Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2480. Woensdag 20 Februari 1889. 29® Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per ja&rtot veel verminderden prijs. Uit bind versehljnt Dinndac- en Vrijdagavond bij den uitgever P. J. VAN DE 8 A N D E te Ter Neuzen. k^olitieli Overzicht. In het Hongaarsche huis van afgevaardigden werd de regeering door verscheidene leden geinter- pelleerd over de handelingen van de politie bij hetgeen was voorgevallen, over de manifestaties op de openbare straat en over een door den kommandant der stad afgekondigde ordounantie. Voor een en ander werd de urgentie gevraagd. De voorzitter deed daarop mededeeliug van een rapport betreffende de geuomen maatregelen en gaf de hoop te kennen, dat zulke, in de geschiedenis van Hongarije onbekende voorvallen zich niet meer zullen voordoen. Na een korte polemiek tusschen eenige leden der oppositie en den heer Tisza, verklaarde de voorzitter verder, dat het rapport, zoodra de tijd was aangebroken, aan de orde zou komen. De heer Lucas vroeg verdaging van de zitting, daar de gemoedereu, tengevolge van het brutaal (P) optreden der politie, te zeer in beroering waren. Dit zonderliuge voorstel werd echter met 204 tegen 97 steinmen verworpen, waarop de beraad- slagingen over het legerontwerp werden voortgezet. De president der republiek zoekt een nieuw Miuisterie voor Frankrijk en het geheele land verbeidt met spanning, wie zich bereid zal verklaren de verwarde erfenis van het kabinet Floquet te aanvaarden. Geen leider der overwinnende partij is thaus de aangewezen Minister—president de heer Carnot kan de Ministers kiezen, die hij het geschiktst acht. De eerste, die zal beproeven een Ministerie te vormen, is de heer Meline, voorzitter der Kamer. Onder gewone omstandigheden zou de tegeu- woordige crisis door de outbinding der Kamer kunnen worden opgelost, maar hiertegen worden twee redenen aangevoerd. Men wil de groote tentoonstelling niet opeuen, terwijl het land nog trilt van de ontroering van den verkieziugsstrijd en men vreest de populariteit van Boulanger. Vele republikeinen, die in hem den gevaarlijksten vijand der republiek zienhopen dat hij over eenige maanden, vooral als het slagen der tentoonstelling de ontevredenheid doet verdwijnen, zijn onverdienden invloed zal verliezen. De stemming in Frankrijk kenmerkend, is, dat ernstig het denkbeeld wordt besproken, de leden der tegenwoordige Kamer niet verkiesbaar in de volgende te verklaren. Duidelijker kan de weerzin tegen de Kamer zich niet uiteu. Een eeuw geleden (11 September 1789) nam de Constituante een dergelijk besluit, waarbij zij hare leden niet ver kiesbaar voor de wetgevende nationale vergaderiug verklaarde. Het gevolg was, dat de mannen der Couventie aan het bewind kwamen. Enkelen vreezen, dat ook andere tooneelen der revolutie weder zullen worden opgevoerd en dat de parlementaire twisten in de straten zullen EEXJELLETON. 0ji 39) Spreek slechts van u zeide de monnik. Denkt gij, dat God mij vergeeft? Ga voort Ik heb gesproken. De grijsaard stierf door ons. Ja, en een meisje werd in de plaats van u vervolgd. Zij heeft geene straf ondergaan en is gevlucht. En wanneer zij weer terugkomt en aaugehouden wordt Lachenal liet het hoofd zinken. Ik zal alles doen, wat gij van mij vordert. Ga voort met uwe bekentenis. Hebt ge een ander kwaad in uw leven gedaan Is er geene handeling in uw verleden, die uw geweten bezwaart O neen, zeker niet ik zweer het u Stil, zweer nietNiet alleen hij is schuldig, die zijnen naaste doodtmaar ook hij, die hem besteelt of bedriegt. Gij weet het stamelde Lachenal bevende en wangde het nauwelijks den priester aan te zien. Hoe zou ik het weten Bedenk u of gij over niets anders vergiffenis te vragen hebt. Ja, luister dan, zeide Lachenal. Mijne bekentenis is kort. Ik ben vijf en dertig jaar oud en in Versailles geboren. Mijn vader