Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. i No. 2479. Zaterdag 16 Februari 1889. 29® Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADV ERTENTIflN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer/0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Bit bind verschljnt Dinwdnc- en Vrijdagavonil bl| den ultgever P. JL VAN DE 8ANDE te Ter Nenzen. JPolitieb. Overzicht. In Belgie verdeelt de kwestie der invoering van den algemeenen inilitairen dienstplicht de politieke partijen. Meer en meer wint de overtuiging veld en zij wordt door de voornaamste militaire autori- teiten bevestigd, dat bij den tegenwoordigen toestand van Europa de onzijdigheid van Belgie groot gevaar loopt, in eeu oorlog niet te worden geeerbiedigd wanneer zij niet door Belgie kan worden verdedigd. Dit is ook de overtuiging des konings en meer- malen heeft hij haar onbewimpeld uitgesproken. De Kamers zijn het echter nog niet eens met den koning. De liberalen verzetten zich minder heftig dan vroeger tegen den algemeenen dienstplicht, waarschijnlijk omdat zij het niet voor onmogelijk achten, dat het verschil van meening tusschen den koning en de volksvertegenwoordiging eene ont- binding der Kamers zal kunnen ten gevolge hebben, waardoor zij in geeu geval kunnen verliezen en misschieu veel kunnen winnen. De groote klerikale meerderheid is verdeeld. De gematigden, met de ministers aan het hoofd, willen den koning zich niet tot vijand maken, en trachten daaroin eene beslissing te verschuiven. De onbuigzame klerikalen pogen die politick te verijdelen om, als zij in de Kamer de meerderheid hebben, het ministerie Beernaert te dwingen af te treden en zelven aan de regeering te komen. Hun leus isniemand mag gedwongen worden soldaat te zijn. Zij be- roepen zich op de ervaring, dat wanneer men eens het militairisme voet geeft, het zich voortdurend uitbreidt en onophoudelijk nieuwe offers eischt. Daareuboven bestaat in iedere richting ook geene overeenstemming. Sommigen prijzen het Engelsche stelsel van vrijwilligers aananderen zijn voor algemeenen dienstplicht, doch verschillen we^er in de toepassing van het beginselweer anderen geveil aan het Zwitscliers militiestelsel den voorkeur en er zijn er ook, die de tegenwoordige militaire lasten reeds te zwaar vinden. De plank, waarmede de heer Eloquet zich boven water tracht te houden, is voor het oogeublik drijvend gebleven. De verkiezing bij eukelvoudige districteu toch, welke de republiek van het gevaar, dat van de zijde der boulaugisten dreigt, moet redden, is er, gelijk men weet, door. Dicht aaneengesloten had de geheele linkerzijde der FFansche Kamer zich tegen de monarchisten en boulangisten opgemaakt, om den scrutin de liste, welke eerst vier jaren geleden ingesteld was en waarvan men toen niets dan goeds hoopte, ten val te brengen. In hoeverre men nu heil van die wijziging in het verkiezingssysteem kan verwachten, willen wij niet beslissen. In de republikeinsche pers is zij over het algemeen tamelijk gunstig ontvangen. Men moet zich echter afvragen, of zij doel zal treffen en of, wanneer het boulangisme er inderdaad FEUTLEETON. 38) HOOFDSTUK VI. De geestelijke naderde het bed en beschouwde den bewusteloozetoen zeide hij tot de meid Goed, ga heen, ik zal u roepen, als ik u noodig hebmaar verwijder u niet te ver, opdat gij da- delijk bij de hand zijt. Ja, mijnheer, en zij snelde heen. Toen de monnik met Lachenal alleen was, nam zijn gelaat eene bezorgde uitdrukking aan. Hij zag in den onge- lukkige een zondaar en een zieke, en vond hem in groot gevaar. Hij vatte de handen van Lachenal en hield ze eenige seconden vast, opende zijne oogen en luisterde opmerkzaara naar de slagen van zijn hart. Het is tijd, zeide hij tot zich zelven, of ik moest me geweldig vergissen. Hij wierp een onderzoekenden blik door de kamer en vond het fleschje op de nachttafel, ook stiet hij met zijn voet tegen het glashij nam het op, streek met den vinger over den rand en