Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2474. YVoensdag 30 Januari 1889. 29® Jaargang. ftt ©tf tit®©©? i®a Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Dit folad vcrncliijnt Dinsdac- eu Vrljdagavond bij den nitgever P. j. v i N u E 8 i N D E te Ter Nenzen. In den loop der maand Februari a. s. moeten, ter voldoening aau artikel 8 der betrekkelijke verordening, alle mannelijke ingezetenen, woneude in de kom der gemeente, geboren in het jaar 1858, en ook die van oudereri leeftijd, voor zoover zij hun 508te jaar nog niet zijn ingetreden, die in het vorige jaar zich in de gemeente hebben vestigd, ter gemeente-secretarie aangifte doen om voor den dienst bij de brandweer te worden inge- schreven. Die deze aangifte verzuimen wordenonver- minderd de daartegen bedreigde boete, ambtshalve ingeschreven, of, wanneer het verzuim eerst na de loting wordt ontdekt, zonder loting in dienst gesteld. Ter Neuzen, 29 Januari 1889. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Jr*olitieli Overzicht. In de Oostenrijksche hoofdstad was het in de laatste dagen druk. Daar logeerde de ex-vorst van Bulgarije, de Battenberger. Voor een paar jaar, toen hij uit het Oosten kwam, nadat hij door Russophilen was opgelicht, durfde men hem niet in Weenen officieel ontvangen, nu was het„leve de Battenberger I" Het heet, dat de gewezen vorst de decoratien van zijn overleden vader aan Keizer Franz heeft terug gebracht. Met groote onder- scheiding werd hij ontvangen, de hoogst geplaatste vorstelijke persouen en staatslieden brachten hem bezoeken en ten bove werd te zijner eere een diner gegeven. Men vertelt er nu bij dat de Battenberger in het Oostenrijksche leger dienst zal nemen. Als de Coburger het niet houden kan in Bulgarije, dan zal men misschien den Battenberger weer roepen. Zou er ook verband bestaan tusschen deze vriendelijke ontvangst te Weenen en de meer gnnstige gezindheid van den Czaar tegenover den Coburger, die nu in Sofia resideert. De Duitsche rijkskanselier laat den heer Geffcken nog niet los. De bejaarde hoogleeraar, wiens gezondheid in de gevangenis zeer heeft geleden, en die zoo spoedig mogelijk naar het zuiden wenschte te verhuizen, is voor het „Ambtsgerichl" te Hamburg ontboden, waar een onderzoek is ingesteld naar den toestand zijner geestvermogens. Zooals te verwachteu was, heeft het onderzoek bewezen dat er niet de minste reden bestond -om hem onder curateele te stellen. Na dit onderzoek is het voorwerp van Von Bismarck's en des Keizers wraak naar Constanz vertrokken. Maar buiten dezen ouden man staan er meer tegenover de thans zoo onhandige diplomaten, ook nog behalve Roggeubach, EETJXLLETON. Gabrielle geleek den bewonderaars van liaren man. Zijne welsprekendheid bracht haar in ver- voering, maar wanneer in gezelschappen vaak over de heldendaden van den beroemden advocaat ge- sproken werd, scheen zij dit niet te hooren en gaf aan 't gesprek eene andere wending. Ja, zeide ze vaak tot haar zelve, Charles is een groot redenaar, maar zijne methode is niet natuurlijk en zijne bitters te pleitredenen treffen mij minder, dan een paar woorden van een man van overtuiging. Wan neer ze hem dit soms zeide, actwoordde hij Dat is nu eenmaal zoo lievede menschen zijn zooals het temperament hen maaktWilde ik anders pleiten, dan zou ik talent noch succes hebben. Doch wat Gabrielle het meest verontrustte, was de toestand van zijn geest en lichaam. Hij nam zichtbaar af en somwijlen scheen het, dat hij ook p1! geestvermogens leed. De geneesheeren, die tjabnelie ln het geheim raadpleegde, bekenden naar, dat zij Lachenal verloren gaven, dat hij jong en wellicht plotseling zou sterven en wel op een tijd waarop men 't niet verwachten zou. Dit veroorzaakte de arme vrouw diepe droefheid en zij begon na te denken over dit raadsel. Wat Von Stosch en een groot deel der pers. Intusschen gaat de jonge Keizer voort de vrienden