Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. Paarden- en Veemarkt No. 2449. Zaterdag 3 November 1888. BEKENPMAMNG. 28e Jaargang. 61 Wl«)H668flffi» Binnenland. A.BONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amenka 1,32*. Men abonneert zich bij alio Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Qrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per ]aartot veel verminderden prijs. BURGEMEESTER on WETHOUDERS von Ter Neuaen maken bekend, dot in die gemeente zal worden gehouden op Woensdag', 14 Novem ber 1888. Ter Neuzen, 1 November 1888. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester, J. DIELEMAN, Secretaris. JPolitieli Overzicht* De Fransche blufslager keeft weer eene rede gehouden op een feestmaal, waar hij het gesprokene in de Kainer herhaalde. Toen de gasten uiteen gingen, hoorde men kreteu en gefluit, terwijl in een oploop onderscheidene personen gearresteerd werden. Op eene openbare vergadenug, ook te Parijs, belegd om de grondwetsherziening te be- spreken kwam het tot erustige dadeiijkheden. Met stokken, degens en dolken werd het bureau aangevallen, zelfs werden revolverschoten gelost. De voorzitter was vooraf gewaarschuwd, dat een aantal kerels ieder vijt" francs hadden ontvangen om hem en Lullier te vermoorden, doch Vergoin had zich daardoor niet laten afschrikken. 't Gaat er in Frankrijk weer raar om toe De Oosteu rijkseh- Hongaarsche minister van oorlog zal een plan indienen tot reorganisatie der landsverdediging. Groote kosten gaan er weer mee gepaard. Op ziju Bismarcks heeft men nu het gerucht verspreid, dat de Russische troepen weder eene beweging naar de grenzen maken, natuurlijk om de aauneming van het wetsontwerp te verzekereu. De Russen houden zich anders „dood katoen" en zijn volgens hun zeggen zoo vredelievend als er een natie wezeu kan. In Griekenland wil men ook eens feestvieren bij gelegenheid van 's Konings 25jarig regeerings- jubileum de hertog en de hertogin van Ediuburg zijn reeds aangekomen. Koning George schijnt er wel mee ingenomen te zijn, dit bleek uit het woord dat hij voerde bij de Kamer-opening, hij welke gelegenheid de vorst niet weinig snoefde op den toestand des lands. Of de Helenen van dat voor- deel veel merken, dit betwijfelen wij, maar men heeft wel eens meer een troonrede gehoord. In Spanje komen weer revolutionaire bewegingen te voorschijn, zoo zelfs, dat de regeering zich on- gerust maakt, vooral over het gistende leger. In Bulgarije gaau de zaken bete'r. De vorst kon bij de opening der Skoeptchina roemen op rust en orde, op vooruitgang, op de trouw des legecg en, FEUILLETON. De zieke schudde het hoofd en hernam met eenen smartelijken glimlach wNeeu, mevr. De Fai rieres heeft nooit liefde voor mij gevoeld en mij ook niet begrepen. Ik houd haar daarom niet voor kwaadwillig en geloof, dat ze miju dood niet wenscht; maar ik ben overtuigd, dat ze mijn dooc ook niet zal betreureu." Landregarde keek zwijgend voor zichzijne aan- doening was te groot om te kunnen antwoorden. Een uur later ontwaakte de zieke weer uit eene kleine sluimering, richtte zich op en zeide„Waar- schijnlijk zal dokter Ilugonet spoedig hier komen. Ik kan zijne hulp niet afwijzen, ofschoon ik geen vertrouwen in hem stel, en daarom wensch ik, dat gij ook bij mij blijft. Gij zult met hem zien over- een te komen of alleen handelen, zooals gij wilt maar ik sta er op u niet te verliezen." Middelerwijl was de dag aangebroken en alles in huis levendig geworden. De deur ging zachtjes open en Gabrielle verscheen, die den groet van Landregarde blozend beantwoordde. Op T zelfde oogeublik kwam er een rijtuig aanrollen. wDokter Hugonet, mijn vriend, zeide mevr. De Fairieres binneutredende. Hij alleen kon het zijn fHij mag komen, antwoordde de zieke; toch wat niet weinig te beteekenen heeft, op de recht- vaardige zaak van Bulgarije, die meer eu meer in cracht wint. In