Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. No. 2452. YVoensdag 14 November 1888. 28e Jaargang. Binnenland. DE; eI.FTE.IJ6S:T;E; ABONNEMENT: Per dne maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgic 1,40. Voor Amerika 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Mit bliid vcrMcliijnt Din*,!.,,- en Vrijd.iffavond bij den attgever P. J. V A M P E 8 A W P E te Ter Mcazen. JPolltieli Overzicht- Het groote nieuws uit de Nieuwe Wereld is, dat tot president van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika is verkozen, met eeue meerderheid van 39 sleinmen, generaal Harrison. Dus komt de republikeinsche partij weder aan het roer. Het incident met lord Sackville heeft er veel toe gedaan om Cleveland de neerlaag te bezorgen. Harrison woont te Indianapolis en is als burger zeer gezien, liij is een goed echtgenoot en vader, een strikt aanhanger van de drankafschaffing, een steunpilaar van de Presbyteriaansche kerk, waarin hij het tot diaken gebracht heeft, zelfs speelt hij voor leeraar in de Zoudagsscholen. Hij is geboren in Ohio op de hoeve zijns grootvaders, den in 1840 tot presi dent der V. S. verkozen generaal William Harrison, die weinige weken na de aanvaarding zijner hooge betrekking overleed. In 1854 verhuisde de tegen- woordige president naar Indianapolisin 1861 organiseerde hij het 70e Iudiana-regiment en na het eindigen van den oorlog keerde hij met den titel van brigade-geueraal terug. In 1876 was hij kaudidaat-gouverueur voor Indianadoch moest ruim baau rnaken voor zijn tegenstandersvier jaren later echter werd hij verkozen tot lid van den Senaat en ijverde steeds tegen de beperking der emigralie van Chineezen. In 1887 werd hij niet weder verkozen als lid. Zijne politieke tegen standers verwijten hem, dat hij als aristocraat op- treedt, vijaudig gestemd is tegen de organisatie van den arbeid, en de spoorwegmaatschappijeu in be- scherming neemt tegenover de werkstakers, die plundering en vernieling op hun program hebben staan. Bij een der intiemste vrienden van wijlen Keizer Eriedrich, den voormaligen Badenschen minister Von Roggenbach, heeft eene huiszoeking plaats gehad, waarbij brieven in beslag zijn genomen. Kort voor het verschijneu van het zoogenaamde //dagboek" moet proffessor Gelfken zich te Neuwied bij Von Roggenbach hebben opgehouden. Ook is eene aauklacht ingediend tegen de redacteuren der Tagliche Rundschau, wegens een satiriek stuk, waarin op smalenden toon werd te kennen gegeveu dat de regeerende vorst van Reuss-Greitz, Heinrich XXII, geen duimbreed gronds zoude afstaan voor de oprichting van een gedenkteekeu voor Keizer Wilhelm I. De beschuldigden ontkennen het bestaan eener beleediging en verklaren het voor waar uit de Koln. overgenomen te hebben. Merkwaardig zijn de verklaringen van den advocaat, die beweert, dat des vorsten gezindheid precies met het gemelue overeeukorat. Op de gebouwen van den vorst is nooit gevlagd op den geboortedag des Keizers, op den Sedans-dag; op dien dag gaat hij gewoonlijk op reis en hij verbiedt de beambten aan de feestviering deel te nemenaan de geestelijken is verboden den Keizer van Duitschland in het openbare gebed te FBUILLETON in //Nu, ik heb immers nog niets beweerd." //Dat is goed ook." „Maur tocb zal mijn twijfel alleen wijken voor een tastbaar bewijs.'' Och, wat is toch de jeugd Hugonet, die nog altijd opgewonden was, trad dicht bij Landregarde en riep: „Ziet gij dit bewijs niet in de deugd van alle personen die u hier omringeu? Weet ge dan niet, dat deze familie de meest geachte en edelste van Calvados isPRamp- zaligeEen woord, dat gij in uwe onbekendheid met de toestanden zoudt kunnen sprekeu, is in staat om eene heele stad, eene gansche provineie in opschudding te brengen! Bedenk eens, een raadsheer, een deugdzame vrouw, een engel van een meisje, trouwe bedienden, een huis, waarin de bisschop verkeert! Dwaas zijt ge, dwaas tot in den hoogsten graad,/Maar ik heb