zijns vader3 te negeeren. Nu weer den burgemeester van Berliju, die door Keizer Friedrich met de orde van den Roodeu Adelaar was gedecoreerd. Voor het »Ordens- feest," dezer dagen te Berlijn gevierd, ontving deze ridder alleeu geene uitnoodiging. De heer Von Forchenbeck behoort ook tot de Duitsch vrijzinnige partij. De mededeeling der Kbln. Zeit. over de correspondentie tusschen Geffcken en Von Roggeu bach lokkeu zelfs bij de regeeringsgezinde bladen protest uit. Men keurt het af, dat eene vertrouwelijke briefwisseling zonder de toestemming der schrijvers wordt openbaar gemaakt. In den Rijksdag heeft de Regeering een klein „echec" geleden. Op de begrooting van het departement van oorlog was een post van 500,000 mark uitgetrokken voor het bouweu eener kazerne in Darmstadt. Op voorstel van de commissie van rapporteurs is die post verworpen, ofschoon de minister Von Schellendorf haar met groote warmte verdedigde. Met de Afrikaansche zaken wordt spoed gemaakt. Het valt den Duitschers tegen, eene koloniale mogendheid te zijn. Uit Zanzibar wordt gemeld, dat de Arabieren de ontruiming van de streek door de Duitschers als eerste voorwaarde stellen voor het in vrijheid stellen der gevangen zendelingeii. Nieuwe gevechten hebben plaats gehad en de Duit schers hebben zich verplicht gezieu de bezetting van Daressalam, welke uit matrozen bestond, van daar terug te nemen wegens heerschende koortsen. In de Hongaarsche Kamer heeft Maurus Jokai het woord gevoerd over de legerwet. Hongarije moet zich wapenen, zeide hij, want de zending, die het te vervullen heeft, namelijk de verdediging van de vrijheid en de onafhankelijkheid der volke- ren, brengt het in voortdurende tegenstelling met Rusland en zal ten slotte uitloopen op een conflict. Meer dan duizend officiersplaatsen bij de reserve zijn onbezet, zei de man. Hij bepleitte verder het ondervvijs in de Duitsche taal, op grond, dat ieder, behalve zijne moedertaal, nog een.Europeesche taal moest kennen. Menigeen zal zeker moeite hebben, om het te geloovenmaar het is niettemin een feit, dat generaal Boulanger Zondag verkozen is tot afge- vaardigde van het Seine—departement. Er waren 568,697 kiezers ingeschreven, waarvan 425,860 aan den strijd deelnamen. „Le brav' general" kwam triomfantelijk uit de stembus te voorschijn met 244,070 stemmenterwijl zijn tegenstauder, de heer Jacques, er slechts 162,520 verkreeg. Op den heer Boule werden 16,760 en op verschillende andere personen 10,358 stemmen uitgebracht. Zooals te verwachten was, heerschte te Parijs en in den omtrek groote animo reeds om acht uur des morgens verdrong zich een aanzienlijke menigte in de nabijheid der stembureau's. Met uitzondering van een paar kleine botsingen, werd echter nergens de orde verstoord. )m zes uur des middags werden de stembussen in alle sectien gesloten, om met 250 rijtuigen, welke gereed stonden, naar het stadhuis gebracht te worden. In de 74 buitengemeenten van de banlieu, 107 sectien vormende, was deze taak aan bereden gendarmes opgedragen. Naar mate de uitslag bekend werd, nam de beweging, vooral op den Boulevard, waar de 3 pets, rente a 82,90 en later h 82,75 verhandeld werd, en op de place de la Bourse toe, maar dank zij de door de politie genomen maatregelen kwamen geen wanordelijkheden voor. Ook op de place de la Madeleine, waar de generaal, omgeven door zijn staf van getrouwen, in het restaurant Durand het resultaat afwachtte, hield men zich bedaard, schoon de spanning er nog grooter scheen, dan ergens elders. Toen Boulanger's overwinning zeker was, koesterde men een oogenblik vrees, dat plotselinge oplossing der spanning ongewenschte gevolgen zou hebben. Maar de politie verloor het hoofd niet en bleef hare krachtige houding handhaven. Men schrijft uit Apeldoorn Hoewel de toestand van Z. M. in de officieele bulletins bevredigend genoemd wordt, blijkt het toch, dat van vooruitgang