BEKENDMAKlNCh I AFBRAAK. J i Publieke Verkooping. ffOOB ftl INBOEDEL, OPENBARE VERKOOPING. eene partij Manafacturen, EEN WOONHUIS Bestir fler Birpr Goistaisen ran Gent Kanada boompjes, I sparren van aiie soort, KANADA BOOMEN, I, els: OPENBARE VERKOOPING Handelsberichten. Openbare Verkooping TER NEUZEN (M niet Hoek.) Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verkooping. Advertentien. Dinsdag en Woensdag n Kijkdag: 8 Januari van {0 tot uur. Sparrensnoei, Sparrentoppen en eiken Hakhout. vlugheid en goerlkoopheid overt reft, adres aan verleden Dinsdag. Men vertrekt van Vlissingen te 2,20 en arri- veert te Ter Neuzen te 1,30, dus in minder dan geen tijd. Men betaalt 60 cents vracht en vaart daarvoor vastzitten inbegrepen, maar dan maakt men toch ook van de boot gebruik ruim 11 uren. Begrepen M. d. R. „a bon entendeur demi mot suffit." Dat is nu eens een verkeermiddel bij uit- nemendheid En dan durft men nog zeggen, dat al wat van bestuurswege wordt geregeld, duurder en minder goed is dan waar bet particulier initiatief tusscben beiden treedtgekheid. Overtreft alzoo - die dienst de andere vervoer- middelen, bovendien is de reis nog uiterst aangenaam, sapperbleu, verbeeld u Eerst spriugt de vlarapijp, dit schijnt hoogstens eens in de week te gebeuren, dan vaart men omboog, dan raakt de voedingsbuis zoowat ver- zand, en daarna weer omboog 't Was mistig en koud op de boot Dat de kapitein en anderen scbijnbaar van streek geraakten, geen wonder. Bij zulk een vaart moet de beste zeevaartkundige iti de war ge- raken, wat zeg ik P duizelen Men krijgt een gevoel als of de geheele hersenkas gealcoholiseerd is men wordt van zelf abnormaal of krijgt slaap. Een ding was ook gelukkig, n.l. dat er geene loodsen aan boord waren; die menschen zouden bevreesd bebben kunnen worden en dan zou de Directeur van de stcombootdienst wel eens hebben kunnen denken, dat bet ben aan den noodigen moed ontbrak, wat we toch van onze zeeleeuwen wel beter weten. Neen, gelukkig we waren eenvoudig schoenmakers, landbouwers, politiemannen en pennelikkers en die zien zoo gauw geen ge- vaar, vooral op een triple compound. 't Is toch eigenlijk dwaas van de gemeeute- besturen om zich nu zoo te interesseeren voor nog vlugger verkeer, vindt u ook niet M. d. R. Dankzeggende Q. Ter Neuzen, 20 Dec. 188S. L EE T IJ IIINGE A. Van 18 tot en met 20 Dec. zijn in deze haven binnengekomen om aan den spoorweg alhier te lossen en te laden 18 Dec. Eng. stoomb. Dinnington, kap. Coates, van Goole met kolen. 20 Dec. Eng. stoomb. River Lagan, kap. Namare, van Londen met stukg. Van 18 tot en met 20 Dec. ziju uit deze haven vertrokken na aan den spoorweg te hebben gelost en geladen: 19 Dec. Eng. stoomb. Dinnington, kap. Coates, naar Goole ledig. Spaansche stoomb. Galea, kap. Martinuz, naar Bilbao ledig. In deze haven zijn binnengekomen bestemd voor Gent 18 Dec. Eng. stoomb. Galatea, kap. Lumley, van Londen met stukg. 19 Dec. Eng. stoomb. Shieldrake, kap. Hore, van Liverpool met stukg. Eng. stoomb. Aire, kap. Woodhead, van Goole met stukg. 