Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. bekendmaking. No. 2444. Woensdag 17 October 1888. 28e Jaargang. De Ifurijenieester der geineente Ter Neuzen Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden bmnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Arnenka l,32i Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. ■Hi bind verNchljnt en Vrljd»»avo..d bij den nltgever P. J. V A IV BE S A Rt E «e Ter Menzen. maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den GemeeDteraad is belegd tegen Vrijdug den 1!) October 1888, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 15 October 1888. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. JPolitieli Overzicht. Vrijdagmiddag heeft Keizer Wilhelm het aange- kondigde bezoek bij den paus afgelegd. Na reeds om 7 uren in den morgen een rit te paard gedaan te hebben, begaf hij zich des morgens in een hof- rijtuig naar de ambassadewaar de heer Von Schloeszer hem een dejeuner aanbood. Mede zaten aan Prins Hendrik en de kardiualen Rampolla en Hohenlohe. Om 1 uur steeg de Keizer, die gekleed was in de witte gala-uniform der Pruisische garde-kurassiers en op het hoofd den vergulden helm met den zilveren adelaar droeg, in de opzettelijk voor dezeu tocht uit Berlijn ontboden staatsiekoets, die zich daarop, getrokken door vier paarden, in beweging stelde. De gezant bij het Vaticaan was tegenover hem gezeten. Het gevolg reed achter de koets in gewone hofrijtuigen. Evenals den vorigen dag bij de ontvangst, waren langs den gelieelen weg, welken de Keizer volgde, de troepen opgesteld. Achter die lange rijen van soldaten verdrong zich een aanzienlijke menigte betoogingen tegen den paus hadden niet plaats. Tegen half twee reed 's Keizers rijtuig het uit- gestrekte St. Pietersplein op. Een stille, heldere hemel welfde zich boven het oude Rome en witte duiven vlogen voor het Vaticaan af en aan. In den binnenhof waar de pauselijke garde in het gelid was geschaard, steeg de Keizer uit en werd aldaar door acht grootwaardigheidbekleeders ont- vangen. Door een reeks van zalen leidden dezen den hoogen gast daarop naar de troonzaal, waar Leo XIII den Keizer tegemoet. ging en hem naar een afzooderlijk vertrek geleidde. Het vertrouwelijk onderhoud, dat toen plaats vond, duurde bijna een half uur. Eerst nadat dit afgeloopen was, kwam prins Hendrik, die gekleed was in de admiraals- uniform, binnen, later gevolgd door graaf Herbert von Bismarck ert eenige andere heeren uit's Keizers gevolg. Het afscheid tusschen Keizer Wilhelm en den Paus kenmerkte zich door groote hartelijkheid. Na ten slotte onder geleide van kardinaal Ram polla, de musea en de bibliotheek, alsmede het inwendige van de Sint-Pieterskerk bezichtigd te hebben, verliet de Keizer met zijn gevolg te ruim half vier het pauselijk paleis. Gedurende den FEUILLBTON. w1 3) Hij was ernstig in gedachten verzonken en zicht- baar onrustig. Of wel moest de arts nog zeer onervaren zijn in de practijk, dat hij zoo bevreesd was over den toestand van eenen hem geheel onbekenden zieke, of hij had met een buitengewoon en ge- heimzinnig geval te doen. Een scherpziend opmer- ker kon zien, dat de jonge man door eene beklemmen- de gedachte gedrukt werd, welke hem geen oogenblik verliet. Mevr. De Fairieres ging bedrijvig in en uit, gaf bevelen en zorgde voor hunne uitvoering. Eerst bemerkte de arts haar niet; maar toen haar kleed hem aanraakte, hief hij het hoofd op en zag haar uitvorschend na. Zij was eene vrouw van ongeveer twee en veertig jaar, maar had het voorkomen of zij vijf en twintig was. Ofschoon haar aaugezicht zijne frischheid verloren had, lag er toch nog eene zekere bekoorlijkheid op, welke haar nog jong deed schijnen. Hare oogen en heur weelderig kastanjebruin haar waren bijzonder schoon. De wijze, waarop zij het droeg, stemde voortreffelijk overeen met het ovale van haar gelaat. De