Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 24fi3. Zaterdag 22 December 1888. 28e Jaargang. BEKENDMAMNG. &i Binnenland. (JHAANMARKT ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32|. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven busbouders. ADVESTENTIENi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel rneer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich ahonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Hit bind verMchljnt Dlnsdat- en Vrijdagavouri bl| den uitgever P. j. VAN DE SANDE te Tee Neuzen. Uithoofde van het Kerstfeest zal de Ter Neuzenache courant van Dinsdag avond a. s. op Maaudag avond verschijnen. Advertentien voor dat nummer worden ingewacht tot uiterlijk Maandag middag 3 uur. te TER NEUZEN op Donderdag, 27 December a.S., in plaats van op Woensdag te voren (2e Kerstdag). Ter Neuzen, 18 December. 1888. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester J. DIELEMAN, Secretaris. Eene kleine opheldering. Onlangs had alhier op het stadhuis eene bijeenkomst plaats van de heeren Burgemeesters uit Zeeuwsch-Vlaanderen teneiude te beraadslageu over hetgeen gedaan zou kunnen worden teneinde in ons gewest een proef- station te krijgen. Ilet gevolg was, dat men een verzoekschrift zou opstellen, waarvan een afschrift moest worden verzonden aan al de leden der Eerste en Tweede Kamer. Wanneer dit adres bij al de Burgemeesters aan huis ter teekening moest gezonden worden zou daarmede te veel tijd gemoeid zijn geweestvan daar dat voornamelijk van de marktdagen gebruik werd gemaakt om het stuk te laten teekenen, doch toen de tijd drong, moest het worden verzonden zonder dat sommige Burge meesters, die nocbtans op de bijeenkomst in Ter Neuzen waren geweest, doch die men in den laatsten tijd niet op de marktdagen had gezien, gelegenheid hadden gehad te teekenen. Uit beleefdheid tegen- over de heeren, die derhalve het stuk hadden willen teekenen maar daartoe niet in de gelegenheid waren, werden de namen der onderteekenaars weg- gelaten bij het verzenden der exemplaren, welke voor de pers waren bestemd. De Middelb. Cour. en bet Weekblad plaatsten het stuk zonder aanmerking te maken over het weglaten der namen van de onderteekenaars. Andere bladen ineenden dit te moeten doen. Omtrent de los- en laadplaats te Ter Neuzen lezen wij het volgende in de Memorie van antwoord van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid „Tot het verlengen met 50 M. van de los- en laadplaats te Ter Neuzen is door de betrokken spoorwegmaatschappijen vergunning gevraagd en verkregen. In hoeverre eene verdere verbetering en eventueele vergrooting van de haven noodig is te ac'nten, of, zoo dit noodig blijkt te zijn, dit werk geheel of gedeeltelijk ten laste van den Staat behoort te worden gebracht en waarin die EETJJX.LETON. 23) HOOFDSTUK V. Het verhoor werd weer voortgezet. Toen gij den eersten avond den zieke bezocht, hebt ge daar een jong meisje aangetroffen vroeg de rechter. Landregarde zag getrotfen en bijna verschrikt op doch hij vermande zich en antwoordde bedaard Ja, mijnheer Heeft dit meisje niet plotseling indruk op u gemaakt Zooals zij op ieder ander, dan ik, zou gemaakt liebben. Dit ontkent ge dus niet. Ik heb niets te ontkennen, omdat ik mij daar- bij van geen kwaad bewust gevoel. Echter moet ik er bij voegen, dat ze mij meer getrotfen heeft door hare droefheid, dan door hare schoonheid. Het kan zijnde gevolgen in de aanklacht vermeld, blijveu dezelfde. Den eersten avond reeds toen ge u alleen met den zieke moest bezighouden, hebt ge een onderhoud gehad met de jonge dame en haar uitgevorscht. Jawel, ik heb haar ondervraagd. Moest ik het niet, om te kunnen handelen Waarom hebt ge uwe vragen niet gericht tot verbetering casu quo zou moeten bestaan, zijn vragen die eerst beantwoord