Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. m iii¥¥tii, No. 2482. Woensdag 27 Februari 1889. 29e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot bet plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Itit bind vemchilnt Dinadnt- en Vrijdagavond bij den ultgcvcr p. VAN DE N A N I» E le Ter Neuzen. folitielc Overzicht. De Franschen hebbeu weer een ministerie. Voor- zitter wordt Tirard, een braaf man, maar een weinig invloedrijke persoonlijkheid. Tirard zal de porte- fenille van koophandel neraen. De Frevcinet die van oorlog. Rouvier krijgt financien, Fallieres onderwijs en eeredienst, Thfevenet justitie, Fave landbonw, Constans binnenlandscbe zaken, Jaures marine, Guyot openbare werken en Spuller buit.en- landsche zaken. Intusschen gaat de Fransche woel- geest voort met wroeten, hoe meer verwarring hoe liever hij het heeft, hij waagt er revolutie en oorlog aan, als hij maar kans ziet als dictator van onder de puinhoopen op te duiken. Gedurende zijn gansche leven heeft hij zich vergrepen tegen de discipline. Dit deed hij, toen hij zijue officieren en manschappen een adres van adbsesie aan Thiers liet onderteekenen dit deed hij, toen hij in Tunis openlijk in verzet kwam tegen de uitspraak der burgerlijke rechtbank dit deed hij tallooze malen als bevelvoerend generaal. Het is de aandacht waard, telkens de houding der Russische pers op te merken. A1 de Peterburgsche bladen zijn nu weder Boulangistisch en den Berlijner gaat het naar den vleesche, te raogen zien, hoe Frankrijk zich zelf tot in hart en nieren verscheurt. De Duitschers kuunen ook gerust zijn inzake de historie in den archipel van de Schipperseilatiden. In Amerika is men voldaan over Bismarck's han- deling de New-Yorker The Nation zegt»Door de handeling van den Duitscheu bevelhebber te desavoueeren heeft vorst Bismarck gehandeld als een verstandig man." De Duitsehe keizer heeft plan, eenige fabrieken te bezoeken, teneinde zich te overtuigen, of daar voor de veiligheid der arbei- ders wel behoorlijk wordt gezorgd. Pastoor Stocker, de beruchte anti-semitische hofprediker, schijnt in ongenade geraakt te zijn. Nu, de man heeft het meer dan verdieud. Hij ging nog steeds voori op eene bij uitstek onchristelijke wijze zijn rol te spelen als politiek agitator Maar toen hij tegen den ijzeren kanselier aanliep, stiet hij zich te pletter, toen was 't gedaan met den jodenvervolger. De officieuse bladen deelen thans uitvoerig mede, hoe hij, als getuige in een proces opgeroepen, een anderen getuige, zekeren pastoor Witte, heeft uit- genoodigd, vooraf met hem in overleg te treden, opdat beiden hetzelfde zouden kunnen zeggen. Witte, die een eerlijk man is, weigerde dit en werd door den invloedrijken hofprediker met allerlei chicanes vervolgd. De Norddeutsche Algemeine Zeitung geeft nu den opperkerkeraad een wenk, om disciplinair tegen den hofprediker op te treden. Het is dus te voorzien, dat zijne heerlijkheid spoe- dig een einde zal nemen. De Czaar speelt weer op zijn poot. De gezant Nelidoff is de Porte weer op 't lijf gevallen met een nota, waarin hij aandringt op betaling der FEUILLETON. 41) Hebt gij geen kind Jawel. Er, gij wilt u het leven benemen Zij boog het hoofd en zuchtte luide. Wij zullen dus daar niet meer van spreken, sprak de monnik met bewogen stem. Gij hebt een kind, en weet, dat gij leven moet om het op te voeden. Niet waar, mijne dochter Dat kinddat kind riep zij op eenen toon van afschuw en teederheid. Wel, dat kind? Is de zoon van dien man Wacht u, zeide de priester, van op 't hoofd van dit onschuldig kind de verantwoordelijkheid te laden voor eene handeling, waaraan het niet plichtig is. Kunt gij uw eigen vleesch en bloed vervloeken Dit kind behoort u eerder, dan aan den vader. Moeder red het, dat is uwe verhevene plicht Zij weende en kon eenige minuten geen woord spreken. Ja, zeide ze eindelijk, ik bemin mijn