be- wegelijkheid van hare blauwe oogen verried eenen vluggen geest en zekere hevigheid van inborst. Zij waren een weiuig dof, ver geopend, schoon gerond terugrit speelde het koninklijke militaire muziek korps, dat inmiddels was opgesteld, het Pruisische volkslied en begroette de reusachtige menigte den vorst met stormachtige toejuichingen, welke aan- hielden, totdat Keizer Wilhelm het Quirinaal weder bereikt had. Na daar het diner gebruikt en ver- volgens eenigen tijd in den kring der koninklijke familie van Italie vertoefd te hebben, trok de Keizer zich in zijn vertrekken terug, teneinde met graaf Bismarck nog een paar uren te werken. In Frankrijk laten de vrienden van Boulanger nog al iets van zich hooren. Laguerre meent dat de dagen van ministerie-Floquet geteld zijn, om het even of het herzieningsontwerp al of niet wordt ingediend. Hij denkt, dat de „scrutin de liste" zal behouden blijven, en zegt dat de generaal zich kandidaat zal stellen in alle arrondissementen of departementen, waar hij kans van slagen heeft. De Senaat zal uit de vensters worden geworpen en Carnot zal hem achterna gezonden worden. On- gelukkig Frankrijk, als Boulanger en zijn vriend Lagnerre den baas kunnen spelenClemenceau, de vertegenwoordiger van het departement \ar, heeft zich derwaarts begeven om redevoeringen te houden en het kabinet te verdedigen. Een on- gewoon werk voor dezen kneppelman, afmaker van ministerien. In Ierland gaat het bar toe. In het graafschap Cork zijn niet minder dan negen moorden gepleegd op boercn, die verdacht waren in dienst der En- gelsche politie te zijn. De Moonlighters''' worden beschuldigd als de daders dezer gruwelen. En in Londen heerscht evenzeer eer. paniek, vanwege de geheimzinnige moorden op vrouwen gepleegd. De persoon, die in Whitechapel gevat is, schijnt niets met de gepleegde misdaden te raaken te hebben. De aandacht werd op hem gevestigd, daar hij bloedvlekken op zijn kleeren had, welke hij niet kon verklaren. Bovendien weigerde hij zijn naam en adres op te geven, reden genoeg om hem naar het politiebureau te brengen. Dit ging niet ge- makkelijk, want de verdachte was een sterk man. Ofschoon er nog geen bewijzen voor zijn schuld zijn, blijft de man in hechtenis, totdat het onderzoek naar zijn persoon is afgeloopen. De politie is on- gerust dat de misdadiger, nu Whitechapel zoo nauwkeurig wordt bewaakt, een andere wijk tot het tooneel zijner misdaden zal kiezen. Daarom wordt overal, en vooral in de parken, streng toezicht gehouden. De meeste detectives bevinden zich evenwel nog steeds in het oostelijk deel van Londen, waar zij dag en nacht wacht houden en reeds sedert twee weken met de politieagenten een uiterst zwaren dienst verrichten. En dan moeten zij nog de bitterste verwijten hooren over hun onbekwaamheid. en door lange zijden wimpers overschaduwd, en namen voor hare geheele persoonlijkheid in. De woorden vloeiden de dame langzaam en voorzichtig van de lippenhare houding was waardig en edel, elke barer bewegingen fier. Dokter Landregarde Had juist tijd om deze waarneming te doen, toen het jonge meisje, dat hij nauwelijks gezien, maar toch reeds eenen diepen indruk op hem achterlaten had, hem naderde. ,/Het geneesmiddel blijft lang uit, niet waar, mijnheer P" „Ik wist, dat de bereiding geruimen tijd zou kosten, mejuffrouw; we moeten geduld hebben." „De oogenblikken zijn kostbaar." flZeker, maar er is nog niets verloren." i/O, wat zijt ge goed, dat ge ons zoo gerust steltZoo even gaf ik niets meer om mijn leven ik was wanhopig. Gij zult toch morgen terug- komen?" voegde ze er snel bij, alsof ze plotseling die gedachte kreeg. Wanneer mij dat verzocht wordt, zeker, mejuf frouw." ffBedenk, dat't leven mijns vaders op Jt spel staat." „Een dokter mag zich in eene familie niet op- dringen. Wanneer mevr. Uwe moeder volkomen vertrouwen stelt in dokter Hugonet, bestaat er geene reden Bestaat er geene reden? Maar het leven mijns vaders. Daar moeten alle andere redenen voor wijken." De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver- heid brengt ter, algemeene kennis dat de bij het Kon. besluit van 3 Aug. jl. (Stbl. n°. 