Gemengde berichten. BURGERLUKE STAND. Telegrafische berichten, z/F Een gerechtelijke instructie inzake do onge- regeldheden bij de protestmeeting op Zondag 9 dezer in Maison Stroucken te Amsterdam, is aan- gevangen, en wordt geleid door den rechter—com- missaris bij de arrondissements-rechtbank aldaar, Mr. A. J. Roijaards. Pastoor Brouwers is reeds gehoord. .Volgens schrijven uit lissingen, zal met 24 Januari aanstaande van daar een directe stoom- vaartdienst voor goederen en personen worden ge- opend tusschen Nederland en Zuid-Afrika. (Kaap de Goede Hoop, Natal en Delagoa-baai, in verbinding dus met de Transvaal.) TER NEUZEN, 31 December 1888. In de gisteren gehouden zitting van de Tweede Kamer, werd bij behandeling van de Waterstaats- be<*rooting door den heer W alter de noodzakelijk- beid van een los- en laadplaats te I er A euzen bepleit, met op de belangrijke scheepvaart, de han- delsbeweging en het transito verkeer te wijzen. Hij hoopt, dat de Minister nog in 1889 aan den wensch van Ter Neuzen zal voldoen. De Minister verzekert sympathie te hebben voor Ter Neuzen en zal zien zvat hij doen kan. Men scbijnt de slechte gewoonte niet te kunuen afleggen in een kerkgebouw, bij winterdag goed gesloten stoven mede te brengen, gevuld met houts- kolen of ,/turfjes". Dat hierdoor kolendamp ont- staal, die soms zicbtbaar en altijd schadelijk is voor de aanwezigen in T gebouw zal wel niemand ontkennen. Ook in onze gemeente werden na een godsdienst- oelening menigmaal velen gekweld met oudragelijke hoofdpijn, zoo zelfs dat enkeleu, onmiddellijk na 't eindigen der predicatie, bij tebuiskomst zich te bed moesten begeveu. Tot waarscbuwing diene dat 11. Zondag te Bens- dorp, bij Utrecht, in de kerk verscheidene personen ongesteld werden en dat de predikant door den damp zoodanig bedwelmd werd, dat hij ineen zakte en bewusteloos huiswaarts werd gebracht. Bij de jl. Woensdag door den bouwkundige J. Scheele Dz., alhier gehouden aanbesteding van het bouwen eener schuur met bijbehoorende werken, werd in»eschreven door de alhier wonende heerenj als W. Lensen, voor /1130; M. D. de Patter, voor f 1070 P. Bruggeman, voor 1009 J. W. le Clercq, voor 950 J. Deij, voor 940 en J. Kolijn, voor 936. Be Engelsche bark Rimac, kapt. Boulder, op 24 November 11. alhier met verlies van ankers binnengesleept, is gisteren, na de lading salpeter te Gent te hebben gelost, van deze reede per sleep- boot naar Newport vertrokken. Zaamslag. In de op Dinsdag j.l. gehouden vergadering van den dijkraad der waterkeenng van de °calamiteuze Margaretha-, Kleine Huissens- en Eendragtpolders werd na mededeeling van ingekomen stukkeni lo. in de begrooting dier waterkeenng voor de dienst 1888/89 eenige wijziging gemaakt en daarna vastgestcld tot een bedrag van 19,442,09 wat inkomsten en 35,729,58 wat uitgaren betreft. 2°. besloten om het pensioen, indertijd aan den werkbaas P. Meeuwsen toegekend, uit te betalen tot het geheele bedrag over de loopende drie maanden, dus tot 31 Januari 1889 en wel in dier voege, dat de erfgenamen van den over- ledene dit zullen genieten tot een bedrag, verschenen op den dag van het overlijden en de weduwe alleen het restant. 3° vastgesteld de omschrijvingen en begrootingen van 'de in het dienstjaar 1889/90 uit te voereu onderhoudswerken, zoo gewone als buitengewone. De gewone werken worden geraamd op 3581. Tot °de buitengewone werken behooren hoofd- zakelijk navolgende onderdeelen a. eene versterking van den zeedijk aau den Eendra<*tpolder door verzwaring van dien dijk over eene lengte van 113 M. en wel tusschen de dijkpalen XI en XIII, b. de aanleg van glooiing in boveugenoemd dijkvak van zuilenbasalt, c. de verbetering van eenige strandhootden voor den Margarethapolder en d. het plaatsen van eene rij perkoenpalen op het strandhoofd voor den Margarethapolder, liggende tusschen de dijkpalen X en XII. Dit werk wordt noodzakelijk geacht voor de bevordenng van de opzanding der daar gelegen kolken, die bij gewoon laag water nog eene diepte hebben van pi. m. 5 M. A1 deze buitengewone werken worden gezamenlijk geraamd op een bedrag van f 9337. 