Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Stormberichten. No. 2478. Woensdag 12 Februari 1889. 29< Jaargang WF«ii!]©$Tm feuilleton. ABOKNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32^. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. AD VESTEKTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer/0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en ineer per jaar, tot veel verminderden prijs. folitieli Overzicht. Van de Fransche pers krijgt men gaandeweg een even treurig denkbeeld, als van de Fransche Kamer en van de Fransche kiezers. De Figaro weet dag aan dag staaltjes op te disschen van het treurig incident in Oostenrijk, en dat mocht nog heen gaan maar onder die bakerpraatjes is er ook een waarin een doziju voornaine dames te pas worden gebracbt als werktuigen van Von Bismarck. Zeer zeker zijn al die staaltjes te Parijs vervaardigd De bladen van den lawaaimaker" beklagen er zich over, dat de regeering ambtenaren straft, die zich in zijn voordeel met de verkiezing hebben bemoeid. Toch moest men opmerken, dat zij niet met twee inaten meet, want een generaal, die in eene vrijmetselaarsloge eene sterk anti-boulaugistische rede hield, is met 14 dagen arrest gestraft, daar hij, in actieven dienst zijnde, zich met de politiek ging bemoeien. De gevaugene O'Brien heeft toch zijn zin ge> kregen. Men heeft hem zijn eigen kleederen terug gegeven; hij zit goed en wel bij een lekker vuur en een heldere lamp in zijn armstoel te lezen. De vrienden te Clonmel vierden deze gebeurtenis met een groot gebruik van whiskey. Misschien vieren alle Ieren feest, nu O'Brien niet meer in Adam's costuum zit. Parnell heeft zijn pleitzaak tegen de Times te Edinburg verloren, maar hij gaat in hooger beroep. Men heeft zich waarschijnlijk verbaasddat sommige bladen in de proclamatie van den Keizer van Oostenrijk aan zijne volken een waarborg hebben gezocht, dat ook de opvolger des tegeu- woordigen Keizers niet tot de politiek van reactie en onderwerping aau degeestelijkheidzai terugkeeren. Deze bezorgdheid bestaat en wat die bedoelde bladen hebben geschreven in de verouderstelling, naar het heet, dat de Keizer voor zijne schildering der toekomst goede grondeu had, moest misschien als eene waarschuwing en een eventueel protest worden opgevat. Zoolang aartshertog Rudolf leefde, werd weinig acht geslagen op de handelingen en gevoelens van aartshertog Karel Lodewijk, die uu de vermoedelijke- —••■r4 roonopvolger is, en zijne zonen. te openen, 7jjjue familie deelde dezer dagen een Pester door een t.Te bijzonderheden raede, die naar men de vrouw be stig zijn van een Hongaar, welke aan de uit een flesn onderwijs heeft gegeven stond, zoodatftog Karel Lodewijk," zoo schrijft dat De wouden, ft zijne kinderen zeer streng met militairen erg gevaarlijLvoed. Ook heerscht in zijn huis een In de*£e 'oori- Na den dood zijner tweede Vraag nrou de aartshertog in een klooster zijn Wij hebbeJ8 n'et de wensch des Keizers hem daarvau van het Bur gehouden. De opvoeders zijuer kinderen ,/Aan den graven Degenfeld en Braudis en twee vaal zijn iien> van welke de een een Jezuiet was. den laatstei— en uit eer Hit bind verMchijnt Uinttda«- en Vrljdagavoud bij den ultgever P. Jt. VAX D E I A N D E te Ter Neuzen bij het J Pretoria sing bes' ineerend^jieile zag ]lem IjjJen en gevoelde medelijden, het ev£0 eugel van goedheid en liefde. met wil het eindelijk weten, fluisterde zij. Hij met spreken. Is hij ongelukkig, dan zullen we samen lijden, heeft hij eene fout begaan, dan heb ik wellicht nog de kracht hem te vergeven indien hij echter een menschenleven op zijn geweten heeft, dan Zij kon niet uitspreken. Hare hand, die op den arm van haren man rustte, begon te sidderen Lachenal had juist den naam van mevr. De Fairieres getluisterdzijne lippen bewogen zich nog. Eensklaps opende hij de oogen. Bij den kouden, vragenden blik zijner echtgenoote ging het Lachenal als de mejtete groote misdadigers hij meende, dat alles trntaekt was