20 Dec. Eng. stoomb. Bordeaux, kap. Giles, van Londen met stukg. Duitsche driem. schooner Louise, kap. Wischer, van Riga met hout. Uit deze haven zijn vertrokken komende van Gent 19 Dec. Eng. stoomb. Calder, kap. King, naar Goole met stukg. Eng. stoomb. Galatea, kap. Lumley, naar Londen met stukg. Duitsche stoomb. National, kap. Heeckt, naar Burneiland ledig. 329ste ST AATSLOTERIJ. C 0 R R E S P 0 V I) E T I E. Een ingezonden stuk van een passagier op //De Wester—Schelde" konden wij wegens plaatsgebrek niet opnemen. Ook met een schrijven uit Oostburg was dit 't geval. RED Dordrecht, 20 December. ROE ItS V A A IIF.T GELD. Belgisch per 100 fr. f 47,50 a 47,55 Engelsch per 12,03 12,0 9 De Heer en Mevrouw COLLOT d'ESCURY-VAN DOORNINCK be- tuigen hun dank voor de bewijzen van belang- stelling, ondervonden bij de geboorte van hun zoon. Boschkapolle, 20 December 1888. Bij de ERLOTING zijn de prijzen gevallen op de volgende nuramers 117, 14, 138, 273, 159, 168, 30, 16, 196. Axel, 19 Dec. 1888. C. L. DE SMIDT. ZAAMSLAG. l. De ondergeteekenden maken door deze bekend, dat hunne winkels op a. s. lstcn en 2den Iierstdag, zulleu gesloten zijn. Ter Neuzen, 21 December 1888. G. WIELAND. ARIE H. DONZE Jz. Ilet Bestuur van den BONTEPOLDER maakt bekend dat eene vergadering van stemgerechtigde Inge- landen zal worden gehouden op Woensdag den 9 Januari 1889, des namiddags ten 2 ure, in het Nederlandsch logement te Ter Neuzen dat van af heden tot op dien datum ten kan- tore van den oudergeteekende waarnemend Ontvanger-Griffier ter inzage ligt het verslag van de schatting des polders met den legger en de kaart, ter omstelling van het dijkgeschot; dat zij, die in aanmerking willen komen voor de betrekking van Ontvanger-Griffier des pol ders worden verzocht hun op zegel geschreven verzoekschrift voor den 5 Januari a. s. te willen inleveren ten kantore van gezegden waarnemend Ontvanger-Griffier. Het Bestuur voornoemd, JOZ. DE FEIJTER, Dijkgraaf. C. J. A. FERCKEN, W" Ontv.-Griffier. De Notaris C. J. A. Fcrcken, te Ter \enzen, zal ten verzoeke van WILLEM DE FEIJTER Marinuszoon, werkman, thans wonende te Hoek, op Dinsdag den 8 Januari 1889, des namiddags ten 2 ure, in het openbaar verkoopen te Zaamslag, in de Val, aan de hofstede van den heer Grenu. Te aanvaarden na de toewijzing. De verkooping wordt gehouden te Othene, in de herberg bij Marinus Goossen. De Notaris Coninck Westenberg, te Sas van Gent, zal op Woensdag 9 Januari 1889, "s mor gens om 10 uur precies, ten verzoeke van Mevrouw de Weduwe DE GOEDE—NOLSON, te Ter N e u z envoor haar woonhuis aldaar, publiek verkoopen Een net onderhouden De Notaris .4. M. van Rijsoort van Hours, te Ilnlst, zal ten verzoeke van zijne principalen, op Dinsdag den 8 Januari 1889, des voormid- dags 10 uren, in het openbaar verkoopen van een gedeelte der Meestoof „Tot welzijn van oils Landnabij de Hofstede Lettenburg, ge meente Hontenisse, bestaande hoofdzake- lijk in STEENEN, PANNEN, PLAVUIZEN, PLANKEN, eiken DORSCHDELEN, RIB- BEN, BALKEN, LATTEN, KOZIJNEN, RAMEN enz, benevens den INVENTARIS, bestaande in SCHOPPEN, RIEKEN, ZE- VEN, WINDMOLEN, WANNEN, een HAREN KLEED enz., alsmede het MOLEN- WERK. Alles verdeeld in koopen. De koopen tot en met f 3,moeten kontant worden betaald. De koopers voorzien zich van gegoede medekoopers. bestaande uit een Linnenkast, Canape, mahoniehouten Tafel, een Buffet, 12 Stoelen, een Hanglamp, Spiegels, Schil- derijen, Gordijnen, Vloerkleeden en Karpetten, M aschtafel, Ledikant, Lampe Beige, Bedde- goed, Kachels, Kolenbakken, Keukengerief, GlaswerkServiezen, Filter, Kooktoestel, latels, Bak, Koper— en Blikwerk, Geleierd. VOORTS: en hetgeen verder gepresenteerd zal worden. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal krach- tens artikel 1223 Burgerlijk Wetboek, op Zaterdag 29 December 1888, des namiddags 2 ure, bij de Wed. Rolfe, te Axel, verkoopen en het RECHT VAN ERFPACHT op den grond, zijnde eigendom van den polder Beoos- bleij benoordea, alles in de gemeente Axel, kadastraal sectie D n°» 1071 en 1072, groot 15 aren 37 centiaren. Bewoond bij Adriaan van Cadzand Lz. Op Woensdag 26 December 1888, om 8 uren 's morgens, door den Notaris II. Willems, te Selzaete, onder be- voegd ambt EE.VIGE JAARLIJKSCHE De Notaris C. J. A. Fercken, te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van het BESTUUR van den polder KLEINE ZEVENAAR, op Donderdag1 den 3 Januari 1889, des namiddags ten 1 ure", in het openbaar verkoopen EENE PARTIJ Konijnenbekboscli, de Heide, de Marketten en te Rostijne onder Wachtebeke en Wijnkel, VAN: Schoone staande en gevelde staande aan de dijken des polders om- trent de hofstede bewoond door Daniel Haak, gemeente Ter Neuzen, alwaar te vergaderen. WESTDORPE. De Notaris C. J. A. Fercken, te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van Mad. de Wed. DOMINICUS AN W AES, te Westdorpe, op Donderdag den V ergadering om 7 uren 's morgens, aan het I Luis ten Halven" te Wachtebeke, bij de Weduwe Bernard van der Eedt. ure, in 27 December 1888, des namiddags ten 1 het openbaar verkoopen EENE PARTIJ staande op de Neskade aan den Zwartenhoek, dicht bij de hofstede van de Weduwe Adolf van Acker. Te vergaderen ter plaatse. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke en ten woonhuize van JUD9 DE LOOS, timmerman te Boschkapelle, op Vrijdag 4 Januari 1889, des voormiddags 11 ure, verkoopen I iinriTiiti nni i PLANKEN, STIJLEN, KEPERS, LATTEN, 14 sluks ondereinden van CANADA BOO MEN van 1,20 tot 2 M. omtrek; V O 0 R T S: KAARNMOLEN, WINDMOLEN, STAMP- BAK, SLEDE, DAKPANNEN enz. enz. Trekking van Dinsdag 18 December. 3de klasse. 2<le lijst. Prijzenvan 100 en daarboven. No. 8620 5000. No. 35 1500. No. 16407 1000. No. 20048 400. No. 15730 200. No. 3611 3643 4576 15786 16655 100. 1951 4287 1959 4369 1978 4376 1998 4402 2002 4438 2040 4462 2056 4526 2099 4655 2117 4658 2143 4671 2168 4681 2321 4767 2377 4768 2397 4918 2402 5067 2419 5092 2491 5154 2548 5426 2648 5427 2660 5456 2686 5488 59 2692 5499 63 2696 5526 139 2705 5560 219 2729 5567 224 2770 5617 337 2819 5721 399 2880 5735 432 2911 5746 504 3039 5762 516 3065 5832 542 3108 6010 545 3130 6080 698 3288 6081 888 3324 6120 900 3334 6146 1033 3340 6185 1039 3351 6209 1083 3365 6256 1089 3383 6272 1153 3435 6281 1161 3523 6292 1354 3558 6321 1415 3570 6322 1465 3674 6324 1477 3695 6345 1533 3713 6429 1596 3725 6522 1681 3922 6626 1687 3935 6642 1708 3978 6666 1724 4088 6669 1725 4207 6708 1775 4227 6721 1807 4255 6740 Prijzen van f 45. 