was een officier worden uitgevochten. Men heeft zich herinnerd, dat de verjaardag der omwenteling van 1848 ophanden is en vreest op dien datum wanordelijkheden. Ge- vaarlijk kunnen zij niet zijn, zoolang de republiek op een euergieken gouverneur van Parijs kan ver- trouwen. Berlijnsche bladen houden den toestand der Fransche republiek over het algemeen voor zeer ongunstig. De Voss. Ztg. zegt, dat men den val vau Floquet wel moet betreuren, niet om zijn persoon, maar ora het land, want een Ministerie, krachtig genoeg om te regeeren, is in Frankrijk nauwelijks te vinden. Frankrijk verkeert op het oogenblik in een ernstiger crisis, dan het sedert Mac Mahons coup d'etat heeft beleefd. Het Ber liner Tageblatt ziet in het aftreden van Floquet het afdoend bewijsdat met de tegenwoordige Kamer ieder gouvernement oumogelijk is. De Kreuz Zt. meent, dat Boulanger weder een stap is ge- vorderd en dat, als hij zijn doel heeft bereikt de aangelegenheden van Frankrijk een internationaal belang zullen hebben. Eene sterke beweging, tegen de strenge en ruwe toepassing van de dwangwet in Ierland begint de regeering ongerustheid in te boezemen. In de voorlaatste week werden krachtens die wet 50 personen veroordeeld; onder hen waren vijf parle- mentsleden en een redacteur van een dagblad, bovendien werden twee priesters gevangen gezet. Van de afgescheiden liberalen, die tot nu toe altijd met het kabinet Salisbury medegingeD, achten het de radikalen thans geraden, openlijk te verklaren, dat zij nog liberalen zijn en alleen omdat zij de Iersche politiek van Gladstone afkeuren, zich van hem hebben afgescheiden. Het gouvernement heeft wat de behandeling der politieke gevaugenen betreft, ■enkele concessies gedaan en tracht lord Hartington, den leider van den rechtervleugel der afgescheidenen, te bewegen plaats te nemen in het kabinet, maar deze aarzelt nog. Nu wordt weder, zelfs door officieuse bladen, verzekerd dat prinses Alix van Hessen weldra de verloofde zal zijn van den oudsteu zoon des Keizers van Rusland. Om dat geluk te mogen genieten, moet de prinses haar Protestantsch geloof met het Grieksche verwisselen en daarbij behoort, dat zij ook een anderen naam krijgt. Men wil weten, dat zij Alexandra zal heeten. In vele Duitsche bladen uit zich verontwaardiging er over, dat eene Duitsche prinses, om met een Bus te kunnen trouwen, wat den mensch het heiligst is, haar godsdienst, moet ten offer brengen. Zulk een gevoel heeft zich vroeger nooit in Duitschland geopenbaard. Toen de zuster van Wilhelm I tot Grieksche kerk over- ging, om de gemalin te worden van Czaar Nikolaas, schijnt niemand zich daaraan te hebben geergerd en iu de vorige eeuw werden aan een Duitsch hof de prinsessen godsdienstloos opgevoed, totdat zich en werd wegens slecht gedrag weggezonden. Zoo- doende werd mijne moeder ongelukkig; zij hadden een ellendig huishouden en twistten dikwijls. Op zekeren avond kwam hij dronken in huis, werd driftig en bracht inijne moeder om. Dit werd bekend en men kwam om hem aan te houden. Maar hij sloeg de hand aan zich zelf en joeg zich een kogel door het hoofd. Ik stond alleen in de wereld. Men zond mij in een gesticht, waar zich allerlei slag van kinderen bevonden. Hier wies ik op en ik leerde iets. Een geestelijke, Durieux genaamd, die vaak het gesticht bezocht, nam mij tot zich om mij eene goede opvoeding te geven. Wij zullen trachten iets van u te maken, zeide hij mij; hij nam de taak van opvoeder op zich en des anderen daags begonnen de lessen. Zijn doel was, zooals ik later hoorde, mij tot geeste lijke op te leiden. Ik maakte goede vorderingen, maar had ongelukkiger wijze geen aanleg voor een goed geestelijke en de grijsaard zag spoedig in, dat hij zijn voornemen moest opgeven. Hij liet mij in de rechten studeeren, doch eeusklaps stierf hij en ik stond weer alleen in de wereld. Bah, zeide ik tot mij zelven, ik