Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2473. Zaterdag 26 Januari 1889. 29® Jaargang. HERBESTEDING afgraving ,Vestingwerken fti G-l F TWj.EM.S S-T E;6. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. AD VESTENTIlN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Gr.otere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. nit bind verschljnt Dlnsdat. en Vrljdngavond bij den nltffcver P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen. BURG EM E ESTER en WETHOUDERS van Sas van Gent, brengen ter kennis van gegadig- den, dat zij op Douderdag den 31 Januari 1889, des voormiddags ten 9 ure, bij enkele inschrijving in het opsnbaar zullen herbesteden Het afvoeren van een gedeelte der voormalige vestingwerken te Sas van Gent. De voorwaarden van herbesteding liggen ter lezing op de gemeente-secretarie. Sas van Gent, den 24 Januari 1889. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, Mr. L. STEVENS. De Secretaris, L. N. STUBBY. JPolitieli Overzicht. De openbaarmaking der dagboek-fragmenten uit Keizers Fredrichs leven heeft Bismarck parten gespeeld. In zijne woede ontzag hij niemand, zelfs niet de weduwe van den Keizer, de dochter, de vrouw, de moeder van souvereinen. Hij heeft huiszoekingen, inbeslagnemingen, vervolgingen ge last en de raadslieden van den overleden vorst in den kerker laten werpen. En met welk gevolg? De doode heeft den levende bij de keel gegrepen, en laat hem niet meer los. De Valois, die nog voor het lijk van den hertog van Guise beefde, zeide met een overblijfsel van vrees M Wat is hij groot I" De overwonnen kanselier mompelt tegen- over den vorst in zijn kille grafWat is hij sterk Volgens de Pall Mall Gazette heeft Geffcken, tien jaren geleden, op een avondpartijtje, waar hij zich onder vrienden waande, van Von Bismarck gezegd ,/Hij heeft geen enkelen edelen trek in zijn ka- rakter; er is bij hem geen spoor van hartelijkheid of medelijden te ontdekken.'' Die woorden zijn door gedienstige geesten overgebracht, en de Rijks- kanselier heeft ze niet vergeten en niet vergeven. Het ging hem als Haman, den grootvizier van Koning Ahasverus. Deze had al wat hij begeerde, maar 'twas hem niet genoeg. „Wat baat mij dit alles, zoolang ik Mordechai in de poorten des Kouings ziesprak de eerste staatsdienaar en hij rustte niet voor de galg was opgericht. Het einde der geschiedenis is bekend. Sedert dertig jaren heeft Von Bismarck den invloed van den laatst overleden Keizer, en vooral van diens gemalin, bestreden en tegengewerkt en nu keert afles zich tegen hem. De Pruisische minister van justitie, Dr. Von Friedberg, heeft zijn ontslag gevraagd FEUILLETON. 32) Zij ging weer naar buis, maar durfde niet van hare stiefmoeder spreken. Zij snelde naar haar slaapvertrek om zich te verkleeden zij was echter sleclits weinige minuten daar, of zij meeude eene woordenwisseling te hooren in de aangrenzende kamer van Lachenal. ODwillekeurig luisterde zij en herkende duidelijk de stem van den jongen advokaat en die barer stiefmoeder. Na alles wat ik voor u gedaan heb zeide de weduwe. Deze woorden deden Gabrielle sclirikken en haar hart klopte hoorbaar. Verlaat mij, hernam Lachenal. Indien ik u now langer moet zien, zou ik in staat zijn mij tot eene onbezonnen daad te laten vervoeren. Voelt ge dat niet Begrijpt ge niet den afschuw, dien uwe tegenwoordigheid mij inboezemt Rampzalige, zoo spreekt gij tot uwe moeder we moederherhaalde de jonge vrouw verschrikt. Word ik krankzinnig! O, mijn God e stem van Lachenal klonk bits, scberp, zooals zij ze vroeger nooit gehoord had, toen hij antwoordde: Mijne moeder. Ik heb haar te laat gekend, om en verkregen en er wordt gezegd, dat ook de pre sident van het //Reichsgericht" te Leipzig, Dr. Von Simson, weldra ,/op zijn verzoek" eervol van zijne betrekking zal worden ontheven. Beide mannen genoten in hooge mate