Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. m ®npTr«i»©8Tri®. No. 2461. Zaterdag 15 December 1888. 28® Jaargang. Binnenland. Een belangrijk adres. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32^ Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdireeteuren en Bneven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. it it bind verMchlJnt Dinsdag- en Vrljdngavond bljl den nltgever P. J. V A ft PE SA1VPE te Ter Weazen. Door de burgemeesters der gemeenten uit Zeeuwsch- Vlaanderen is aan Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid het volgende adres gezonden Excellentie Van Rijkswege zullen ten behoeve van den landbouw drie proefstations worden opgericht waarvan een in het Zuiden des lands. Zeeuwsch- Vlaanderen, zooals bekend is, leeft uitsluitend van den landbouw en verkeert dieutengevolge in geen benijdenswaardigen toestand. Gevoelen wij bier evenals elders de min gunstige tijdsomstandigheden, wij ondervinden ook nog het bijzondere nadeel dnt wij, door de natuurlijke ligging van ons gewest, met Holland geen zaken kunnen doen, terwijl wij aan de Belgische grens met het douanestelsel hebben rekening te houden, zoodat wij ons lieil moeten zoeken in grootere opbrengst van den grond. Zou het oprichten van een proefstation alhier, uit dat oogpunt reeds hoogst gewenscht zijn andere redenen van gewichtigen aard pleiten er insgelijks voor. Het is van voldoende bekendheid en het is trouwens in de Tweede Kamer algemeen erkend geworden, dat wij wel evenredig hebben bijgedragen in al de werken, welke ten algemeenen nutte in Nederland zijn aangelegd, doch dat wij met in de zelfde mate van die werken kunnen gebruik maken en er de voordeelen van genieten. Bij gebrek aan middelbaar onderwijs alhier te verkrijsreu moeten wij onze kinderen naar Belgie zendeu, hetgeen uit een nationaal oogpunt zeker weinisr aanbeveling verdientdoch ook het onder wijs, "dat daar wordt gegeven, verschaft aan de kinderen onzer laudbouwende bevolking niet de kundigheden, welke zij later zullen noodig hebben. In die leemte kan thans grootendeels worden voorzienimmers bij het meer uitgebreid lager onderwijs, dat thans overal wordt gegeven, zou in de rneeste gevallen daarraede kunnen worden vol- 3taan, wanneer het werd aangevuld met de vak- kennis door een proefstation te verspreiden. Uit een artikel der te Maastricht verscliijnende Wekelijksche Landbouw-Kroniek blijkt, dat men in Limburg met de proefstations niet algemeen is ingenomen hoe men in Noord-Brabant er over denkt is ons onbekend, doch zeker is het, dat die provincie behalve landbouw industrie heeften op zulk eene uitstekende wijze met Holland is verbonden, dat zij niet zoo liulpbehoevend is als ons gewest en de grond aldaar is zoo verschillend van den onzen, dat wij aan een proefstation in Noord-Brabant opgericht, zeer weiuig zouden hebbente meer nog alsT men bedeukt, dat de meesten van ons over Antwerpen naar Roosendaal moeten reizen. F.ETJIL L ETO N 20) HOOPDSTUK III. Nauwelijks was Landregarde in zijn hotel terug, of de vrouw des huizes overhandigde hem een brief, waarop 't zegel der rechtbank stond. „Ik weet 't reeds," zeide hij. „Ik ook," zeide de vrouw met een valsch lachje. Den volgenden morgen at hij naar gewoonte aan de gemeenschappelijke tafel en hij bemerkte, dat men hem met aandacht beschouwde. Klokslag twee uur stond hij op 't bureau van den rechter, en vertrok eerst om vier uur met 't bevel den volgenden dag terug te keeren. In minder dan acht dagen waren Landregarde, Hugonet, de drie artsen van 't consult, mevr. De Fairieres, Gabrielle, de meid en de knecht ver- hoord en't gerechtelijk onderzoek kreeg voortdurenc meer uitgebreidheid. Toch kwarn 't gerecht niet verder met zijne nasporingen. In de verhoorden vond men slechts knappe geneesheeren, trouwe dienaars en eene troostelooze familie. Wien kon men beschuldigen, wien aanklagen? Dr. Landregarde was de eenige, die door zijne twijfelachtige houding eenig