4xel. Heerschte onlangs bij enkele landbouwers te Koewacht, onder de paarden de ziekte Influenza" ook genaamd //de griep" thans heeft zich ook in deze gemeente een geval van die ziekte voor- gedaan. Axel, 18 December. Heden had alhier, ten overstaan van den notaris C. J. A. lercken, de openbare veiling plaats van Eene hofstede met aanhoorigheden, benevens tuin, boomgaard, bouw en weiland, te zamen groot 7 H. 73 A. 50 C. 3 H. 94 A. 10 C., bouw— en weiland; 69 A. 40 C. bouwland 2 II. 14 A. 40 C. bouw- cn weiland58 A. 60 C. beplante weide of dijk 2 H. 51 A. 72 C. dijk (armendijk en oude zee dijk-) alles gelegen in deze gemeente en gecombineerd verkocht voor f 490 per 44 A. 56 C. (oud Gentsch gemet,) aan den heer J. A. van Rompu te ler Neuzen; 1 H. 74 A. 90 C. bouw- en weiland, in de gemeente Zuiddorpe, verkocht voor f 420 per 44 A. 56 C. als boven, aau den heer C. L. d'Hert te Zuiddorpeeen woonhuis met erf te Sas van Gent, verkocht voor f 2f)00, aan den heer J. Oole te Sas van Gent; 16 A. 30 G. tuin aldaar, verkocht voor 760, aan mevr. Stevens te Sas van Gent; een hofsteedje met toebehooren te. Koewacht, groot 17 A. 10 C., verkocht voor 450, aan den heer A. Permont te Koewacht; 5 H. 9 A. 10 C. bouwland, in de gemeente Sas van Gent, verkocht voor J 530 per 44 A. 56 C. als boven, aan den heer Th. Permont te Sluiskil. Koewacht, 19 Dec. Een belangrijke aanhouding is hier door de Belgische ambtenaren gedaan. Zekere J. trok met een wagen geladen met acbt varkens de grenzen over, olschoon de invoer van varkens uit Holland in Belgie verbqden is. Spoedig werd hij door de ambtenaren staande gehouden, die paard, wagen en varkens in beslag namen en tegen den smokkelaar proces-verbaal opmaakten. Borssele; 20 Dec. Heden werd alhier aanbe- steed het maken van werken tot oeververdediging door steenbestorting, waarvan de begrooting bedraagt 40762,50. Hiervoor hadden ingeschreven de heeren D. de Bock, te Tuijl, voor 51,000 A. M. Langeveld, te Rotterdam, voor 50,560 J. Tollenaar, te Ter Neuzen, voor 49,300 M. van den Hoek, te Ter Neuzen, voor 48,6o0 J. van Eck, te Hardinxveld, voor 47,900 P. A. van de Velde, te Ter Neuzen, voor 46,240 en C. van der Hooft, te Ter Neuzen, voor 45,427. zeeschildpad, wegende 110 kilo; het schild is 105 bij 85 duim groot; naar gissing is het dier 201) jaar oud. Het is te Scheveningen te bezichtigen. Bijna nooit werden te Nieuwediep zooveel manden kleine schol tegelijk aangevoerd als in de vorige week. Sommige visschers brachten in een reis°60 h 70 manden vol mede, die van./1,25 tot 2,75 per mand opbrachten. Er waren dan ook schuiten, die in die week ruim 200 besomden. De groote aanvoer bestond uit ongeveer 3000 manden op een dag. Van November 1885 tot November 1888 ziju voor Duitsche rekening op Hollandsche werven 75 groote ijzereu Rijnschepen, 15 Rijnstoombooten en 1 salonboot gebouwd. Er zijn nog 16 vaartuigen besteld. Als een bewijs, dat te Utrecht veel valsch geld in oraloop is, kan dienen, dat de hotelhouder B., die bij een krui- denier een muntbiljet liet wisselen, daarbij twee nagemaakte guldens kreeg. een nieuw rendez-vous. Het jonge meisje schijnt geheel aan u gehecht. Kortom, ge wildet uit Caen vertrekken uw koffer was gepakt en plotse- ling worden de bordjes verhangen en gij vertrekt niet. Hoe dit te verklaren Wel, wegens zekere geruchten, die ik vanjuf- frouw De Pairieres vernomen had. Wat kon zij u mededeelen, dat ge met reeds wist Ik wist niet, dat het iemand kon invallen, mij te beschuldigen. Gij moet bekennen, dat de jonge dame u een «root bewijs van genegenheid gaf, toen ze zoover oing, om u een ongegrond gerucht mede te deelen. Zij kwam om mij tot vluchten aan te sporen. Geloofde zij dan, dat ge schuldig waart Zij o neen Zij weet dat beter, maar zij was bevreesd ter wille van mij. Dan kunt ge toch niet loochenen, dat zij een levendig belang in u stelde. (Wordt vervolgd.) 