het vertrouwen van Keizer Friedrich. Alles in verband met de bekende historien. Men beweert ook, dat de mi nister tegen de vervolging heeft geprotesteerd, maar daartoe is overgegaan op uitdrukkelijken last van den Keizer, die daarmee voldeed aan het verlangeu van Bismarck. Of de muis een staart gekregen heeft! Volgens eenige Duitsche bladen maakt Rusland zich nog bij voortduring strijdvaardig en mag er met recht getwijfeld worden aan de vredelievende bedoelingen van den Czaar. Dat zouden wij ook doen, als wij niet wisten dat er in den Duitscheu Rijksdag weldra nieuwe kredieten zullen worden aangevraagd voor de verbetering der artillerie. De heer Petri, een afgevaardigde uit den Elzas, kon zoo mooi niet praten om eene opheffing der paspoorten—wet te bewerken, hoe duidelijk hij ook wees op de schade die de Rijkslanden er door beliepen. De minister Von Botticher antwoordde, dat thans deze maatregel noodig is in het belang van den vrede en de welvaart des lands. Petri kan nu maar eens nadenken over die noodzakelijk- heid en de Elzassers blijven onder den ,/knoet." De praal welke er aan het Russische hof ten- toongespreid wordt, is thans niet meer zoo weelderig als vroeger. Het hofpersoneel is ingekrompen, doch bestaat nog altijd uit2 grootkamerheeren, 4 grootmeesters vau het hof, 2 opperschenkers, 1 opperjagermeester, I groot—hofmaarschalk, 1 plaats- vervangend meester der hofhouding, 32 meesters der hofhouding, 18 stalmeesters, 3 jagermeesters, 2 opperceremoniemeesters, 1 oppervoorsuijder, 2 ho- noraire meesters der hofhouding, 1 hofmaarschalk, 22 honoraire stalmeesters, 2 honoraire jagermeesters, 13 ceremoniemeesters, 9 honoraire ceremoniemeesters, 172 karaerheereu in buitengewonen dienst, 256 kamerjonkers, 3 hofartsen, 10 honoraire hofmedici, 2 hofchirurgijns, 3 houoraire hofchirurgijns, 3 hof- verloskundigen, 2 hofoogartsen, 1 kinderdokter, 4 honoraire paleisartsen en 1 tandmeester, eene groot- meesteres van het hof en 209 hofdames. Paleizen heeft de Czaar te St. Petersburg 2, en te Gat- schine, Isarskoje-Selo, Peterhof, Moskou, Kief, de Krira enz., vindt hij verblijven zijner waardig. Daarbij een inkomen van millioenen roebels en toch moet men zeggen ,/arme Czaar Voor de Russische Keizerin is thans te Napels een villa gehuurd, daar de geneesheereu het noodig oordeelden, dat haar zenuwen tot rust komen, wat moeilijk in St. Petersburg kan verwacht worden, haar ooit te kunnen beminnen. Zwijg daarvan, de tijd van sentimentaliteit is voorbij Wat zegt ge, lieve Charles? Neen, gij zijt het niet, die zoo spreekt, neen, dat zou te verschrik- kelijk zijn Doch verre, dat deze woorden zijn hart ver- murwden, wekten zij nog meer zijne gramschap. Genoeg, genoeg, zeg ik u riep hij op doffen toon, deze klachten komen te laatmen kon ons hooren en ik wil nog voor u, noch voor mij, dat men ons gesprek zou hooren. Ellendige ontaarde zoonDurft gij zoo uwe goede moeder behandelen Gm Godswil, riep hij, de handen wringende, houd op, of ik sta niet meer voor mij zelf in Ja, zoudt gij het wagen, de hand aan mij te slaan Zoudt ge daartoe in staat zijn O, mijn God! Waartoe zou hij niet in staat zijn? ®n k°n o, ik ongelukkige. Zij liield op en wrong van vertwijfeling de handen. Daar zij echter zag, dat hij ongevoelig bleef voor hare smart, stond zij op, ging naar de deur en zeide zachtjens Vaarwelik heb hier niets meer te doen. Ik wilde beproeven uw hart te vermurwen, maar ik zie, dat het van steen is en niet vatbaar voor gevoel. Gij hebt rijk willen zijngij zijt het. Beproef nu ook gelukkig te zijn Ik zal u weten te vergeteno, mijn God, waarom kan ik ook niet het andere vergeten daar het militair vertoon steeds aan mogelijke aanslagen herinnert. De Koningin van Denemarken, haar moeder, zoomede de hertogin van Cumberland, haar zuster, zijn tot gezelschap uitgenoodigd. Volgens den residentie