A lgemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2439. Zaterdag 29 September 1888. 28e Jaargang. DE BLINDE EN ZIJN KIND. Binnenland. abonnemen t Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Erauco per post: Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters word en naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen ran 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. It it blad verschljnt Dinsdag- eu Vrijdagavond blj den nltgever P. J. VAN DE 8 A N E te Ter Neuzen. folitieli Overzicht. De kwestie met Erankrijk is nog altijd haugende. Geueraal Clemente Corte zegt in een brief, dat de Italianen geen oorlog met de Eranscben willen, zicb bewust zijnde tot welken prijs zij hunue on- afbankelijkheid bebben gekocht en wat zij aan Erankrijk deswege te danken bebben. Ilet doet den generaal leed, dat Erankrijk zoo geisoleerd is en hij wijt de schuld van dit isolement aan de mannen, die vol zitteu van revancbe—plannen. In een bondgenootschap met llusland ziet hij alle kwaad en waarschuwt er voor. Rusland mag ziju voet niet in Konstantinopel zetten, zegt hij, de jonge natien moeten hare levenskracht putten uit het°verral van bet Turkscbe rijk. De vriendschap met Engeland is Erankrijk meer waard, beweert de generaal. Voorts verwijt hij EVankrijk, dat bet verkeerd heeft gedaan met zicb zoo sterk te wa- penen, waardoor het Bismarck noodzaakte zich van top tot teen te wapenen en daardoor andere natien insgelijks tot versterking barer legermachten te dwingen. Geen nieuwe Mexicaansche expedities, geen vanatien op bet thema, dat badowa eene Fransche nederlaag was, kunnen bet democratisch regime bevestigen en nog veel minder bet zenden van troepen naar Tongkin, van troepen, die uit- sluiteud moeten bestemd zijn voor de verdediging des lauds. Crispi's bezoek te Friedrichsruhe behoeft geen onrust te bareu nocb de Koning, noch bet volk van Italie wil eene avontuurlijke politiek. De verhouding met Oostenrijk en Duitschland is op- recbt en innig eu heeft slechis vrede en zelfver- dediging ten doel. „Wij hebben geen lust u te bevechten of u moeilijkheden in den weg te leggen, want wij hebben de diensten niet vergeten, die gij ons hebt bewezen." Op deze woorden van den invloedrijken generaal geeft de Liberte een antwoord. Het blad zegt dat Frankrijk groote offers brengt voor leger en vloot, maar alleen uit vrees voor oorlog, ter zelfverdediging, geenszins om vijande- lijkheden uit te lokken. Frankrijk is niet begonnen met deze overmatige wapening, maar heeft alleen de voetstappen gedrukt zijner naburen. Duitsch land is begonnen eu heeft Oostenrijk en Italie er toe gedrongen en omdat Erankrijk zich ingcsloteu zac door millioenen bajonetten en duizenden ka- nonnen en eene alliantie van drie, misschien van vier staten, kon bet niet anders handelen, zonder landverraad te plegen. Zoo neemt de Liberte den toegeworpen handschoen namens Frankrijk op. Bazaine is dood. Op 77jarigeu leeftijd is bij te Madrid gestorven. Van gewoon soldaat was hij opgeklommen tot den rang van maarschalk van Frankrijk. In Afrika werd hij luitenant en kreeg het Legioen van Eerin 1835 behoorde hij tot de militaire macht, die Louis Filippe aan Koningin Christina van Spanje te hulp zond tegen de Carlisten in 1854 diende hij aan het hoofd eencr brigade FEUILLETON. Uit de mededeelingen van een Londenschen politie-beanibte. 15) ;/0, spreek toch!" sprak ik. //Niet om mijn leveu smeek ik u, maar om het uwe. Uw geluk, uw liefde, uw toekomst toch is het, waarvoor ik bereid ben elk offer te brengen. O, zeg mij, wat moet ik doen?" ,/Niets Alberto," hernam zij, terwijl ze mij met onuitsprekelijke liefde aanzag; //niets moet gij doen dan terugkeeren naar dien verschrikkelijken Blaff Zij zweeg, terwijl zij bevig schrikte en angstig luisterend het oor leende. ,/0 God, Alberto!" fluisterde zij. //Ik geloof, dat mijn vader daar is Inderdaad hoorde ook ik gerucht aan de buiten- ste deur en even daarna werd er geklopt, Zij vatte krampachtig mijn arm en zag stokstijf naar de deur. //Alice, slaapt gij? klonk thans Brunsworth's ruwe en driftige stem. Zij liet mij los en ijlde naar de deur. z/Neen vader," antwoordde