kunDen worden, wan neer het daartoe ingesteld onderzoek zal zijn afge- loopen. Dat onderzoek, door den ambtsvoorganger van den tegenwoordigen Minister aan den hoofd- ingenieur in Zeeland opgedragen is vertraagd door de herhaalde verwisseling der titularissen in het laatste jaar. Gaarne wordt toegestemd, dat het verkeer in de haven van Ter Neuzen sterk is toegenomenuit het onderzoek zal echter nog moeten blijken, of die toename is toe te schrijven aan tijdelijke oorzaken, dan wel of die geacht kan worden van blijvenden aard te zijn." In dezelfde Memorie lezen wij het volgende omtrent het vertrek der treinen van het haven- station te Ylissiugen „Alle treinen van het haven-station te doen vertrekken zou, zoolang de coramunicatie tusschen de stad en het haven-station niet is verbeterd, het locaal verkeer der stad Vlissingen zeer bena- deelen, daar de ligging der beide stations zoodanig is, dat of van het eene of van het andere station, en niet met denzelfden trein van beide stations kan worden afgereden. Eene betere regeling van bet verkeer met het voormalig vierde district van Zeeland wordt echter nader overwogen." Ziedaar inderdaad eene vrij zonderlinge rede- neering. De heeren Smit en Yan Uije Pieterse respectievelijk Burgem. en Weth. van Vlissiugen verklaarden openlijk in de vergadering der Staten van Zeeland, dat de gemeente Vlissingen het in hare macht had den concessionaris van de tram VlissingenMiddelburg te noodzaken het haven- station met het stad—station te doen aansluiten en dat men slechts wachtte op de voltooiing van de tram BreskensMaldeghem. Wat zagen wij later gebeuren Dat de stad Vlissingen dezen zomer van haar recht afzag tegen betaling van f 4000. Toen onze leden der Prov. Staten aandrongen op een middel van vervoer tusschen de twee stations, werden zij bestreden door den toenmaligen Burge meester, op grond dat de afstand slechts 12 minuten is en de havenbootjes eene uitstekende communi- catie aanbieden met de stad. Z. M. de Koning bevindt zich sedert verleden Maandag weder minder wel. Uit het feit, dat Dr. Viukhuyzen, die Dinsdag zijn gewone wekelijksche bezoek aan Het Loo bracht, nog dienzelfden dag naar Den Ilaag is teruggekeerdmag worden afgeleid, dat 's Koniugs ongesteldheid niet van- ernstigen aard is. Intusschen boudt Z. M. bijna onafgebroken het bed, omdat het nemen van rust ernstig is aanbevolen. de meesteres des huizes, tot mevr. De Fairieres zelf? Deze dame bleef stom tegenover mij. 't Is mogelijk, dat ze weinig vertrouwen in u stelde, omdat gij haar geheel onbekend waart. Ik was geneesheer. Dat is onvoldoende om vertrouwen in te boeze- men. Maar om 't even. Wat ons hier bezig houdt is de omstandigheid, dat gij u dadelijk tot juffrouw De Fairieres gewend hebt, met het doel om haar vertrouwen te verwerven. Landregarde voelde hoe 't bloed hem naar het hoofd steeg, maar hij bedwong zijne opgewonden- heid en zeide kalmGij vergist u, mijnheer. Den volgenden morgen doet gij aan de meid uit het huis nog meer vragen, ge vraagt naar het vermogen van den heer De Fairieres en, wat nog meer is, ge schijnt wantrouwen op te vatten tegen eenen jongen man, dien ge daags te voren bij jutfrouw De Fairieres gezien hadt en van wien ge reeds wist, dat hij nog haar broeder noch een bloedverwant was. Landregarde scheen door zoo groote nauwkeu- righeid in de bijzonderheden der beschuldiging geheel verpletterd. Hij had niet gedacht, dat de weinige vragen, die hij in 't belang des zieken gedaan had, eenige maanden later tot zijn nadeel zouden uitgelegd worden, ofschoon ze slechts het welzijn van den lijder beoogden. Antwoord, mijnheer! zeide de rechter; waartoe deze vragen aan eene dienstmeid P Tot ons genoegen deed de Minister van J ustitie toezegging van bescherming voor den boer tegen den jager en zijn wild. Ons heerlijk