Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2465. Zaterdag 29 December 1888. 28® Jaargang. at a 40 CENT. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieveri- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. nit bind vcrschljnt Dinsdng- en Vrijdngavond blj den nitgever P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Neuzen. Flet a. s. nummer dezer Courant zal in plaats van Diusdag avoinl Diusdag liiorgeu verschijnen. Nieuwjaarsadvertentien voor het nummer van 1 Januari 1889 worden geplaatst De inzendingen kunnen geschieden tot uiterlijk Maandag 31 dezer, des namiddags 4 ure. Ter Neuzen, 28 Dec. 1888. De Uitgever, P. J. VAN DE SANDE. folitieli Overzicht. Gladstone heelt zich naar Napels begeven om eeu korte rust te genieten, maar hij, die vele jaren geleden zijn stem verhief ten gunste der veroordeelde en mishaudelde slachtoffers van koning Bomba, werd reeds bij zijn aankomst begroet met een geestdrift, die dreigt hem geen rust te laten. Napels," zoo schrijft een dagblad, de Roma, j,eert hem als den eerlijksten van alle Europeesche staatsliedeu, als den man, die nooit heeft gewankeld in zijne liberale overtuiging en die liever aftrad, dan er iets van prijs te geven. Hartelijk heeten wij den goeden en eerwaardigen man welkom, wieus sehitterende loopbaan een onafgebroken roemrijke verdediging van de vrijheid is geweest, die zijne genegenheid voor Italie toonde, toen er niets was te winneu met Italie's vriend te zijn. In hem heeft de zaak der Iereu een grooten apostel gevonden, bezield door een onwaukelbaar geloof, dat hem heeft in staat gesteld vijandige demon strates te weerstaau met de waardigheid van een grooteu geest. Gladstone's gemoed is godsdienstig en rein. Zijn leven is altijd eenvoudig geweest en zoo democratisch, dat hij na gedurende vijftig jaren zijn vaderland ongeevenaarde diensten te hebben bewezen, den pairsrang afsloeg, dien zijn souvereiu hem aanbood." Maandag heeft de Paus de kardinalen ontvaugen. De Paus herdacht in zijn antwoord op hun adres zijn jubileum en daukte God voor de vele zegenin- gen, hem geschonken. Vervolgens sprak hij over de positie van de kerk in Italie, even krachtig als Pius IX placht te doen. Het Italiaansche gouver- neraent trachtte de kerk zelfs in haar heiligsten arbeid, de invoering der beschaviug in barbaarsche landen, te vervolgen. De tegenwoordige aanvallen waren het werk eener secte, die de wereldlijke FBUILLETON 25) -«««-. Het gevaar, waarin Gabrielle verkeerde, staalde zijnen moed en wekte hem uit den dommel der onverschilligheid. Werd hij schuldig verklaard, dan was hare eer verloren. De booze tongen zouden zich daarover verheugen, haar onmeedoogend ver- vloeken. Er had een gansche ommekeer in hem plaatsvan een gedwee lam werd hij een getergde leeuw. Ha, ik verschoonde u riep hij uit, zich in den geest tot diegene weudende, waaraau hij al dit onheil toeschreef. Ik beperkte de bewijzen mijner onschuld uit vrees, dat er eene schaduw van smet op dien engel van goedheid en reinheid mocht vallen. Eene menigte zware vermoedens, die tegeu u getuigen, stonden te mijnen diensteik zweeg om uw naam en uwe familie niet te schandvlekken. Maar tot hier toe en niet verder. Nu is aan mij de beurt. Al zal uw naam voor eeuwig gebrand- merkt worden, ik zal Gabrielle en mij rechtvaardigen ik zal u verplettereu, zooals ge het verdient. Terwijl de rechtbak navorsckingen deed, schreef Landregarde in de eenzaamkeid zijner eel zijne verdediging. Moge de dag spoedig aanbreken riep hij uit. Nog eenmaal dacht hij aan haar, die hij lief had macht bestreed om de geestelijke macht te kunnen omverwerpen. Men zeide, dat de materieeleonaf- hankelijkheid der kerk nadeelig zou zijn voor Italie, maar niets zou integendeel voordeeliger