zij, #ik slaap niet, of liever ik ben weder wakker geworden." in den Krimoorlog en generaal Canrobert bevorderde hem tot divisie-generaal en coinmandeur van het Legioen van Eerin den oorlog tegen de Oosten- rijkers in Italie onderscheidde hij zich en in 1862 had hij een hoog commando in den Mexicaanschen oorlog, bracht de troepen terug, kreeg het grootkruis van het Legioen van Eer en werd aangesteld tot bevelhebber over het 3d* armee—corps, te Nancy liggende. In 1870 stond hij in het front tegen de Pruisen met 200000 man in de plaats van Leboeuf, wien 't opperbevel door Napoleon was ontnomen. Niet genoeg door den staf geholpen, moest hij zich op Metz terugtrekken en werd door den vijand omsiugeld. Hier was het eiude van zijue roemrijke loopbaan. Een vreeselijk geval voor de Frauschen. Bazaine gaf zich over aan prins Friedrich met 173000 man, waaronder 6000 offi- cieren en drie maarschalken. Ongekende vernedering voor een krijgsman. Een krijgsraad veroordeelde hem tot verlies van rang en eereteekens en tot den dood op groud van plichtverzuim en het niet vernietigen van 53 vaandels, die in 's vijands handen vielen. Later ontdekte de zelfde krijgsraad verzachtende omstandigheden in de moeielijke om- standigheden, onder welke hij het commando van het Rijnleger overnam, in den dapperen tegenstand bij Bong, Mars-la-Tour en Gravelotte, in zijue talrijke veldtochteu, zijne schitterende persoonlijke daden en zijue wonden. De raad pleitte voor hem en President Mac-Mahon spaarde hem het leven, veranderde de doodstraf in 20 jaar de- tentie en stelde hem van de plechtige degradatie vrij. Hij werd naar het eiland St. Margudrite verbannen, in de nabijheid van Cannes, maar hij wist naar Genua en van daar naar Madrid te koraen, waar de banneling zijn einde vond, nadat een onverlaat nog al eens gepoogd had hem het licht uit te blazen. Verbannen, maar toch niet geheel vergeten, dat zullen de Fransche bladen uu weer getuigen. Men zegt dat de persoon, aan wien de openbaar- making van het dagboek van wijien Keizer Friedrich van Duitscheland is te danken, of hertog Ernst van Coburg is, of een lid van den Rijksdag, Dr. Delbriick, de vroegere gouverneur van prins Walde- mar, jongste zoon van wijien Keizer Frederik. Bismarck houdt het boek voor „niet echt." Uit dit boek blijkt, dat Friedrich de oprichter is van het Duitsche Keizerrijk, dat hij in opinie tegenover Von Bismarck stond, dat hij tegenover de over- wonnelingen hoogst humaan was, dat hij het was die den gevallen vorst Wilhelmshohe tot verblijf beschikte en dat hij toen al beweerde, dat de resultaten der groote overwinning niet zouden be aut woorden aan de verwachting. Delbriick heeft echter openlijk verklaard, dat hij de man niet is. Intusschen denken de progressisten bij de aanstaaude verkiezingen een ruim gebruik van het dagboek te maken. tfIk hoorde u overluid spreken." z/Dat was ook het geval, lieve vader. Ik had een naren droom, en sprak in den slaap. Maar zijt gij nog niet te bed. vader?" Dat is laat van nacht!" w Het gaat mij even als u. Ik sliep reeds, doch een booze droom heeft mij doen opschrikken, ik vreesde, dat u iets was overkomen." „Niets, lieve vader. Zal ik mij aankleeden? Zal ik bij u komen?" z/Neen, Alice; leg u neder. Wij zullen beide hoop ik weer iuslapen." ffZij deed, als ging zij te bed. Eenige bange oogenblikken verliepen; toen trad ze zacht op mij toe en legde den viuger op den mond. Daarop verliet zij de kamer, naar 't mij toescheen, om haar vader te volgen. Toen Alice eindelijk terugkeerde, was zij als een geknakte bloem. n Alberto," sprak zij, terwijl zij mijn hand vatte, z/mijn arme vader schijnt ziek te ziju. God weet wat hij daar beneden uit voorzorg voor mij nog geordend en geschreven heeftwant ofschoon hij blind is, kan hij toch zeer leesbaar schrijven. Keer gij nu tot Blaff terug. Wellicht heeft hij uw af- wezigheid niet bemerkt. En ware dit niet zoo vrees niets; Blaff zal u zonder toestemming mijns vaders geen haar krenken. Doe, wat men van u verlangt, in zoover ge dit voor uw geweteu ver- antwoorden kunt; maar inaak u niet te schande De koning der Hellenen heeft Berlijn verlaten en is reeds