vermoeden gaf; maar toch was er geen bewijs tegen hem en hij ver- Ook het gebruik van hulpmesstoffen is bij ons van zeer veel beteekenis. Voor den oogst van het jaar 1888 zijn onder contrdle van Wagemngen de volgende hoeveelheden kunstmest aangeschaft in het voormalig 5e district Door de vereeniging „Welbegrepen Eigenbelang" werd in 1887 ten behoeve van het voormalig 4C district in het openbaar aanbesteed de levering van 171,500 kilogr. kunstmest voor 19,643,77. Wanneer men in aanmerking neemt, dat de levering geschiedt tegen contaute betaling en veel landbouwers derhalve niet in staat zijn deel te nemen aan den aaukoop voor gemeenschappelijke rekening, doch hun toevlucht moeten nemen tot de kooplieden die aan hoogere prijzen maar op crediet leveren en dat de landbouwers die dicht bij de Belgische grens wouen gewoonlijk hunne inkoopen in Belgie doendan behoeft het geen betoog dat bovengemelde cijfers slechts ten deele aanduiden hetgeen alhier wordt aangekocht en betaald. Deskundigen schatten de waarde der kunstmest die voor den oogst van 1888 in Zeeuwsch- Vlaanderen is aangeschaft op 300,000 gulden voor het voormalig 5e district en op 75,000 gulden voor het voormalig 4e district. Het gras— en klaverzaad benevens het veevoeder worden tegenwoordig eveneens ouderzocht en de prijzen meestal geregeld naar de mindere of meerdere kiemkracht van het zaad en de voedende bestand- deelen van het voeder. Bij de lage prijzen van het graan komt het aanleggen van kunstweiden meer en meer in zwang en wordt aan de vetmesting meer aandacht geschonken dan voorheen. Een proefstation zou ook in dat opzicht veel heil kunnen aanbrengen. Ten slotte wijzen wij op de groote vlucht welke de teelt der suikerbieten heeft genomen in de laatste jaren, de wijze echter waarop gecontracteerd wordt zou veranderd moeten worden. De beetwortelen zouden niet moeten worden verkocht per gewicht maar volgens het suikergehalte dat zij bezitten en nu behoeven wij voorzeker niet in den breede aan te toonen, dat voor een degelijk onderzoek zoo wel van het zaad als van de vrucht een proefstation onontbeerlijk is. Wij meenen tevens te mogen aannemen dat, wanneer de kosten van het onderzoek niet te noog werden gesteld, men meer en meer zijn toevlucht tot het proefstation zou nemen, zoodat het na eenige jaren over belangrijke inkomsten zou kunnen be- schikken. dedigde zich met waardigheid. De drie doktoren, die bij 't consult waren geroepen, waren reeds vrij, en dokter Hugonet als algemeen geacht man, werd dan ook van alle verdenking ontheven. Tegen de dochter des overledeuen was ook niets aan te voeren; de heele stad roemde haar karakter en hare deugden. De weduwe werd scherper onder- vraagd, maar de voorname stand ontlastte haar van elk kwaad vermoeden. Verre van zich gekrenkt te gevoelen door de vragen des rechters, recht- vaardigde ze zich geheel door hare hsldereantwoorden en hare waardige houding. De misdaad was geenszins bewezen alle doktoren hadden ontkennend geantwoord; Landregarde alleen hield de vergiftiging staande. „Hoe komt het dan, dat ge het gerecht niet van uwen twijfel in kennis gesteld hebt, zooals de wet voorschrijft?" //Als vreemdeling in deze stad, jong en onervaren, antwoordde hij, moest ik mij-zelf wantrouwen en mij onderwerpen aan de uitspraken van meer er- varen mannen." Hugonet verried eenige verwarring in zijne antwoorden, en toen de geruchten niet bedaarden, besloot de rechtbank van hare onbeperkte macht gebruik te maken en 't graf te ondervragen. Het lijk werd opgedolven. Deze tijding bracht de heele stad in opschudding en alien, die toen in Caen woonden, herinneren zich nog de spanning, die alle gemoederen be- Zeeuwsch-Vlaanderen dat een derde gedeelte der provincie Zeeland uitmaakt, uitsluitend van den landbouw bestaat, zoo wel uit een algemeen als een bijzonder oogpunt in moeilijke omstandigheden verkeert, tot heden weinig van de weldaden van het Staatsbestuur heeft genoten, is naar het ons voorkomt, aangewezen voor de opric'nting van een der drie proefstations, nu gebleken isdat de landbouwer de voorlichting van de wetenschap niet kan missen. Redenen waarom de ondergeteekenden, alien Burgemeesters van gemeenten, gelegen in Zeeuwsch- Vlaanderen, wier belangen hen door Zijne Majesteit zijn toevertrouwd, zich wenden tot Uwe Excellentie met het eerbiedig doch dringend verzoek, dat het Uwe Excellentie moge behagen een der drie op te rfchten proefstations te vestigen in Zeeuwsch- Vlaanderen. 