geen sprake is, waar men telkens vermeldt toestand dezelfde. Schijnt het vreeind, dat bij een gestadig gering voedselgebruik, de krachten dezelfde blijven, dit moet toegeschreven worden aan het bijzonder krachtige voedsel, dat door Z. M. gebruikt wordt. De staat van zoogenaamde ourust (eigenlijk opge- wondenheid) waarin Z. M. verkeert, geeft aanleiding tot groote bezorgdheid en zou oorzaak kunnen zijn dat zeer onverwacht het dierbaar leven werd afgesneden. Intusschen schijnen's Konings geneesheeren geen onmiddelijk gevaar te vermoeden. Dr. Vinkhuyzen komt slechts van tijd tot tijd. In de Zaterdag gehouden zitting der Eerste Kamer is het algemeen debat over de staatsbegrooting afgeloopen, nadat de Minister van Oorlog verklaard had, dat het defensie-rapport binnen enkele dagen aan Z. M. den Koning aangeboden zal worden en de regeering zich in zake de defensie niet van haar standpunt zal laten terugbrengen. Het hoofdstuk justitie werd eenparig aangenomen; het hoofdstuk oorlog werd aangenomen met 37 tegen 6 stemmen. De vesting en spoorwegbegroo- tingen, zoomede die van het waterstaats-budget zijn aangenomen. is de oorzaak van die kwaal vroeg zij zich zelve. Hij is jong, rijk, beroemd, hij bemint zijne vrouw eu. vergoodt zijn kind hij was zoo sterk en moet nu sterven Hoe kan dat Daar kwamen haar eensklaps de vreeselijke woorden harer stiefmoeder voor den geest. Nooit hadden de beide echtge- nooten over die gebeurtenis gesproken. Mevr. De Fairieres bestond niet meer voor Gabrielle. Sedert een jaar had zij in Caen ver- laten en ofschoon zij een landhuis bewoonde, dat niet ver van de stad in een boschje lag, liet zij zich toch in Caen niet meer zien. Daar leefde zij als in eeu kluis. Dit vrijwillig vertrek had veel opspraak verwekt en eene ver- klaring van mevrouw Lachenal uitgelokt. Gabrielle trachtte mevr. De Fairieres zooveel mogelijk te verontschuldigen en haar man tegen kwade vermoe- dens te verdedigen. Een jaar later sprak men er niet meer over. Gabrielle stond alleen voor het geheim, dat als eene zwarte wolk over eenen diepen afgrond liing en hem bedekte. Het was haar onmogelijk deze wolk te doordringen en in den afgrond neer te zien. Wat zou ze daar ontdekt hebben Zij deinsde terug voor deze gedachte. De woorden harer stiefmoeder klonken nog donderend in hare ooren. Gij wildet rijk worden, gij zijt het; beproef nu ook gelukkig te zijnKijk Dat klonk ver- schrikkelijk. Zij had dus de eerzucht van liaren man gediend. Die mevrouw De Fairieres, die zoo eensklaps veranderd was, had dus haar vertrouwen gezocht om haar ongelukkig te maken. Het was er haar alleen om te doen geweest, de plannen van een man te verwezenlijkeu, die haar zoon was! Hij 'l;iar zoon, de zoon der vrouw, die de heer De Fairieres tot zijn gemalin verkozen had En dit was nog niet alles Deze met schuld beladen moeder werd door haar ontaarden zoon verstooten, nadat hem alles gelukt was. Alles liet zich nu verklaren, behalve eene zaakde haat van Lachenal, de afschuw voor zijne moeder, de ondankbaarheid en wreedlieid jegens haar. Waar- om had hij haar verstooten, haar, die hem be- gunstigd had Wat beduiddeeindelijk deschrikkelijke bedreigmg dier diepgekrenkte moeder Neen, beter was het niets te weten. Die man was haar echt- genoot, de vader van haar kind, zij droeg zijnen naam. Hij beminde haar, hij zwoer het haar dagelijks. Zij had geen recht hem te haten, zij wilde dit ook niet. Zij had dezen man bemind en zij beminde hem nog, ten minste zoo meende zij. Maar er kwamen ook uren, waarin de strijd ondragelijk werd en het heldhaftig bedwongen hart weder zijne stem liet hoorenIk bemin hem nietIk heb hem nooit bemindDan gevoelde zij, dat datgene, wat zij liefde genoemd had, niet meer was dan eenige achting, een weinig vriend- schap en een weinig dankbaarheid. Zij gevoelde zich alleen, eenzaam, verlaten en ongelukkig en Dr. Schaepman, die reeds eenigen