ben nu groot genoeg om alleen vooruit te komen. Durieux bezat geen vermogen en liet me slechts eenige boeken na, die ik verkocht om mij het noodige te verschaffen. Toen ik weder zonder hulpbrounen was, ging ik naar eenen notaris en dank de kleine som, die ik verdiende, kon ik een vrijer opdeed, wiens godsdienst de bruid dan aannam. Uit 's Gravenhage meldt men De toestand van den Koning heeft in de laatste dagen weder een minder gunstige wending genomen. De aandoening van het slijmvlies van mond en keelholte, waaraan de Koning vroeger leed, heeft zich herhaald. Het slikken is moeielijk en pijnlijk en Z. M. kan slechts zeer weinig voedsel gebruiken, tengevolge waarvan de krachteu des Koniugs zeer lijden. De Commissarissen des Konings in de verschil- lende provincien hebben de Provinciale Staten bijeen- geroepen op den 26 Febr. a. s., om te beraadslagen over een nieuw ontwerp van verdeeling der provin cien in kiesdistricten voor die Staten. In dit ontwerp is de thans geldende verdeeling iu kies districten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gevolgd, be- houdens die wijzigingen welke wegens de grenzen der provincien noodzakelijk zijn. Het aantal leden zal volgens de nieuwe regeling bedragen Friesland 54 (thans 50,) Groningen 48 (thans 45,) Drenthe 37 (thans 85,) Overijsel 49 (thans 47,) Gelderland 69 (thans 62,) Utrecht 45 (thans 41,) Noordholland 76 (thans 72,) Zuidholland 84 (thans 80,) Zeeland 45 (thans 42,) Noord—Bra bant 69 (thans 64.) Bij de regeering bestaat, naar gezegd wordt, het voornemen om, ingeval de wet tot wijziging der kiesdistricten wordt aangenomen, tevens aan de wetgevende macht voor te stellen de Provinciale Staten te ontbinden. De verkiezingen zullen dan in de nieuwe districten plaats hebben in iedere provincie voor de Provinciale Staten in hun geheel. Wat Zeeland betreft wordt ook de indeeling voorgesteld gelijk aan die voor de verkiezingen der Tweede Kamer, behalve voor het district Zierikzee, waaruit natuurlijk de gemeenten vervallen die niet tot onze provincie behooren. Het district Middelburg zou 10 afgevaardigden ter Provinciale Staten krijgen, het heeft er thans 11; het district Oostburg 10; het district Goes, dat er nu 8 heeft, 10; het district Hontenisse 10 en het district Zierikzee 5. Oostburg en Hontenisse zullen nieuwe districten worden voor de keuze der Prov. Staten, terwijl de tegenwoordige hoofdkiesdistricten Tholen, Sluis en Hulst vervallen. Wederom kornt uit Vlissingen het bericht van eene droevige ramp, die het Belgische loods wezen heeft getroffen. Ter hoogte van Blanken- berghe is Vrijdagochtend een sloep vau den loods- kotter n°. 7, omgeslagen en de bemanning van het vaartuig, bestaande uit drie matrozen, jammerlijk mijne studien voortzetten. Yier jaren later was ik advocaat en kwam naar Caen. Lachenal zweeg plotseling. Is dat fllles Ja, vader. [k matig mij niet het recht aan, zeide de priester, uit te vorschen, hetgeen ik niet noodig heb te weten. Maar een punt is mij nog duister, ge zeidet, uwe moeder was door uw vader vermoord geworden. Ja, dat is zoo. Hoe komt het dan, dat gij mevrouw De Fairieres uwe moeder noemdet Heb ik u niet gezegd Gij hebt wel gezegd, dat dit eene vergissing was, maar gij hebt niets verklaard. Daar komt gij aan mijn eersten misslag. Spreek, God zal uw bekentenis aanhooren. Lachenal ging voortIk ben bij twee verschillende notarissen in betrekking geweest, bij den eersten bleef ik zes maanden, bij den laatsten drie jaren. De laatste schonk mij zijn geheele vertrouwen ik kende zijne clienten en zijne zaken beter dan hij zelf. Hoe heette die notaris Herbelet. De monnik verschrikte, doch zweeg. Op zekeren dag stierf die notaris. Bijna plotseling? voegde de geestelijke er bij. Inderdaad, hernam hij, ofschoon de man lang verdronken. De ongelukkigen laten elk eene weduwe en verscheidene kinderen in zorgvolle