'tWelk doende enz. In de gisteren gehouden zitting der Tweede Kamer achtte de heer Smeenge de raadsbesluiten tot ver- mindering der onderwijzerstractementen strijdig met de school wet en het algemeen belang, tevens schok- kend voor het vertrouwen in de overheid. De Minister vond het algemeen navolgen van dit alleen door een reorganisatie gewettigd voor- beeld strijdig met het alg. belang. Hij denkt die besluiten te vernietigen. De heer Domela Nieuwenhuis vroeg de oprichting van een centraal bureau voor statistiek en stelde daartoe een memoriepost voor. Hij nam het terug op raad van den heer Kerdijk eu den Minister, die de zaak, thans nauwelijks ingebracht, zal overwegen. Het hoofdbestuur van Volksonderwijs, vereeni- giug tot bevordering van het volksonderwijs en het schoolbezoek in Nederland, heeft zich per adres tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal gewend in zake het ontslag dat, op voorstel van B. en W., aan de onderwijzers op de openbare scholen in de gemeenten Montfoort en Smilde is gegeven ,/met het kennelijk doel, om langs een omweg te komen tot verlaging der jaarwedden, voor de in functie zijnde onderwijzers vastgesteld. De hoogere autoriteiten toch hadden steeds ge- weigerd hunne goedkeuring te verleenen aan raads besluiten, strekkende tot verlaging dier jaarwedden. Genoemd'e gemeenteraden sloegen deze weg in, ten einde, na verlaging der tractementen, deontslagen onderwijzers opnieuw te kunnen benoemen. Adr. verzoekt de Tweede Kamer, haren invloed te willen gebruiken om bij de Hooge Regeering er op aantedringen, handelingen als bovengenoemde voor 't vervolg onmogelijk worden gemaakt. heerschte. Men wedij verde om licht in de zaak te krijgen. De voornaamste geleerden uit de omgeving en zelfs beroemde geneesheeren uit Parijs waren van de zaak ingelicht. Eeuparig luidde hun oordeel, dat de heer De Fairieres door vergiftiging gestorven was. Doch welk gift was het? Deze vraag bleef tot nog toe onbeantwoord. Een der geleerden ontdekte verschijnselen, die eene vergiftiging door kwikzilver deden vermoeden, en dit vermoeden werd weldra zekerheid. Toch waren de artsen niet bevredigd. Landregarde ver schrikte hevig toen hij het lijk zag. „Hebt gij vermoedens gehad vroeg men hem. //Zeker, waarom zou ik auders een consult ver- langd hebben." z/En welk vergift hebt ge ontdekt //Arsenicum," antwoordde hij. Men onderzocht het lijk en vond zijne bewering bevestigd. Zelfs de aarde uit het graf gaf hetzelfde resultaat. Aan vergiftiging viel dus niet meer te twijfelen. 's Anderendaags heerschte in de stad eene groote opgewondenheid. Men sprak slechts van de misdaad en ofschoon men geen verstand had van het genees- kundig onderzoek, wist toch iedereen dat de heer De Fairieres door middel van arsenicum en kwik zilver vergiftigd was. z/Twee vergiften, riep men vol afschuw, de gift menger is niet traag te werk gegaanMaar wie is de dader? Wel, luidde het antwoord, wie anders Bij beschikking van den Minister van Water staat, Handel en Nijverheid is, met ingang van 1 Januari 1889, eervol ontheven de rijksopziener op de spoorwegdiensten M. Buyze, te Middel burg, van het dagelijksch toezicht op den dienst der spoorwegen Breda-Rozendaal-VlissiugenEsschen-Rozendaal- Zwaluwe en Ter Neuzen-grenzen in de richtingen van Gent en Mechelen; en is, met wijziging van het bestaande toezicht, mede met ingang van 1 Januari 1889, opgedragen aan de rijksopzieners op de spoorwegdiensten