kind en heb geene reden om het hard te bejegenen. Daar gij het wilt, zal it blijven leven voor mijnen zoon Goed I Keer naar uw huis terug als een goede moeder. verschuldigde oorlogsschatting. Volgens het in Mei 1882 gesloten verdrag werd de voor vergoe- ding van oorlogskosten door de Porte te betalen som vastgesteld op 802,500,000 francs, waarvan jaarlijks 850 duizend ponden (it francs 23) moesten worden voldaan, zonder bijbetaling van rente. Tot 1885 heeft de Porte aau die verplichtingen tamelijk wel voldaan, doch na dien tijd hadden de betalingen op zeer ongeregelde en otivolledige wijze plaats, zoodat de achterstand nu ruim 850,000 Turksche ponden bedraagt. Geld heeft de man natuurlijk niet. Rusland komt altijd met de nota voor den dag, als er iets afgedwongen moet worden. Nelidoff beklaagt zich, dat de Porte zich allerlei uitgaven veroorlooft en andere crediteuren voldoet, terwijl Rusland steeds wachten moet. Een dreigement van eene mogelijke verbreking der goede verstand- houding komt achteraan. De Czaar en de Czarina dansten inmiddels te St. Petersburg tot 2 uur in den nacht op het bal door den Engelschen gezant bij het hof, Sir Robert Morier, gegeven. De Czaar en de Czarina op een bal bij dien Morier, den gehaten man, het feit heeft de aan dacht van de Duitsehe bladen getroffen, dat is merkbaar. Wel schijnt de Kolu. het geval zoowat te beschouwen als een alledaagsch zaakje, maar dat is het niet. Men heeft steeds kunnen merken, dat de Czaar den Engelschen gezant te meer aantrok, naarroate hij in Duitschland werd besproken in ongunstigen zin. Waar is het, wat de Koln. ook moge voorgeven, het bezoek van het keizerlijke echtpaar is voor Morier eene groote, eene zeldzame onderscheiding. In de Italiaansche Kamer wordt al meer en meer en al ernstiger aangedrongen op bezuiniging. De redenaars wijzen er op, dat geen volk meer belastingen betaalt dan het Italiaansche en dat het land daarenboven groote scbade heeft geleden door het niet tot stand komen van het handels- verdrag met Frankrijk. Toen na de jeremiaden Riccotti opmerkte, dat voor oorlog 40 millioen meer noodig zou zijn, keek men raar uit de oogen. Crispi was zenuwachtig en toen hij den heer Car mine, die opmerkte dat de verstandhouding met Frankrijk onder het tegenwoordig ministerie er minder op geworden was, een hard woord toesnauwde, werd de premier door den voorzitter eventjes geattakeerd over het ongepaste zijner uitdrukkingen, 'tgeen de Kamer met toejuiching begroette. lemand vergeet zich wel eens als hij wat uit zijn humeur is, al is hij een nog zoo ervaren politicus. Zou men zoo iets in Duitschland nadoen, dat is te zeggen zou de voorzitter van een of ander hoog collegie tegen Von Bismarck durven zeggen ,Haltl"? Zij hief het hoofd op, meende slecht verstaan te hebben en ging voortEen goede vriendin heeft mij dezen morgen van mijn slecht voornemen teruggehouden, ik zal dezen nacht bij haar door- brengen, morgen echter vertrek ik met mijn kind om nooit terug te keeren. En uw echtgenoot? Mijn man De moordenaar God belioede, dat ik hem nooit weerzie Waarom klaagt gij hem niet aan bij de rechtbank Kan dan eene moeder den vader van haar kind aanklagen Vordert gij van mij, dat ik hem weerzie Wilt ge mij veroordeelen aan zijne zijde te leven Dat ware te veel verlangd van eene zwakke vrouw 1 En toch vraag ik het van u 1 Eerwaarde vader Gij kunt hem niet aanklagen, gij durft het niet ter wille van uw vader. De Goddelijke voorzienig- heid kan besloten hebben, dat eens de heele waarheid aan het licht komt, dan zal men uwe onschuld inzien. Keer dus terug 1 Zij antwoordde nieteen vreeselijke strijd woedde in haar. Zij vouwde de handen en sloeg hare oogen hemelwaarts. Laat ons bidden, mijne dochter 1 zeide de monnik. En zij vereenigde zich met den biddendep priester. Ik zal u gehoorzamen, fluisterde zij, toen zij gedaan hadden. Ga heen in vrede, God