's Gravenhage, 21 Dec. Tweede Kamer. Bij de behandeling der Marine begrooting ondersteunden de heeren Travaglino, Van Wassenaar, Land en Heldt 's Ministers plannen tot verbetering van den onhoudbaren toestand der Marine en het bouwen van schepen door particuliere Industrie, als zijnde in het belang van den arbeidersstaud. De heer Virulv vond in de begrooting het bewijs tot m wil- licring van te hooge eischen. De Minister van Marine verdedigde de uitbreiding van het materieel, verzette zich tegen de instelling van eene commune voor zee- en landmacht en verzekerde, datjde opleidingskosten voor adelborsten niet verder ver- hoogd zullen worden. Het amendement om geen gelden toe te staan voor reparatie van Hetzilveren kruis werd aangenomen met 61 tegen 26 stemmen. Na debat werd het voorstel tot den aanbouw van 2 nieuwe schepen aangenomen met 55 tegen 34 stemmen. ^eTchtszaken. Arromlissements-rechtbaiik te Jlidtlelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 21 Dec. de volgende vonnissen uitgespreken J. M. P., oud 27 j., werkman te Ter Neuzen, is wegens wederspannigheid veroordeeld tot 7 dagen gevangenisstraf. J. W. P. H. d. R., oud 19 j., werkman te Ter Neuzen, is wegens wederspannigheid veroord. tot 5 boete of 5 dagen hecht. P. J. B., oud 48 j arbeider te Hulst, is wegens beleedigingvan. een ambtenaar veroord. tot 8 boete of 8 dagen becht. J. V., oud 24 j., smid te Ter Neuzen, is wegens mishaudeling vrijgesproken. 1°. M. M., oud 16 j., 2". P. d. F., oud 14 j. 3°. E. L. K., oud 16 j., en 4°. M. H. W., oud 14 j., alien te Ter Neuzen, zijn wegens dief- stal veroord. ieder tot 7 dagen gevang. De stem van het geweten Een bejaarde vrouw te 's Gravenhage had zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan diefstal bij een familie waar zij werkte, toen er gevaar ontstond voor ontdekking. In haar angst vlucktte zij en wandelde door Leiden naar Zoeterwoude, alwaar zij op een eenzame plek in het water sprong. Dit was ecbter door een in de verte aankomend per- soon opgemerkt, die haar redde. Spoedig van drooge kleeren voorzien, werd zij door den gemeenteveld- wachter naar het politiebureau te Leiden overge- bracht, waardoor zij den volgenden dag ter beschikking gesteld werd van de Haagsche politic. Maandagavond moest de politie in N. Z. Armsteeg te Amsterdam handelend optreden ten- einde eenige zendelingen van het Middernachts- leger te ontzetten, die het daar te kwaad hadden gekregen niet eenige in die steeg wonende „dames die naar het scheen er geen genoegen mede namen, dat die vreemde eendeu in de bijt kwamen zwemmeu. Te Utrecht is eene vrouw van drie meisjes bevallende kinderen hebben slechts een paar dacen geleefd. Beter deed de vrouw van den landbouwer Zuiderhof te Grootegast, die het leven schonk aan drie welgeschapen jongens, die met de moeder zich in een goeden welstand mogen verheugen. En dat die moeder 't kras doet blijkt als men verneemt dat zij verleden jaar den eersten kerstdag twee jongens ter wereld bracht, zoodat zij binnen het jaar haar echtgenoot vijf zoons rij- ker maakte. Van de eerste tweelingen des vongen iaars is echter voor eenigen tijd een overleden. Maar er is altijd „baas boven baas" en daarmede moge Zuiderhof zich over zijn rijken zegen troos- ten. De Koningin-regentes van Spanje toch kreeg onlangs aanzoek om onderstand van een ,/gelukkig huisvader en de vorstin voldeed, met het oog op de omstandigheden aan het verzoek. hen arme daglooner te Pojessa was in tien maanden tijds vader van zes kinderen geworden. In t begin van Januari had zijn vrouw hem met een drieling vereerd en den 10e° November vond hetzelfde gelukje plaats. De drie eerste kinderen zijn ge- zond en stevig gebleven en daar de laatste drie ook volkomen gezond en levensvatbaar