter bestrijding van de knoeierijen in den boterhandel, zooals die door het bestuur der vereeniging tot bestrijding van de knoeierijen in den boterhandel onder de aandacht der regeering zijn gebracht. Aan dit adres zijn eenige beschou- wingen toegevoegd, waaraan adressaut o. a. er op aandringt, dat »boter" voortaan „boter" blijve heeten, en het aan de margarine-fabrieken overge- laten worde, zoodanigeu naam aan hun product te geven als zij goedvinden, mits niet dien van het geen hun product in werkelijkheid niet is. Te Vlissingen is Woensdaguamiddag te 2 uren het Koninklijk stoomjacht Victoria and Albert op de buitenhaven aangekomen. Aan boord be- vonden zich de Keizerin-weduwe Frederik en drie Harer Dochters, de Prinsessen Louisa, Victoria en Margaretha, met Graaf Seckendorf en gevolg. Circa half zes verliet H. M het jacht, en begaf zich naar het havenstation, waar de trein stond, waarin zich een dubbele salonwagen van de Maagdenburg- sche lijn bevond. De trein werd door twee locomotieven getrokkcn, en zette zich te 5,31 in beweging naar Kiel over Hamburg. De Keizerin-weduwe was ontvangen en naar den trein geleid door den Engelschen gezant bij ons Hof, sir Horace Rumbold, en den heer De Bruvne, vice-consul van Engeland. De hof- maarschalk Freiherr van Reichardt was van Berlijn gekomen om de Keizerin af te halen. Woensdag zijn op het kerkhof te Huisiuinen op plechtige wijze ter aarde besteld de lijken der zes omgekomen zeelieden, vgevonden in het te Nieuwediep binnengebrachte wrak van de Scheve- ningsche bomschuit De vier gebroeders. Bij de groeve, waar zich honderden belangstellenden hadden verzameld, werd achtereenvolgens het woord gevoerd door den heer Dekker, godsdienstouderwijzer te Scheveningen, en door Ds. Klercq, predikant te Helder. Met het zingen van de psalmen 103 7 en 33 4 werd de droevige plechtigheid, die door vele familieleden van de omgekomenen werd bijge- woond, geopend en gesloten. In verband met het Zondag te Leiden voor gevallene, schrijft het Leidsch Dagblad, dat er oproer had kunnen ontstaande levende aanlei- dende oorzaken waren daartoe tegenwoordig, dat Het was Juni en de natuur ontplooide al hare schoonheid. Acacia's en wilde kastanje boomen overschaduwden den weg, die tot het landhuis voerde. Dit was de zomerwoning vau Lachenal een beekje slingerde er zich in eenen halven cirkel omheen, als een zilveren gorael. Hetplekje was bekoorlijk, als een paradijs in miniatuur. Voor Gabrielle was het een graf, voor Lachenal eene hel. Zij vertoefden er reeds drie weken. Hij zal ten minste een weinig rust hebben, zeide Gabrielle door medelijden aangegrepen, tot zich zelve. Haar haat zal verminderen, dacht Lachenal. Evenals in de natuur op eenen hevigen storm eene windstilte volgt, zoo was ook in hunne harten eenige rust teruggekeerd. Zij vergaten niet, maar dachten minder na. Lachenal, die weinig sliep, stond vroeg op en maakte verre wandelingen. Langzaam en met loome schreden wandelde hij voort op de schoone wegen, rustte aan den voet der appelboomen en dronk soms een glas cider, dat een landman hem aanbood. Moede keerde hij dan naar huis terug, at schijnbaar smakelijk, ging vroeger naar bed en sliep beter. Zoo had hij weder eenige dagen vau zijn leven achter den rug. Gabrielle, die de vrije natuur, de bergen, wouden en weiden beminde, woonde graag in dit landhuis. Het kon vier uur in den namiddag zijn. Beiden zaten op het terras, het was een heete dag geweest en Lachenal, die zeer afgemat was, was niet uitgegaan. TER \ElZEi\S( IIE ((HIRAM 42) n .in -r-m

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1