uwe belofte geen woordDe zaak is afgemaakt; ge zult zwijgen Hugonet liep weg, de zweetdroppels pareldeu op zijn voorhoofd en hij riep voortdurend: De jeugd, wat is toch de jeugd I Waar moet dat heen?" vermeldenop den dag der begrafenis van Keizer Wilhelm I hebben de klokken maar een uur mogen luiden uit het vaandel eener militaire vereenigiug moest het woord Keizer"1 worden weggenomenaan eene andere vereeniging is goedkeuring der statuten geweigerd, omdat naast beoefeuiug van trouw aan vorst en vaderland, ook trouw aan den Keizer en het rijk werd genoemd; aan een van de onderteekenaars dezer statuten, den belasting-opzichterwerd zijne betrekking ontnomende inweiding van het Greitzer-oorlogs- gedenkteeken mocht door geen geestelijke van het land geschieden, terwijl de van buiten gekomen geestelijke niet in zijn gewaad mocht verschijneu de vorst is niet tegenwoordig geweest bij de begratenis van Keizer Wilhelm I; alleen de vorst van Greitz was niet tegenwoordig bij de opening van den Rijksdag door Keizer Wilhelm II, terwijl hij ook niet door een afgezant vervangen wasbij de onthulling van het gedenkteeken voor Keizer Wilhelm I waren beide slotgebouwen zonder ver- siering en uit dat alles leidt de advocaat af, dat Heinrich de XXII wel degelijk „reichsfeindlich" is. En wie zal het tegenspreken Uit Parijs wordt bericht, dat de chef van den veiligheidsdieust in den nacht van 8 Nov. een twiutigtal personnen in hechtenis heeft genomen, naar aauleiding van eene ontploffing, die plaats heeft gehad in een bureau de placement" (ver- huurkantoor voor dienstboden, enz.) Door den prefect van politie zijn bevelen gegeven tot arres- tatie van alle personen, die bij de laatste verga* deriug hebben aangespoord tot roof en plundering. In het Engelsche Hoogerhuis verklaarde Lord Salisbury, dat Duitschland, uaar aauleiding van de jougste gebeurtenissen in Oost-Afrika, doeltreffende maatregelen genomen heeft om den invoer en het verkoopen van wapenen aldaar te beletteu. Euge- land heeft zich bij die maatregelen aangesloten, en ook Frankrijk wil de blokkade van de Oost-Afri- kaansche kust erkennen. Dit geeft aan Engeland het recht om schepeu onder alle vlaggen te door- zoeken. Eraukrijk zal een oorlogsscliip zenden, om met Engeland en Duitschland tot het boven- geuoeinde doel saain te werken. Binnen kort zal tot de regeering het verzoek worden gericht de mogendheden uit te noodigen tot een conference te Louden, teneinde maatregelen te beramen tot onderdrukking van den slavenhandel in Afrika. Verseheidene technische ambtenaren van het personeel, vroeger voor den aanleg der staatsspoor- wegen gebezigd, zijn in den laatsten tijd bij de verschillende in uitvoering zijude waterstaatswerken of op de ingenieursbureau's ingedeeld, terwijl de administratieve ambtenaren van het hoofdbureau IIOOEDSTUK IV. Het door Landregarde gevorderde en door Hu gonet gehaatte consult had plaats gehad en tot geen resultaat gevoerd. Het had noch verbetering in den toestand des zieken gebracht, noch 't raad- selachtige der zaak opgelost. Hadde Landregarde de wereld beter gekend, dan zou hij van deze vergadering niets verwacht hebben. Maar hij wist niet, dat, waar de wetenschap spreekt, de onvoor- zichtigheid vaak het zwijgen oplegt. Men houdt een paar landloopers of bedelaars aan en vonuist hen zoo spoedig mogelijk, maar met groote misdadigers is 't iets anders. Een ieder wacht zich dan, 't teeken tot alarm te geveu. De gemoedsrust en achting van eenigeu staan dan op het spelZoo lang men zelf niet aangesproken wordt, zwijgt men; de misdaad geschiedt en blijft ongestraft. //Kleine dieven worden gehangen en de groote laat men loopen," zegt het spreekwoord. Dat bewees ook het consult. Zoodra eene vraag gedaan werd, welke gelegenheid gaf om de zaak op te helderen, begon men er om heen te praten. Landregarde had beloofd geene pressie op zijne collega's uit te oefenen. Na een vlug, haast oppervlakkig onderzoek des