zegene u 1 Het officieel bericht omtrent de ziekte van Z. M. luidtDe toestand van Z. M. den Koning blijft minder gunstig en verandert weinig. De krachten komen niet bij. Volgens een brief uit de hofstad in de Arnh. Ct. zou professor Rozenstein na zijn laatste consult op het Loo gezegd hebben, dat er alle grond is voor de hoop, dat Z. M. den veertigsten verjaardag zijner regeering zou kunnen vieren. De ongunstige wending, die in den toestand des Konings sedert het laatst der vorige week is gekomen, was voorzien, zegt de Haagsche kroniek- schrijver der N. Gr. Ct. Professor Rosenstein had voorspeld, dat de morphine-inspuitingen, die de pijnen des hoogen lijders tijdelijk moesten ver- zachten, op zijn prikkelbaar gestel spoedig een ongunstigen invloed zouden uitoefenen. Daar echter het lijden schier ondraaglijk was, moest tusschen inspuitingen en't gevaar van reactie gekozen worden en na lang overleg besloot men de iuspuitingen voort te zetten. Voor een dag of tien nu had de kamerdienaar bij het serveeren van het diner de menu's eeniger- mate verkreukeld en dit deed Z. M. in hevigen tooru ontbranden. «Van dat oogenblik af is de Koning niet voortdurend opgewonden geweest, maar afwisselendde nachtrust was zeer gering, maar bij dag overviel de slaap Z. M. telkens en onverwacht. De toestand van voor vier weken is als 't ware teruggekeerd afgescheiden van de gelukkig weder geweken aandoening in keel en mond die geen oogenblik aan diphtheritus heeft doen denken maar veeleer weder van spruwachtigen aard was is de Koning afgemathij gebruikt wel wat bouil lon en tapioca, maar hij heeft evenmiu eet- als werklusi. De phase der langzame afneming van de krachten is teruggekomen en wijst thans nog sterker dan de vorige maal op een zeer geregeld, maar fataal verloop der ziekte. Het kan zoo nog weken, misschien maanden voortduren, maar het kan ook, vooral door de steeds toenemende vervettir.g aan het hart, veel spoediger dan iemand verwacht, afloopen. De naaste omgeving des Konings en de genees- heeren zijn althans op het ergste voorbereid en het streven van alien is slechts op verzachting van zijn lijden gericht. De Tweede Kamer is bijeengeroepen tegen Dinsdag 5 Maart, des namiddags te twee uren. De heer Mr. J. B. van Osenbruggen, lid der Tweede Kamer voor Dordrecht, is gisteren middag te 's Hage overleden. De Minister van binnenlandsche zaken heeft de directeuren der rijkskweekscholen voor onderwijzers Zij deed eene schrede voorwaarts en wilde zich verwijderen toen de Dominikaner den biechtstoel verliet. Zijn wit gewaad stak spookachtig af bij de geheimzinnige somberheid, en daar zijne kap zich teruggeschoven had, wilde hij ze weer over het gelaat trekken. Doch het licht der kleine lamp had tijd gehad om op zijn gelaat te vallen en Gabrielle had er een blik op geworpen. O, ik had het geraden, fluisterde zij en hare bevende lippen lispelden den naam LandregardeToen voegde zij er bij Herkent ge' mij ook? Ik ben Gabrielle! De Dominikaner zag bewogen op haar neer. Gabrielle is dood, sprak hij er leeft alleen de echtgenoote en de moeder. Ook Landregarde is dood, en weet niets meer van het verleden. Nu is hij een dienaar des Heeren, die voor de heele menschheid bidt. Sta op mijne dochter en schep moed God telt u onder zijne martelaressen want gij behoort tot hen, welke hij het zwaarst beproeft. Zegen mij bad zij zachtjes en knielde weer voor hem neer. Daarna stond zij met nieuwen moed op en sprak O, nu ben ik sterk HOOFDSTUK VIII. A ier jaren waren sedert de laatste gebeurtenissen verloopen, vier lange jaren, en niets was van de inwendige toestanden van het huis De Fairiferes uitgelekt. Lachenal werd steeds geacht en Gabrielle aangeschreven, dat er dit jaar twee toelatings- examens voor kweekelingen moeten worden gehouden, namelijk in het begin van Juni en op het einde van Juli. Aan het eerste examen kunnen alleen