bevochtigde zijne lippen, daarna beschouwde hij het poeder en scheldePen en inktriep hij, schreef snel een paar regels op een blaadje papier en gaf het de meid met de woorden De dood kan uwen heer verrassen eer hij tijd heeft, zich met God te ver- zoenen. Heeft hij zeer verlangd mij te spreken schipbreuk op lijdt, zich later niet weder dezelfde moeielijkheden zullen voordoen, als die, welke in 1885 de wederinvoering van den scrutin de liste noodzakelijk maakten. Wat het gewicht van den maatregel voor het oogenblik betreft, loopen overigens de meeningen der bladeu, al naar hun politieke tint, uiteen. Terwijl bijvoorbeeld de Republique Fran^aise zich er over verheugt, dat „de Republiek thans ge- wapend is tegen hare vijanden," drukt de radicale Justice twijt'el uit omtrent het voordeel der nieuwe regeling, welke, naar het blad zegt, misschien nu niet juist alleen den republikeinen ten goede zal komen. De Figaro schijut niet veel waarde aan het besluit te hechtenmaar men heeft goed gedaan het eens te probeeren, zoo merkt het blad op. Omtrent de houding, welke Boulauger thans zal aannewen, valt nog niets te zeggen. Naar men beweert echter, is de generaal voornemens, rustig de groote verkiezingen aftewachten, teneinde dan op de wijze, waarvan wij vroeger reeds mel ding gemavkt hebben, zijn slag te slaan. Komt echter het ministerie bij da behandeling der her- zieningsquaestie te vallen, dan is het best mogelijk, dat Boulauger een ander plan opvat. In den landdag van Pruisen heeft een vrijzinnig afgevaardigde, de heer Hermes, de regeering geln- terpelleerd over het proces Geffcken en het openbaar maken der acte van beschuldiging. Volgens een telegram gaf de minister daarop dit vreemd autwoord de verdediging van den beschuldigde bevatte geen enkel argument, dat de aandacht verdiende en daarom was zij niet mede- gedeeld. Wat de indiscretie betrof, die de Koln. Ztg. met betrekking tot de briefwisseliug van Getfckeu en Roggenbach had begaan, zeide de minister, dat als de interpellant een ambtenanr kende, die zich aan schending van ambsgeheimen had schuldig gemaakt, hij hem bij de bevoegde autoriteiten kon aauklagen. De heer Munckel verklaarde daarop, dat het antwoord des ministers niet voldoende was. Een telegram uit Petersburg bevestigt, dat aan de noorder grens van Afghanistan de Russen de bewegingen van den Emir scherp in het oog houden. Het is nauwelijks denkbaar, dat deze twist zou zoeken met zijnen macktigen nabuur, maar daarom is het nog niet zeker, dat geen twist zal ontstaan. In de Staatscourant leest men het volgende Volgens verklaring der geneesheeren des Konings is de toestand van Zijue Majesteit betrekkelijk gunstig. De voeding is voldoende en daarmede in over eenstemming zijn de krachten. Het volgende Of hij het verlangde, mijn God Wei loop dan naar de apotheek, en breng zoo snel mogelijk hetgeen ik hier geschreven heb Hoe? Ga vlug, zeide de monnik ik ken de ziekte en het geneesmiddel. Indien gij bijtijds terugkeert, is hij gered. Loop zoo snel gij kunt De meid verwijderde zich en keerde een kwartier later met het geneesmiddel terug. De Dominikaner opende den mond des zieken en liet hem den inhoud van het fleschje ledigen de inhaud van een ander goot hij op een doek en wreef daarmede het voorhoofd. Eenigen tijd daarna gaf de zieke teekenen van leven, hij bewoog het hoofd en wierp vcrwarde blikken op zijn oppasser. Vrees niet, mijnheer, zeide deze, ik breng u woorden van vrede. Lachenal echter hoorde en verstond niets, maar er volgde een hevige crisis. De monnik verontrustte zich liierover niet, en toen de zieke weer het bewustzijn terug had, boog hij zich aan het oor en sprak Mijn zoon gij hebt mij geroepen, opdat ik u aanhoore en met God verzoene. Men klopt nooit te vergeefs aan de deur des Hemels hier ben ik spreek, de hoogste rechter hoort ons Mijn vader, lluisterde Lachenal, overweldigd door den doordringenden blik van den geestelijke, ik ben zoo schuldig, dat God mij nooit zal ver ge ven. Hebt gij dus berouw over uwe zonde? bulletin zal verschijnen in de Staatscourant van 19 Februari 1889. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft bepaald, dat de examens voor acten van bekwaamheid als onderwijzer of onderwijzeres op 1 April a. s. zullen aanvangen. De examens, die voor 18 April niet zijn geeindigd, zullen van dien tijd tot den 23 April geschorst kunnen worden, wegens het Paaschfeest. Eergister middag werd te Goes, in tegen- woordigheid van een groot aantal vrienden en belangstellenden, het stoffelijk overschot van wijlen den heer J. A. A. Fransen van de Putte, in leven lid der Proviuciale Staten van Zeeland, in den familie-grafkelder bijgezet. Aan de groeve hield de burgemeester der gemeente, Mr. J. G. de Witt Hamer, een treffende toespraak, waarin hij herinnerde aan hetgeen de overledene voor gemeente en maat- schappij is geweest. De heer Joh. L. van de Pauwert, sprekende namens de Vrijmetselaars-loge De Opgaande Ster, bracht eveneens in hartelijke bewoordingen hulde aan de verdiensten van den geachten doode, die in onderscheidene betrekkiugen de loge had gediend en daar buiten door woord en daad de vrijmetselarij in haar streven ten bate der menschheid had doen kennen. De oudste zoon van den overledene dankte de beide sprekers en alle aanwezigen voor de laatste eer, aan zijn vader bewezen. Wanneer de Avondpost goed onderricht is, dan heeft de regeering over de door haar ontworpen indeeling der districten voor de verkiezing van leden der provinciale staten niet het advies ingewonnen van Gedeputeerde Staten der onderscheidene pro- vincien, ofschoon deze colleges geacht mogen worden over meer plaatselijke kennis te beschikken dan het departement van Binnenlandsche zaken. M at betreft de bepaling, die de wetsvoordracht tot regeling der indeeling der kiesdistricten zou inhouden, dat de prov. staten worden ontbonden op het oogenblik dat de nieuwe tabel in werking treedt, vraagt het blad, of ontbinding dezer colleges mogelijk is, zonder dat de provinciale wet wordt gewijzigd (zooals men weet, sluit deze wet de ont- bindbaarheid der provinciale staten uit.) Die vraag zal des te sterker op den voorgrond treden, omdat het al den schijn heeft, als werd de herziening der distrietsiudeeling alleen ondernomen om tot de ontbinding te komen. De Zeeuwsche nijverheidstentoonstelling, die in September van het vorige jaar door de ver- eeniging ffUit het volk, voor het volk" werd nit- geschreven, zal nu in Mei en Juni a. s., in het Schuttershof De edele Handboog gehouden worden. Over het algemeen is de deelneming niet onbevre- digend. Soramige districten der provincie zullen echter eene armzalige figuur maken. Zoo b v. het Ik heb berouw, maar het geweten foltert mij. De oneindig Rechtvaardige is ook oneindig goed. Gij moet afschuw voor mij gevoelen riep Lachenal. Neen, hernam de monnik, ik ben hier, om u tot het einde toe aan te hooren Ga voort Lachenal ging verderIk was eerzuchtig. Eene vrouw, die mij sedert twee jaren in stilte liaren zoon noemde, meende verplicht te zijn, mijne* plannen te dienen. Zij had eene stiefdochter, ik werd op haar verliefd en vroeg hare hand. De vader, die eerst weifelde, sloeg eindelijk mijn aan- zoek af. Waarom Hij heeft het mij nooit bepaald gezegd, maar liet zijne vrouw duidelijk merken, dat hij omtrent mijn verleden dingen vernomen had, welke niet geschikt waren, mij de hand zijner dochter te kunnen schenken. Later verklaarde hij aan zijne vrouw dat hij van plan was zijn kind aan een ander te geven. Als dus de heer De Fairieres in leven bleef, moest ik Gabrielle opge- geven. Nooit, had hij gezegd, zou ze mijne vrouw worden. Meer nog, hij wilde haar aan een ander geven. Nog eenige maanden wellicht en ze was voor mij verloren. En die Gabrielle was de eenige dochter van een aanzieulijk man, de erfgename van een kolossaal vermogenen ge zeidet reeds gij waart eerzuchtig. Ja, in den beginne was dat de drijfveer. Dit was de eerste oorzaak, waarom ik het meisje begeerde; maar zij week spoedig voor een edeler eiland Tholen, dat slechts door zes inzenders ver- tegenwoordigd zal zijn. Het eere-voorzitterschap der tentoonstellings- commissie is welwillend aanvaard door den Com- missaris des Konings «in Zeeland, Jhr. Mr. W. M. de Brauw, en den burgemeester van Middelbur*. Jhr. Mr. L. Schorer. Het wrak van den vermisten Belgischon loodsschooner n°. 