Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Paarden- en Veemarkt No. 2451. Zaterdag 10 November 1888. 28® Jaargang. BEKENDMAKING. DE CI.FTM.E»6&TiB Binnenland. FEUILLETON 6,10 7,30 7,48 8,10 8,30 8,40 8,50 5.20 5.29 5,32 5,36 5,45 5,50 6,05 6,55 8.21 8.30 9,04 9,20 i 9,35 i 9,43 i 9,48 i 9,52 10,00 TER NEIZENSCHE COURANT. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32*. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. lilt bind ver«chijnt UliiMdas- en Vrijdagavond bij den nltgever P. J. VAN D E 8 A N D E te Ter Nenzen. BURGEME ESTER en WETHOUDERS van Ter Neuzen maken bekend, dat in die gemeente zal worden gehouden op Woensdag, 14 Novem ber 1888. Ter Neuzen, 1 November 1888. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester, J. DIELEMAN, Secretaris. folitieli Overzicht* De Duitsche Keizer heeft door het officieele orgaan zijner regeering doen verklaren, dat bij, bij zijn verwijten, tot de leden vau den Berlijnschen gemeenteraad gericht over de houding der Berlijn- sche bladen, meer bepaald het oog had op de organen der ultramontanen en der vrijzinnigen en vooral op deze laatsten. Bij de nauwe betrekkin- gen, die tusschen de vertegenwoordigers der hoofd- stad en de vrijziunige bladen bestaan, hoopt bij dat de raadsledeu zullen medewerken om aan het kwaad, waarop hij wees, een einde te maken. Van bedoelde bladen zijn de Freisinnige Ztg., de Vos- sische Ztg. en het Berl. Tgbl. de vooruaamste. Laatstgeuoemd blad wijst er op dat het den Keizer bepaald onmogelijk geweest is om in de laatste maanden geregeld van den inhoud dezer bladen kennis te nemen, en moel dus aannemen, dat hij door anderen verkeerd ingelicht is. Tot bewijs wordt alles nog eens herhaald wat er door de „Kanseliersbladen" Nordd. Allg. Ztg en Koln. Ztg. al zoo over het hof en vooral over's Keizers vader geschreven is, en daaruit afgeleid dat het kwaad niet bij de vrijzinnige pers schuilt. Het blad zal trouwens voortgaan zich ook in het vervolg te bescliouwen als het orgaan van //Zijner Majesteits meest getrouwe oppositie." De verkiezingen voor den Pruisischen Landdag zullen weer uitvallen in den geest van Von Bis marck, dank zij het kiesstelsel. De groote man zelf wil, zegt men, nog dit jaar de prikken bij 't breien leggen; 't zal dan zeker in naam zijn, dat iemand zijn plaats vervult. Intusscheu moet men de handelwijze goedkeuren, Bismarck II bij- voorbeeld kan regeeren onder toezicht van Bismarck I. Door het vervangeu der oude gedieudeu kreeg men zoo'n tijdperk van zachten overgangde voog- deu staan naast hunne pupillen nu plaat.sver- vangers om hen op de beenen t.e houden, zoo noodig, aan den leiband te steunen. Terwijl gewoonlijk 5 November in Engeland wordt gevierd als de //Guy Fawkes-dag" en men 10) fVerklaart gij het dan ook?" ging Landregarde verder. //Vernauwing en ontsteking van den hals, alsmede aanvallen van verstikking z/Waarom niet, mijnheer? waarom niet?..." ik verwouder mij ik verklaar Kunnen de aangehaalde verschijnselen ook niet door een in- wendige breuk veroorzaakt zijn? z/Dat is onmogelijk," hernam Landregarde op vasten toon, //als iemand, die zeker is van zijne zaak." Hugonet werd purperrood. ,/Ik beweer hier eene maagontsteking voor te hebben, en ik denk den zieke daarnaar te behandelen. z/Dat staat u vrij, dokter," zeide Landregarde, zonder zijne bedaardheid te verliezen maar veroor- loof mij van eene andere meening te zijn. Mfct alle achting voor uw geleerdheid moet ik toch uwe bewering verwerpenwant hoe zult ge de krampachtige trekkingen des zieken verklaren?" Dr. Hugonet begreep niet, hoe het iemand durfde wagen, hem tegen te spreken; hem, den beroemd- sten arts in geheel Caen en omstreken, die alleen gewend was bewonderd te worden door alien, met wie hij omging. En daarbij was het nog een Jong, onervaren man, die aan zijne bekwaamheid twijfel er alom den strooman verbrandt, die den held van het op