Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-.Vlaanderen. at No. 2481. Zaterdag 23 Februari 1889. 29e Jaargang. Binnenland. FBUILLETON. 40) \EIIZEIVISCHE (1114 IT ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,82^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busbouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaurtot veel verminderden prijs. Hit blad vrrMhijnt DiuMdax- en Vrijdagavond bij den uitgever P. J. VAN »E S A N D E te Ter Neuzen. JPolitieli Overzicht. Het is tegenwoordig een lamlendige boedel in de Kamers en Huizen der Europeescbe Stateu. Iuplaats van het heil van land en volk op den voorgrond te stellen en dat te bebartigen, wordt de nationale tijd in die hooge collegien doorgebracbt met partijgeschillen aan de orde te stellen. Het eene ininisterie voor, het andere na wordt zooveel bemoeilijkt als maar mogelijk is, ja, het is in sominige landen zoover gekomen, dat een ininisterie niet oufortuiulijk fs als het door balanceeren, ten- einde de partijeu maar iets te bevredigen, eenige maanden kan blijven zitteu. Menig bekwaam, ernstig man geeft er de brui van, zelfs te beproeven om in 's lands belang werkzaara te zijn en een plaats aan de ministerieele tafel te uemeu, overtuigd als hij is van de oninogelijkheid om met een ver- tegeuwoordiging, zoo bont als zij er uit ziet, het schip van staat te besturen. Meer dan ooit, mag men waarlijk uitzien naareen volmaakt be kwaam, rechtvaardig, onpartijdig despoot. Van menig volk kan men met recht zeggen het kan zich zelf niet regeeren. Hebben wij onwaarheid gezegd, als we beweren dat het in de meeste Kamers en Huizen een lamlendige boedel is Zie in Spanje, in Fratikrijk dat wij wel het eerst dienden genoemd te hebben in Italie, in Engeland, in Duitschland, in Denemarken, in Zweden, in Ilougarije, in Servie, in Rumelie, iu Bulgarije en in Nederland. Wij zouden te veel ruimte noodig hebben om specifiek op te noemen, wat al twistpunten iu die verschillende Staten de onderwerpen van alle beraadslagingen zijn, hoe bitter de partijen tegeuover elkander staan, hoe vreernd de coalitien zijn en hoe onparlementair de sprekers der verschillende groepeeringen elkander te woord staan. De broederlijke geest, die zonen van hetzelfde vaderland moest bezielen, schijnt geweken. En de meeste schuld van dien rarnp- zaligen toestand ligt niet aan het volk, maar aan zijn leiders. Wij zullen ons niet verder in dien toestaud verdiepen, wij constateeren alleen het feit. En nu gaan we de voornaamste gebeurtenissen der laatste dagen neerschrijven. De Italiaansche Kamer heeft met 247 tegen 115 stemmen de motie van vertrouwen aangenomen, welke door Del Giudice was voorgesteld en waar- mede de minister-president, Crispi, zich had ver- eeuigd36 ledeti uamen aan de stemming geen deel. De Voorzitter der Kamer deelde mede, dat de Koning zijne tevredenheid had betuigd voor de bewijzen van gehechtheid, welke de Kamer had gegeveu in haar autwoord op de troonrede. „Ik houd mij overtuigd," zeide de Koning, „dat het parlement en de regeering de staatkundige moeilijk- heden zullen te boven komen, en dat de Kamer voor mijne regeering, die steeds naar de handhaving van den vrede streeft, die taak gemakkelijk zal rnaken." Mijn vader En voor haar, de giftmengster niets, in't geheel niets, niet eens het gastvrije dak, waaronder zij meende te blijven wonen. Zij wordt door hem, dien zij als haren zoon beschouwt en voor wien zij het leven op't spel gezet heeft, meer met liardheid behandeld, dan een vreemde zou vermocht hebben. O, indien gij wist, wat ik door die vrouw geleden hebZonder haar zou ik geen misdadiger ge- worden zijn Gij waart het, eer gij haar kendet Ja, maar voor mij scheen zij de schim van den man te zijn, dien we samen vermoord hadden. Ik kon haar niet zien, zonder te sidderen. Elk woord, dat zij sprak, scheen voor mij een doodvonnis te zijn. Daarom waren de bewijzen van teederheid, waarmede zij mij overlaadde, mij des te ondragelijker. Zij noemde mij