omstandigheden achter. In den tijd van acht dagen heeft het Belgische loodswezen tien manschappen verloren, die even zoovele weduwen ualaten en een veertigtal kinderen. Na jaren laug van eene tegenovergestelde meeniug te zijn geweest, hebben Ged. Staten der provincie Groningen bij besluit van 8 Februari jl., goedgevonden te bepalen, dat boekdrukkers, die in hunue werkplaatsen gebruik maken van eene stoommachine, als jrmolenaars" zijn te beschouwen. De drukker van de Prov. Gron. Ct. ontving op zijne aanvrage om restitutie van te veel betaalde patentbelasting, de beschikking dat de aanslag in het patentrecht van een door reclamant gedreven molenwerk tot bet in beweging brengen van persen terecht is geschied. De Werkmansbode schrijft Het antwoord der regeering op het verslag der Tweede Kamer betreffende het wetsontwerp tot het tegengaan van overmaligen arbeid van jongelieden en vrouwen laat zich nog altijd wachten. Blijk- baar is men aan het Departement van Justitie erg verlegen met den tegenstand van fabrikanten, die zich wel wat humaner, althans in humanere be- woordingen openbaart, maar die toch vrij algemeen hierop neerkomtdoe er maar liever niets aan, maak het ons niet moeielijk en geloof maar, dat wij het met de jongelieden en vrouwen heel goed meenen, mits je ons over hen de volkomen vrije beschikking laat. De Minister van Justitie schijnt die soort van welwillendheid niet heel best te vertrouwen en reist schier alle fabriekssteden af om zich nog eens persoonlijk vau den waren toestand te over- tuigen. Zeker een lofwaardig streven. Maar of hij zoo- doende op de hoogte komt Men schrijft uit het Geuldal Het hier in Zuid-Limburg in de verschillende plaatsen ingesteld onderzoek naar den toestand van den landbouw toont o. a. aan, dat den landbouwers groot nadeel wordt toegebracht door de kraaien deze vogels nemen elk jaar in aantal toe, vooral nu het verboden is ze door schieten onschadelijk te maken. Voor drie jaren verleende de Commissaris des Konings in Limburg aan belanghebbenden kosteloos vegunning tot het schieten van kraaiendit is echter sedert niet meer gebeurd, en thans wordt die nog uitsluitend verleeud aan hen, die in het bezit zijn eener jachtacte. Nu spreekt het van zelf, dat den heeren jagers de lust ontbreekt om op kraaien jacht te maken, en het is een feit, dat slechts een zeer enkele jager een schot kruit voor en kraai over heeft. De landbouwers van Voerendaal, Epen, en die ziek was en den dood voor oogen had. Eenige dagen van te voren ontbood hij mij in zijne slaapkamer en gaf mij aanwijzingen over een hoop akten, die ik nooit gezien had. Indien ik plotseling zou sterven, sprak hij, voordat ik mijne zaken in orde kon brengen, zie deze pa- pieren dan in en handel zooals er in voorgeschreven wordt. De Dominikaner luisterde opmerkzaam, maar niets verried de groote ontroering, waaraan hij inwendig ten prooi was, Lachenal ging voortHerbelet voegde nog eenige woorden er bij, beloofde op deze zaak terug te komen en liet mij vertrekken. Wat hij vooruit- gezien had, gebeurdeeenige dagen later stierf hij. Ik zag de papieren in en ik was in 't bezit van een geheim, dat mij ontdekte, dat ergens in de wereld een rijk gehuwde dame leefde, welke reeds een kind had uit een vorig huwelijk. Het eerste huwelijk was kort na de geboorte van 'tkind ontbonden geworden. Het "kind echter behield de vader; deze reisde in 't buitenland en stierf. loch had hij voor zijn kind gezorgd, en groote sommen gelds ter beschikking gesteld van notaris Herbelet voor zijne opvoeding. Ik begreep de geheele geschiedenis. Geen mensch kende het geheim, zelfs niet zijne vrouw. Ik stond alleen in de wereld, verlaten, zonder hulpbronnen, en ik vatte het afschuwelijke besluit, de som gelds en de papieren, die mij eene machtige beschermster konden TER NEIMSCHE CRIRAVT t

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1