Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2442. Woensdag 10 October 1888. 28® Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden biniien Ter Neuzen f 1,Eranco per post: Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32^ Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieveu bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Kit bliid vemehijut Dinsdag- en Vrijdagavond bij den uUgever P. Jl. VAN D E 8 A N li E te Ter Neazen. folitieli Overzicht. De president der EYansche Republiek heeft bet besluit geteekend betrett'ende de vestiging van vreem- delingen in Fraukrijk. De statistiek toont, dat de vestiging van vreemdelingen steeds toeneemt en de regeering meent, op voorbeeld van andere natien, de voorwaarden te rnoeten regeleu van de vestiging der vreemdelingen. De tekst van het decreet luidtIeder vreemdeling, die zijn verblijf in Frank- rijk wil vestigen, zal binuen 14 dageu na aankomst eene verklaring rnoeten afleggen van zijn naam, nationaliteit, ouderdom, beroep en middel van bestaan. Hij moet die verklaring met officieele bescheiden bevestigen, en haar herhaleu bij verandering van woonplaats. In de Belgiscbe regeeriugskringen is men zeer ontstemd over dit decreet. Er wonen in Fraukrijk een half millioen Belgische ouderdanen en de Belgische regeering deukt er sterk aan ook tegen de in Belgie verblijthoudende Frauschen maat- regelen te nemen. Dus leer om leer. Uit het Balkanschiereiland komen berichteu van een uitlating des heeren Stamboelofif, minister- president van Bulgarije. Een en ander komt hierop uit, dat de opstaud in Macedonia uitbreekt, zoodra men in Sofia het sein daarvoor geeftdat de Macedoniers zich tot de Bulgaren zullen wenden dat deze eerst hun vorst willen erkend zien door de mogendheden. Generaal Iguatieff meent, dat in de traktateu van Berliju en van Frankfort de kiemeu liggeu van een onophoudelijken strijd. Hij wil, dat Oostenrijk Bosnie en de Herzegowina zal ontruimen, en hoopt dat aan de heerschappij van den Coburger spoedig een einde koine. Hij wil Eugeland wel in Egypte laten blijveu, maar verlangt voor Rusland zijn Gibraltar aan den Bosphorus, dan zal het van verdere annexatie afzien. Anders zal Rusland door Klein-Azie of door Perzie een uitweg naar de zee zoekeu, zegt de vVader van den Leugen," zooals hij pleegt genoemd te worden. De berichteu uit Afrika zijn miugunstig. De positie der Eugelschen te Soeakin is van dien aard, dat zij steeds rnoeten vechten. De kanonueer- booten vureu op de rebellen, zoodra zij zich in de na'oijheid van de stad wagen. Binnen kort zal men voor de feiten staan Soeakin verlaten of Soedan veroveren. Uit Massowah bericht men, dat de Assaortijnen in het binnenland van Abysinie groote strooptochten ondernemen. Ook in West-Indie, op Haiti, is een conflict ontstaan tusschen de generaals Boirou eu Tele- maquede laatste is met verscheidene zijner officieren gedood. Het zal John Bull ook slecht aanstaan, dat Blaine in eene redevoeriug zeide band tusschen de Yereenigde Staten en Canada is zeer nauw. Van de Cauadeezen hangt het af om met de Yereenigde Staten te worden vereenigd, wij zullen FEUILLETON. i) EERSTE DEEL. HOOFDSTUK I. Hoe kort de reis ook moge zijn van Ilfivre naar Caen, ze kan toch hoogst lastig en onaangenaam genoemd worden, omdat de reiziger zelden met een gezond hoofd op de plaats van bestemming aankomt, al heeft hij zich nog zoo frisch en wel- gesteld ingescheept. Hadde de lezer op den 14den Januari 18 bij de aankomst van eene kleiue boot toevallig op de landingsburg gestaau, zeker zou hij eenen kleinen glimlach niet hebben kunnen onderdrukken. Iminers vaak uit zich op deze wijze onze deelneming in het lot onzer medemenschen. De bleeke en iugevallen aangezichten der aange- komen passagiers, de bange blikken, de wauorde in hunne kleederen, het haastig vooruitdringen naar het land, alsof ze bevreesd waren nog eens in de macht van het woeste element terug te val- len, dat alles maakte een meer