haren zoon en verheugde zich ik verachtte en gevoelde eenen doodelijken haat tegen haar. Ware ik gedwongen geworden, haar langer voor mij te zien, ik zou haar met eigen hand gedood hebbenzoo zeer was zij voor mij een voorwerp van afschuw. Keerde naar haar vertrek de rust in uwe ziel terug In de hoofdstad der Hongaren zijn oploopjes thans aan de orde van den dag, niettegenstaande de tegenwoordigheid van het vorstelijk echtpaar. Een stoet van 70,000 personeu trok voor een paar dagen door de stad, roepende »Leve de Koning en Weg met TiszaAlles tengevolge der leger- wet. In een der organen van den Minister- president leest men een brief uit Berlijn, waarin de oppositie tegen het Wehrgesetz in zeer scherpe woorden wordt afgekeurd. ^Weten de hoofden der oppositie niet, dat de toenadering tusschen Frankrijk en Rusland nieuwe vorderingen maakt Weten zij niet, dat Itusland in alle stilte zijne toerustingen voortzet Zijn zij zoo weinig op de hoogte van den toestand, dat het hun onbekend is gebleveu, dat in het voorjaar de Panslavistische propaganda op het Balkan-schiereiland, ouder de hooge leiding van Ruslandkrachtiger dan ooit zal worden hervat Miskennen zij de beteekeuis van de audientie, door den Czaar aan Zankoff verleend Men begrijpt, dat deze vermauing dienst moet doen, om de oppositie tegen het Wehrgesetz als onvaderlandslievend te doen voorkomen. Daarmee strookt echter niet het bericht uit Berlijn, dat de Czaar en de Duitsche Keizer elkander spoedig te Kiel zullen ontmoeteu, bij wijze van eeu vriendschappelijke tegen—visile. De discussie over de legerwet is niet geschorst, zooals enkeleu wildeumet 204 tegen 97 stemmen werd besloten, haar voort te zetten. Nog even den blik op Frankrijk geslagen en wij leggen de pen voor ditmaal neder. De wijze, waarop het ministerie-Floquet is gevallen, was voor de Kamer eene verrassing. Allerrainst heeft zeker graaf Douville-Maillefeu, die zijn voorstel beschouwde als een „reddingsplank" voor het minis- terie, kunuen vermoeden, dat het zulk eene on- verwachte uitwerkiug zou hebben. Hij had zelfs Floquet zijn voornemen te keunen gegeven, om verdaging der herzieuing tot na de algeineene verkieziug te vragen; maar de president had hierop geen acht geslagen. In de kamer gaf hij de rechterzijde zelfs een veeg uit de pan, met haar te verwijten, dat zij galijk een hond tot haar uitbraaksel terug keerde, 't geen hem een berisping van den voorzitter op den hals haalde, als was zijne uitdrukking niet parlementair. De stemming eindelijk verraste ieder. Volgens de Dealy News heeft Floquet zich het meest geergerd aan de oneerbiedige hilariteit, die volgde. President Carnot heeft den heer Meliue geroepen om een nieuw ininisterie samen te stellen, doch deze heeft de onmogelijkheid ingezien om de in den boezem der republikeinsche partij bestaande geschillen tot overeenstemming te brengen en een concentratie- ministerie samen te stellen, en derhalve van de kabinets-formatie afgezien. Frankrijk levert bij uitneinendheid een voorbeeld, hoe het moet aange- legd worden om een land en een volk te rui'neereu. Neen. Toen ik aan mij zelf overgelaten was, leed ik nog meer. Mijne medeplichtige was weg, maar de doch ter van het slachtoffer bleef nog bij mij. O, ik kan de kwellingen, de tranen, de woede, de wroegingen niet beschrijven, die ik leed in de nabijheid van het beminde wezen voor deze beefde ik, want ik meende, dat ze de misdaad op mijn voorhoofd kon leven. O, eeuwige rechter Vreeselijke rechtbank. Lachenal gevoelde eensklaps hevige pijn in de borst en hartkloppingen. Nu eerst herinnerde hij zich het gift, dat hij een uur geleden inge- nomen had. Doch ik heb mij zelf gevonnisd riep hij uit, en mijne laatste straf is niet verre. Hebt gij u vergiftigd P vroeg de monnik. Ja, ik heb het werktuig mijner misdaad tegen mij zelf gericht. En noemt gij dat uwe laatste straf P Weer eene nieuwe misdaad Rampzalige, weet ge, wat gij gedaan hebt Ik liet mij gerechtigheid wedervaren. Denkt gij