dien datum ontdekte buskruit-complot moet voorstellen, herdacht men er ditmaal een feit dat op denzelfden datum, doch 83 jaar later voorviel de landing van Prins Willem III met een leger van 15000 man in de baai van Torbay op Enge- lands zuidkust op 5 Nov. 1688. Te Brixham werd bij deze gelegenheid de eerste steen gelegd voor een standbeeld voor den Koning—stadhouder op de kade voor de woning, waar de Prins ver- moedelijk de eerste weken doorbracht. Die steen werd gelegd door den Nederlandschen gezant graaf Van Bylandt, die de gast was van lord Churston, in tegenwoordigheid van een groot aantal belang- stellenden. Op het daarna gehouden feestmaal hield de Nederlandsche gezant een rede, waarin hij vooral deed uitkomen dat de plechtigheid van dezen dag zou strekken om de reeds bestaande gevoelens van vriendschap en welwillendheid tusschen Groot-Britan- nie en Nederland te versterken. De optochten en volksfeesten, die verder den dag opluisterden, werden helaas alles behalve door goed weder begunstigd. De Keizerin van Oostenrijk is van plan om een reis te gaan maken naar West—Indie en de Vereeuigde Staten. De hooge dame, die op dit oogenblik te Corfu vertoeft, lijdt hevige rhumatische pijnen, die haar zenuwgestel aautasten. Zij is steeds vergezeld door twee dames, die vau Dr. Mezger geleerd hebben hoe zij haar behandelen moeten, doch die haar op den duur slechts weinig verlichting van pijn schijuen te kunnen aanbrengen. Koning Milan van Servie blijkt met zijn voorstel tot grondwetsherziening een uiterst gelukkigen greep te hebben gedaau. De ingenomenheid der bevolking met den maatregel is buitengewoon. groot, en over de echtscheidings-kwestie wordt niet meer gesproken. Woensdagavoud hadden zich de aau- zienlijksten der burgerij van Belgrado vereenigd, om den Koning eene serenade met fakkellieht te brengen. Eene onafzienbare volksmenigte voigde den stoet naar het paleisde Koning moest op het balkon verschijnen en werd luide toegejuicht. Van weerszijden werden warme en hartelijke woorden gesprokennarnens de bevolking dankte de heer Paulovitch den Koning voor het genomen besluit, en Milan antwoordde, dat hij, hoewel hij in zijn eigen leven ongelukkig was, wilde trachten zijn volk gelukkig te maken. Hij besloot zijne korte rede met eene vermauing tot eensgezindheid bij het groote werk der herziening. Latere berichten melden intusschen dat voor Milan een leelijk ding is opgedoken. 't Is al weder de kerk, die zich in de politieke woelingen gaat, mengen en dan is 't vooreerst niet gedaan met de onrust. Alle bisschoppen van de Servische kerk hebben hun ontslag iugediend aan den metropolitaan te Belgrado, naar aanleiding van de uitspraak der scheiding tusschen het vorstelijk echtpaar. „Niemand denkt de. Dat was te erg voor den trotschen man, die zich een paar minuten geleden voorstelde, dat hij de nieuwe kennis ook reeds met eene blinde ver- eering voor zijn persoon vervuld had. Zijne ver- bittering steeg ten top, en hij vergat de regels der wellevendheid, die hem bedaardheid gebood, bijzonder in het bijzijn des zieken. /Heeft men ooit zulke oubeleefdheid gezien!" riep hij uit. //Jouge man, ge laagt nog in de wieg, toen ik reeds aan 't menschdom diensten bewees, en de wetenschap diendelets, wat ge niet schijnt te weten. „Ik weet iuderdaad nog niet veel," zeide Lan dregarde kalm, //maar ik acht het nutteloos een gesprek aan te houden, dat tot niets dient. Doch ik verzoek u, dokter, en wel voor den derden keer, mijne recepten in te zien, opdat ge zoudt zien, wat ik voorgeschreven heb. Daaruit kunt ge dan ook zien, hoe ik de zieke beoordeel, en wie van ons beiden gelijk heeft." Hugonet nam wrevelig de toegereikte papieren en zette zijn bril op. Maar hij was zoo opgewon- den, zijn trotschheid had zulk een diepe en ge- voelige nederlaag geleden, dat hij niet meer scheen te kunnen lezen. Vervolgens nam hij den bril weer af, poetste de