Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2476. YVoensdag 6 Februari 1889. 29® Jaargang. DE; WFlIUQlSft®* Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden biunen Ter Neuzen 1,franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Dit bind ver«cliljat Dinsdag- en Vrijdagavond bij de» nitgewer P. J. VAN DE SAMP lc ^cr Neuzen. folltieli Overzicht. Uit Weenen wordt thans officieel erkend dat de prins zelfmoord heeft gepleegd. Aan die verklaring wordt echter ernstig getwijfeld, evenzeer trouwens aan de beweerde verouderstelling van een duel met een aanzienlijken „cavelier," of dat eene voornaine dame in de zaak betrokken zou zijnniet minder ook hieraan dat eene revolverkogel den dood ver- oorzaakt zou hebben, wat weinig overeenstemt met de geneeskundige verklaring, dat er aan hetvoor- hoofd een groote wond is, met eene belangrijke openscheuring van de schedelhuid en eene ernstige beachadiging van den schedel is slechts waarschijnlijk na een zwaren slag met een stomp werktuig. Na lange en heftige debatten in den Hongaarschen Rijksdag is eindelijk het Wehrgesetz" aangeuomen. Koloman Tisza is wederom overwiunaar gebleven. Toen de ministers, na afloop van de beslissende zitting, de vergaderzaal wilden verlaten, werd hun dit belet door eene talrijke, opgewonden menigte, voor welke „Weg met Tisza!" het wachtwoord was, en die zich zoo oproerig aanstelde, dat politie en garnizoen te hulp moesten worden geroepen en dat herhaaldelijk van de wapenen moest worden gebruik gemaakt, eer rust en orde waren hersteld. Het oploopje kostte eenige ruiten, gaslantaarns en eukele wiukelkasten, waarin zich photographische afbeeldingeu van den premier bevonden. Op het balkan-schiereiland duurt de beweging voort. Naar de Daily News verneemt, heeft de Oostenrijksche regeering, naar aanleidiug derpogingen van de Servische radikaleu om in Bosuie oulusten te verwekken, gedreigd Novibazar te bezetten en nog andere inaatregelen van dwang te zullen nemen, indien het blijken mocht, dat de Servische regeering de radikalen ondersteunt. Deze waarschuwingen moeteu reeds de beoogde uitwerking gehad hebben. Volgens hetzelfde Engelsche orgaan heeft de re geering van Bulgarije aan die van Servie voorgesteld, eene samenkomst te doen houden tussehen prins Ferdinand en Koniiig Milan op de wederzijdsche grens. Laatstgenoemde moet hiertoe geneigd zijn, doch de radikalen in Servie willen nog van geen toenaderiug weten. De schoonzoon van den vorst van Montenegro, prins Karageorgewitsch, de woelgeest, die te Weenen vertoefde, heeft een audientie aan Keizer Frans gevraagd, doch is afgewezen. Men heeft hem gezegd, dat hij zich des Maandags kou aanmeldeu, den dag der publieke audientie. Prins Peter vertrok na deze boodschap naar St. Petersburg, waar hij beter ontvangen zal worden. Hij en schooupapa hebben al zoo menig roebel van den Czaar in den zak, als belooning voor hunne stokerijen op het Balkan-schiereiland. Italie's Koning heeft de Kamers geopend en de aanbieding van verscheidene nieuwe wetten in uit- FEUILLETON 35) - Door de zeelucht was zijne lichamelijke gezond hied geheel hersteld, maar zijn geest nam in dezelfde verhouding af. Is dat de man, dien ik bemin vroeg zich Gabrielle vaak af, wanneer zij hem beschouwde. Doch zij legde deze stem het zwijgen op, en werd zelfs beschaamd zulke gedachten te hebben. Zij moest haar gevoel geweld aandoen tegenover dat ge/ raamte, dat zij haar man noemdehet was duidelijk dat zijn geweten hem folterde en daarom had zij medelijden met den ongelukkige. Des morgens, eer nog de zieke wakker was, ging zij met haar kind in de vrije natuur en vergat een oogenblik haar leed. Dan keerde zij terugde zieke was wakker en reeds op. Zij moest hem in den leuustoel zetten en met hem allerlei dingen bespreken, iets wat veel geduld en liefde vorderde. Ook wandelde zij met hem aan het strand, waarbij zij hem aan den arm leidde. En dan die