tijd te tome vertoeft, heeft dezer dagen eene langdurige particuliere audientie gehad bij den Paus. De gezondheidstoestand van den heer S. laat volgens het Centrum tegenwoordig niets te wenschen over; hij wordt spoedig in het vaderland terug- verwacht. De heer Mr. A. J. H. van Baar, lid van de Iweede Kamer der Staten—Generaal, van wiens ernstige ongesteldheid (ingewandsziekte) onlangs melding werd gemaakt, is Zaterdag in den ouderdom van 73 jaar overleden. In 1878 werd hij voorde eerste maal door het kiesdistrict Eindhoven afge- vaardigd en sedert nam hij onafgebroken voor dat district zijn zetel in de volksvertegenwoordiging in. De heer Van Baar was kantonrechter te Oirschot, vanaf 1850 lid van de Provinciale Staten van Noord—Brabant en militie—commissaris in het 3d* district. De brand, die Donderdagavond te Vlissingen in de fabriek eu stoomwaschinrichting Maria Jacoba ontstond, is in zijne verwoesting bijna geheel gelijk aan dien in dezelfde inrichting op 16 Febr. 11. De fabriek is geheel vernield, alleen het waschhuis en de woning der directrice zijn behouden. Spoedig kwam hulp opdagen, doch de vlaminen nainen snel de overhand, dat de pogingen om de fannek te behouden niet mochten baten. Evenals het vorig jaar begon de brand zonder bekende oorzaak op den stoomdroogzolder. Tegenover de ongunstige berichten van land- verhuizers, wien 't niet naar den vleesche ging, staan ook gunstiger tijdingen. Zoo gaf men nu iuzage van een brief van een Haagschen werkraante BuenosAyres aan vrienden in Den Haag, waarin hij o. a. schreef: «,Het timmerwerk is hier niet als in Holland en de verdiensten zijn niet kwaad. Ik heb nu f 20 Hollandsch, en met Nieuwjaar krijg ik f 25; en zoo kan men opklimmen tot 30. Aangenomen werk is hier weinig, dan deuren en kozijnendaarmee kan men op zijn gemak 6 a 7 gulden 'sdaags verdienen. Maar om hard te werken, daarvoor is 't dan ook te warm hier. Een vrouw die werken wil, kan 30 a 50 in de maand verdienen. Er komen hier altijd handen te kort. Eten en drinken gaan hier ook nog al. Vleesch is zeer goedkoop en eet men vier malen 's daags; en geen klein stukje, zooals in Holland, maar zooveel als men lust. Aardappelen eten we niet die haalt men hier bij den kruidenier ze kosten 30 centen 't pond. De huizen zijn duurvoor een kamer van 5 el in't vierkant betaal ik 26,40 in de maand. ie van plan is om over te komen, moet vooral Spaansch leeren. Dat helpt veel." zag eene donkere toekomst zich voor haar openen. Zij had eene aangeborene behoefte aan eenen be- schermer, aan eenen vriend, en daarom had zij haic hand in die eens mans gelegd, die de algemeene achting genoot en dien de weduwe haars vaders haar aanbevolen had. Maar dat was geene liefde. Een zekere mismoedigheid maakte zich van haar meester, wanneer zij in hare gedachte in het verleden terugkeerde Was ik niet het speeltuig mijner stiefmoeder vroeg zij zich dan. Er bestond een verbond tusschen hem en haar, waarbij beiden belang hadden. Gij hebt rijk willen zijn, had zij gezegd Hij verlangle dus mijn vermogen. Maar waarom i Hij was immers een talentvol man en behoefde de toekomst niet te vreezen. Ja, maar hij was ook eerzuchtig en twijfelde aan zich zelven. Had hij niet even rijke meisjes, zooals ik ben, versmaad Dat is zoo, want hij beminde mij, dit wist ik, eene vrouw vergist zich hierin met licht. Hij beminde mij en bemint mij nog. Deze laatste gedachte verlichtte een weinig haar gepijnigd hart. Men had zich verbonden om haar te onderwerpenmen had haar bedrogen, gevleid, maar hij had eene verontschuldiginghij be minde haar. Dit woord is een onweerstaanbare talisman. 1 Iij bemindedoch zij, indien zij hem ooit bemind had, wat zij nu betwijfelde, zij beminde hem vandaag zeker niet meer. Hij scheen haar, alsof zij hem niet meer bezat. Zonder hem TER NEIIZE1VSC1E COIIRMT. 33) .»r—

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1