Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2447. Zaterdag 27 October 1888. 28e Jaargang. ftl Binnenland. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82*. Men abonneert zich bij alle BoekhandeMrs, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. nit bind wernehljnt Ulnitdac- en Vrijdagavond bij den nltgever P. J. VAN DE S A N D E te Ter Nenzen. Politielz. Overzicht. Graaf Herbert von Bismarck is al weer te Friedrichsruhe bij den ouden heer, om verslag van zijne bevindingen te doen na de uitvoering van diens program. Of de zoo in het oog loopende demonstrate ook op dat program voor kwam Wij bedoelen het leggen van den krans op de bres, den 20 Sept. 1870 bij Porta Pia geschoten, ter eere van de bij die gelegenheid gevallen Italiaansche soldaten. Dat is een krasse daad, want die han- deling wil toch niets anders zeggen, dan dat Rome Italie's hoofdstad is. Men mag het beschouwen als een wraak op de ontvangst in het Vatikaan, waar de macbtige vorst van het Duitsche rijk twee duim lager werd gezet, dan de geestelijke heer had plaats genomen. l)e reis naar Rome wordt als veel beteekeuend opgevat en een koene daad genoemd. De grootvader ging slechts tot Milaan, hoe er van den kant van Italie, door den president-minister Minghetti, ook op aangedrongen werd om Rome te bezoeken. Deze had zijn Vorst Victor Emanuel naar Berlijn geleid, had den Duitsclien gezant bij het Quirinaal op zijn hand, die zelfs naar Varzin trok om den diplomaat der diplomaten over te halen, maar in Rome kreeg men Wilhelm I niet. Terwijl Wilhelm, als gast van Uraberto een uitstapje naar Pompeji maakte, werd in Duitschland de geboortedag van Keizer Friedrich herdacht. Die brave kerel leeft nog in de harten van de echte Germanen De gemeenteraad van Berlijn wendde zich met een adres tot de Keizerin-weduwe Victoria, en sprak daarin den wensch uit, om de nagedachtenis van den Keizer te eeren door eene Fri ed ricb s- S ti ft u n g," voor welke uit de geraeentekas 500,000 Mark beschikbaar waren gesteld. Verder wordt medegedeeld, dat eveneens bij stemming besloten is, een gedenkteeken voor Keizer Friedrich te Berlijn op te richten, teneinde het beeld van den edelen vorst, die zoo dierbaar was aan het hart van het volk, voor alle tijden in levendige herinnering te houden. ,/Moge de bevestiging van het voornemen, om in den geest van den ons alien te vroeg ontnomen vorst ijverig werkzaam te zijn, eene leniging zijn van de smart, die, zooals Uwe Majesteit "het zelve heeft uitgedrukt, door niets zoozeer wordt geheiligd, als door het streven, om het leed van anderen te verzachten," dat waren de laatste sterkende woorden in het adres aan de zwaar beproefde vrouw. Dat is iets anders dan het in beslagnemen en de vervoiging van staatswege tegen de Freizinnige Zeitung ingesteld, omdat dit blad eene bloemlezing gaf van de voortreffelijkste en meest humane uitspraken van den overleden vorst. In Frankrijk woelen de partijschappen nog voort. Clemenceau heeft bij de aauvaarding van het voorzitterschap der uiterste linkerzijde in de Kamer gezegd, dat de monarchisten en de ontevreden FEUILLETON. 6) -^IPI Voorheen was een woord van dezen man een bevel in zijn huis. Men vreesde hem wel niet, maar men was gewoon hem te gehoorzamen als hoofd der familie, als een man bezield met een edel karakter en eerwaardig door zijnen ouderdom en bijzonder door zijne rechtvaardigheid. Ook mevr. De Fairieres boog dadelijk voor de plotselinge uitging van zijnen vasten en onverzettelijken wil ,/Dat men Dr. Hugonet roepe," riep zij. ,/Die is niet in de stad," zeide Gabrielle, die juist binnenkwam. »Pardon," hernam hare schoonmoeder levendig, ,/hij moet terug zijn." ylk wil den dokter van dezen morgen!" beval de zieke, ,/hij heeft mij geholpen, hij zal geroepen worden." Men moest gehoorzamen, en zoo gebeurde het, dat Landregarde ten derden male aan het bed trad, waar men hem twee uur geleden zoo vriendelijk vaarwel gezegd had. Om elf uur had de zieke eenen hevigen crisis te