Servie echter staan de zaken minder mooi. Het ongelukkige land kan niet tot rust komen. Wel heeft het ministerie zijn ontslag ingetrokken, maar het volk is verdeeld in twee partijen, vdor en tegeu vorst Milan. De proclamatie des Konings leeft echter gunstig gewerkt. Natalie protesteert tegen de uitgesproken echtscheiding, zelfs bij den jatriarch van Konstantinopel en zij heeft hare vrienden. De Nowoje Wremja nocmt het gebeurde eenvoudig een daad van ruw geweld, strijdig met de wet en de zeden, een vernedering, een schand- vlek voor de onafhankelijke Servische kerk. Het blad spot met den „zegen," dien de metropolitaan daarbij gevoegd heeft eu vreest dat de gevolgen alles behalve zegenrijk zijn zullen. Thans ziet iedereen, dat de Koning geen wettige redenen kon bijbrengen. Hij was waarscliijnlijk aan den Donau lulp gaan zoeken tegen de ontevredenheid des volks, die niet kan uitblijven, en het genoemde blad ziet den tijd aanbreken dat Servie een Oosten- rijksche satrapie worden zal. Het waarschuwt den Koning en den metropolitaan echter ernstig voor den dag der vergelding. Het traktaat betreffeude het kanaal van Suez wordt door den Sultan geteekeud en die zeeweg wordt nu gesleld onder den waarborg der groote mogendheden, terwijl aan het kanaal in tijd van oorlog neutraliteit wordt toegekend. Het Parijsche blad zegt, dat de Engelsche troepen, die aan de oevers van den Nijl ter bescherining van het kanaal zijn gestationneerd, nu kunnen gaande tijd is nu gekomen, waarop de Engelsche vlag moet ver- dwijnen van de Egyptisehe Delta. Mooi gezegd en waar ook, maar ze zijn nog niet weg. John Bull zal zoo'n haast niet maken met heengaan eu wel redenen vindeu om te bewijzen, dat de tijd van vertrek nog niet daar is. Dat de betrekkiug tusschen de Vereenigde Staten van Noord-Amerika en Eugeland niet van zoo'n intiemen aard is, dit blijkt gedurig eens, en thans ook weer. President Cleveland heeft Lord Salisbury doen weten, dat de goede verstandhouding tusschen de beide rijken bevorderd zou worden, door de vervanging van den chef der Engelsche legatie te Washington. De Brit laat zich de wet niet voor- schrijven, hij steekt zijn vinger in het water en als hij proeft dat het zout is, zegt hij„Engelsch gebied 1"en de Amerikaan huldigt de wet van Monroe, die zegt,/de Europeaneu hebben in de Nieuwe Wereld niets te maken." W ij zien dus, dat de Yankee en de Brit twee zijn. wensch ik, dat dokter Landregarde zich niet ver wijdere." Uwe wenSchen zijn voor ons bevelen," hernam de dame opgewonden, en ging den huisarts te ge moet, zeker om hem van de aanwezigheid van zijn collega te verwittigen. Gabrielle naderde het bed haars vaders en kuste hem op't voorhoofd. Nadat zij hem een wijle beschouwd had en zij lie gelaats- trekken veel rustiger vond, zeide zij, innig verheugd en een dankbaren blik op Landregarde werpend, eenvoudig en hartelijk: wIk dank u, dokter." Nauwelijks had deze iets geantwoord, of dokter Ilugonet bevond zich met eene schrede in't vertrek, greep snel de hand des zieken en riep uit„Lieve vriend, in welken toestand vind ik u 1" Maar gij moest mij geroepen hebben, een bode of een tele gram gestuurd hebbenIn het midden van den naoht zou ik hierheen gesneld zijn 1" jlk ben veel beter, zeide mijnheer De Fairieres." „OnmogelijkGe zijt nat van 't zweetuwe stem klinkt hoi en uw oog is met bloed door- loopen." ffMijn toestand was veel erger, zeide de zieke, gisteren avond was ik den dood nabij." „Gerechte hemel! Wie spreekt hier van dood? En dat voor een weinig koortsDoch om 't even, ik ben immers weer hier en zal zorgen, dat alles beter gaat." Toen zag dokter Hugonet om zich heeu en be- merkte dat nog een vreemd heer aanwezig was Men raeldt dat de toestand van Z. M. den Koning weder minder gunstig is, en dat Z. M. nagenoeg den geheelen dag het bed houdt. De eetlust is gering en ook heeft Z. M. hinder bij het slikken. De