zieken, had men zich naar een atgelegen vertrek begeven, en 't consult begon. Dr. Hugonet had als voorzitter het woord, maar gaf zijne meening niet te kennen. te 's Hage successievelijk, naar gelang van de be- hoefte of bij openvallende plaatsen, bij de verschil lende afdeelingen van het departement worden gedetacheerd of overgeplaatst. Aldus voortgaande met de bruikbare elementen te behouden, zal het spoorweg-personeel spoedig tot een klein getal zijn ingekrompen, dat op de nog in uitvoering zijnde lijnen kan gebezigd worden, terwijl het voor de schatkist geen al te zware offers zal eischen om de oude, in den dienst vergrijsde ambtenaren, tot hun dood, onder een of anderen vorm een redelijk pensioen te verzekeren. Door het provinciaal terkbestuur van Zeeland werden in zijne vergadering van 5 November 11. 8 van de 10 kerkeraadsleden der hervormde gemeente te Tholeu, zijnde vier ouderlingen en vier diakenen, wegens verstoring van orde en rust en vergrijp in de uitoefening hunner kerkelijke betrekkingen, van hunne kerkelijke bediening ontzet, alsmede van de bevoegdheid tot het uitoefenen van kerkelijke rechten en het aanvaarden van kerkelijke bedieningen en van hun lidmaatschap der Ned. Herv. kerk vervallen verklaard. Werd onlangs de premie, aan Indische ambtenaren bij hun aanstelling uitgereikt van f 2500 op f 1000 teruggebracht, thans verneemt men dat het plan bestaat een volgend jaar ook die f 1000 terug te houden, waardoor dus de geheele premie zou vervallen. Het bestuur der Ned. Gist- en Spiritusfabriek te Delft schreef in Mei jl. eene prijsvraag uit betreffende de bevordering van Zondagsrust en de beperking van overmatigen arbeidsduur. Aan de beautwoordiug daarvan konden alleen deelnemen leden en eereleden van het personeel, terwijl voor het beste en afdoende autwoord werd uitgeloofd eene zilvere eere-medaille en f 100. De Eabrieksbode meldt thans dat geen der in- gekomen antwoorden kan geacht worden eene op- lossing te zijn van het gestelde vraagstuk. Een der antwoorden echter getuigde van zoo ernstige studie van het onderwerp, de voorgestelde regeling ofschoon vele practische bezwaren opleverende en door het personeel niet wenschelijk geacht is in menig opzichl zoo weldoordacht, dat het bestuur besloot aan den inzender als biijk van waardeering van zijnen arbeid toe te kennen een zilveren eere-medaille. Bij opening vau het naambriefje is de inzender gebleken te zijn de heer O. Kamerlingh Onnes, secretaris van het bestuur. De Maatschappij van Geneeskunde heeft zich bij adres tot den Minister van Binnenlandsche Zaken gewend, met verzoek maatregelen te nemen tegen het uitoefenen der orthopaedie en massage door niet-geueeskundigen, zonder aanwijzing en voortdurend toezicht van geneeskundigen. „Waarde collega's" zeide hij, „in zulk een ernstig geval, als zich hier voordoet, handel ik niet op mijn eigen houtje, maar ik roep uwen raad en ondervinding ter hulpe." Zulke bescheidenheid verwonderde de drie ge- neesheeren en ze verklaarden eenparig, dat de behandeling des zieken voortreffelijk was, en dat de zieke moest vertrouwen op de zorg van Dr. Hugonet. Wat Landregarde betreft, hij had de vergadering, pijnlijk aangedaan, verlaten. Hij was niet alleen getroffen door de ontwetendheid van deze mannen, die het leven van hun medemensch in handen hadden, maar nog meer door hun laag en bedorven karakter. //Caen kon wel artsen aanwijzen, die Landregarde zouden ondersteund hebben en rid- derlijk voor hunne meening zouden uitgekomeu zijn, maar Hugonet wachtte zich wel, deze te roepen. Hij wilde zijn naam geen schade berok- kenen. Landregarde was naar de zieke terugge- keerd, Hij dacht slechts aan dezen en vroeg zich af, welke middelen aan te wenden, om hem van eenen wissen dood te redden. Soms scheen de zieke te beteren. Hugonet gaf dan lucht aan zijne vreugde en de heele familie scheen weer gerustgesteld. Maar mevr. De Fai- rieres scheen dit gevoel niet te deelen. Landregarde