briefschrijver van het Z. D. moet de laatste verslimmering in den toestand van Z. M. den Koning hieraan worden toegeschreven, dat Z. M. zich driftig had gemaakt op een kamer- dienaar, die natuurlijk buiten ziju schuld een haardstel in de kamer had omvergeworpen. Z. M. schrikte daarvan en de groote prikkelbaarheid, welke het gevolg is van Z M. kwaal, had tenge- volge, dat de zenuwen van den Koning geheel overstuur geraakten. De onschuldige oorzaak van den zenuwaauval was juist een der meest geliefde De nieuwe en gelukkige wending, welke de ziekte des Konings reeds weder nam, bewijst wel, dat de verslimmering niet in de kwaal, maar in een incident moest worden gezocht. De vraag, hoe lang zal de ziekte nog kunnen duren van herstel is geen sprake wordt geheel beheerscht door de kwestie van kraeht. En daar Z. M. een echt Russische, robuste natuur heeft, bestaat minstens de raogelijkheid dat Hij nog eenigen tijd blijft leven. Moge het zijn zonder te veel smarten. Gisteren-middag werd ten Paleize ter lezing gelegd het volgend bulletin Z. M. de Koning heeft de laatste vier-en-twintig uren veel geslapen. Hoogstdezelve blijft weinig voedsel gebruiken en gevoelde zich gisteren minder opgewekt. Bij de herstemmiug voor een lid der Prov. Staten te Tholen zijn uitgebracht 1051 steramen. Gekozen dhr. A. Hollestelle (a) met 600 stemmen. Dhr. N. Polderman (1.) verkreeg 437 stemmen. Er waren 10 bianco-biljetten en 4 biljetten van onwaarde. De minister van financien heeft de collecteurs der Staatsloterij doen aanschrijven, dat zij niet, door tusschenkomst van debitanten of particulieren, loten van andere collecteurs voor hunne rekening mogen overnemen. Dit schijnt in den laatsten tijd veelvuldig te gescbieden en de minister ziet daarin een misbruik, waaraan hij een einde wil gemaakt zien, zullende bij overtreding van het verbod tegen de betreffende collecteurs gestrenge maatregelen worden genomen. Uit Utrecht meldt men In de vestibule van het hulpbureau van politie aan de Wittevrouwenbarriere alhier, werd in de vroegte door een werkster en een paar agenten van politie een in grauw papier gewikkeld pakje gevonden. Wie beschrijft echter hun verbazing en vreugde toen hen bij onderzoek bleek, dat het Zij ging en sloot heftig de deur. Een half uur later vond men Gabrielle bewus- teloos voor haar bed liggen. Bij het binnentreden van haar kamenier scheen zij weer bij te komen. Zij trachtte haren toestand te verklaren, door dat een plotselinge ongesteldheid haar was overvallen en vroeg Heeft mij niemand anders gezien dan gij Niemand, mevrouw, ik trad zoo even binnen. Goed, dan geen woord er overDat mijn man niet verneme, dat ik onpasselijk ben geworden. Ja, mevrouw. Het ontbijt was gereed. Gabrielle verscheen en zette zich tegenover haren echtgenoot. Nauwe- lijks roerden zij de spijzeu aan en spraken geen woord over den storm, die in beider hart woedde. HOOFDSTUK H. Mevr. De Fairieres, evenals Lachenal, schenen beiden eensklaps oud geworden te zijn. Hij was toen vijf en dertig jaren en toch zoude men hem voor vijf en veertig hebbeu gehouden. Zijn zwart, glanzend haar was met eene menigte zilveren draden doorweven. Zijne oogen hadden eene koorts- achtige uitdrukking gekregen. Zijne gelaatskleur was bruin en op zijne bleeke ingevalleu wangen vertoonden zich donkerroode vlekken, onloochenbare teekenen van eenen ziekelijken toestand. Gij mat u te zeer af en windt u te veel op, zeide zijne vrouw. pakje de onlangs aan den heer Bakker ontvreemde eflecten inhield, op de terechtbrenging waarvau een belooning van 1000 is gesteld. Nader moet echter zijn gebleken dat het pakje wel het grootste gedeelte, doch niet al de ver- miste effecten bevatte, waardoor nog altijd het vermoeden blijft bestaan, dat de papieren, welke dezer dagen door een schippersjongen werden ge- vischt doch weder weggeworpen, toch wel