101) bedoelde postbladen den 15en dezer zijn ingevoerd en voor het publiek verkrijgbaar gesteld. De prijs der formulieren is overeenkomstig artikel B van het besluit bepaald op 5^ cent per stuk. Het is niet verboden in de postbladen iets in te sluiten mocht dientengevolge het gewicht 15 gram te boven gaan, dan is ook het hoogere port verschuldigd voor de brieven van hetzelfde gewicht bepaald, welk port door middel van postzegels is te verantwoorden. Op dezelfde wijze is te verantwoorden het hoogere port voor postbladen naar het buitenland bestemd. Gewone aanteekening kan alleen geschieden op den voet van het Kon. besluit van 12 Maart 11. (Stbl. n°. 30), namelijk indien het postblad, volgens eene verklaring van den afzender op den aanslag, geen waarde aan toonder bevat. Het voornemen moet volgens de Haagsche Courant bestaan om post-uniale postzegels ter waarde van 12£ cent (25 centimes, 2£ pence of 20 pfenninge) uit te geven, die dan in alle landen der Post.-unie voor het internationaal verkeer bruik- baar zoudeu zijn en dus ook in staat zouden stellen om aan iemand in het buitenland een postzegel voor antwoord in te sluiten. Een telegram uit Weltevreden meldt, dat er eene samenzwering is ontdekt te Madioen. 42 leiders (mineurs) zijn gearresteerd, elf anderen die weigerden zich over te geven, zijn doodgeschoten. Een ander uit Indie ontvangen telegram meldt, dat in den nacht van 11 op 12 October dertig als priester vermomde inlanders de pasangrahan te Tawang Margoe (residentie Soerakarta) hebben be- meesterd. De uitgezonden militaire macht heeft het verzet bedwongen. De leider der bende en tien anderen zijn gedood, de overigen gaven zich over. De bevolking bleef rustig. Uit Solo meldt men, dd. 29 Aug. Een der opgepakte goeroes vroeg eens aan een administrateur, hoeveel de passagekosten naar Nederland bedragen. Op de vraag van den administrateur, waarom hij dat weten wilde, antwoordde de goeroe dat, als hij geld had, hij den Radja wilde gaan spreken over den onhoudbaren toestand in deze residentie. Het zou de moeite waard zijn te weten, welke grieven de man heeft tegen het inlandsch bestuur. Het is opmerkelijk, dat de moerids van al de opgepakte goeroes alien eenparig overeenstemmen in hunne verklaring nl. dat in het jaar Alip, dat is a. s. jaar, tusschen Augustus en September een oorlog op Java moet uitbarsten. Dat is een bewijs, dat het ontdekte complot over geheel Java zijne Het jonge meisje kleurde, toen ze zoo sprak. Een hevige strijd woedde in haar binnenste. Dokter Landregarde raadde het en zeide: „Gij schijnt aan dokter Hugonet en aan zijne kennis weinig ver trouwen te schenken." „0en zijn karakterriep ze, onwillekeurig opgewonden. »Wat voor een man is hij dan?" uHij kan een rechtschapen man zijn; maar hij is me nooit bevallen, waarom weet ik niet. In mijne jeugd heeft hij mij behandeld en zelfs bij eene gevaarlijke ziekte het leven gered, zooals men mij zegt. Maar toch kan ik hem niet dankbaar zijn. Ik verafschuw hem zelfs. „Kinderlijke antipathiedacht Landregarde. „Behandelt hij uwen vader slecht //Ik geloof van ja," z/Dat ware eene reden om tegen hem te zijn." z/Zeker, maar mijne schoonmoeder is erg met hem ingenomen. nIs mevr. De Fairieres niet uwe moeder?" //Mijne moeder is dood," zei het jonge meisje en hare oogen begonuen vochtig te worden. nls het lang geleden, dat uw vader weer ge- huwd is?" /Negen jaar." z/En is de jonge man, dien ik zoo even hier zag, uw broeder z/Neen," hernam zij blozende, maar gaf geen verdere opheldering. vertakkingen moet hebben. Er is bijna geen residentie, waar niet van die lui zijn opgepakt