doorstaan en de dokter kwam juist van pas. Toen hij zich om middernacht wilde verwijderen, ricbtte De Fairieres, die zijn gedachte raadde, eenen smeekenden blik op hem, republikeinen, die zich van Boulanger bedienen, in werkelijkheid de gehoorzame dienaars van den generaal waren, en medewerkten om een oproerig generaal tot de hoogste macht te verheffen. Daarom moesten alle echte republikeinen samenwerken tot bestrijding van het Boulangisme. Met Italie staan de Franschen nog lang niet op vriendschappelijken voet. Waar de Italiaansche Minister Crispi eene missie in het Oosten opheft, daar betaalt delran- sche regeering voortaan de subsidien, terwijl de Italiaansche bladen zeggen, dat elke poging van Frankrijk om Tunis te annexeeren aanleidiug zal geven tot eene tusschenkom^t der triple alliantie. Wat het Ministerie Floquet bewogen heeft om den monarchalen generaal De Miribel tot bevelhebber van het zesde legercorps te benoemen, waarop de benoeming tot chef van den geueralen staf wel zal volgen, dat begrijpt men niet. Een begunstiger van staatsgrepen, wiens droom is, Philippe "VII terug te brengen, een samenzweerder van beroep, aan zoo iemand vertrouwt men een belangrijk deel van het leger toe 't Is vreeind Volgens een Engelsch blad zal het huwelijk tusschen vorst Alexander van Battenberg en prinses Victoria van Pruisen binnen weinige weken plaats hebben en in de kapel van het kasteel W indsor worden voltrokken, trots Von Bismarck, trots Alexander III. Een ergerlijk geval had te Havre plaats. Daar werd het wapenschild van het Duitsche consulaat afgerukt en bevuild op straat gevonden. De prefect heeft aan den consul van Duitschland zijn leedwezen betuigd en verklaard, dat een onderzoek zal worden ingesteld. Ook Globet heeft eene gelijksoortige verklaring afgelegd aan den Duitschen ambassadeur te Parijs. Dat is zeer verstandig gehandeld, met het oog op de prikkelbaarheid der beide betrokken natien. De Minister van Binnenl. Zaken heeft bepaald 1°. dat de verkiezing van een lid der Tweede Kamer van de Staten-Generaal in het hoofd- kiesdistrict Schiedam, ter vervulling van de vacature, ontstaan door de benoeming van Mr. J. G. Patijn tot adv.—gen. voor den Hoogen llaad der Neder- landen, zal plaats hebben op Dinsdag 20 Nov. e.k. 2°. dat de herstemming, is die noodig, zal geschieden op Dinsdag 4 Dec. daaraanvolgende. De minister van Oorlog heeft een koninklijk besluit uitgelokt, waarbij bepaald is, dat eenige burgerlijke rijksbetrekkingen voortaan uitsluitend voor militairen zijn besterad, tenzij er onder hen geen geschikte sollicitanten gevonden worden, in welk geval andere personen, doch bij voorkeur ge- wezen onderofficieren, in deze betrekking kunnen worden geplaatst. Hiertoe behooren kauierbewaar- alsof hij wilde zeggen,/Blijf, het is beter als gij hier zijt." De jonge arts gaf bereidwillig aan dezen wensch gehoor, die aan zulk eenen hard getroffen man te vergeven was. Toen de zieke insluimerde, begon Landregarde na te denken. Met het hoofd in de handen leunende, beschouwde hij den aan den dood gewijden man, en hij begon te sidderen. Dan out- raoette zijn oog Gabrielle, en een heldere vriende' lijke zonnestraal verlichtte zijn droevig gemoed. Hoe vaker hij mejuffrouw De Fairieres zag, des te duidelijker zag hij, dat hij niet meester meer was van zij ne gedachtenhoe meer hij echter ook bespiedde, wat er in dit somber huis gebeurde, des te strenger drong zich eene vraag in zijn geest op, die hem met schrik vervulde. Het scheen hem toe, dat van alles wat hier geschiedde, niets natuurlijk was. Personen en dingen deden zich voor zijn geest op in een geheimzinnig donker gehuld. Toch dacht hij: „mijne onkunde bedriegt mij." Maar tegen wil en dank kwam de eerste gedachte altijd bij hem terug. De jonge man, die men mijnheer Lachenal noemde, betoonde hem eene koele vriendschap, die weinig sympathie opwekte. In den loop van den avond had hij eenige woorden met mevrouw gewisseld en zich daarna teruggetrokken. Wat de laatste betreft, zij