en riep in vert wij feling uitGenade genade Genade herhaalde Gabrielle ernstig, terwijl zij zijnen arm vatte, waarom vraagt gij genade van mij? Omdat stainelde hij, omdatik zie wel, gij weet alles! J Neen, zeide ze, ik weet nietsmaar ik wil het weten. Spreek, ik wil het! Hij zweegkoude zweetdroppels parelden op zijn voorhoofd en hij beproefde zijnen arm lostemaken. De oudste prins, Frans Ferdinand, is voor alles militairhij is achterhoudeud en spreekt weinig zijn uiterlijk beantwoordt aan zijn karakter. Hij doet ook aan natuurlijke geschiedenis en het ver- zamelen van autiquiteitenAlle drie de broeders spreken Duitsch, Hongaarsch, Fransch, Eugelsch, Italiaansch en Czechisch. Ofschoon ver- schilleud van aard, houden zij veel van elkander en deelden broederlijk bun geriug zakgeld. De levendigste en met het knapst uiterlijk is aartshertog Otto, die ook altijd de aanvoerder was bij hun spelen. Daareutegen onttrekt aartshertog Jozef Ferdinand zich aau den onschuldigsten scherts. Zeer sterk ontwikkeid zijn bij hem wilskracht en plichtgevoel. Wat hij voor goed houdt, volvuert hij ten spijt van alle hindernisseu. Het gelukkigst gevoelt hij zich te Reicheuau in de vrije natuur. Van den hertog van Modena heeft hij goederen geerfd, die jaarlijks 75,000 frcs. opbrengen en een vermogen van 80 millioen frcs." Dit is wel de gunstigste schildering, die in den laatsten tijd van de jonge aartshertogen is gegeven. In Italie en vooral te Rome is dezen winter veel gebrek aan werk en dat daaruit rustverstoringen ontstaau, is een gewoon verschijnsel. Troepen werklieden trokkeu in de laatste dagen door de strateu van Rome, werk vragende, aalmoezen af- wijzeud. Zulke optochten, hoe ordelijk ook bedoeld en aaugevangen, loopen op ongeregeldheden uit politieagenten en soldaten moesten de orde herstellen. De burgemeesler van Rome had gezegd, dat hij slechts aan een paar honderd mannen werk kon verschaffen eenigen stelden zich daarmede tevreden, maar anderen wilden barrikaden bouweti, het ca- pitool bestorinen enz. Het bleef echter bij het stukslaan van vensterruiten en lantaarns en het plunderen van winkels van eetwaren, maar ook van eeu horlogewinkel en van een magazijn van priestergewaden. Meer dan 100 personen zijn ge- vangeu genomen. De zaak werd voor ernstig genoeg gehouden ora tot eene iuterpellatie in de Kamer aauleiding te geven. Inderdaad is de vrees niet ongegrond, dat nog meer rustverstoringeu zullen plaats hebben, want, zooals reeds laug geledeu is bericht, er heerscht inderdaad gebrek en nood onder de werklieden der hoofdstad. Het gouveruement zal nu waarschijnlijk eenige openbare werken laten uitvoeren, maar de toestaud der schatkist gedoogt niet, daaraan veel tea kostte te leggen. Het strand te Scheveningen bood Zaterdag een grootsch en angstverwekkend schouwspel aan. De woeste, onstuimige zee, zoo ver het oog reikt, met een wit, kokend scbuim bedekt, hier en daar plotseling hooggaande golven, die in ontzettende Hoort gij riep zij, spreek Gij inoet bekennen, alles bekennen. Welk gelieim drukt u neer welke gewetenswroegingen verteren u Ik heb recht om het te weten. En daar hij nog zweeg, voegde zij er bij Denk aan de woorden van den Dominikaner! O, neen, neen riep hij bij deze woorden, die als een zwaard in zijne ziel drongen. In naam van ons kindhet moet zijnBegrijpt ge dan niet, ongelukkige, dat ik alleen u nog kan redden, hoe scliuldig gij ook zijn moogt. Gij riep hij. O neen, nooit, nooit 1 Wel dan, daar gij hardnekkig blijft zwijgen en mij in onzekerheid laat, zal ik zeggen, wat ik weet. O, erbarining, kreet hij en verborg zijn aangezicht. Doch zij ging voort Voor mevrouw De Fairieres met mijn vader huwde, was zij reeds getrouwd zij had eenen zoon en die zijt gij. Valsch riep hijik ben het kind dier vrouw niet. O, die leugen ook nog Zij is mij ne moeder niet, zeg ik u. Waarom hoorde ik haar uw zoon noemen? Gij riep hij verschriktgij hebt gehoord P Wel, ik zweer u Genoeg met die leugens De waarheid wil ik