zijn, dan een onafhankelijke en vrije apostolische stoel in zijn midden. Wanneer, zooals verwacht werd, de groote Skupschtina van Servie zich heeft geconstitueerd, zal de Koning in haar midden verschijnen en de troonrede uitspreken. Discussie over de door den Koning aangeboden nieuwe grondwet wordt niet toegelaten. Wordt zij niet ouvoorwaardelijk aan- genomen, dan wordt de buitengewone vertegeuwoor- digiug ontbonden. Men meent echter te weten, dat de radikalen, die over drie vierden der stemmen beschikken, haar zullen aannemen, in de verwach- ting, dat uit hunne partij het nieuwe ministerie zal worden gevormd. Een weinig heeft de Koning hen wel willen te gernoet komen. In zijn grondwet is hij bereid de bepaling op te nemen, dat zonder toestemming der vertegenwoordiging geene vreemde troepen Servie mogen binnentrekken of Servische troepen in vreern- den dienst worden gesteld. Tot de deputatie der radicale partij, die deze concessie verkreeg, zeide Koning Milan, dat hij haar weldra eene aaugename verrassing hoopte te bereideu. Intusschen wordt 's Koniugs verstooten gemalin op haar reis naar de Krim in het Zuiden van Rusland met meer luister ontvangen, dan haar ooit is te beurt gevallen. De autoriteiteu hebben bevel haar als een lid van het Keizerlijk huis te bejegenen deputaties maken hare opwachting en op straat juicht het volk haar toe als Koningin van Servie. In Bulgarije is de minister-crisis door de ver- vangiug van twee ministers spoedig geeindigd. Een vertegenwoordiger van Parijs in de Kamer van Frankrijk, de heer Hude, is overleden. De heer Hude vertegenwoordigde eigenlijk de wijn- verkoopers, die hunne rechten bedreigd achtten door eene wet tegen wijnvervalsching in de Kamer heeft hij zich niet onderscheiden. Boulanger zal zich nu, ofschoon hij pas weder het mandaat van het Noorderdepartement heeft aangenomen, te Parijs candidaat stellen. In den laatsten tijd schijnt zijne populariteit, die in de hoofdstad nooit zeer groot is geweest, te zijn afge- nomen en men verzekert, dat ook de graaf van Parijs hem niet langer bruikbaar vindt. Het wetsontwerp tot bevaarbaarmaking van de IJzeren Poort is door den Hongaarschen Rijksdag aangenomen. Een voor een vallen dus eeuwenoude beletselen, die de volken scheidden en de beschaviug tegen- hielden. Hongarije, Servie en Walachije, gescheiden door dezen steenen knoop in de Transsylvanische Alpen, waardoor enkel de uitslijpende kracht des en gevoelde medelijden itj zijn harthij vreesde nogmaals voor den zoo gauw geschonden naam van een jong meisje. Denzelfden avond kreeg mevr. De Eairieres eenen brief, waarin zij verzocht werd om een bezoek bij den gevangene aan te vragen. Ze antwoordde hem, dat dit bezoek niet zou toegestaan worden. Landre garde schreef om aan te houdeu, hij moest haar noodwendig spreken. Toen verscheen dokter Hugonet bij de lastigeneigenzinnigen gevangene. Met u heb ik niets te maken, hernam deze. Mevr. De Eairieres is ziek, hernam de dokter. Landregarde trok de schouders op. Wat verlangt ge van haar hernam Hugonet. Ik ben haar vertrouweling en Wat ik haar te zeggen heb, raakt geen derde. Dat spijt mij, want ze zal niet komen. Gij moet begrijpen, dat ze dat niet kan. Er zijn dingen, die men een scherpzinnig man niet behoeft te verklaren. Wel, dan zal ik datgene, wat ik haar te zeggen heb, bewaren tot den dag van de openbare zitting. Hugonet liep eene rilling door de leden en ging op dubbel zoeten toon-voort: In haren toe- stand, als wed uwe van het slachtoffer en als stief- moeder van juffrouw De Fairieres Lieve Hemel, dat is toch natuurlijk Ja, het is inderdaad natuurlijk, dat ik haar moet spreken, omdat verschillende zaken haar zeer nauw aangaan, zeide Landregarde met bitteren spot, die Hugonet nog meer