vreeselijke nachten van delirium, als zij altijd op de been moest zijn, en list en geweld moest gebruiken. De arme man, die zijne vrouw zoo vurig beminde en het haar wel twintigmaal op eenen dag verzekerde, verbreidde eene hel om zich been, ofschoon hem een engel van reiuheid zicht gesteld. Dat Umberto niet vergat het bezoek van Wilhelm II te vermelden en te wijzen op versterking van leger en vloot behoeft nauwelijks gezegd. Inmiddels hadden in Rome's omstreken ernstige ongeregeldheden plaats. Acht politieke vereenigiugen waren bij de Nomentano—brug in eene herberg vergaderd om den slag bij Dyon in 1871, waar de Garibaldianen vochten, te her- denken. Toen heftige rcdevoeringen werden uitge- sproken tegen het huis Savoye en de monarchie, kwam de politie tusschenbeide, en een gevecht ontstond, waarin de politie het onderspit moest delven en verscheidene agenten werden gewond. De manifestanten wilden toen met de roode vlag de stad intrekken, maar werden bij de Porta Pia afgeweerd. Zij begroetten daar de politie met steenen en eukele revolverschoten en de orde moest door de troepen worden hersteld. Zestien mannen werden gevangen genomen. Keizer Wilhelm II heeft twee Hamburger kooplieden, die met den handel in guano een groot vermogen hebben verworveu, tot den erfelijken vrijheerstand verheven, niet om den guano-handel, maar oradat die heeren de Norddeutsche Algemeine Zeitung hebben gekocht en ter beschikking gesteld van den rijkskanselier. Daareutegen is beslag gelegd op de Kreuzzeitung, het Pruisische Jonker- blad, omdat het in vrij krasse bewoordingen heeft afgekeurd de openbaarinaking van de aanklacht tegen Geffcken. Op het bureau is huiszoekiug gedaan, teneinde den schrijver te ontdekken. Von llammerstein heeft dadelijk het manuscript aan de polilie ter hand gesteld, maar weigerde den schrijver te noemen en aanvaardde de voile verantwoordelijk- heid. Het voorstel Vetreffende Oost-Afrika gaat er in den Rijksdag met huid en haar door. Omtreut den toestand van Z. M. den Koning wordt het volgende medegedeeld De wending ten goede, heeft in de afgeloopen week aangehouden. De moedeloosheid, de gedrukt- heid, die den hoogen lijder kwelden, zijn geheel geweken. In het begin der vorige week werd op een avond Z. M. plotseling door een duizeling bevangen en stortte neder. H. M. de Koningin, wier ver- trekken onder die van Z. M. gelegen-zijn en die gereed was zich ter rustle te begeven, hoorde den val en snelde aanstonds ter hulp, terwijl de bedien- den, wier wachtkamer vrij ver van 's Konings slaapvertrek verwijderd is, van het ongeval, dat gelukkig geen nadeelige gevolgen heeft gehad, aauvankelijk onkundig bleven. Een der gevolgen van den schok, dien de gezondheid des Konings heeft doorstaan, is, dat Z. M. zich zeer afgemat en geduld verpleegde. Gabrielle was gaarne in Villerville. Hare ge zondheid werd beter door de reine, krachtige lucht. De lange wandelingen in de bosschen deden haar en haar kind goed. De zee sprak tot haar eene geheiinzinnige en goddelijke taal en hare ziel kon deze taal verstaan. Wat is de mensch in de wereld? vroeg zij vaak zich zelf af. In het gevoel harer nietigheid vergat zij haar lijden en de duistere toe- komst. Met welk recht bestorm ik den hemel met mijne klachten, terwijl millioenen menschen ver van hun huis en hunne beminden zijn en in gevaar verkeeren Op zekeren dag zeide Lachenal tot haar op den toon van een bedorven kind Ik ben weer geheel hersteld en wil naar Caen terugkeeren. Gij vergist u, vriend, hernam zij, als gij wer- kelijk beter zijt, hebt gij dit te danken aan de zeelucht en het zou slecht zijn, als we nu reeds vertrokken. Ik wil mijne werkzaamheden aan de rechtbank weer hervatten. Daar is nu weinig te doen wacht den winter af. Overigens zou u dit zeer afmatten. Ik ver veel mij hierde ledigheid doodt mij Ik ben voor het werk geboren en de rust is voor mij het ergste kwaad. Menigen dag