Luister danEene persoon is on- schuldig vervolgd geworden. Komt zij terug na maanden of jaren, als gij niet meer zijt, dan zal zij de straf ondergaan, en haar onschuldig hoofd vallen op het schavot in plaats van het uwe. O God! Luister verder. Morgen, als gij dood zult zijn, strooit men welliclit dezelfde geruchten uit over Uit Apeldoorn werd gisteren geseind: Z. M. bracht den nacht vrij rustig, doch den nanacht vrij on rustig door. De toestand is vrij ernstigZ.' M. neemt weinig voedsel op. Bij het departement van Buitenlandsche Zaken is een bericht ontvangen van den Nederlandschen consul te Buenos-Ayres, den heer L. van Riet, i. d. 15 Jan. jl., betreffende de emigratie naar Argentinie (opgenomen in de Staatscourant van 21 Febr.) Daaruit blijkt, dat deze Republiek iu het bizonder aan landbouwers eene goede toekomst biedt. Komen zij echter geheel onvermogend aan, dan moeten zij er vooral op voorbereid zijn, dat de eerste tijd van hun verblijf een harde strijd is. Hebben zij eenige jaren flink gewerkt, dan zullen de verkregen resultaten zeker tegen de ontberingen van vroeger opwegen. Behalve voor landbouwers aldus schrijft de heer Van Riet is ook voor handwerkslieden in deze Republiek goede gelegenheid om vooruit te komen, want er wordt wellicht in geen stad ter wereld zooveel gebouwd als te Buenos—Ayres, en ook op het platteland en in belangrijke binnen- landsche steden, als La Plata, Rosario, Cordoba, Santa Fe, Parana enz., is de bouwlust zeer opgewekt. Maar alleen naar knappe handwerkslieden bestaat veel vraag. Zij, die hun vak slechts half verstaan, vinden ook hier niet zoo gemakkelijk voordeelige plaatsing. Hebben hier knappe handswerklieden en land bouwers op den duur eene goede toekomst, minder is dit in den laatsten tijd het geval met werklieden, die geen bijzonder vak verstaan. Zij kunnen hier wel hun brood verdienen, maar ook niet veel meer, want zij vooral hebben te kampen met hun gebrek aan kennis der Spaansche taal en in 't bijzonder met de groote medediugiug der Italiaansche arbeiders die hier bij duizenden aankomen en veel goedkooper kunnen werken dan de onzen, omdat zij geringer behoeften hebben. Ten slotte deelt de heer Van Riet mede, dat hij zich binnenkort naar Europa zal begeven en verraoedelijk in de Maanden Maart of April, volgens eene nadere aankondiging in de Staatscourant, aan het departement van Buitenlandsche Zaken te 's Gravenhage zal te spreken zijn. Gaarna zal hij dan aan belanghebbenden alle gewenschte iulich- tingeu verstrekken. Bij den gemeenteraad te Middelburg is o. a. ingekomen een adres van de weduwe J. II. C. Kakebeeke Gz. te Goes, houdende verzoek tot aan- koop van het geheele handelsterrein, gelegen bij het kanaal door Walcheren, groot ruim 5 hectaren^ uwen dood, als over uw slachtoffer. Men zal zeggen, de dood was niet natuurlijk men zal uw lijk onderzoeken en bevinden, dat gij aan gift gestorven zijt. Ziet ge in den geest, wat gebeuren zal Er zal iemand aangeklaagd en en veroordeeld worden. De monnik sprak met bevende stem en ging voortZiet ge, hoe wellicht uwe echtgenoote ter dood veroordeeld wordt, omdat zij hem ver- moordde, die haar eigen vader ombracht O God, mijn God En uw zoonHebt ge ook aan hem gedacht P Wat is er aan te doen Wat kan kan ik doen Ik heb het vergift uit dat fleschje genomen reeds twee uren geleden. Er is geene hoop meer. En zich eensklaps in het bed oprichtende, riep hijEene pen, vlugGeef mij eene pen, opdat ik schrijve, dat ik door eigen hand schrijve, dat ik mijne misdaad voor Hemel en aarde bekenne. De Dominikaner zag hem een oogenblik mede- lijdend aan en zeide langzaam: Het is niet noodig; hij zult niet sterven. Hebt ge niet verstaan, dat ik van hetzelfde genomen heb, waarmee ik dien grijsaard vermoord heb. Gij zult niet sterven, zeg ik u. Maar o, ik lijd Ziet ge, het is met mij gedaanMijn ingewanden verscheurenEn zij, de arme vrouwO mijn God Ik ben niet in staat uw lijden te verzachten. God heeft het zonder twijfel gewild om u te of zoo daartegen bezwaren mochten bestaan, als- dan 2 hectaren daarvan, om daarop eene stoom- meelfabriek te bouwen. De Prov. N.