jachtrecht is op den duur niet vol te houden. Het offert te veel degelijke belangen op aan puur pleizier en lekkernij. De maatschap- pij laat zich uitermate wel zonder hazen en fazauten denken daargelaten nog, dat de invoer van wild onze poeliers uitnemend wel voorzieu kan. Al bleek dan ook, dat vrijlating van wildjacht aan elken eigenaar; meer dan een wildsoort ver- dwijnen deed, wat zou er mee verloren zijn En ook al mocht men dit nadeel hooger aan- slaan, dan nog zij gevraagd, of het ook maar van verre opweegt tegen de velerlei schade, die het wild aanricht. Strooperij betreft het karakter, en het is vanouds bekend, hoe de guerilla tusschen de slroopers en koddebeiers tot de wreedste en meest wraakzuchtige bitterheden leidt. Dat nu de Minister daarom heel het heerlijk jachtrecht niet aanstonds wil afschaffen, is tot daaraan toe. Oude boomen vallen niet voor den eersten slag van den bijl. Toch gaat het reeds den beteren weg op, zoo de Minister beseft, dat hier landbouwbelangen ge- krenkt worden, en dat het niet aangaat, een zoo hoog belang aan jachtpret en wildbraad te offeren. Hoog wild moest althans in ons kleine weinig boschrijke land niet anders dan binnen omrasterd terrein mogen loopen en ook gebleken en aanwijs- bare schade aan het veldgewas moest door den bezitter van het heerlijke jachtrecht worden vergoed. Zeer onwaarschijnlijk is het bericht in een der Drentsche bladen, als zou de Koning reeds vernietigd hebben het besluit van den Gemeenteraad van Smilde betreffende de verlaging van onderwijzers- jiiarweddendoor het Meppeler KamerlidMr. Smeenge, onder de aandacht van den Minister van Binnenlandsche Zaken gebracht. Van welingelichte zijde wordt integendeel mede- gedeeld, dat de Minister van Binnenlandsche Zaken eerst jl. Maandag, 17 dezer, van Gedeputeerde Staten de noodige stukken heeft ontvangen. Ilet inwinnen van een advies van den Raad van State is noodig, en misschien ook nog het vragen van nadere ophelderingen aan den betrokken ge meenteraad. Met een en ander zulJen nog wel eenige weken verloopen. Ware de vernietiging van 's Raads handeling uitgesproken, dan zou het Kon. besluit reeds in de Staatscourant moeten zijn opgenomen. Alleen kan de werking van het raadsbesluit zijn geschorst. De firma wed. J. H. C. Kakebeeke Gz. te Goes, heeft besloten zoo spoedig mogelijk tot den herbouw harer fabriek over te gaan. Zij zal intusschen al de leveringscontracten van meel uit- voerenhopendedat hare cliiinteele haar het I it dezelfde reden, om welke ik mij reeds tot jutfrouw De Fairieres gewend had; ik begon in twijfel te komen en wilde helder inzicht in de zaak hebben. Twijfeldet gij omtrent de ziekte? Omtrent de vergiftiging. En om zulken twijfel op te lossen, vraagt ge naar het vermogen van den zieke, naar zijnen stand en naar de betrekking van een vreemden man in de familie Dat is eene zonderlinge bezig- heid voor eenen dokter Bekent ge, dat ge reeds een plan ontworpen hadt, dat ge reeds begont uit te voeren Ik verzoek u, mijnheer De feiten spreken luider, dan al uw ontkennen. Ik kom op 't begin uwer behandeling van De Fairieres terug en zie, hoe ge u in 't huis gewich- tig maakt, hoe ge den huisarts tegenwerkt. Het consult dat ge verlangt, is een krijgslist om zeker van uwe zaak te zijn. Gij hebt het gift in handen; gij kunt de werking er van verhaasten of verzwak- ken en dewijl de artsen de ziekte natuurlijk vinden, hebt gij vrij spel. Zal dan alles tegen mij pleiten riep Landregarde, alles, zelfs de onwetendheid uwer doktoren. Alles doet vermoeden, dat ge met eene band het gift bereidt, en het met de andere schijnbaar tegenwerkt. In elk geval verergert de toestand van den lijderzijne smarten verdubbelen en ge staat er bij, zonder hem te helpen of uit te vroeger genoten vertrouwen zal blijven schenken, waartoe de