weten, al moet ik ze uitvorschen in uwe droomen Ach, Gabrielle, zijt gij het, die daar spreekt? Gij maakt mij bang Zeg de waarheid, ik wacht. Welk komplot lekt gij gevormd, die vrouw en gij Is zij het vaart op het strand komen aanrollen, en daarboven eeu loodgrijzen, dreigenden hemel. De zware zuid- westerstorm, die opstak, nam, ua eenige uren eenigs- zins te zijn gaan liggen, tegen den avond weder in hevigheid toe en woedde den ganschen nacht als eeu vreeselijke orkaan, gepaard met felle bliksem- stralen, hagel- en regenbuien. Treurig is het te zien, welke verwoestingen door den stormwind zijn aangericht. Het strand is over een groote uitge- strektheid ter breedte van 3 M. totaal weggeslagen. De visschersvloot, die voor slechts een vierde ge- deelte binnen is, heeft groote verliezen geleden. Reeds een tiental bommen is zoo zwaar beschadigd, dat zij voor verder gebruik ongeschikt- zullen zijn. Het kost de grootste inspanniug om de vaartuigen voor anker te houden. Vele schuiten moeten door de bemanningen, met het oog op eigen levensbe- houd, verlaten worden. Onder de visschersbevolkiug heerscht bange ongerustheid omtreut het lot van hen, die nog in zee zijn. Er loopen sombere ge- ruchteu, oralrent zware rampen, die heden nacht zouden hebben plaats gehad. Tot op het oogenblik hebben zich deze geruchten gelukkig nog niet bevestigd. Uit Nijmegen meldt men: Zaterdagmiddag omstreeks 12 ure is op de Waal bij Deest een schip, dat opgesleept werd door de sleepboot u Wacht am Rhein 7," door den hevigen storm en het holle vaarwater plotseling in de diepte verdwenen, met het treurig gevolg, dat alle opvarenden zijn verdronken. le Zandvoort is eeu bomschuit gestrand; vier man van de equipage zijn daarbij verdronken. Bij Huisduinen is eene stoomboot gestrand; naam en natioualiteit van de boot zijn nog niet bekend. 8 Een vloed zooals die van Zaterdag, daarvau is te Rotterdam nog niemandgetuige geweest, want naar meuschenheugenis was de vloed van 1825 de hoogst bekendehet water bereikte toen te Rotterdam eene hoogte van 3 M. 52 boven Rottepeil, terwijl de vloed, opgestuwd door een sterken, uu en dan tot storm aanwakkerenden noordwestewind, thans steeg tot 3 M. 51 boven Rottepeil. Te 5 uur stond de eb op 2 M. boven R. P., en ten 12 ure op den middag had de vloed het water, gelijk gezegd, opgevoerd tot eene hoogte van 3 M. 57, hetgeen 5 centimeter hooger is dan de hoogst bekende vloed in 1825 de geheele buitenstad liep onder. Alle straten, havens en grachten waren er een en al blank water. Het verkeer was gestremd. Alles stond stiltot zelfs de tram moest in de buiten stad den dienst staken. De wageus stondeu op het Beursplein opeengehoopt, gedeeltelijk onbespan- nen. Een aantal scholen moesten sluiten, omdat zij voor de kinderen niet te bereiken waren het water drong de benedenverdieping van eeu aantal woon-, winkel- en pakhuizen binnen en vulde niet, die na zulk eene schandelijke handelwijze mij in uwe armeu geworpen heeft? En waarom verloochent gij haar nu O heb medelijden, vraag niets Dus is het waar? Uw zwijgen spreekt voor u 1 Alles is waar, zelfs de inisdaad Heb medelijden met mij, want ik zweer, datik de schuldige niet ben Groote Godriep zij uit, de lianden ten hemel verheilende. Dus het is waar, gij hebt mijnen vader vermoord. Zij stiet eenen hartsverscheurende gil uit, begon heen en weer te loopen door de kamer en viel eindelijk neer. Gabrielle, Gabrielle, riep Lachenal, sprong van zijn bed en sleepte zich voort tot haar. Niets van alles is waar, zeide hij, ik zweer het u. En hij zonk uitgeput naast haar neer. Eensklaps stond Gabrielle op, snelde naar de deur en ijlde de straat op. Op dit oogenblik trad de meid, door het alarm gewekt, binnen. Zij vond den heer des huizes op den grond liggen en een kreet ontsnapte aan hare, borst. Ween niet, zeide de advocaat, die zijne geheele tegenwoordigheid van geest teruggekregen had, maar niet de kracht bezat om op te staan. Ween met, maar help mij te bed, ik