comischeu dan medelijdenden indruk. De zee had ook dezen keer al hare woestheid aan de arme reizigers doen ge- voelen. geen pogiugen in het werk stellen om u te krijgen, zoolang gij niet den eersten stap hebt gedaau. Eugeland raakt zijn Noord-Amerika kwijt Wij zeiden in ons vorig overzicht, dat dejonge Keizer van Duitschland overal een woord op zijn pas weet te spreken en dit zou niemand ver- wonderen als men wist, dat die gereserveerde toasten op wFriedrichsruhe" waren klaar gemaakt. Te Munchen luidde het tot den prins-regent z/Gelijk in 1870 het Beiersche Koningshuis eu volk vol fierheid en kracht mee den stoot had gegeven tot het grondvesten der Duitsche eenheid, zoo is thans de prins-regent de eerste geweest, die, terstoud na 's Keizers aauvaarden der regeering, hem zijue zorgen hielp verlichten tegeuover de zware taak, welke hem opgelegd werd. De Keizer beloofde het bondgeuootschap en de vriendschap jegens den prins-regent en het Beiersche Konings huis trouw te zullen bewaren, en steeds dankbaar te zullen terugzien op het hem hier bereide har- telijke en grootsche onthaal." Echt //toasterig," schmeichlend Onder het gebulder van het kanon, geaccompagneerd door feestgezang en opgeluisterd door omhelzingen, namen de vorsten alscheid van elkauder. De jonge Keizer zette met zijn gevolg koers naar Weenen, waar hij onder, zoo mogelijk, nog meer bombarie werd outvangen. Keizer Franz Joseph was in Pruisische uniform op het perron, met de aartshertogen en hooge diguitarissen, eene eerewacht zette het perron at, de muziek speelde het Duitsche volkslied ende twee machtige gebieders lagen in elkanders armen, terwijl de meuigte jubelde. Bij het hofconcert droeg Wilhelm de Oostenrijksche uniform. In den namiddag ontving hij Kaluoky en Tisza beide. Yerleden week meldde men, dat een Frausch blad een telegram bevatte omtrent 's Koniugs ge- zondheidstoestand, dat zeer ongunstig luidde, Z. M. zou nl. opuieuw ernstig ougesteld zijn Het doet ons genoegen uit goede bron te kuunen melden, dat dit verontrusteud telegram geheel uit de lucht gegrepen is. Zr. Ms. toestand is integen- deel gunstig, evenals zulks in den laatsteu tijd het geval was. Z. M. is den geheelen dag op en houdt met de bekende nauwkeurigheid de regeeringszaken en zijne particuliere zaken in orde. Alleen Douderdag en Vrijdag middag heeft Z. M. een korten tijd geslapen. Zaterdag middag te 1 uur werden de voorzitters der beide Kainers der Staten-Generaal, de heeren Mr. W. A. A. J. baron Schimmelpenniuck van der Oye en Jhr. Mr. G. J. Th. Beelaerts van Blokland, door Z. M. den Koning ten paleize Het Loo in audientie ontvangen. Van af Havre tot aan den mond der Orne had 't zwakke vaartuig als een notendopopde schuimende, onzekere baren gedobberd, en was ternauwernood uit den strijd tegen wind en golven zegerijk te voorschijn getreden. Jong en oud, zwak en sterk, alien hadden door de vreeselijke reis geleden. Een jonge man echter was in staat geweest van't eene einde van 't schip naar 't andere te Snellen, om hulp te verleenen aan hen, die ze het meest be- hoefden. Maar nu was de zee verre. De boot lag rustig te midden der in de haven geankerde koopvaar- dijschepen. Alle vrees voor gevaar was verdwenen, en de hoop op een goede versterking en een zacht bed gaf moed aan den zwakste. Iedereen nam zijn reisgoed en steeg den havendam af. Het oogenblik van wederzien en afscheidnemen was gekomen, en de jonge man, welke zoo behulpzaam geweest was, werd met warmen dank en hartelijke handdrukken beloond. Toen de meuigte uiteengegaan was, bleef hij nog een oogenblik op den dam staan. De stad was hem oubekend en hij moest daarora inlichtingen iuwiunen; toen volgde hij het kauaal en bereikte spoedig de Keizerstraat. Eensklaps bleef hij staan en vestigde hij zijne blikken op de huizeurijen. Hij scheen spoedig het gewenschte gevonden te hebben, want hij stapte de straat over en trad een hotel van den tweeden rang binnen, dat in den gevel prijkte met het