had bij 't verschijnen van dr. Landre garde hare vijandelijke stemming laten blijken. Ofschoon beleefd, maar trotsch, scheen zij de rol der, bode, vaste-knecht en portier bij het departement van oorlog, boekhouder, schrijver, opzichter voor algemeenen dienst, magazijnsknecht, bediende en portier bij de artillerie-iurichting te Delft, adsistent- magazijnmeester, boekhouder en opzichter der model- kamer bij 's rijks centrale magazijnen van militaire kleeding en uitrusting te Amsterdam, Delft en Woerden. Terwijl in Drenthe de schapenfokkerij door cultiveering van den grond, den aanleg van bosch, de verdeeling van marken enz., gaandeweg aan het afnemen is, kan het toenemen van het boeren- bedrijf, vooral op kleiue schaal, blijken uit de aanzienlijke vermeerdering van de varkensteelt. Verledenjaar voerde Drenthe voor een half millioen gulden aan varkens uit. Ook begint men zich toe te leggen op de productieve en krachtige zwarte Oldeuburgei varkens, afkomstig van de Poland China soort. De uitvoer van vee, inzonderheid van schapen, was in den laatsten tijd te Harlingen buitengewoon groot. Men mag aannemen, dat er sedert Augustus 50,000 stuks van dit wollig vee naar Engeland zijn verzonden, dat is gemiddeld voor elke boot, welke derwaarts vertok, ongeveer 1200. Tramplannen te Wemeldinge en in het na- burige Yerseke zijn weer aan de orde van den dag. Meende men, dat die plannen voor altijd van de baan waren, dezer dagen doken ze met grooter kracht dan ooit weer op, en ofschoon voorloopig met een bescheiden lijntje zal aangevangen worden, dat lijntje zal toch eerlang tot een net worden uitgebreid. Alles staat gereed tot een begin. Rails en wagons wachten te Hansweert op de schriftelijke toestemming des betrokken Ministers, wiens mon- delinge vergunning reeds ontvangen werd. Wemel dinge en Yerseke verbonden met station Ylake, is 't eerste doel, terwijl plannen aanhangig zijn om Ellewoutsdijk met Goes te verbinden. Naar men meldt is door Ged. staten van Zeeland aan den heer J. G. Gerritsen, burgemeester van Breskens c. s., concessie verleend tot het maken van een stoomtramweg langs den provin- cialen steenweg van Sluis naar de Belgische grens, in aansluiting met een eerlang aan te leggen stoomtramliju van Brugge over West-Cappelle naar hetzelfde punt dier grens. Visitekaartjes naar Belgie, waarop de in ons land toegestane bijvoegingen p. f., p. c., p. r., enz. voorkomen, worden aldaar steeds met port belast of wel aan de afzenders teruggezonden met de aanmerking be vat schrift." Het is dus raad- zaam, die bijvoegingen weg te laten. In verband met het op 1 Augustus jl. in werking getreden verminderde port voor drukwerken van en naar Belgie, kunnen drukwerken (dus ook van den vorigen avond en haar pogingen om te behagen vergeten te hebben. Met zichtbare erger- nis had zij zich verwijderd en Gabrielle medege- nomen, welke moeite had om hare verlegenheid te verbergen. Jan, de bediende, bracht den nacht in de voor- kamer door. Ook de dienstmeid van mevr. De Fairieres was gedwongen met Landregarde te waken. Een uur had zij het volgehouden tegen slaap en vermoeidheid, toen viel ze in een diepen slaap. De oogen van den dokter bleven op den sluime- renden zieke gevestigd. Hij kon 68 of 70 jaren tellen, maar de zieke gaf hem het voorkomen van eenen 80jarigen grijsaard. Hij moest vroeger een zeer schoou man geweest zijn; nu was hij niet meer dan een geraamte. Landregarde bestudeerde opmerkzaam het gelaat, dat niettegenstaande den ouderdom en de ziekte eene karakteristieke uit drukking had. Het voorhoofd was hoog, hetoog, als de zieke, voor een oogenblik uit den slaap wakker, opkeek, zwart en levendig, het haar was overvloedig en sneeuwwit. In zijne jeugd moest deze man een hevigen strijd tegen zijne hartstochten gevoerd hebben. Eene uitstekende opvoeding en een ingeprent gevoel voor recht hadden hem over wiunaar doen blijven over zijn vurig hart, en den man gevormd, die recht door zee ging en rustig naar de haven van rust en