vertrouwde niet op deze teekenen van genezing, want dikwijls genoeg was hij getuige geweest van de crisis, die er op volgde. Tevens heeft zij verzocht bij de volkstelling in 1889 het aantal Slinden, doofstommen, idioteu en krankzinnigen te laten tellen. Nog vraagt zij, het toezicht op het slachtvee te verscherpen en, om hondsdolheid te voorkomen, de honden voortdurend te muilkorven. Aan den Minister van Financien werd verzocht de geneeskundigen te ontheffen van het betalen van patent. In een op Vrijdag te Schiedam gehouden vergadering der R. K. centrale kiesvereenigiug Recht voor Allen en van de kiesvereeniging Nederland en Oranje aldaar, is tot candidaat voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten- Generaal gesteld Mr. A. P. R. C. baron vau der Borch van Verwolde. Alle pogingen, om iets van de sloep of be- manning, behoorendc bij den Vlissingschen loods- schoener no. 6, terug te vinden, zijn vruchteloos gebleven, en hebben hoogst vermoedelijk de vier daarin aanwezigen hun graf in de golven gevonden. Voor rekening van den heer Jos. de Vries is naar Amsterdam vertrokken, de heer Carl. Koch uit Tegelen, specialiteit in het vervaardigen van fijn en grof aardewerk, om van daar met een ge- zelschap van 20 personen, bestaaude uit landbouwers, timmerlieden en boomkweekers de reis naar den Transvaal te aanvaarden. Yoor eenige dagen overleed de heer Van der Ende, die te Arnhem tijdelijk vertoefde. Men voud een testament bij hem, waarin hij, met her- roeping van alle vroegere uiterste willen, zijn geheele vermogen vermaakte aan het Nederlandsch Bij belgenootschap. Daar men niet zoo geheel zonder reden - onzeker was of er misschien niet na dit testament, dat reeds vele jaren geleden te Voorburg was ge- maakt, een later bestond, waarbij ook dit berroepen werd, werd aan de zaak geen openbaarheid gegeven. Thans schijut echter de vrees voor dat vermoeden te zijn opgeheven, althans de Standaard deelt het als een feit mede, dat de heer Van der Ende zijne gansche nalatenschap aan genoemd genoot- schap heeft vermaakt en zegt, dat zij geschat wordt op f 100,000. Vrijdag hebben al de gewezen arbeiders der firma G. Jannink Zn te Enschede hun loon bij den burgemeester opgehaald. Een drietal leden der comraissie van die arbeiders heeft bij een bezoek ten kantore der firma de mededeeling verkregen, dat zij zich tot de commissie uit de fabrikanten moesten wenden, daar zij bij hem waren ontslagen. Reeds hebben zich wevers van elders om werk aangemeld, terwijl enkele der ontslagen wevers hebben verzocht om het werk te mogen hervatten. Op zekeren morgen, toen hij weder den zieke opmerkzaam onderzocht had, deden zich zulke vreemde verschijnselen voor, dat hij bijna aan zijne kennis begon te twijfelen. Al zijne vooruitzichten schenen in duigen gevallen te zijn. Had Hugonet gelijk Dat was onmogelijk. En toch strookte de ziekte met zijne vroegere vermoedens. Nieuwe symptomen deden zich voor, welke, niettegenstaande eenige gelijkheid met de vroegere, toch tot iets anders deden besluiten. Hij moest andere geneesmiddelen voorsehrijven, uit vrees den zieke te dooden. Had de hoogmoed hem zoo kunnen verblinden, dat hij dingen gezien had, die niet bestonden P Had een inwendige geest hem aangespoord tot verzet tegenover andere collega's Zijn geweten antwoordde neen, maar daadzaken spraken luide en brachten hem in verwarriug. //Kent, gij de kwaal waaraan gij lijdt?" vroeg hij op zekeren keer aan den zieke. z/Ach, wat zou ik antwoordde De Fairieres, z/daar gij, die in den beginne zoo zeker scheent, nu begint te twijfelen." z/Dat is waar," antwoordde hij oprecht. #Gij ziet, ik moet gelaten zijn en troost iu den dood zoeken." //Zou ik een anderen arts uit Parijs ontbieden rWaartoe dat nog? Hij zou mijn lijden nog verlengenvreeselijk lijden. Neen, daar ik sterven moet, is het beter, dat ik spoedig sterf. TEK SEl mS( HE COIRWT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1