wilde opstaan en ben gevallen. Maar waar is mevrouw, die heden nacht hier gewaakt heeft? de kelders tot aan de zoldering. De driukwaterleiding, vlak aan de rivier gelegeu, had het zwaar te verantwoorden. Het terrein werd geheel onder water gezet. Alle krachten zijn er ingespaunen om de machinekamer tegen net opdringende water te verdedigen en alzoo uit- dooving der vuren te voorkomen. Men mocht daarin ten laatste slagen. De nog altijd voortloei- ende noordwestenwind heeft vrij wat telephoondra- rfu ^ern'e^ e" 'elephoonpalen naar het voormalige Delfshaven omvergeworpen, met het gevolg dat de telephonische gemeenschap eveneens was afgebroken. Ook zijn door den wind hier en daar boomen geveld, o. a. in de Oude Pantage, die niet te bereiken was, daar zij als in eene zee was her- schapen. Uit Rotterdam meldt men De dienst op het Staatsspoor is werd tell uren gestaakt, doordien er bij UsHmonde een gat in den dijk is geslagen. v,-^ Men bracht de reizigers, die zich aldaar be- vonden, komende van het zuiden, naar hier om te vervoeren. De reizigers van hier naar het zuiden moesten worden afgewezen. Half Maassluis stond onder water. Alle telephoon- lijnen zijn aldaar gebroken. In het voormalige Delfshaven is door den he vigen storm de afsluitdijk aau de Westzijde van de Ruige Plaat bezweken. Men kreeg grooten overlast van het overal binnendringende water, met al de schade en de onaangenaamheid daaraan ver- bonden. Door het bezwijken van den dijk werd het nu van het grootste gewicht, de sluizen in Oud-Delfshaven te verdedigen. Daartoe werden onder leiding van de autoriteiten de noodige maat- regelen genomen, die aanvaukelijk met het ge- wenschte gevolg bekroond werden. lc Kralingen werd de alarmklok ten 9 ure Zaterdag geluid, ten einde het dijkleger op te roepen, daar het water boven noodpeil was gestegen. De' bewoners aan de rivierzijde van den dijk trachteu iluks te bergen wat te bergen was, en namen de wijk op de zolders hunner woDingen. Niettegen- staande het water 60 centimeter boven noodpeil steeg en de kruiu van den dijk bereikte, bleek deze bij het aanhoudend door de autoriteiten iugestelde onderzoek geen oogenblik in gevaar te verkeeren. Aan de Noord eveuwel ging de golfslag over den dijk heen, en liepen de woningeu tot aan de ramen der beneden-verdieping onder water. Ten 12 ure begon het water te valleu. Ook te Dordrecht woei een hevige storm uit het N. W, bij ontzettend hoog tij. Het water liep op enkele plaatsen der Voorstraat in de polderstad. Sedert 1825 was de hoogste vloed, nl. 3 41 boven A. P. Te 's Gravendeel brak de dijk van den Mijlpolder door; zeventig huisgezinnen zijn Hij aarzelde. Doe eerst, wat ik u zeg, zeide hij, mevrouw is uitgegaan. Zoo vroeg ik meende inderdaad de deur te hooren openen. Hij antwoordde niet en bereikte met moeite zijn bed. Marie, zeide hij toen, open die kast engeefmij liet kisje, dat op de boveuste plank staat. Na dit gedaan te hebben, vertrok zij. Ga weer ter rustte, zeide hij, het is nog zeer vroeggij zult vandaag toch werk genoeg krijgen. Lachenal opende het kistje en nam er een klein tleschje uit, dat een fijn geel poeder bevatte. Een gedeelte van het poeder stortte hij in een glas water en dit zette hij naast zich op de nachtafel. Een felle strijd outbrandde in het hart van den ongelukkige. Hij had eene bijzondere studie gemaakt van de eigiltfn en kon zich op dit punt met menigen geneesheer meten. Sedert acht jaren, terwijl hij voprtdurend in angst leefde, had hij dit in voorraad. Iij had het met dieren beproefd en de uitwerking had nooit gemist. Op den dag, dat ik ontmaskerd word, zeide hij tot zich zelven, behoef ik slechts de hand uit te steken en alles is gedaan. Dat is een troost, een plechtanker, dat mij voorschande zal bewaren. Reeds menigmaal had hij beproefd zich door deze gedachte gerust te stellen, maar het was hem niet gelukt. YV el twintigmaal had hij de kast geopend TER NEUZEMSCHE COllftANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1