opschrift //In het zwarte Ook hieruit blijkt het ongerijmde van genoemd telegram. Bovendien uit de schaarsche bezoeken van Dr. Vinkhuizen, 's Konings lijfarts, valt vol- doende op te maken, dat er geen reden tot onge- rustheid bestaat. Deze bezoeken hebben in den laatsten tijd slechts eeumaal per week plaats, verleden week was dit Donderdag geschied. De verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Lochem zal plaats hebben op Dinsdag 30 October en herstemming, zoo noodig, op Dinsdag 13 November. Door de gezamenlijke beetwortel-suikerfabri- kanten is een circulaire aan de landbouwers gezonden, waarin zij worden herinnerd aan de bepaling van het contract, dat de schade o. a. door de vorst veroorzaakt voor rekenir.g van de landbouwers komen zal. Er is namelijk stellig besloten geen bevroren bieten aan te nemen. Ook de kop van de beetwortelen moet worden afgesneden, waar het onderste blad ontkiemt. Ten slotte wordt in het schrijven bericht, dat de aangestelde controleurs en wegers bevel hebben gekregen om streng tegen de overtredingen van het contract te waken. Te beginnen met 15 October zullen aan het hoofdbestuur der posterijen de post- en portzegels benevens telegramzegels van behandelde postwissels, formulieren, telegrammen enz. verwijderd worden om ten bate van de schatkist te worden verkocht. Tot dusverre werden de postzegels met de stukken, waarop ze geplakt zijn, op de wettelijk bepaalde tijdstippen vernietigd. De ,/Nederlandsche Vereeniging tot bevor- dering van Zondagsrust" heeft zich opuieuw tot maatschappijen van vervoer in Nederland gewend met het verzoek, om bij het vaststellen van zomer- en wiuterdienstregelingen deze zoodanig in te richten, dat het personeel althans twee Zondagen in de maand vrij van dienst zal zijn. De besmettelijke varkeusziekte woedt in de geineeute Oudenbonk (Noord-Braband) zoo hevig, dat van de 15 vette varkens van een boer aldaar nog slechts een in leven is. De meeste dieren sterven na slechts eeuige uren door de ziekte aangetast te zijn. Een slager, die een ziek varkeu had geslacht, moest het onmiddellijk begraven, daar het van binuen geheel zwart zag, en een ondragelijken stank verspreidde. In eene buitengewone huishoudelijke ver- gadering der afdeeling Rotterdam van den Alge- meenen Nederlandschen Typografenbond (boek- drukkersboud) is met algemeene stemmen eene motie aangenomen van den volgenden inhoud ,/De afdeeling, enz., kenuis genomen hebbende van de gebeurtenissen in Amsterdam en hetgeen hunne vakbroeders daarover bespraken, rnaakt bij deze bekend dat ook in Rotterdam het exploiteeren van jongens Paard." Een uur later verliet hij de kamer, welke men hem op de eerste verdieping aangewezen had, en daar het nog een uur te vroeg was voor't eten, vroeg hij het adres van iemand, welken hij be zoeken wilde. Deze persoon was in het hotel bekend en woonde niet ver van daar. Hij ging er naar toe, maar vond de deur gesloten. Na eene wandeling door de stad, keerde hij om zes uur naar 't hotel terug. Hij at niet veel en aan 't gesprek over kunst en litteratuur, dat aan tafel gevoerd werd, nam hij weinig deel. De reizigers verdedigden de toen in zwang zijnderomauschrijvers en de studenten der hoogeschool schaarden zich moedig onder de banier eener degelijke klassieke litteratuur. Langzamerhand begonnen de hoofden warmer te worden. Men dronk Normandischen cider in voile teugen, brak kruiken, hield toasten op de oude voorvechters der romantiek, en men verklaarde ten slotte eenparig, dat de hedendaagsche letterkunde op een dwaalspoor was en de beste schrijver uit den jongsten tijd een stumper. Onze jonge held glimlachte, stond van tafel op en liet zich koffie brengen op een tafeltje dicht bij het vuur. //Gelukkige jeugd," dacht hij, en genoegelijk eene sigaar rookende, bewonderde hij de opgewondenheid der achtereenvolgens optredende redenaars. Hij mengte zich niet in 't gesprek der jonge lieden, maar verbeterde in zich zelven, wat hem onjuist