Aan de Landbouwers Voor de Kinderkamer, ZAAILIJNZAAD droog Bakkers brandhout, best SlilKERPEtKZftftQ Een WOONHDIS m aanhoorigheden LaiiboweMSMiM „EIGEN HULP" Voor de levering van Saikerbeetenteelt 1889, *23 <2©©3> kg Am. HamerlM/.Sckiittersliot Ter Neuzen: Belgische Plantaardappelen, CMli-Salpeter ti anflere Meststofen GEEN GRIJS HAAR MEER!!! Olmen Plantsoen Handelsberichten. Advertentien. Afslag 10 cent per kilo. Algemeene Vergadering 13,900 kilo's Superphosphaat, 1,650 Aardappelguano en 3,700 Chilisalpeter, door P. LOUWERSE, Agent of Depothouder gevraagd. Joseph. Heijens, Ter Neuzen. Klaver-guano, Kunst-guano, CHILI-S ALP I5TEK, zuivere Belgische Flantaardappelen (waljes), Belgisch Klaverzaad. TE BEKOMEN en alle soorten Landbouwzaden. TE KOOP VEBKB/JGBAAB: TE BEKOMEA vertrouwd ZAAILIJNZAAD 3 35 0 I? 2 STOOMBOOT DIEN ST OP DE WESTER-SCHELDE. FEBRUARI 188 9. te koop, bij P. J. Maertens te Hulst. Middeleo van vervoer. Londen met stukg. Eng. stoomb. Falcon, kap. Marlin, van Hull met stukg. Eng. stoomb. John Wells, kap. Ridfort, van Goole met stukg. 3 Febr. Eng. stoomb. Galatea, kap. Lumley, van Londen met stukg. 4 Febr. Eng. stoomb. Aire, kap. Wood'head, van Goole met stukg. Hit deze haven zijn vertrokken komende van Gent: 2 Febr. Eng. stoomb. Bordeaux, kap. Giles, naar Londen met stukg. Eng. stoomb. Falcon, kap. Marlin, naar Hull met stukg. Eng. stoomb. John Wells, kap. Ridfort, naar Goole met stukg. 3 Febr. Eng. stoomb. Osborn, kap. Black, naar Leith met stukg. Eng. stoomb. Ituna, kap. Dollar, naar Goole met stukg. Eng. stoomb. Azalea, kap. Fiffe, naar Londen met stukg. Van 1 tot en met 4 Febr. werden langs de Oostsluizen alhier 17 binnenvaartuigen op en 14 afgeschut. Rotterdam, 4 Februari. Gent. 25 Jan. 1 Febr. 2poo 122I00 Londen, 4 Februari. KOERS VAN HET GELD. Belgisch per 100 fr. f 47,60 a, f 47,70 Engelsch per n 12,03 12,07^ Voorspoedig bevallen van een welgeschapen zoon JACOMINA VAN DAMME, geliefde echt- genoote van J. J. VAN DEN OUDEN. Ter Neuzen, 5 Februari 1889. De ondergeteekende betuigt zijn har- telijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling op zijn 80>ten jaardag onder- vonden. Vele ingezetenen en daaronder het bestuur en de leden van het Muziekgezelschap Apollo inaakten dien dag voor hem onvergetelijk. H. SCHEELE Rz. Ter Neuzen, 4 Febr. 1889. Voor de talrijke bewijzen van deel- neming, mij betoond gedurende de ziekte en 'bij het overlijden van mijn geliefden Echtge- noot G. H. JONKER, Geneeskundige, betuig ik mijnen hartelijken dank. Mevrouw Wed. JONKER— Plaating. Hoek, 4 Febr. 1889. Hartelijken dank betuigen de onder- geteekenden voor de vele bewijzen van belangstelling bij gelegenheid der viering van hun Gouden Bruiloft, op 30 Januari jl., ondervonden. J. P. KIEBOOM. A. F. KIEBOOM—Eekman. Westdorpe, 2 Februari 1889. De ondergeteekende maakt bekend, dat J. VAN JHIEGHEM, ronselaar in plaatsvervangers, voor hem niets meer mag uit- voeren, zoo min in geheel Zeeland als in Noord— Braband, daar hij door ondergeteekende is ontslageu en volstrekt geen zaken meer voor hem mag ver- richten. H. J. VAN ENGELEN. De ondergeteekende maakt aan deel- nemers bekend, dat er op Zaterdag den 9 Februari e. k. eene ZITDAG zal gehouden worden, ten huize van Jac. de Visser te Zaam- slag, tot het in ontvangst nemen van de verschul- digde gelden voor het beetzaad. ABR. DEES Jz. TE HONTENISSE. op ZATERDAG A.S., des namiddags 3 uur, bij de Wed. Verbist te Kloosterzande. Onderwerp: Contracteeren van suikerbieten. HET BESTUUR. Bij gunstig weder vertrekt Vrijdag a. s. 