7452 9990 12016 14104 16767 7460 9991 12076 14149 16775 7613 10005 12094 14423 16801 7763 10065 12120 14445 16911 7777 10165 12158 14463 16968 7784 10166 12183 14540 16989 7804 10170 12225 14702 17018 7827 10246 12290 14724 17022 7896 10252 12292 14798 17100 7903 10275 12342 14836 17233 7905 10297 12410 14855 17246 7942 103.38 12461 14863 17255 7952 10382 12474 14883 17259 7976 10391 12493 14884 17328 8018 10432 12519 15015 17335 8020 10435 12561 15019 17373 8076 10482 12608 15031 17414 8108 10522 12636 15041 17444 8124 10537 12655 15075 17476 8132 10544 8135 10549 8155 10569 8313 10612 8371 10621 8410 10750 8431 10760 S478 10876 8484 10906 8518 10942 8536 10943 8562 10948 8671 10992 8774 11004 8802 11024 12758 12764 12773 12808 12893 12960 12969 13005 13136 13185 13196 13220 13228 13233 13260 15081 15084 15100 15148 15222 15243 15292 15345 15419 15498 15500 15509 15607 15622 15635 17481 17525 17547 17561 17568 17638 17659 17678 17688 17729 17760 17814 17836 17952 17957 18775 18823 18829 18885 18947 19014 19065 19100 19132 19134 19136 19148 19168 19193 19389 19398 19450 19466 19554 19606 19642 19775 19838 19839 19843 19939 20039 20085 20145 20164 20215 20268 20358 20400 6770 8833 6786 8920 6850 8976 6969 9071 6974 9096 6977 9124 7034 9173 7057 9224 7064 9247 7104 9319 7139 9352 7160 9456 7198 9604 7295 9609 7301 9628 7309 9638 7316 9654 7357 9732 7369 9785 7404 9843 7411 9964 11090 11097 11112 11316 11327 11352 11430 11477 11523 11637 11661 11662 11726 11736 11752 11768 11792 11861 11931 11964 13347 13381 13436 13493 13521 13546 13557 13596 13647 13716 13717 13764 13803 13856 13869 13943 13950 13970 13998 14025 15642 15733 15816 15856 15861 15915 15944 15959 15987 16047 16061 16230 16296 16340 16396 16472 16500 16502 16617 16745 18045 18069 18073 18101 18108 18129 18183 18187 18219 18260 18314 18315 18340 18355 18374 18391 18417 18506 18543 18697 20416 20442 20447 20451 20470 20497 20513 20620 20675 20680 20687 20739 20744 20748 20860 20904 20911 20924 20991 20994 Trekking van Woensdag 19 December. 3de klasse. 3dc lijst. Prijzen van f 100 en daarboven. No. 1815 f 25000. No. 16150 2000. No. 6600 10365 13694 1000. No. 10464 13723 400. No. 144 13192 13334 200. No. 1701 2707 4010 17411 18446 100. Prijzen van f 45. 47 2412 5132 7708 10219 12359 14921 17117 67 2421 5165 7761 10225 12388 14924 17133 112 2446 5232 7850 10247 12480 14934 17183 117 2488 5251 7853 10263 12547 14980 17185 167 2521 5258 7860 10268 12571 15032 17203 196 2717 5285 7979 10284 12574 15033 17240 216 2720 5322 8028 10291 12618 15052 17279 258 2742 5364 8052 10308 12623 15095 17300 279 2850 5382 8057 10328 12632 15136 17324 342 2864 5387 8106 10350 12662 15143 17377 357 2865 5597 8262 10387 12678 15184 17408 520 2875 5635 8280 10425 12847 15314 17415 613 2889 5668 8293 10470 13004 15315 17419 631 2897 5670 8385 10490 13010 15340 17421 686 2955 5805 8404 10576 13071 15465 17505 723 3037 5874 8412 10578 13093 15485 17517 825 3105 5923 8515 10653 13097 15492 17522 827 3126 5947 8540 10689 13131 15614 17530 864 3196 947 3297 1028 3325 1074 3413 1097 3475 1127 3530 1151 3617 1220 3657 1325 3758 