glazen, zette hem weer op en beproefde opnieuw het eenigzins onduidelijk schrift van zijnen collega te ontcijferen. Plotseling kreeg hij een kleur als krijt. Een enkel woord had zijne opmerkzaamheid getrokken en toen hij nog een meer aan het feit, elk is vol van de aangekondigde wetsherziening," schreef de voorzitter der zeventig, maar jawel hij heeft niet gerekend met de kerk en hare dienarenmet de ontevredenen, die er altijd in een land zijn met de onruststokers, aan wie 't nooit ontbreekt. De commissie uit de Jonker Fransstraat te Rotterdam, heeft naar aanleiding van een kennis- geving van B. en W. om de feestviering ter herdenking van Nederlands herstel wegens's Konings gezondheidstoestand, gisteren naar Het Loo geseind en ontving ten antwoord, dat Z. M. de Koning zich veel beter gevoelt en Konings toestand veel gunstiger is. De commissie zal trachten juist om de gunstiger berichten de feesttoebereidselen niet te doen staken. In de Dinsdagavond geopende zitting der Provinciale Staten van Zeeland werd door de heeren P. F. Fruijtier en C. L. van Woelderen, nadat hunne geloofsbrieven onderzocht en zij beeedigd waren, zitting genomen. De Voorzitter bracht bij deze gelegenheid hulde aan het afgetreden lid, den heer A. Smithij herinnerde aan diens bekwaamheid en rusteloozen ijver voor de behartiging der belangen van Zeeland, wat hem recht geeft op de erkentelijkheid van alien, die de provincie liefhebben. De regeering heeft een ontwerp tot aanvul- ling van de wet op den kinderarbeid ingediend, waarin ook omtrent den arbeid van vrouwen be- palingen zijn opgenomen. Het enquete-rapport is tot grondslag genomen. Het verbod op den kinderarbeid wordt tot den leeftijd van 12 jaar gehandhaafd. Straf bare arbeid is alle werkzaamheid, door kinderen op dien leeftijd in of voor eenig bedrijf verrichtuitgezonderd zijn veldarbeid en licht huiswerk. Bepaal'de soorten van arbeid kunnen verboden worden bij algemeenen maatregel van inwendig be- stuur voor kinderen beneden de 16 jaar. Nacht- arbeid door vrouwen in fabrieken en werkplaatsen wordt verboden. Jongelieden beneden de 18 jaar mogen evenmin langer werken dan van 5 uur 's ochtends tot 7 's avonds des zomers, en van 7 uur tot 7 uur in den winter, behoudens de bij bestuursmaatregel voor sommige bedrijven te maken uitzonderingen. Rusttijden van 2 uur worden voor jongelieden en vrouwen buiten de arbeidslokalen tusschen de werkuren gewaarborgd. Zondagsarbeid voor hen is verboden voor Israelieten kan vrijstelling gegeven worden. Beperking van arbeidstijd en rusttijd geldt niet voor schippers en zeevisschers aan boord. Arbeid voor vrouwen, binnen 4 weken na de paar regels gelezen had, ontviel het papier aan zijn bevende handen. z/Wat ik hoogst noodzakelijk achtte," hernam Landregarde. z/Hoogst noodzakelijk! dat is onmogelijk! Van zulk eene ziekte kan geen sprake zijn. Gij zijt honderd mijlen van de waarheid z/De zieke heeft u toch zelf verklaard, dat hij beter was gewordeu," sprak Landregarde. z/Dat hij gered was geworden," verbeterde, Ga- brielle die dit tooneel met angstige spanning voigde, terwijl mevr. De Fairieres naar 't venster gegaan was en met afgewend gelaat naar buiten staarde. z/Mijnheer," riep Hugonet, //men wordt niet op eens krankzinnig, en dat zou mij toch gebeuren, wanneer gij gelijk had!Als gij in uwe meening volhardt, trek ik mij terug." Hij greep inderdaad zijnen hoed en wilde vertrekken. „Dat zal ik nooit toestaan," zei mevr. De Fai rieres op levendigen toon. z/Mevrouw heeft gelijk, zeide Landregarde, die nog altijd bedaard en vriendelijk was „ze kan dat evenmin toestaan als de zieke en ik." yMaar, wat dan, mijnheer?" //Zou ik mij terugtrekken Ik geloof niet, dat ik zulks mag doen, want volgens mij zijn twee geneesheeren hier niet te veel. ffWat mij belreft, wanneer wij ons vereenigen konden z/Ik zal nog meer zeggen," voegde Landregarde bevalling, is verboden. Werklieden