's morgens vroeg van TER NEU ZEN naar ROTTERDAM, om zonder verhindering weder om de veertien dagen vise versa te varen, C. M. KERPEL, Beurtschipper op Rotterdam. Ter Neuzen, 5 Februari 1889. De ondergeteekendenalien Beetwortelsuiker- fabrikanten, achten zich verplicht aan Heeren Land bouwers, kennis te geven, dat zij bepaald besloten hebbeu in het najaar geene Beetwortelen aan te nemen afkomstig van ander Zaad dan van dat, dat door de ondergeteekenden zelven geleverd is en dat zij onvoorwaardelijk zullen weigeren alle Beetwortelen van ander zaad, dus ook van het zoogenaamde Poolsch Zaad afkomstig. BINSFELD, MEEfiS, LAANE Co., Werkeudam. VAN BREDA. DOLK VAN VOSS, Leur. de BOSSON HOUBEN, Zevenbergen. J. de COCK Co., Moerbeke (bij Gent). DAVERVELDT, BINCK Co., Oudenbosch. GRANPRB, MOLIERE, JaGER Cie., van der LINDEN Cie., Bergen op Zoom. LAANE, ROGIER, DAVERVELDT Co., LEBRET Co., Zevenbergen. MEEuS Cie., Standdaarbuiten. ADOLPHE MEEftS Cie., Dordrecht. EUGENE MEEdS Cie., Beirendrecht. J. O. MECHELYNCK, Gent en Terdonck. RAVENSWAAY, FERCKEN, JaGER Cie., Rozendaal. de RAM Cie., Suikerfabriek Sas van Gent, Sas van Gent. Breda, WITTOUCK, Breda. H Bergen—op—Zoom, WITTOUCK, Bergen op Zoom. y Schooten, Schooten. Beirendrecht, Beirendrecht. ,z Landbouw en Suiker-Industrie Zevenbergen. De Mark, Oudenbosch. Sint Antoine, Gastel. GASTELSCHE BEETWORTELSUIKER- FABRIEK, Gastel. L. TIJDGAD Cie., Selsaete. FRANZ WITTOUCK, H aan de vereenigingv HELP U ZELVEN", wor den inschrijvingsbiljetten ingewacht voor of op den 15 Februari 1889 bij den Secretaris der vereeni ging J. C. ROSSEEL te Ovezand. Voorwaarden: Voor de Superphosphaat garantie 14 pet. in water oplosbaar phosphorzuur, voor de Chilisalpeter 5 pet. stikstof en voor de Aardappelguano 4 pet. stikstof, 3 pet. kali en 6 pet. in water oplosbaar phosphorzuur; kosteloos onderzoek door het proef- statiou Wageningen. Levering 14 dagen na de aanbesteding franco te Ellewoutsdijk, de Super phosphaat in balen van 75 en 100 kilo's volgens opgaaf van den Secretaris, Chilisalpeter en Aard appelguano in balen van 100 kilo's. CARBONADEN 60, WORST 70, SCIHJVEN, ROLL ADEN en LAPPEN 70, SPEK 70 cent per kilo. Verkrijgbaar allerhande gerookte Vleeschwaren. P. VAN DER BENT, Slager, Nieuwstraat, Ter Neuzen. Bij JOH. YKEMA, 's Gravenhage, verschijnt: per jaar 12 Nommers h 15 cent. Gegadigden tot het contracteeren van ruim 44 hektaren (100 gemeten) suikerbeeten, te zaaien met door de verbouwers te leveren zaad, WITTE POOLSCHE, gelieven hunne aanbiedingen, zoowel wat den prijs per 1000 kilogram, als de voor waarden betreft, voor 1:1 Februari a. s. aan onder geteekende te