3, ligt gezouken op de Middelbank, estkappel Z. t. O., in 8 vadem water, de masten boven water uitstekende, zoodat alle twijfel omtrent het vergaan van dit vaartuig opgeheven is. Op heden te Colijnsplaat en morgen te Zierikzee is de heer B. H. Heldt, van Amsterdam, lid der Tweede Kamer, voornemens voor het publiek op te treden en te spreken over „het verschil tusschen zijne richting en die van den heer Domela Nieuwenhuis." Van handwerksman tot die hoogte opgeklommen, verdedigt hij in de Kamer de belangen van dien stand. Gisteren nacht is op de punt van de Nollen, bij lissingen, gestrand een Engelsche barge, naar Antwerpen besterad, waarbij de kapitein en de stuurman verdronken, doch de overige drie matrozen zich wisten te redden en te Vlissiugen aankwamen. Ook strandde dien nacht op de Kaloot, bij Borssele, de Zweedsche bark Cometen, met stuk- goederen van Antwerpen naar Phernambuc bestemd, welke echter gisteren middag door sleepbooten af- en te Vlissingen in de haven werd gebracht. Onder groote belangstelling is Woensdag te Amsterdam de nationale kampop schaatsen gehouden. In den wedstrijd op de tweemijlsbaan (3218 meters) hebben de amateurs de beroepsrijders ge stagen. Pander legde den afstaud in den kortsten tijd af, namelijk in 6 min. 49ys sec., Couvde in 6 min. 59 sec., Braakmeijer in 7 min., Jurjens, die tegen Pander reed, viel bij de derde rondte en gaf het daarna op. Van de beroepsrijders was B. Kingma de vlugste met 7 min. 1/s sec.daarop volgden De Boer met 7 min. 4s/6 sec, Arie van den Berg met 7 min. 5 sec., M. Kingma met 7 min. 58/6 sec., K. Kingma met 7 min. 26 sec C. Overwater met 7 min. 41 sec., een ex-amateur met 8 min. 15 sec. Daarna werd een kamp over 160 meters gehou den, alleen voor beroepsrijders. Deze wedstrijd was hierdoor zeer belangrijk, omdat de Friezen hadden be- weerd, dat zij die baan in 11 seconden zoudeu afleggen. Alle mededingers waren daar meer dan de helft boven. B. Kingma reed de baan in 17 sec., Hanje en Van den Berg in n1/6 sec., De Boer en M. Kingma in 173/5 sec een ex-amateur in 192/6 sec. Onder deze omstandigheden is de uitgeloofde prijs van f 250 niet toegekend en zag Pander, de winner in den vorigen wedstrijd, er van af om zich met den eerstaangekomene te meten. en sterker gevoel. Ik beminde Gabrielle, ik aanbad haar, en zij moest mijne vrouw worden. Als prijs eener misdaad vroeg mevr. De Fairieres. Eener misdaad? hernam ik. Ik weet het niet, maar ze moest de mijne worden 1 Zij trok de schouders op en zeideGij zult haar hebben. De monnik sloeg zijne blikken omhoog, maar wist zijne aandoeuing te verbergen. De zieke ging na eene korte pauze voortIk zal u niet alle bijzonderheden verhalen. Genoeg dat de dood van deu grijsaard door ons besloten werd. Mijne liefde voor Gabrielle was een ver- ontschuldiging voor mij. Uwe verontschuldiging zeide de priester ver- schrikt. Ik heb gezworen, de geheele waarheid te zeggen ging Lachenal voort luister, mevr. De Fairieres zeide mij op zekeren dag Neen, als iemand sterven moet, dan is hij het, niet gij. Hij vroeg de monnikhaar echtgenoot? Ja, zuchtte Lachenal, mevrouw De Fairieres wilde niet, dat het groote vermogen van haar gemaal in andere handen overging. Dit deed zij niet zoo zeer uit hebzucht, maar meer ait ijverzucht. Tien jaren later dacht ze, was ze weduwe en arm, en werd verdreveu van haar kasteel door den echtgenoot van Gabrielle. Dit verbitterde haar. De dood van Gabrielle, waaraan zij eeu oogenblik TER UU/IVSIIIi: I01RAVT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1