moeten iden- titeitskaarten van hun personeel kunnen vertoonen, aanwijzende den leeftijd, terwijl lijsten van het personeel en de rusttijden in de fabriekslokalen moeten opgehangeu worden. Op nieuw is met het oog op art. 26 der gemeentewet bezwaar gemaakt tegen een lid van den Raad. Het geldt hier een raadslid van Zwolle. Een aannemer, die werkzaamheden voor de gemeente verricht, heeft het daarvoor benoodigde hout, krach- tens een vroeger gesloten contract, doen creosoteeren bij de firma die te Zwolle sedert eenigen tijd een iurichting daartoe bezit. Een der leden dier firma is raadslid. Nu meent de klager dat het lid daar- door de bevoegdheid heeft verloren om lid van den Raad te zijn en hij heeft een adres te dezer zake tot Gedeputeerde Staten gericht. Den telegrafisten, die van hier naar de Z. Afr. republiek zijn vertrokken, gaat het daar lang niet slecht. Twee hunner, die hun gezinnen tijdelijk hier hadden gelaten, hebben reeds in ettelijke maanden zooveel verdiend, dat niet alleen zij zelf en hun gezinnen er van konden leven, maar deze laatste nu ook kunnen overkomen. Dezer dagen zullen weder eenige telegrafisten en andere personen naar de Z.-A. Republiek vertrekken. Het invoeren van aardappelen uit Duitschland, dat in den laatsten tijd per spoor op zulk een groote schaal plaats had, is, wegens de plotseling ingevallen vorst, voorloopig gestaakt. Een groote hoeveelheid aardappelen moet reeds gisternacht on der weg door het vriezen geleden hebben. Van verschillende plaatsen werd gisteren dan ook naar de stations van afzending getelegrafeerd, om de bestelde zendingen voorloopig op te slaan. Men meldt uit Enschede: De firma Jannink heeft Douderdag morgen het volgende aangeplakt„Onze wevers, die de werk- staking tot heden avond volhouden, zijn uit onzen dienst ontslagen. Mochten er zich heden nog eenige aanmelden, dan kunnen die toegelaten worden, voor zooverre hunne touwen nog niet zijn bezet. De namen der werkstakende wevers, die heden avond niet zijn teruggekeerd, zullen aan heeren fabrikanten onmiddellijk daarna worden ter hand gesteld. Het verdiende weefloon van de ingebrachte stukken der verloopen week kan heden middag tusschen drie en vier uur aan onze fabriek worden afgehaald. Wordt daaraan niet voldaan, dan zal zulks den burgemeester dezer gemeente worden ter hand gesteld." Het werk is echter Donderdagnamiddag nog niet hervat, en het bedoelde weefloon niet afgehaald. Deze kennisgeving werd door de werkstakers onmiddellijk afgerukt. Omtrent de vergadering van fabrikanten, die onder voorzitterschap van den commissaris des er bij, terwijl hij eenen veelbeteekenenden blik door 't vertrek wierp. //Ik houd vol, dat twee doctoren onvoldoende zijn." z/Hoeveel wilt gij er dan? riep Hugonet." ,/Moet misschien de geheele faculteit hier ge- roepen worden z/Ik verlang slechts een consult." #Een consult? riep Hugonet verlegen." z/Wat hebt gij daartegen?" i/O niets, niet het minste. Nu 'tis goed, daar gij 't verlangt, en de jonge lieden van daag aan de ouden de wet willen stellen. In onze betrekking moet men zich op het bitterste voorbereiden. En wanneer verlangt gij dit consult //Zoo spoedig mogelijk. Het geval eischt spoed en ons verschil van meening kan niet te gauw op- gehelderd worden." »Mijn voorstel," zeide Landregarde, zich tot den zieke wendende, moet u niet verontrusten, mijn heer. Uw toestand is wel bedenkelijk, maar er is nog niets verloren. Het betreft hier een geval, waarin twee geneesheeren van meening verschillen, daarom is het hunne plicht met andere maunen van het vak te beraadslagen." z/Ik dank u, fluisterde de zieke, ik prijs uwe handelwijze." z/Mevrouw," zei Hugonet tot mevr. De Fairieres, die hare opgewondenheid onder den schijn van iornie verborg, wilt gij ons eene kamer ter beschikking stellen, waar Dr. Landregarde en ik met elkander

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1