van zijn stuk bracht. waters zich een weg kon banen en die de schepen links en rechts terughield, zullen elkaar de hand reiken als het dynamiet de rotsen splintert en vaneen splijt. .Dit grootste en moeilijkste werk onzer eeuw zal in zes jaren gereed zijn. Het ge- schiedt in de meest onherbergzame landstreek van de Beneden-Donau, waar men uren lang rijden kan zonder eenig ander spoor van menschelijk leven te ontdekken dan eene armzalige vissdhershut op een kalen, onvruchtbaren bodem. Er zal een soort van ,/vliegende stad" voor de ingenieurs, aannemers en werklieden worden ge- bouwd, die nu eens op Hongaarsch, dan weder op Servisch of Rumeensch grondgebied wordt opge- slagen. Arbeiders en ingenieurs uit alle landen worden tot bestrijding van den steenen reus bijeen- verzameld en zullen onder leiding van ambteuaren van het Hongaarsche ministerie van verkeer den aanval beginnen. De onkosten worden geraamd op 9 millioen gulden behalve buitengewone uitgaven ten bedrage van minstens twee millioen. Voor- loopig wordt het geld door den Hongaarschen Staat geleend, doch later zal waarschijulijk een leening worden uitgeschreven, ten einde daarmede Hongarije schadeloos te stellen en de verdere onkosten te dekken. Uit Apeldoorn schrijft men Ilet is ons weder hoogst aaugenaam, de loopende ongunstige berichten, omtrent den minder gunstigen gezondheidstoestand van Z. M. den Koning stellig te kunnen tegenspreken. Zr. Ms. toestand is en blijft steeds 'oevredigend. Z. M. houdt wel steeds de kamer, doch geenszins het beden voortdurend behandelt Z. M. de regeeringszaken en HD's. bijzondere zaken, met zijne bekende nauwgezetheid. Ten paleize Het Loo was Maandag avond een prachtige, rijk versierde en verlichte kerstboom voor de Prinses opgericht, bij welk feest, evenals vorige jaren, weder een tiental kinderen waren uitgenoodigd, welke natuurlijk in keurige, doch thans wegens den Hofrouw, stemmige toiletjes, daarvan gaarne gebruik maakten. H. M. de Koningin en de Prinses onderhielden zich geruimen tijd miuzaam met de kleinen, die alien vele, kostbare en fraaie geschenken ontvingen en nog eenigen tijd bij den kerstboom werden bezig gehouden. Mede even als gewoonlijk, was ook thans weder een niet minder sierlijke kerstboom ten paleize opgericht voor de hofdignitarissen, heeren en dames, aan wie mede kostbare geschenken waren toegedacht. De arbeiders in het park ontvingen namens Z. M., bij gelegenheid van het kerstfeest een ham ten geschenke. U anneer het te doen is om hare belofte te verkrijgen niet tegen u te getuigen, dan kan ik u volkomen geruststellen. Mevrouw De Eairieres, ging hij op huichelachtigen toon voort, is evengoed overtuigd, dat ge met de beste bedoeling gehandeld hebt. Mijue bedoeling waarborgt mij niet mijne on schuld. el, waarde collega, ik meon, dat we alleen aan die fouten schuldig zijn, die wij met ons weten vervullen. Volgens u heb ik dus door onwetendheid ge- zondigd, zij de gevangene, zijn scherpen blik op Hugonet gevestigd houdend. Deze durfde niet antwoorden. Spreek toch, mijnheer, zeide Landregarde, spreek toch, het zal me genoegen doen, eindelijk uwe zienswijze te vernemen. Het gift is aanwezig, stotterde Hugonet, bijge- volg eene vergiftiging en een dader. En daaruit besluit gij Ik geloof eerder, zeide Hugonet aarzelend, dat de trots u verleid of de wetenschap u in den steek gelaten heeft, dan met de rechtbank aan te nemen, dat ge met voorbedachten rade gehandeld hebt. Uwe meening verheugt mij inderdaad, zeide Landregarde met dien kouden lach, die zijn ambt- genoot steeds zoo in verlegenheid brachtdaaraan heb [ik zelfs nog niet gedacht. Gij bekent het dus, dat het zoo is, zei Hugonet. H. M. de Koningin woonde op den morgen van den eersten kerstdag de godsdienstoefening