willen opgeven. Aanbiedingen worden vdor dien tijd ook inge wacht van den prijs per 1000 KG. en de voor waarden, voor het verbouwen van bovengenoemde oppervlakte suikerbeeten, naar het suikergehnlte. Nadere inlichtingen te verkrijgen bij J. P. SCHEELE, Voorzitter v/d Suikerbeetenbond te Ter Neuzen. Ter Neuzen, 30 Januari 1889. Voor den verkoop van NAAIMACHINES aan particulieren wordt voor Ter Neuzen een solied persoon gevraagd, om als Agent of Depothouder op te treden. Brieven franco lett. N Bureau van dit blad. Zaterdag, 9 Februari a.s., zal bestek en teeke- ning nog ter inzage liggen. Maaudag, 11 Februari a.s., 's voormiddags 11 ure aanwijs. Donderdag, 14 Februari a.s., 's avonds 7 ure besteding. alsmede bij J. DE BREE te Ter Neuzen bij D. SCHEELE Rz. te Ter Neuzen. per Meter, bij DIETER DE ROOIJ te Bosclikapelle. bij J. B. BAUWENS, te Ter Neuzen: als vroeger, alsmede uit den nieuwen Vergaertpolder. Aan soliede personen op tijd van betaling daar ik voor de kwaliteit iusta. te Zaamslag (Renzenhoek). Te bevragen bij Notaris P. DREGMANS te Axel. UREN VAN VERTREK GEDURENDE DE MA AND Dagelijks Van Vlissingen naar Breskens vm. 6,8,— 10,nm. 12,30 en 3,45 y Breskens naar Vlissingen y Van Vlissingen naar Borssele Borssele naar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Hoedekenskerke Hoedekenskerke naar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Borssele Borssele naar Vlissingen 6,30 8,30 10,30 Zondag, Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag. 1,- h 4,15 Woensdag en Zaterdag. vm. 7,30 nm. 2,45 7,50 3,05 ,r 6,vm. 10,30 6,20 y 10,50 vm. 7,30 7,50 y 10,30 11» 6, 6,20 nm. 2,45 3,05 12,30 12,50 De nieuwe LON DON is de beste van alle bestaande parfu- merien, om het grijze haar binnen enkele dagen te doen ver- dwijnen. Maakt het haar glansrijk en zacht en verft niet. Prijs 85 cent per flacon en f 1.50 per dubbele flacon. Alleen verkrijgbaar te Ter Neuzen bij JULES BAVIERE; te Hulst bij J. W. WARNIER; te Westdorpe bij Fr. DEL- LAERTte IJzendijke bij L. J. BEVINte Sas van Gent bij Gebr. GOVAERT en te Axel bij F. DIELEMAN. van verschillende wasdom Spoorweg Ter NeuzenMechelen. v. Ter Neuzen Sluiskil Axel Hulst Clinge Yaukomst te St. Nicolaas Mechelen 6,30 10,05 5,50 6,38 10,12 6,00 6,48 10,20 6,12 7,08 10,40 6,34 7,30 10,58 6,57 7,50 11,14 7,19 9,40 12,16 8,30 v. Mech. n. St. Nic. eu Ter Neuz. 7,02 10,43 6,10 St. Nicolaas naar Ter Neuzen 8,05 11,55 7,30 Clinge 8,24 12,15 7,48 Hulst 8,48 12,38 8,10 Axel 9,08 1,02 8,30 Sluiskil 9,17 1,10 8,40 Aankomst te Ter Neuzen 9,25 1,20 8,50 CORRESPONDENTIE. v. St. Nic. n. Antw. 8,03 8,40 11,45 3,18 8,13 Antw. n. St. Nic. 7,12 10,55 6,23. St. Gillis n. Moerbeke 8,19, 12,18 7,41 Moerbeke n. St. Gillis 6,57 10,03 6,31 Mechelen n. Brussel 9,44 12,12 8,45 Brussel n. Mechelen 6,27 10,01 5,28 Puers n. Antwerpen (voor Roosendaal) 9,11 12,08 6,21 Antwerpen n. Puers 6,55 8,26 4,46 Spoorweg Ter NeuzenGent. v. Ter Neuzen n. Gent 5,50 12,20 5,20 Sluiskil 6,00 12,29 5,29 Sluiskil (brug) 6,03 12,32 5,32 Philippine 6,08 12,37 5,36 Sas van Gent 6,18 12,46 5,45 Selzaete aankomst 12,51 5,50 