geworden, en het is dit feit, dat ons op de nood- zakelijkheid doet wijzen, dat de regeering niet indommele op het thans behaalde succes, maar wakker blijve, want al zijn thans de gevangenissen gevuld, men kan er zeker van zijn, dat nog genoeg van die onruststokers van hunne lieve vrijheid profiteeren en het door hunne voorgangers uitgestrooide zaad zullen trachten te doen ont- kiemen, om de profetie van die martelaren te helpen verwezenlijken. Naar aanleiding van discussien, in afschaffings- vereenigingen gevoerd, is bij het Ministerie van Oorlog een maatregel in overwegiug, om den ver- koop van jenever in de cantines te verbieden. Tot dien einde worden thans de noodige statistieke gegevens verzameld over het aantal wegens droukeri- schap gestraften vdor en na den invoer van sterken drank in de cantines. Naar uit 's Gravenhage bericht wordt, is Vrij- dag te Berlijn eene belangrijke overeenkomst ge- sloten tusschen de firma Siemens en Halske, aldaar en de heeren M. G. van den Bos, te Leiden en B. Janse Johz., te 's Gravenhage. Deze overeenkomst betreft het vervaardigen en exploiteeren in den meest uitgebreiden zin door genoemde firma Siemens en Halske van een kom- pas, waarvan de richtingskracht op geheel andere natuurwetten dan die van het magnetisch kompas berust. Van dit kompas zijn de heeren B. Janse Johz. en M. van den Bos eigenaars en laalstgenoemde uitvinder. Het bestuur der Prins-Hendrik-Stichting voor behoeftige oude zeelieden, te Egmond aan Zee, komt wederom een beroep doen op de weldadig- heid onzer landgenooten en heeft tot dat doel een rondschrijven verzonden. Reeds meermalen werden dergelijke oproepingen met goeden uitslag bekroond, zoodat het bestuur allengs in staat werd gesteld, een grooter aantal behoeftige oude zeelieden in dat gesticht op te nemen, (o. a. de 22 wachtenden, ten wier voordeele de heer J. v. Maurik de mildheid zijner landgenooten in- riep.) Intusschen wordt het aantal candidaten, die ook reikhalzend naar eene plaatsing uitzien, jaar- lijks grooter en bedraagt thans reeds 27. Wij twijfelen niet of velen onzer landgenooten zullen zich ook ditmaal niet onbetuigd laten en gaarne iets van het hunne bijdragen om aan wakkere oude zeelieden, na een leven vol zorgen en gevaren, een rustigen levensavond te bereiden. De orde mag te Zuidbroek als hersteld worden beschouwd. Eergistermiddag omstreeks 12 uren werd door het gemeentebestuur de verguuning ver- leend, en is men dadelijk met het werk begonuen, De dokter meende het gesprek niet verder te moeten voortzetten, en trad weer aan het ziekbed. z/Het duurt toch te lang," zeide hij#men gebruikt meer tijd dan noodig is. Kan men niet iemand nazende om spoed te maken Het meisje begreep de ongerustheid van den arts en ijlde naar de deur. z/Gabriella," riep mevr. De Fairieres op zachten toon, die echter geene weerspraak duldde, #gij moet u niet zoo laat in de stad wagen. Catharina zal zien, waar de bediende blijft." Doch op 'tzelfde oogenblik trad deze met ver- schillende fleschjes binnen. De arts raengde den inhoud van twee ondereen, goot dit in een ledig fleschje over en deed er nog eene doorzichtige witte vloeistof bij. Hij schudde het mengsel en bracht het aan den mond des zieken, welken hij met geweld moest openbreken. Zooals hij gezegd had, liet zich de werking niet wachten. Een hevige rilling doorliep het lichaam des zieken en na deze volledige ommekeer in't or- ganisme volgde eene heilzame rust. In minder dan een uur tijds gaf de zieke, die eerst zieltogend lag, onloochenbare teekenen van levenhet bewust- zijn kwam zelfs gedeeltelijk terug. Slechts de ledematen bleven stijf en koud de zieke beefde onder de warme deken. Daarom wreef de dokter 't lichaam met zwavelhoudend water en andere opwekkende middelen, waarna een weldadige slaap volgde. VEl C0liR A AT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1