schijnen, wendde de vader zich met de bede tot de Komngin om hem geldelijk tegemoet te komen. Hare majes- teit droeg onmiddellijk aan het dagelijksch bestuur van Pojessa op om voorloopig 't gezin voor haar kosten alle mogelijke ondersteuning te doen ge nieten. hebben te leggen om zich het nieuws te liooren voorlezen. Meer dan 20,000 exemplaren kunnen in een uur gephonografeerd worden. Men zal op deze manier de krant kunnen lezen, zonder dat men zich de moeite geeft van haar te lezen, en met zooveel personen als men tegelijk wil. Het liof van appel te Brussel heeft zich verklaard tegen het toelaten van mej. Popelin tot den eed als advocaat, op grond dat de wet, in overeenstemming met de zeden, niet toestaat dat vrouwen het beroep van advocaten uitoefenen dat haar plaats in de maatschappij haar plichten oplegt, met de uitoefening van dit beroep onveree- nigbaardat de gehuwde vrouw niets kan doen zonder toestemming van haar man en men haar derhalve niet kan laten doen voor anderen, wat haar zelf is verbodeu. De Italiaan Succi, die zich thans te Madrid bevindt, is weer dertig dagen aan het vasten ge- gaan en heeft voor dien tijd zijn verblijf gekozen m een der Madridsche schouwburgen. Hij is, zooals telkens bij dergelijke proef geschied is ge- wogeu, om te zien hoeveel hij, dag aan dag, door zijn vasten aan gewicht verliest. Hij heeft 140 pond gehaald. Ook nu weer heeft hij, voordat hij tot onthouding van spijs overging, uit een •fleschje een drank, van welks vervaardiging hij het geheim bezit, ingenomen. Gedurende de dertig dagen zal hij een weinig gewoon water, met wat mineraal water uit Vichy of Carlsbad, tot zich nemen. Op bevel van den sultan, Sevyid Khalifa, zijn te Zanzibar vier opstandelingen, wegens moord, zonder vcrrm van proces op afschuwelijke wreede wijze terechtgesteld, en wel op de publieke straat. Tot in den avond bleven de vreeselijk vermiiikte lichamen der misdadigers tentoongesteld. De terechtstelling heeft in alle Europeesche krin- gen ergernis gewekt, en dit te meer, daar de vorige sultan,^Basjash-ben-Said, die naarbeschavingstreefde, reeds lang met de treunge strafoefeningen, eertijds in zijn land gebruikelijk, gebroken had. De Engelsche consul heeft tegen de terechtstelling protest aangeteekend. Be te Parijs gevestigde Nederlandsche com- raissie voor de wereldtentoonstelling van 1889 heeft eene circulaire uitgevaardigd, waarin gezegd wordt, dat de Nederlanders te Parijs door hunne talnjke opuomst ter vergadering van 29 November hunne belang- stelling hebben getoond in die tentoonstelling, en tevens het verlangen geuit, dat Nederland op die tentoonstelling eene waardige plaats moge mnemen. Uit de mededeelingen, door den heer Mr. W. van der Vliet, voorzitter der hoofdcommissie te Amsterdam, te dier gelegenheid gedaan, bleek dat gr gegronde hoop bestaat, dat aan dezen wensch zal kunnen worden voldaan, indien de commissie westeund wordt door de particuliere krachten. Verschillende zeer belangrijke bijdragen, zoowel voor de algemeeue tentoonstelling, als voor de afdeelingen scboone kunsten en kolonien, zijn reeds in Nederland en door de commissie te Parijs bij- eencebracht. Zonder eenige subsidie der regeering ontbreekt nog slechts f 15,000 ter bestrijding der kosten voor deze tentoonstellingde begrooting voor tentoonstellingen van gelijken aard bedroeg steeds het cijfer van 200,000. Aanstaanden Zondag" zal te Amsterdam door r.