degelijk eltecten zijn geweest. Door den waterschout van Katwijk werd in November jl. ten verzoeke der firma Meerburg en o. reeder aldaar, proces-verbaal opgemaakt tegen. bemanning van een Engelsch visschersvaar- tuig, als zoude deze de netten van een haar toebehoorende bomschuit moedwillig hebben afge- kapt. erleden week is deze zaak te Grimsby (Eng.) voor geweest, waartoe de Katwijksche be- manning daarheen de reis moest maken." De moedwil der Engelschen is bewezen en aan de firma Meerburg is 900 in contanten, plus de reiskosten, uitgekeerd. De visschers roemen ten zeerste de wijze waarop de Engelsche consul te Rotterdam hun de reis gemakkelijk heeft ge maakt. Bij Koninklijk besluit is aan den heer P. W. Steenkamp, hoofd-commissaris van politie te Am sterdam, verlof verleend tot het aanneraen der versierselen van ridder 3de klasse der Kroonorde van Pruisen, hem door Z. M. den Keizer van Duitschland, Koning van Pruisen, geschonken. De rechtbank te Heerenveen heeft ook tegen den socialist P. v. d. Stadt rechtsingang verleend, omdat hij in eene te Wolvega gehouden rede de leden der Iweede Kamer met uitzondering van den heer Domela Nieuwenhuis, in het openbaar heeft uitgemaakt voor „99 schoeljes." Door den heer A. D. Smit, fabrikant van luchtballons te Amsterdam, is aan den minister van oorlog een verzoekschrift gericht, waarin hij onder kennisgeving dat het hem gelukt is een luchtballon samen te stellen die aangewend kan worden in tijd van oorlog, den minister uitnoodigt, daarmede in tegenwoordigheid van bevoegde officie- ren proeven te doen nemen. Uit bet request blijkt, dat de uitvinding zich niet bepaalt tot eene toepassing van de ballon captif, maar dat de con- structie, ingericht om op doeltreffende wijze ver- woestingen aan te richten onder vijandelijke troepen, er op berekend is, na hare diensten te hebben verricht, weder op het punt van opiating terug te keeren. De heer Smit noemt zijne uitvinding ytorpedo-luchtballon." Dinsdagavond is in de Bogardstraat te Mid- del burg het le Huis voor dienstboden met een inleidend woord van Ds. Heldring plechtig geopend. Behalve de dames-bestuurderessen en de directrice, was een groot aantal dienstboden en andere be- langstellenden aanwezig. Wat is daaraan te doen Het is eenmaal zoo, ik bemin slechts twee dingen op de wereldu en den arbeid, hernam hij. En dat was waar. Hij bracht geheele dagen en soms halve nachten in zijn studeerkamer door bij zonder bevond hij zich aan de rechtbank in zijn element. Niettegenstaande zijn rijkdom, was hij verzot op arbeid, alsof hij daardoor in zijn onderhoud moest voorziendoch de winst was niet de drijfveer tot den arbeid, maar de liefde voor zijn beroep. Vaak verdedigde hij personen, van wie hij geene betaling te wachten hadin een woord, hij beminde de rechtspraktijkde drukte van het gerechtshof en de meest inge- "wikkelde zaken trokken hem aan. Hij sprak weinigvermeed den omgang met zij n collega's en bemoeide zich niet met politieke vraagstukken. Een vreemdeling, die hem in ge zelschap leerde kennen, zou hem haast van afge- trokkenheid beschuldigd hebben. Maar voor de rechtbank was hij dezelfde man niet meer, daar kwam zijne geleerdheid schitterend uit en zijne bezielende taal verried een helder en gezoud verstand. Men bewonderde en vreesde hem tevens, maar juist diegenen, welke zijne bittere en scherpe taal bemjden, bekenden, dat zij weinig sympathie voor hem gevoelden. (Wordt vervolgd.) TEH \EI ZEYSdE (01 RUT i auijic itauvrageu is er amju zoo n soori z/Reichsfeindlichkeit" in zicht, zoo 't heet. Men begrijpt waaroin. Het middel om het soldatenspel in 't groot te blijven doorzetten is niet van den allerjongsten tijd. j;JIr - ,1 uicunaio uca -u-umugs mj njui, lengevoige van uen schrik, nu zelf aan zenuwaandoening.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1889 | | pagina 1