d eel nemen de candidaten die niet, aan het tweede, zij, die wel naar eene studiebeurs dingen. Hierdoor wordt een vroeger bericht bevestigd. Het maximum dier beurzen voor iedere kweek- school bedraagt, gelijk bekend is, tien. Door den Minister van Binnenlandsche Zaken is aan 's Konings comissarissen eene aanschrijving gezonden, waaruit blijkt dat de Minister van Oorlog de aandacht van zijnen ambtgenoot van B. Z. heeft gevestigd op het nadeel, hetwelk door de gewone inkwartiering ontstaat, voor het geval dat troepen worden gedetacheerd tot handhaving der orde. Immers, niet alleen worden de militairen dan over de soma uitgebreide gemeenten verspreid, maar de ingezetenen hebben bovendien het recht, de inkwartiering uit te besteden, waardoor militairen soms op grooten afstand van de alarmplaats worden onder dak ge- bracht. Het schijnt om verschillende reden den Minister van Oorlog noodzakelijk, in gevallen als het bedoelde, de militairen niet bij de ingezetenen in te kwartieren, doch de detachementen vereenigd in openbare of andere gebouwen te huisvesten (c. q. bij de bereden detachementen met de paarden). In verband hiermede worden's Konings commissarissen verzocht bij voorkomende gelegenheid met de ge- meentebestnren maatregelen te beramen, om zooveel mogelijk aan die bezwaren tegemoet te komen. Het aantal Nederlandsche inzenders op de aanstaande wereldtentoonstelling bedraagt 177; hiervan zijn er 44 te Amsterdam gevestigd. Het thans bij de hoofdeommissie ingeschreven aantal inzendingen dat zeker veler verwachting zal overtreffen vult de geheele te Parijs verkregen plaatsruimte. Deze beslaat in de hoofdafdeeling 900 M3.in de afd. Voedingsmiddelen 400 M*. verder zijn er afzonderlijke plaatsruimten in de afdeelingen Landbouw, Tuinbouw, Schoone kunsten en Onderwijs. De koloniale afdeeling, ter grootte van 250 M3., wordt, met de inzending van een volledig Javaansch dorp, door een afzonderlijke commissie in het moederland beheerd. In den tuin verrijst eene diamantslijperij van de firma Boas. Men schrijft uit Leiden Twee jaren geleden werd onze gemeente ora dezen zelfden tijd in rep en roer gebracht door personen, die, van meeniug verschillende omtrent het een en ander, op luidruchtige en andere wijze van hun opvatting blijk gaven. Eergisteren, tegen den avond, was het op de Langegracht andermaal bizonder levendig en rumoe- rig. Die levendigheid werd ook nu teweeggebracht door personen, die het niet eens waren met andere menschen, sociaal-deraocraten, die er een vergadering vereerd van de armen, die de rijkste weldaden van haar ontvingen. Beiden leefden als vroeger men meende het ten minste. In den winter woonden zij te Caen en in den zomer op het land. Slechts zelden pleitte hij aan de rechtbank. De ziekte had hare sporen bij hem achtergelaten, hij was niet meer dezelfde, zeide men, zijne geestvermogens waren verzwakt. Het is jammer voor de arme vrouw, voegde men er bij, zij is de goedheid en de liefde zelf. Soms scheen Laclieual geheel hersteld dan kwam hij aan de rechtbank, pleitte daar en men luister- de weer naar hem even als voorheen. Onze groote advocaat is weer opgestaan, zeide men. Doch acht dagen later was hij weer bleek, zwak en krachteloos. Gabrielle had in de heele stad de roep van eene heilige. Lachenal bezat aan huizenbuitengoederen landerijen en kapitalen een vermogen, dat men op twee millioen schatte. En toch leefde hij er niet naar, hij gaf geene feesten en vergenoegde zich met drie dienstboden. Er bleef dus elk jaar eene groote som gelds over, welke onder de armen der stad verdeeld werd. Ook tot andere goede doeleinden werd het aangewend, een hospitaal werd gebouwd en een huis voor vondelingen gesticht. Gabrielle deed nog meer; met eigen hand kleedde zij een aantal arme kinderen, die zich door vlijt en goed TER NEUZENSCHE (III HAM.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1