verzette hij zich nog tegen zijn voornemeu. Eindelijk zeide hij Ik wil vertrek- ken, ik ben vast besloten. Goed, hernam zij, maar zeg mij de reden. gevoelt en daarom gedurende het grootste gedeelte van den dag rust neemt. Ook Zondag, toen Dr. Vinkhuijzen gedurende eenige uren op het Loo vertoefde, heeft Z. M. den dag grootendeels te bed doorgebracht. Dat de toestand des Konings voor het oogenblik geen zorg verwekt, mag afgeleid worden uit het feit, dat de hofarts Dr. Vlaanderen, de laatste drie nachten niet meer, zooals te voren, op het Paleis heeft doorgebracht. Uit Friesland wordt aan de N. R. Ct. gemeld, dat de afschaffing der gedwongen wiukelnering nog niet veel verandering teweeggebracht heeft in de toestanden der veen—arbeiders. Ofschoon zij thans volkomen vrij zijn hunne winkelwaren te koopen waar hun goeddunkt, blijven de meesten nog evenals vroeger bij de veenbazen koopen, om de eenvoudige reden, dat zij dezen in de wintermaanden noodig hebben. Wel echter heeft deze maatregel ten gevolge gehad, dat voor sommige artikelen prijs- verlaging heeft plaats gehad. Onlangs deed in de dagbladen een bericht de ronde, waarin werd aangetoond, dat hier te lande afzenders van postwissels naar Belgie in ongunstige conditie verkeerden, tegenover afzenders van postwissels uit Belgie naar Nederland. Door herziening van den ^tabel der herleiding, is thans aan dit euvel tegemoet gekomen. Yroeger geschiede de herleiding van guldens in francs volgens den maatstaf van I gulden is gelijk aan 2 francs 8 centimes, thans wordt 1 gulden gelijk gesteld aan 2 francs 9^ centimes. Ook voor Duitschland en Engeland is de her- leidingstabel gewijzigd. Bij verzending van postwissels naar Duitschland werd een gulden gelijk gesteld aan 1 Mark 68 penningen, thans is dit 1 Mark 69 penningen. Voor Engeland gold 1 pond sterling voor 12 gulden 16 cent, thans geschiedt de herleiding volgens den maatstaf van 1 pond sterliug is gelijk aan 12 gulden 10 cent. Landverhuizing naar Brazilie Eukele maanden geleden vertrokken eenige Nederlandsche werklieden met hun gezinnen naar Brazilie. In een brief van een dezer aan zijn familie in Holland zegt hij onder andere ,/Koudeu we op onze bloote voeten naar huis terugkeeren, geen uur zouden wij ons bedenken, want wij zijn deerlijk bedrogeu. Wellicht is het een leerschool voor ons om niet zoo spoedig ontevreden te zijn. Dag en nacht beramen wij middelen om van hier te komen, doch dat zal niet gemakkelijk zijn en er is geen vooruitzicht op beterschap. Zeg aan hen, die als landverhuizers naar Brazilie willen gaan, dat zij liever hun handen laten afkappen dan herwaarts te vertrekken En hij gaf zulk eene zonderlinge reden op, dat zijne vrouw verschrikte en bij haar zelve dacht Zouden de doktoren gelijk hebben en mijn man werkelijk krankzinnig worden Hugonet is, zooals gij weet, voor eenige dageu hier geweest en heeft mij van eenen Dominicauer gesproken, die tijdelijk in Caen verblijf houdt en in Saiut-Etienne predikt. Wel. Wel, deze monnik moet een buitengewoon man zijn. Hij reist door noordelijk Frankrijk en predikt iu iedere stad of dorp, waar hij kornt. Hij leeft als een kluizenaar, voedt zich met vruchten en wortelen, drinkt nooit wijn, slaapt op een hard bed, wijst alle gastvrijheid af, verkeert met nie- mand en spreekt alleen tot de menschen op den kansel. Hij is een heilige, zeide Gabrielle, maar ik zie niet in wat zijne tegenwoordigheid in Caen Doch hij viel haar hardnekkig in de rede en bleef zijne meeniug volhoudenIedereen spreekt van hem, hij maakt buitengewonen opgang, waar hij ook verschijnt. Hij spreekt met eene overtuiging en eene wel- sprekendheid, die den sterkste aangrijpt en de zwakken doet beven ik wil hem hooren. Gij, zoo ziek, als ge zijt Gij hebt behoefte aan rust voor geest en lichaam. Ik word door twijfel gekweld, en wellicht redt mij het woord van dien man Ook ben ik nieuws- gierig naar zijn welsprekendheid. Ik