bij, onder het gehoor van Ds. Hattink. Nog elken dag dezer week maakte H. M. begeleid door eene hofdame, een rijtoer, in open rijtuig. Het algemeen debat over de Indische be- grooting is in de Eerste Kamer aangevangen. De heer Six motiveerde zijn gebrek aan vertrouwen in den minister van kolonien, op grond van diens houding in zake de beri-beri-commissie, de benoe- ming van den heer Sol, de opiumpacht, de toleen- heid, de vaccine en zijn partijkiezen in godsdienstzaken. De geruststellende woorden des ministers achtte hij onvoldoende. De heer Van Gennep ontv.ing den minister niet hartelijk, maar ook niet onwelwillend. Hij zou afwachten zijn daden, en achtte de benoeming van den heer Sol niet onregelmatig. Tegen de sluiting van de geheime opium-kitten kwam hij op. De raad der gemeente Sas van Gent gaf een bewijs van krachtdadige belangstelling door zich tot den minister van waterstaat te weuden met een schrijven, waarin hij te kennen geeft met be langstelling kennis te hebben genomen van het verzoekschrift, door de burgemeesters van Zeeuwsch- Vlaanderen aan Z. Exc. gericht, betreffende de oprichting van een proefstation. De raad stelt den grond, welken hij van het rijk heeft gekocht, tegen betaling van een laag recognitiegeld ter be- schikking van den minister, teneinde aldaar het proefstation op te richten, terwijl hij zich verder bereid verklaart, wanneer eene andere gemeente, (mits die in Zeeuwsch-Vlaanderen gelegen zij) daarvoor meer in aanmerking zou komen, eene bijdrage van twee honderd gulden te verleenen ter bestrijding der oprichtingskosten, niet twijfelende of het voorbeeld van Sas van Gent zal door andere gemeenten worden gevolgd. M. Ct. oor de meer dan 350 vacante predikants- plaatsen bij de Ned. Herv. Kerk is thans geen enkele candidaat meer beroepbaar, terwijl al de candidaten, die dit jaar tot de Evangeliebediening zijn toegelaten, reeds een beroep of toezegging van beroep hebben aangenomen. In een te Houtrijk en Polanen gehouden vergadering van de vereeniging tot emigratie naar de Argentijnsche republiek, werd door den voorzitter gewezen op de noodzakelijkheid, om een paar flinke mannen af te vaardigen, ten einde den toestand aldaar te onderzoeken, omdat het, naar spreker bekend was, mogelijk is, dat men aan de eene zijde zou verliezen, wat men aan de andere wint. Vooral met het oog op de prijzen van vele tot het huisgezin in betrekking staande behoeften prees spreker bedachtzaamheid aan. De vergadering bestoud uit ongeveer 200 belangstellenden maar zoover bekend, is het nog niet tot een bepaald besluit gekomen. Dat zou u veel pleizier doen, is 't niet, mijn waarde dokter P Hoe bedoelt ge dat? Gij zult me wel begrijpen, denk ik. Zeg in tusschen aau mevrouw, dat ik besloten ben, de daadzaken zoo te vertellen, als ik ze voor mijne oogen heb zien gebeuren, al zou het mij het leven kosten. En terwijl hij den versuften bezoeker naar de deur zijner eel geleidde, fluisterde hij hem in't oor: Dat zij bedenke, dat de beschuldigde plotseling kon opstaan en beschuldiger worden Het ongeluk brengt uw hoofd op hoi! Ga maar been Bedenk toch De deur sprong in 'tslot en de dokter snelde naar mevrouw De Eairieres. Bleek en ademloos stormde hij die kamer binnen en riepIk begrijp niet, wat de man wil, hij verklaart zich openlijk als uw vijand. Ik geloof, dat ge wel deedt hem te spreken en te beproeven, hem gerust te stellen. Ik Wat heb ik te vreezen vroeg ze op fieren toon. Niets, hoop ik. Ha, gij hoopt het. Wat weet ik er van. Men praat zoo veel, ik ben geheel in de war. Ik wenschte, dat ik niet in de zaak betrokken was Gij zijt het ook zoo weinig, zeide ze op spot- tenden en veracbtelijken toon. lEMEISCHE COMMIT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1