-Brab. Ct. deelt mede, dat blijkens akte, den 16 dezer voor Mr. Jan de Bergh, notaris te 's Hertogenbosch, verleden, aan een kapitaal van f 31,000, door Z. M. den Koning beschikbaar gesteld, de bestemming gegeven is eene stichtiug te vormen, waaraan overeenkomstig Zr. Ms. beschikking de naam is gegeven van Fonds Koning Willem III, te Heleuaveen. Dit fonds heeft ten doel den landbouw en de veeteelt te helpen ont- wikkelen en de welvaart te bevorderen van de zich aan landbouw, tuinbouw en veeteelt wijdende vaste Nederlandsche arbeiders- en pachtersbevolking, op de gronden der naamlooze vennootschap tot out- ginning en vervening der Peel, genaamd Helena- veen, onder beschermheerschap van Z. M. den Koning. A oor de veehouders op Tessel is deze winter zeer voordeelig. Het rundvee is ruim zes weken langer in de weide gebleven dan verleden jaar en aan het wolvee, dat ook in den winter buiten blijft, wordt tot nu toe haast geen voedsel rondgedeeld, daar dit nog voldoende gras in de weide vindt. Daar ieder schaap het vorige jaar voor Februari den veehouder ruim 2 aan voeder meer kostte dan tegenwoordig, en er op Tessel ruim 30 duizend schapen gevonden worden, doet het zachte weder van dezen winter de Tesselsche veefokkers een aardig kapitaal besparen. Het bestuur der afdeeling St. Anna Parochie van den „Bond voor alg. Kies- en Stemrecht" heeft aan kerkvoogden der Ned. Herv. kerk aldaar een schrijveu gezonden, met het verzoek, het kerk- gebouw te mogen gebruiken tot het houden van politieke redevoeriugen, met name door den heer Domela Nieuwenhuis, eensdeels, daar de localiteiten in de logementen te klein bleken te zijn, om de toehoorders te bevatten, alsook om het drankge- bruik niet in de hand te werken. In een vergade- ring van stemgerechtigde lidmaten, Zaterdagavond door heeren kerkvoogden opgeroepen, is met meer- derheid van 45 tegen 32 stemmen besloten, heeren kerkvoogden daartoe te machtigen, met dien ver- stande, dat sprekers van elke politieke richting zouden toegelaten worden, en dat een billijke ver- goeding zou gegeven worden. Nopens het eerlang, bij de Staten-Generaal in te dienen wetsontwerp op het lager onderwijs, verneemt de N. R. C. dat het volkomeu gelijkstelling wil van openbaar en bijzonder onderwijs wat betreft den geldelijken steun uit's Rijks kas. De uitkeeriug van 30 percent aan de gemeenten zou vervallen, en daarvoor in de plaats komen een bijdrage van rijkswege aan alle scholen zoo bijzondere als open- bare, naar den maatstaf van het getal der in dienst zijnde onderwijzers in verband met het aautal schoolgaande kinderen. laten voelen, wat uw slachtoffer geleden heeft Doch gij zult uiet sterven want ik ben te rechter tijd gekomen om u te redden. Mij redden Mij ellendeling Gij moet leven, om grooter kwaad te voorkomen gij moet leven voor uwe echtgenoote, voor de eer van uw kind en voor uw eigen heil. Wel, het zij zoohernam de ongelukkige, daar gij denkt, dat na alles wat ik geleden heb, de dood nog niet voldoende isJa ik wil leven tot mijn eigene straf HOOFDSTUK VII. Denzelfden avond preekte de Dominikaner in Saint-Etienne. Het was zijne laatste toespraak en de menigte drong naar de kerk om hem te hooren. Hij scheen bleeker dan gewoonlijk en besteeg langzaam de treden van den kansel. Den vorigen namiddag was hij scherp, bitter en heftig geweest, nu sprak hij zacht en gevoelvol. Hij sprak over uaastenliefde met de overtuigende taal van een bezield redenaar en velen zijner toe hoorders barstten iu tranen uit. Wie zonder zonde is, riep hij, werpe den eersten steen De volmaakste alleen zij streng en onverbiddelijk jegens zijnen naaste Na de preek verliet de menigte langzaam en diep getroffen de kerk. Een uur later bevond hij zich nog daar. Ondertus- schen waren de lichten uitgedoofd, een enkele zilveren

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1