Koning was echter niet lusteloos. Niettemin wordt de toestand nog al ernstig inge- zien, en is 's Konings lijfarts dr. Vinkhuijsen tele- grafisch naar Het Loo ontboden en terstond daar- leen vertrokken. Eergisterenmorgen te 10 uur had te Pyrmont met groote plechtigheid de voorloopige bijzetting plaats van het stoffelijk overschot der Vorstin van Waldeck eu Pyrmont, moeder van Neerland's Konin- gin. Bij de plechtigheid waren tegenwoordig de erfprins, prinses Elisabeth, de hertogin van Albany, de troonopvolger van Wurtemberg, de erfprins en de erfpriuses van Bentheimde hertog van Nassau en andere vorsten; de gezanten van den Keizer van Duitschland, den Koning der Neder- anden, den Koning van Zweden en Noorwegen; verder de vertegenwoordigers van het burgerlijk en militair gezag uit Kassel en Arolseneen deputatie van den Landdag, militaire vereenigingen, enz. Zaterdag a. s. wordt het stoffelijk overschot naar het familiegraf te Rhode overgebracht. De uitslag der verkiezing van een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in het district Lochem, ter voorziening in de vacature, ontstaan door de benoeming van den heer A. baron Schimmelpenninck van der Oye van Nijenbeek tot commissaris des Konings in de provincie Utrecht, is als volgt Gekozen de heer jhr. C. M. Brantsen, burgemeester vau Angerloo, (a.-rev.) met 1460 st. Op den heer jhr. mr. J. G. ridder van Rappard (lib.) waren 1450 st. uitgebracht. De heer Schimmelpenninck (a.-rev.) werd op 6 Maart gekozen met 1459 van de 2858 uitgebrachte stemmen. De liberale candidaat jhr. mr. J. G. ridder van Rappard verkreeg 1394 stemmen het getal kiezers is 3141. Men leest in het Handelsblad Volgens een gerucht, dat ons ter oore komt, zou de regeering aan de Staten-Generaal weldra het voorstel doen; Atjeh te ontruimen en enkel eene bezetting te houden voor den vuurtoren op Poeloe Bras. Ofschoon het moeite kost aan de waarheid van dit gerucht te gelooven, meenen wij het te moeten mededeelen, omdat het door gewoonlijk welinge- lichten als geenszius onwaarschijnlijk wordt be schouwd. De Minister van Binnenlandsche zaken heeft aan de commissarissen des Konings eeneaanschrijving Mijnheer Landregarde, geueesheerzeide mevr. De Fairieres op den vragenden groet van Hugonet." „Ha, goed, hernam deze en wendde zich tot den jongen arts. Zijt gij uit de omstreken?" »Neen dokter, ikkomjuist van Parijs." Van Parijs? Het middelpunt der verlichting en beschaving, het hoofd der hoofdsteden, het moder- ne Babel! Veroorloof mij, jeugdige collega, u de hand te drukken en mijne vreugde te uiten, met u kennis te maken." Zoo snel als de gedachte stroomden al deze wourden van zijne lippen, en Landregarde, die tamelijk onverschillig deze be- groeting aanhoorde, beschouwde ondertusschen met aandacht den zonderling kleinen man, die zoo plot seling uit de lucht scheen te vallen en nauwelijks binnengetreden het geheele huis met zijn lawaai makende persoonlijkheid vervulde. Hij was inder- daad een zeer klein man met breede schouders en ineengedrongen gestalte. Zonder de kleine dunne beenen zoude zijn voorkomen toch niets comisch gehad hebben. In zijne jeugd, zoo heette het, was hij niet leelijk geweest, wat hij gaarne aan ieder, die het wilde hooren, bevestigde en ten be- wijze zijne haast microscopische handen en voeten toonde. Deze vervulden echter slechts onvolkomen het doel, waartoe moeder natuur ze hem gegeven had. In elk geval was Hugonet er niet weinig trotsch op en verklaarde ronduit, dat ze kenteekenen waren eener adellijke afkomst, alsof niet ieder wist, dat de zeer geleerde dokter Lodewijk Stanislaus gedaan, om medewerking te willen verleenen bij het onderzoek naar den toestand van den landbouw lier te lande, waarmede de daartoe aangewezen commissie eerstdaags een aanvang zal maken. Het onderzoek zal, voor zoover dit niet doorde eden der commissie zelven kan worden verricht, worden