firma alles in het werk zal stellen. Vanwege assuradeuren is men reeds begonneu met de wegruiming van de puinhoopen. Wat nog eenige waarde heeftwordt opgeborgen in de voormalige garancine-fabriekhet genoegzaam waar- delooze wordt vervoerd naar eene particuliere weide aan de overzijde. De stoommeelfabriek was als volgt verzekerd aan de Beurs te Amsterdam voor f 189,900aan de Beurs te Rotterdam voor 52,000 en in Belgie voor fr. 455,000. G. Ct. Dinsdag jl. is de stoomtram's Hertogenbosch- Helmond ongeveer bij Berlicura ontspoord, waardoor de dienst tusschen 's Bosch—Veghel gestremd is. Reizigers en personeel zijn met den schrik vrijge- komen. IJverig wordt thans gewerkt, om den dienst zoo spoedig mogelijk te hervatten. Door de Maatschappij van Geneeskunst is thans aan de afdeelingen verzocht eene commissie te benoemen tot het opmaken van een rapport, waarin antwoord op een aantal vragen gegeven wordt, onder anderen erdieut wettelijke verplichting tot vaccinatie (b. v. in het le levensjaar) aanbeveling? Is aanstelling van vaste vaccinateurs van Staats- wege aan te raden Bestaan in uwen kring gemoedsbezwaren tegen de koepokinenting Bestaat er in uwen kring veel verzet tegen de inenting der kinderen, en zijn daarvan nadeelige gevolgen waargenomen Zijn in uwen kring nadeelige gevolgen bekend van inenting met gehuraaniseerde stof? Enz. De antwoorden worden voor 15 Maart 1889 ingewacht. Uit Leeuwarden schrijft men Gelijk onlangs door ons werd gemeld, heeft de vermaarde Friesche k°e Pietertje Il. geboren 25 April 1877 te Boscum, fokker de landbouwer F. K. Cuperus, na naar Amerika te zijn gebracht, daar de algemeene aan dacht getrokken. Voor de hoogste jaarlijksche melkopbrengst werd zij op de internationale land- bouwtentoonstelling te Buffalo bekroond en er werd zelfs onder de lezers van de Fair Journal door de redactie van dat blad een prijskamp uitgeschreven voor den besten lofzang en voor verzen op haar. Daarbij bleef het echter niet. Heinde en ver werd haar welgelijkend portret verspreid. Dat portret wordt nu ook geleverd in de nMededeelingen en berichten van de Friesche Maatschappij van landbouw en veeteelt (n°. van 15 Dec), dank zij de toezending van de gegraveerde platen door den Nederl. Consul-Generaal te New-York, den heer J. R. Planten. Pietertje II is thans het eigendom van Mr. Dalles B. IVhippie op Cuba. Allasrauv County N. Y. roepen Hier werkt een moordenaarshand Welke rol speelt ge ondertusschen bij het jopge meisje. Ik zal het u zeggen gij verpleegt zorgvuldig den vader, dien zij aanbidt. Zij roept u toeRed hem en gij schijnt haar te antwoorden, dat dat- gene, wat zij van u verlangt, een wonder is, maar 'Iat ge dit wonder wilt doen uit liefde voor haar. Of ontkent gij, dat ge het hart van dit jonge meisje hebt zoeken te winnen Dat ontken ik bepaald. Gij handelt verkeerdgij zult toch wel begrij- pen, dat niemand kan aannemen, dat dit kind zich vanzelf in uwe armen geworpen heeft. Bij deze woorden wierp de rechter eenen door- dringenden blik op Landregarde, die plotseling opsprong en zijn drift niet langer kon bedwingen. Ik mag niet zeggen, mijnheer, riep hij hevig uit, dat gij uwe macht te buiten gaat, want deze moet wel zeer uitgebreid zijn, maar ik maak er u opmerkzaam op, dat ge mij niet meer alleen jeschuldigt. Gij zijt misik beschuldig u alleen gij zijt voor alles verantwoordelijk. De bewijzen zijn ver- pletterend. Er werden geheime gesprekken tusschen u beiden gevoerd. Het jonge meisje heeft u ge- schrevenhier is de brief waarin zij u tot eene bijeenkomst uitnoodigt. Gij komt werkelijk samem en kiest den eenzaamsten wandelweg, blijft tot tien uur buiten en juffrouw De Fairieres keert zeer opgewonden naar huis terug. Twee dagen later ITER MIJZENSCHE <01 lit VI.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1