aelzaete yertrek 6>40 1,08 6,05 Ank. te Gent (kl. stat.) 7,16 y te Gent (gr. stat.) 7,30 1,54 6,55 v. Gent (gr. stat.) n. Ter Neuzen 8,34 12,15 8,21 Gent (kl. stat.) 8,43 12,25 8,30 Selzaete aankorast 9>13 L08 0,04 Selzaete vertrek<_ 9,15 1,15 9,20 v. Sas van Gent 9,25 1,26 9,35 Philippine 9,38 1,35 9,43 Sluiskil (brug) 9,43 1,45 9,48 Sluiskil 9,48 1,50 9,52 Aauk. te Ter Neuzen 10,00 2,00 10,00 CORRESPONDENTIE. v. Selzaete n. Eecloo 6,34 9,20 1,05 6,05 9,16 Eecloo n. Selzaete 5,26 8,13 12,07 5,00 Selzaete n. Lokeren 6,30 9,18 1,08 6,04 9,15 Lokeren n. Selzaete 5,48 7,42 12,22 8,23 Gent n. Brussel 7,39 8,20 9,43 11,09 12,24 1,54 4,15 4,29 4,45 5,05 7,07 8,26 9,50 Brussel n. Gent 6,16 7,20 7,30 8,05 9,38 11,03 11,55 2,01 3,00 4,47 5,28 5,35 Gent n. Brugge en Ostende 8,35 9,39 10,57 11,10 1,20 4,19 7,00 7,23 9,28 Ostende en Brugge n. Gent 5,30 6,20 7,57 9,10 11,06 11,50 1,57 2,53 5,25 6,00 Stooinbootdienst WalsoordenVlake. v. Walsoorden n. Vlake: vm. 6,00 9,00 nm. 3,05 Vlake u. Walsoorden: vm. 7,30 nm. 1,00 4,40 Wagendienst HulstWalsoorden. v. Hulst n. Walsoorden: vm. 7,15 nm. 1,15 Walsoorden n. Hulst: ongeveer nm. 2,00 5,45 Spoorweg VlissingenRoosendaal. v. Vlissingen n. Roosendaal 6,24 9,35 1,58 5,52 Stooiubargedienst tusschen Middelburg en Vlissingen. v. Middelburgvm. 6,20 8,00 9,15 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,40 2,30 3,30 5,00 6,30 8,00 Vlissingen: vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 6,00 7,30 9,00 Stoomtram Vlissingen-Middelburg. v. Vlissingen: vm. 5,00 6,30 8,00 9,30 11,00 nm. 12,30 2,00 3,30 5,00 6,30 8,00 10,15 y Middelburg: vm. 5,30 7,15 8,45 10,15 11,45 nm. 1,15 2,45 4,15 5,45 7,15 9,00 11,00 De redelijke aanvoer van Granen ging tot onveranderde prijzen van de hand. Puike Zeeuwsche en Vlaamsche Tarwe f 9,20 a f 9,40, mindere f 8,25 a 9,00 nieuwe 7,10 a 7,50. Rogge 5,25 a 5,50, nieuwe /*4,75 a f 5,00, Gerst f 4,25 a f 5,25. Haver nieuwe f 2,00 a f 3,30, lange fa fPaardeboonen f 5,00 a f 6,40, mindere a f Duiveboonen f 6,25 a f 7,00 Bruineboonen f 13,00 a f 14,00. Witteboonen Walchersche 11,00 a 11,75. Erwten J 7,50 a f 8,00, mindere f a fKanariezaad beste f 8,25 a f 8,50, mindere f 7,00 a f 8,00. Koolzaad f 11,25 a f 11,75. Eieren f 4,50 a f 5,00 per 100 stuks. Aardappelen Zeeuwsche f a f iZeeuwsche Ajnin voor groote f 1,00, voor kleine f 1,20 per 50 kilo Tarwe, witte 100 k. Id. roode Kogge Gerst n Haver Boekweit, per hect. Duivenboonen Paardenbooneu n Koolzaad 100 k. Lijnzaad fr. 18,00 a 19,00 fr. 18,50 a 19,00 I 14,*50 14^75 14^00 I! 14^50 16,00 17,00 16,50 17,00 14,00 14,50 14,50 H 15,00 tt J It 38',00 38^00 H 25,00 27,00 25,00 27,00 21,00 22,00 17,00 18,00 16,00 18,00 M II 14,00 H 2,40 2,75 Lijnkoeken Koolzaadkoeken Kempzaadkoeken Eieren per 26 stuks Tarwe prijshondend. Gerst stil. Haver en Mais vaster. een (lieYUustreerd Haamlsrlirift voor liet kleine Volkje van 4-J jaar, All. I, zooeven verselienen, bevat elf Platen, waarontler 't Hortret van Princes Willielntina der Sederlanden: verder vele Versjes en Vertelling-en.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 4