-katholieken weder eene openbare vergadering worden gehouden, om optekomen tegen het gebeurde in de Leo-meeting van Zondag voor acht dagen. De heer Brouwers is uitgenoodigd, die bijeenkomst bijtewonen. Aan Dr. Mezger wordt een aan- denken van Amsterdammers aangeboden. Eenige heeren verzamelen visitiekaartjes van stadgenooten, die - al of niet met p. p. c. voorzien - waar- schiinlijk in een album zullen worden vereemgd. Het Leger des Heils heeft ook in't kanton Oostburg zijn tenten opgeslagen, doch tot nu toe no<* niet veel veld gewonnen. Alleen te Retranclie- mmit worden bijeenkomsten gehouden. In de meeste andere gemeenten weet men nauwelijks dat het zich in deze streek ophoudt. Door een Urker visscher is in de Noordzee gevangen een Bij een familie aan de vest te Dordrecht woonachtig, had een zonderling voorval plaats. Het twaalfjarig zoontje, dat bij het goenacht zeggeu van moeder een pot kreeg om in den kelder te zetten, deed dit, doch bevond zich weldra opge- sloten, de deur was achter hem dicht gevallen. Zonderling genoeg bemerkte men den volgenden morgen eerst dat de knaap niet te bed lag en na lang zoeken werd deze slapende in den kelder aevonden. Hoewel verstijfd van de koude, schijnt de knaap van het harde bed geen nadeelige ge- volgen gehad te hebben. Wij raden alle bezorgde moeders, bun kinderen na te tellen, voordat zij zich ter ruste begeven wellicht ontdekken zij het gemis dan een tiental uren vroeger. In het Sterrebosch te Groningen heeft een catapult-duel plaats gehad. In de laatste korte, mistige en nog geen vacantiedagen aldus schrijit men aan de N. Gr. Gt. gevoelden zich twee kleine Goliaths in hunne eer gekrenkt. Er werd tot een formeel duel besloten, secondanten verzocht en de keus der wapens volgens reclit en wet aan de beleedigde partij overgelaten. Zij koos de catapultde uitslag was, dat de een aan de hand en de in zijne eer geriefde aan den mond met verlies van een paar tanden, werd gekwetst. Men denke zich den afloop, zoo 't oog, de slaap of een ander teer deel ware getroffen. Edison, de beroemde Amerikaanschemitvinder heeft, zegt men, een Talking Newspaper Company tot stand gebracht, welke een „pratende krant; zal uit^even. Reeds vroeger heeft Edison, door middel van de phonograaf, het voereu eener gesproken handelscorrespondentie mogelijk gemaakt. Het ge- sprokene op de eene plaats wordt door de phonograaf op een toebereid vel papier overgebracht, met slechts woordelijk maar met de toonbuigingen, waarin het gezegd werd. Datzelfde vel papier op eene andere plaats in de phonograaf gelegd, doet de opfeteekende klanken weder hoorbaar worden. Up diezelfde manier zal de pratende krant vervaardigd en iederen ocbtend aan de inteekenaars bezorgd worden, die het papier slechts in de phonograaf Yan 1 tot 15 December 1888. G R A A U W- Huwelijks-voltrekkingen. 7 Dec l'etrus 1 ran- ciscus Roelands, oud 20 j., jm. en Apolonia Bisschop, oud 22 j., jd. t Overlijden. 5 Dec. Dorothea van Hove, oud 69 j., echtg. van Pieter van Gimst. 9 Dec. Gillis van Laar, oud 56 j., echtg. van Johanna Francisca Burm. KOEWACHT. Geboorten. 6 Dec. Petrus Dominicus, z. van Maria Louisa van Hove. 9 Dec. Augusta Nathalia, d. van Petrus Franciscus de Vos en van Clementina d'e Canne. 13 Dec. Gustaaf Joseph, z. van Jacobus Franciscus Borgt en van Maria Louisa Boel. - Overlijden. 2 Dec. Emenj Alphons Marie Cortvriendt, oud 8 j., z. van Charles Ludovicus en van Maria Sophia Verwilghen. 15 Dec. Maria van Gremberghe, oud 9 j., d. van Angelus en van Angelina de Winne. WESTDORPE. Geboorten. 1 Dec. Fiorina Maria, d. van Eduardus Lammens en van Rosalia van Goethem. I G E L 0 D E STC K K EA Mijnheer de Redacteur Wat wordt er tegenwoordig toch bluf verkocht Men leest ieder oogenblik van steamers, die, de eene al vlugger dan de andere, in slechts zooveel dagen den overtocht tusschen de oude en nieuwe wereld of omgekeerd hebben afgelegd. Men beweert, dat de stoouibargedienst tusschen Middel- bur^ en Ylissingen het goedkoopste van alle ver- 1 voermiddelen is, omdat men daar le klasse vice- versa reist voor den ongeevenaard lagen prijs van 15 cent. Bluf, bluf en nog eens bluf Die snelle booten, die goedkoope vervoermid- delenwat zijn ze in vergelijking met onze Provincial stoombootdienst Niets, van die alleen kan gezegd worden, dat zij alle veryoer- middelen der „gansch bekende waereld in gg—

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 2