tevredenheid stevende, welke de ouderdom voor krachtige naturen opent. Dit was het oordeel, dat zich de jeugdige op visitekaartjes), tot een gewicht van hoogstens 15 gram verzonden worden a 1 cent, mits die stukken open, in den vorm van kaarten, of wel onder een strook of kruisband ter post bezorgd worden. In eene open enveloppe verzonden blijven ze onder- worpen aan het port van 2£ ct. per 50 gram. Men schrijft uit Noord-Brabant aan de N. R. Ct. Op last des Konings zijn opgaven verstrekt van de in iedere gemeente der provincie aauwezige bosch- en heidegronden en zijn daarvan uitvoerige kaarten opgemaakt. Tevens gaf Z. M. het verlangen te kennen, te worden ingelicht omtrent den stand van het fabriek- wezen in eenige gemeenten, van de vruc.htencultuur in de Langstraat, en van de verveeningen en ont- ginningen door de Maatschappij Helenaveen. Deze Maatschappij mocht in het bijzonder's Ko nings belangstelling ondervinden. Omtrent haren werkkring heeft Z. M. zich uitvoerige rapporten laten voorleggen, en tevens herhaalde malen een onderzoek doen instellen door den intendant van het domein Soestdijk. Z. M. betuigde Zijne hooge tevredenheid over de wijze van werken dezer Maatschappij, die in de laatste jaren hare ontginningen en hare cultures, v. n. 1. die van groenten en ooft, meer bijzonder aan het particulier initiatief der bewoners van Helenaveen overliet. De Kouing aanvaardde het beschermheerschap over de Maatschappij, en als een gevolg daarvan wenschte Z. M. de bewoners van Helenaveen in hun landbouwbedrijf krachtig te steunen. Hiertoe stelde hij belangrijke bijdragen ter beschikking van de Maatschappij, 1°. tot afdoe- ning van alle schuld, die de Nederlandsche vaste arbeiders der Maatschappij aan deze mochten hebben (de Maatschappij stelt nl. hare vaste arbeiders door voorschotten in de gelegenheid een eigen landbouw bedrijf te beginnen) en 2°. tot vorming van fond- sen, a. ter ontwikkeling en verbetering van den veestapel der bewoners van Helenaveen en b. ter bevordering van de groenten-, ooft- en boschcultuur. Bovendien zijn door Z. M. zoo ten behoeve der bewoners, als tot vorming van proeftuinen, ten geschenke gegeven eenige honderdtallen uitstekende vruchtboomen en eene zeer groote hoeveelheid groente-zaden. Het krachtig optreden des' Konings heeft ten doel de ontwikkeling en bevordering van die cultures, die Z. M. het voordeeligst voor de arbeidende bevolking acht. Het bestuur der Maatschappij Helenaveen heeft de koninklijke gunsten dankbaar aanvaard. Zondag, na afloop der godsdienstoefening, werd van 's Konings gunstige beschikkingen aan de bewoners van Helenaveen mededeeling gedaan, waarna een telegram van dankbetuiging aan Z. M. werd gezonden. merker bij den aanblik van dit edel hoofd vormde. Op dit oogenblik opende de zieke de oogen. ffZijt ge daar?" vroeg hij met nauwelijks hoor- bare stem. z/Zeker," antwoordde Landregarde. De lamp brandde op de kleine nachttafel en de dokter schoof haar zachtjes weg, opdat't licht den zieke niet zou hinderen. Deze deed eene poging om zich op te richten. ffHoe laat is het?" vroeg hij. *Twee uur." #A1 reeds; dan heb ik geslapen." ffJa, tamelijk lang." »Ik gevoel, dat het mij goed doet. Kort voor uwe aankomst had ik nog een hevige crisis te doorstaan. Ge gaat toch niet weg, niet waar?" z/Neen, ik blijf; ik heb het u beloofd." De sympathie was opgewekt tusschen den zieke en den arts. Zij gevoelden dat, zonder dat ze eene gedachte van beteekenis samen gewisseld hadden. De tijd kroop voor Landregarde, die geene seconde de oogen sloot, langzaam voort en die twee uren later weer door De Fairieres uit zijn gepeins op gewekt werd. De zieke deed hem verschillende vragen, die door den geneesheer met zekere ver- trouwelijkheid beantwoord werden. Toen hun ge- sprek een daarmede overeenstemmend karakter kreeg, begon de zieke door de vreugde zijner beterschap zich ook meer voor den jongen man teinteresseeren, I i ■HBI ENS CHE C011MT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1