opgedrageu aan daartoe aangewezen personen, die, zoowel door hunue kennis van den landbouw als hunne bekendheid met de plaatselijke toestanden, voor die taak geschikt zijn. Als leiddraad bij het onderzoek heeft de commissie eene lijst van vraag- mnten opgesteld, voor welker beantwoording alge- meene medewerking noodig en gewenscht is. Op verschillende plaatsen zal een vergelijkend onderzoek noodig zijn, ten einde een behoorlijk inzicht te krijgen in den agrarischen toestand van de geheele groep gemeenten, waaruit de eene ge meente als type is genomen en om mogelijk bestaande afwijkingen niet over het hoofd te zien, terwijl tevens het voornemen bestaat, om in verschillende deelen van het land een bijzonder onderzoek in te stellen naar speciale cultures alstabaksbouw, groententeelt, enz. Dr. G. W. S. Lingbeek, Nederlandsch arts, heeft zich te Pretoria (Transvaal) gevestigd, om daar de geneeskundige praktijk uit te oefenen. Dr. Lingbeek heeft zich in zijn vaderland, waar hij aan De Steeg practiseerdereeds een goeden naam verworven, niet alleen als arts, maar ook als schrijver. Aan de maatschappij de Schelde te Vlissingen is nu weder de bestelling gedaan door de directie van de Rotterdarosche Lloyd van het houwen van een stoomschip, gelijk de Bromo. Gedurende geruimen tijd is dus de Schelde door deze bestelling en die van de vier stoombooten van de Kon. Pakketvaart-maatschappij overvloedig van werk tfoorzien. In het begin der maand November zullen brigades bereden marechaussee gedetacheerd worden, gedurende de wintermaandente Stad-Almeloo, Steenwijk, Nieuw-Amsterdam, Beetsterzwaag, Sleen, Odooru en Emmen. Het detachement, daartoe ge- commandeerd, is sterk 2 wachtmeesters, 5 brigadiers 20 marechaussees. De divisie marechaussee van Limburg moet daar toe 22 en die van Noord—Brabant 5 man leveren. Er bestaat geen twijfel, of het wapen der mare chaussee zal uitgebreid moeten worden, daar deze detachementen niet voortdurend in Limburg en Noord-Brabant gemist kunnen worden. De sollicitanten naar eene benoeming tot deur- waarder der directe belastingen worden, gelijk wij in ons vorig n*. meldden, onderworpen aan een examen, dat over de volgende punten loopen zal a. geschiktheid om in het Nederlandsch zijne gedachten mondeling en schriftelijk gemakkelijk mede te deelen Hugonet, de zoon was van Peter Hugonet, die 37 jaren herbergier in Caen geweest was en als weduw- naar eene knorrige wraschvrouw getrouwd had. Uit dit huwelijk was Stanislaus gesproken. De her bergier was eerzuchtig; reeds vroeg stuurde hij hem naar de kostschool, maar op zeventienjarigen leef- tijd week Stanislaus van den weg af, dien zijn vader hem aangewezen had. Op zekeren keer klom hij over den muur van 'tgesticht en beging hon- derden guitenstreken, zoodat hem de terugkeer ontzegd werd. Niettemin liet de eerzuchtige waard niet de droomen varen over te toekomstige groot- heid van zijnen zoon, en daar hij niet meer kon hopen een geestelijke van hem te krijgen, zoude hij den dokterstitel halen. Zoo kwam Stanislaus aan het Lyceum te Caen en leerde juist genoeg latijn en grieksch, om aan de universiteit toegelaten te worden, die toch in Frankrijk zulke hooge eischen niet stelt. Het overige kwam na verloop van jaren en dank aan de welgevulde beurs van den ouden Hugonet van zelf. Op 28jarigen leef- tijd was Hugonet junior arts en keerde hij naar Caen terug om zijne kunst te beproeven. In het begin zag het er met de praetijk van den jeugdigen dokter slecht uit, zijn vader werd het eerste offer. #Troost u," sprak de goedhartige man, „als arts zult gij nog meer zulke ge vallen beleven." Daar zijn ge weten hem niets verweet, vergaf zich Hugonet den dood van zijn vader en troostte zich met de gedachte, dat hem misschien nog eene ergere ziekte kon TER \EimS( HE <01 RUT. verseh.iti. b.| de- P. V A DE T.r

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1