1378 3823 14.38 3828 1445 3949 1504 3981 1558 4012 1564 4018 1576 4039 1758 4040 1782 4055 1910 4071 1940 4165 1942 4243 1945 4264 1948 4330 1987 4366 2017 4491 2053 4547 2076 4568 2164 4643 2180 4695 2181 4706 2?03 4810 {;209 4870 2219 4880 2225 4892 2333 4938 2406 4947 8543 5971 8632 6018 8721 6020 8870 6089 8902 6167 8945 6178 9135 6337 9146 6354 9259 6357 9262 6371 9266 6386 9305 6440 9331 6565 9337 6681 9363 6705 9386 6760 9503 6767 9541 10738 10809 10816 10858 10878 10895 10913 10941 10996 11045 11219 11265 11306 11371 11412 11426 11471 11515 6829 9550 11576 6917 9630 11649 7032 9642 11657 7044 9716 11658 7074 9772 11682 7081 9777 11702 7082 9806 11751 7091 9837 11806 7097 9860 11808 7126 9988 11815 7165 1001411911 717010032 11957 7215 10075 11985 7259 10097 12140 735610108 12238 7385 10152 12280 7644 10162 12314 768510189 12336 13140 13151 13155 13190 13221 13267 13275 13297 13382 13500 13551 13576 13603 13628 13776 13815 13829 13892 13896 14029 14057 14179 14215 14243 14329 14427 14466 14498 14586 14593 14685 14689 14744 14759 14789 14869 15661 15761 15789 15796 15818 15842 15850 16037 16056 16108 1612? 16128 16164 16234 16276 16430 13433 16443 16504 16515 16552 16567 16613 16646 16656 16664 16713 16747 16765 16824 16828 16837 16880 16928 17068 17074 17587 17588 17621 17637 17723 17734 17735 17777 17835 17839 17855 17872 17906 17979 17994 18137 18150 18271 18280 18327 18363 18364 18422 18457 18461 18472 18533 18537 18567 18594 18657 18701 18732 18793 18880 18882 18888 18918 19006 19042 19068 19072 19091 19154 19242 19299 19331 19352 19357 19467 19495 19501 19576 19614 19669 19681 19726 19816 19854 19872 19879 19885 19896 19918 19958 19965 19977 20079 20165 20284 20342 20363 20365 20380 20414 20463 20514 20524 20608 20638 20648 20747 20753 20799 20811 20905 20958 20968 20978 471 2470 5004 8381 654 2496 5030 8684 839 2537 5058 8719 Trekking van Donderdag 20 December. 3de klasse. 4de lijst. Prijzen van f 100 en daar boven. No. 18062 1000. No. 6521 20827 400. No 16008 200. Prijzen van f 45. 164 2288 4839 8224 9526 12244 14322 16102 18382 9574 12287 14389 16546 18397 9626 12368 14407 16933 18473 9982 12757 14444 16981 19164 842 2714 5059 8953 10151 12865 14501 17458 19213 1011 3339 5466 9028 10693 12995 15408 17649 19544 1585 3901 5703 9235 10803 13119 15453 17704 19716 1615 4322 5944 9299 11409 13432 15462 17719 19773 1706 4348 6290 9309 11536 13462 15723 17943 20469 1888 4784 7528 9420 11722 13512 15823 18068 20908 2147 4793 8030 9505 12025 13662 Bij ruiraen aanvoer en weing kooplust bleef de prijs van Tarwe onveranderd. Puike Zeeuwsche en Vlaamsche Tarwe f 8,40 a f 9,00 nieuwe f 6,50 a f 7,00. Rogge Zeeuwsche en Vlaamsche /4,80 a 5,50. Gerst Zeeuwsche en Vlaamsche winter f 5,00 a 5,40, Overmaasche 4,20 a 4.80, Zeeuwsche en Vlaamsche zomer 4,50 a 5,00. Haver dunne 2,00 a 3,00. Paardeboonen /4,50 a f 6,50. Duiveboonen 6,00 a f 7,50. Witteboonen f 10,00 a f 11,50. Bruineboonen 12,00 a 14,00. Erwten 8,00 a 8.50. Voeder f 7,00 a 7,50. Koolzaad 12,00 a 12,50. I.ijnzaadzaai 10,00 a 12,25. J TE TE gin. i» Dp. Notaris f!. .1 A. IVr/.L.n I IN HET TE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 3