toescheen. Langzamerhand ging het ge- dermate in praktijk wordt gebracht, dat de vol* wassen vakgenooten de nadeelige gevolgen daarvan reeds herhaalde malen hebben ondervondeu en nog ondervinden dat zij door publiciteit iederen Nederlandschen staatsburger in het algemeen, doch den typograaf in het bijzonder, die patroons wenscht bekend te maken, welke zich te Rotterdam aan die handeling schuldig maken dat daarvoor het allereerst in aanmerking komen George AY. van Biene, (De Vlieger), en A. AY. Sijthoff Zoon, (Rotterdamsch Nieuwsblad), door- dien bij beide firma's voor het meerendeel jongens en halfwassen werken, en dus genoemde bladen hoofdzakelijk te voorschijn worden gebracht door jeugdige (d. w. z. goedkoope) krachten, en dat daardoor de vol wassen werk man tot werkeloosheid wordt gedoemd. Bovendien wordt daardoor de concurrentie tot zulk een laag peil gedreven, dat de patroons van andere drukkerijen den nadeeligen invloed daarvan ondervinden, en de knechts het in ruime mate gevoelen noodigt daarom alle boekdrukkers hier ter stede uit tot eene eendrachtige sameuwerking, om het voortwoekeren dezer ons vak bedervende concur rentie tegen te gaan." Eerstdaags zal een door vele postambtenaren onderteekend request aan den Minister van Financien gezonden worden, houdende verzoek om in het toegezegde nieuwe ontwerp tot regeling van burger- lijke pensioenen eene bepaling op te nemen waarbij voor de ambtenaren nog eeumaal de gelegeuheid wordt opengesteld om hunne onbezoldigde surnumerairsjaren bij de berekening van pensioen als dienstjaren geldig te doen maken. AYeer een oplichter gevat. De Haagsche politie heeft een aan de justitie niet onbekend persoon aaugehouden, die voorgaf loten te verkoopen voor de tombola ten behoeve der AYeesinrichting te Neerbosch, en zich zoodoende door oplichting een aardig sommetje gelds toeeigende. Uit een bericht vanwege genoemde inrichtiugont vangen, was spoedig gebleken dat geen loterij werd gehouden. In het aartsbisdom Utrecht worden door een mannenklooster pogiugen aangewend tot verkrijging van vijftig bunder schraal bouw- of weiland, ten einde eene afdeeling te stichten, welker leden zich toeleggen op akkerbouw. Het doel is, dat land in vruchtbareu grond te herscheppen. De redactie van het Maandblad tegen de vervalsching van levensmiddeleu deelt mede dat zij, de overtuiging verkregen hebbende, dat van officieele zijde het gewichtige vraagstuk der levens- middelen-coutrole niet behoorlijk wordt behartigd, initiatief zal nemen tot eene niet-officieele krachtige controle, waarover zij hare inzichten en planueu nader zal uiteenzetten. sprek in vitterij over en onze jonge man verviel in eene slaperige stemming. Eenige der jougelieden bemerkten dit, nadqrden hem en spraken hem toe. Hij antwoordde vriendelijk, maar kort en onver- schillig. ,/Komt mijnheer zich metterwoon in onze stad vestigen yAYaarschijnlijk." Zijt u niet uit Normandie?" z/Ik kom zoo even van Parijs." De onbekende scheen niet zeer spraakzaam te zijn, want hij brak het gesprek af. Het voorkomen en de houding van den vreemde ling konden juist niet zeer innemend genoemd worden. Zijne terughouding, zijn treurige lach en bleeke kleur waren bijua terugstootend. AYie hem echter met meer opmerkzaamheid beschouwde, werd spoedig aangenamer aangedaan. Hij was groot en mager en zijn rug een weinig gebogen. Men zoude hem op 35 jaren geschat hebben, en toch was hij eerst 28. Ofschoon hij een schoon man mocht heeten, was zijne schoonheid toch zoo eigenaardig, dat hem wellicht menige vrouw leelijk vond. Zijn voorhoofd was breed, het haar dun en zwart, de neus fijn besneden, de mond schoon en regelmatig, uitgezonderd dat deze in de hoeken een scherpe groeve vertoonde. AYat echter tegen deze gebreken opwoog, was de netheid van zijn geheel voorkomen eu de uitdrukking van zacht- heid en droefgeestigheid, welke op zijn gelaat te lezen TER NEllZENSCHE COIIRAIT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1