M. Buyze, te Groningen, het dagelijksch toezicht op den dienst der spoorwegen Harlingen-Nieuwe Schaus-grens en Delfzijl-Gro- ningen-Meppelen J. S. A. Noordendorp, te Breda, het dagelijksch toezicht op den dienst der spoorwegen Vlissingen-Breda-Bokstel en Ter Neuzen-Belgische grenzen in de richtingen van Mechelen en Gent. Gaarne vestigen wij de aandacht onzer lezers op den dezer dagen verschenen vierden jaargang van Roelant's Almanak voor 1889. Het is stellig de kleinste, en naar den inhoud gerekend, de goedkoop- ste almanak die in ons land bestaat. Het boekje telt 160 bladzijden druks en bevat, behalve alles wat in een gewonen almanak thuis behoort, de tarieven der spoorwegen in Nederland alle gewenschte opgaven omtrent het zegel, de posterijen, de telegrafie, de vorsten van Europa, de Nederlandsche Ridder- orden, de Gezanten in en buiten Nederland, de Ministerieele Departementen, de beide Kamers der Staten-Generaal, de Raad van State, de Rekenkamer, het Bestuur der provincien, de Rechterlijke macht, het hooger- en middelbaar-onderwijs, de Kamers van Koophandel, enz. enz., kortom alles wat men, bij dagelijks voorkomende gevallen, noodig heeft te weten. De prijs van dezen almanak is slechts tien cents. Zoodra de nieuwsbladen het bericht ver- meldden, dat Dr. Mezger zich niet in Wiesbaden zou vestigen, omdat de pogingen tot het oprichten van een Sanatorium aldaar zouden zijn mislukt, heeft de heer G. van den Heuvel Az., directeur van de Stichtsche Hotelmaatschappij te Utrecht, pogingen aangewend, om den heer Mezger te be- wegen zich aldaar te vestigen en hem daartoe ook uit naam van andere stadgenooten, niet onbelangrijke aanbiedingen gedaan. Deze pogingen zijn echter niet mogen gelukken. De heer Van de'n Heuvel ontving, uit naam van Dr. Mezger, een brief van Dr. Griot La Cave, waarin deze hem mededeelt, dat de loopende ge ruchten onwaar zijn en het vast is bepaald, dat Dr. Mezger zich te Wiesbaden gaat vestigen, zoodat hij elke andere aanbieding moet afslaan. De openbaarheid gegeven aan de vele bijko- mende omstandigheden, die licht kunnen verspreiden over de mislukte aanslagen te Amsterdam op den Burgemeester, de heeren Jolles en Stork en hun gezinnen, werkt nuttig. dan Landregarde, de onbekende uit Parijs gekomen arts." Zij, die beweren, dat de stem des volks de stem Gods is, hebben waarschijnlijk nooit gedacht, hoe licht 't volk zich een blind oordeel vormt door valsche geruchten. Iloevele ongelukkigen, waaruit het bezadigd volksoordeel heldeu schiep, zijn geen slachtoffers geworden van de plotselinge opwellingen der menigte? Hoevelen hebben niet hun geluk, hunne levenlust door zulke lastertaal en valsche vermoedens er bij ingeschoten Hetzelfde lot dreigde Landregarde. De vijandelijke strooming was daar, de stemme des volks deed haar invloed gevoelen op 't gerecht, en dit besloot handelend op te treden. Landregarde werd voorloopig in hechtenis ge nomen en voor den rechter van instructie gebracht, niet meer als getuige, maar als beschuldigde. Er waren wel geene verpletterende bewijzen, maar de misdaad was er, dus moest er een misdadiger zijn. Men moest dus hem 't eerst vatten, die de publieke opiuie het meest doodverfde. Men schreef naar Parijs. De beide gerechtshoven voerden een lange, in- gewikkelde briefwisseling. Het onderzoek werd ijverig voortgezet, en 't verleden van den jongen man nauwkeurig nagevorscht. Dagelijks nam 't aantal akten toe. Zijn duister verleden werd in zijn geheel met alle daarin voorkomende bijzondere gevallen ontrold, en de jonge dokter, die voor eenige maanden naar Caen gekomen was, kreeg de treurige vermaardheid van een misdadiger. Reeds TER NEIIZENSCHE COIIRANT door de landbouwvereeniging te Zaamslag 791,700 kilogr. p Graauw 278,500 p H p p Hoek 140,800 n Hontenisse 242,250 p p Westdorpe 517,000 p p Axel pl.m. 500,000 te samen 2,470,250 kilogr. eene waarde vertegenwoordigende van f 176,610.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1