moet hem hooren. Welaau dan, zeide de jonge vrouw gelaten, we In het Oosten van het eiland Wolfaartsdijk ligt de Wilhelminapolder. In den grijzen voortijd bestonden van dien polder nog niets dan schorren, slikken enz. De heeren De Perponcher die zich heeren van Wolfaartsdijk noemden, maakten op die schorren enz. aanspraak, welke door de Staten van Zeeland werd betwist, tot men het in 1704 eens werd over een deel, waarvan de eigendom der heeren De Perponcher werd erkend, en ook hun ambachtsheerlijke rechten, terwijl men over het restant in 1790 een transactie sloot, waarbij dit tussehen de Staten en de am bachtsheerlijke familie werd verdeeld. Het deel dat nu toeviel aan de familie De Perponcher vormde met het reeds vroeger verkregene, de tegenwoordige Wilhelminapolder. In 1809 verkocht de familie die gronden met alle hare rechten aan de familie Mees en anderen te Rotterdam, zoodat de erfgenamen van den toenmaligen kooper, nu zijn erfgenamen van den Wilhelminapolder en uitoefenende ambachtsheerlijke rechten. De Wilhelminapolder wordt omspoeld door de Zandkreek en de Ooster-Schelde. Nu zijn in de Zandkreek weer schorren en slikken ontstaan, die bij laagwater droog loopen en waarvan de eigendom door de heeren wordt gevorderd. Zij vorderen namelijk den eigendom van de schorren en slikken, gelegen ten zuiden van de laagwaterlijn in de Zandkreek. Deze slikken worden nu door den Staat gebruikt voor oester- en mosselenteelt. Deze zaak werd voor den Hoogen Raad bepleit, aan de zijde van den Staat door Mr. Thorbecke en aan de zijde van de ambachtsheerlijke familie door Mr. Vlielander-Hein. De conclusie van het O. M. is bepaald op 15 Februari a. s. Verscheidene ambtenaren, daaronder ook de Minister van Buitenlandsche Zaken, hebben Spaansche ridderorden ontvangen. In den Haag liep daaromtrent het volgende verhaal Door den Spaanschen gezant waren aan den Minister eenige ridderkruisen ter beschikking van de ambtenaren gesteld, die medegewerkt hadden tot het totstandbrengen van het handelstraktaat. Hierbij was ook het grootkruis, waaromtrent de zaakgelastigde zeide, dat Zijne Excellentie er mede kou handelen naar goedvinden. De bedoeling van een diplomaat te raden, is niet altijd gemakkelijk de gissing ligt echter voor de hand, dat het bestemd was voor den Minister van Buitenlandsche Zaken, die het traktaat had verdedigd des Ministers voorganger alzoo. De heer Hartsen heeft het opgevat dat hij de bedoelde persoon was en draagt nu zelf het grootkruis. zullen morgen vertrekken Den volgenden nacht sliep hij niet, om vier uur was hij reeds op. Volgens zijne berekening kon men om twee uur te Caen zijn de Domini- kauer preekte om drie, dus kon Lachenal hem dadelijk hooren en deze hoop wekte hem geheel op. Om vijf uur kwam de wagen en ze vertrokken. Wij zullen terugkomen, zeide Gabrielle, weemoedig omziende, ofschoon zij zelf niet aan hare woorden geloofde. Ja ja, bevestigde Lachenal, die zich met koorts- achtige beweging in den wagen wierp, wij komen terug na het vertrek van den monnik. De monnik, dacht Gabrielle, wie is die man Wat wil hij van ons, dat hij zoo onze rust verstoort Doch zij gevoelde onwillekeurig ook den wensch, het machtige woord van den Dominikaner te hoorenzij had behoefte aan woorden van troost, het zachtzinnige slachtoffer. De kleine wagen reed in galop weg en om twee uur waren ze reeds in Caen. Lachenal was doodmoe, toch wilde hij geene rust nemen, maar verkleede zich dadelijk. Zijne vrouw wilde eten voor hem opbrengen, doch hij zeideNeen, neen, later als wij terugkomen De kleine Rend werd aan de zorg van een be- diende toevertrouwd en de zieke reed met zijne vrouw naar Saint Etienne. De kerk lag kort bij hunne woning; doch eer zij konden binnengaau moesten zij lang wachten, want eene menigte menschen betwistten elkander den toegang. (Wordt vervolgd.) IIZENSCH EQUANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1