te Weenen aangekomen. De Duitsche socialist Liebknecht zou te Arau in Zwitserland eene voordracht houden, maar de gemeenteraad wilde de feestzaal voor de bijeenkomst niet afstaan. Wij zien, dat de reactie tegen de vrije uiting der gedachte ook in Zwitserland veld wint. Uit de Balkanlanden komt thans niet veel bij- zonders; een gerucht zegt, dat de groote mogendheden erkend hebben dat de Bulgaarsche kwestie niet op te lossen is, eer vorst Ferdinand zich uit het land heeft verwijderd. Uit Zanzibar bericht men, dat de agitatie tegen de Duitschers te Liudi Kilima voortduurt en de toestand dreigend wordt. De stammen langs de kust en de agenten der Duitsche Maatschappij zijn te Bagamajo in conflict. De equipage van de ,»Leipzig" is ontscheept en heeft 150 inboorlingen gedood. De dood van Jameson te Bangola laat geene hoop meer over, dat Stanley zich weldra geheel aan zich zelven zal zijn overgelaten, zoo hij al nog in leven is, zegt The Standard. Het blad meent, dat eene expeditie tot punt van uitgang moet verkiezen de Oostkust van het donkere wereld- deel, in plaats van de operatic's aan de Congo te beginnen, om te Wadelai te komen, waar Emin Pacha verblijf houdt. Zijne Majesteit de Koning heeft eergisteren can langdurig onderhoud gehad met den heer Stout, fabrikant van landbouw-werktuigen te Tiel. Het bleek bij die gelegenheid opnieuw, dat de gezond- heidstoestand van Zijne Majesteit zeer bevredigend kan genoemd worden. In de Tweede Kamer is gisteren .na een uitvoerig debat over het voorstel tot wijziging van het reglement van orde, verworpen met 51 tegen 40 st. een amendement van de comm. van rapporteurs om eenvoudige ontwerpen niet naar de afdeelingen te verzenden. Met verwerping van een amendement is aangenomen met 45 tegen 42 stemmen het voorstel tot instelling van commission van voorbereiding met invloed van de leden op de benoeming der rapporteurs. Aangezien het gebleken is, dat de in dit jaar noodige paarden voor de veldartillerie niet uit de inlandsche paarden verkregen kunnen worderi, heeft de Minister van Oorlog bevelen gegeven om het ontbrekende aantal in Duitschland aan te koopen. Tot hoofd van school A te Middelburg, is benoemd de heer J. Hogerland (no. 5 der voordracht) te St. Laurens, met 10 stemmen. Op den heer K. Beversluis uit Rozenburg (no. 1 der voordracht,) waren 5 stemmen uitgebracht. er kome wat er wil." Zij nam het licht, en ik volgde haar. Aan de trap gekomen, fluisterde zij, terwijl zij mij het licht in de hand gaf en mij vooruit liet gaan »Hier is mijn rijk ten einde. Breng mij nu naar die ijzeren deur, waarvan gij den sleutel hebt." Zwijgend gehoorzaamde ik. Wij stonden voor de geheimzinnige deur, en toen ik die geopend had en de deur in hare ver- roeste hengsels knerste, sidderde zij hevig. Ik zag haar aanzij duwde mij zacht vooruit maar daarna, als door haar gevoel overweldigd, breidde zij de armen naar mij uit, en wij bezegelden den bond onzer liefde met een langen, innigen kus. //Alberto," fluisterde zij, zich uit mijne armen losmakende, ,/Zwijg en vertrouw op mij z/En wanneer zal ik u wederzien?" vroeg ik. z/Ik weet het niet, Alberto. Maar hoe lang het moge duren, beloof mij, niets te doen, om mij eerder weder te zien, voor gij bericht van mij ontvangt!" Hoe zwaar die belofte mij ook viel, ik gaf ze haar. Nog eenmaal sloot ik haar in mijne armen, out- ving den kus van hare kuische, engelreine lippen; toen zweefde zij voort als op engelenvleugelen. Toen ik weder bij Blaff binnenkwam, scheen het mij toe, als lag hij wakker; maar hij had de oogen gesloten en hield zich alsof hij sliep. Stellig had hij mijne afwezigheid opgemerkt en spaarde Door verveners, die onlangs aan den afge- vaardigde van Schoterland inzage in hun boeken hebben aangeboden, zijn thans openbaar gemaakt de kosten van uitvoering tot het bekomen van turf voor verkoop, alsmede de opbrengst. Volgens deze opgaaf waren de kosten der turf per veenroe in het vorige jaar f 3,31|, terwijl de verkoops- prijs slechts 3,35 bedroeg. Door velen is met groote ingenoraenheid de mededeeling ontvangen, dat de Koning bijzonder de zaak der heideontginning wilde ter harte nemen. Ongeveer 22 pCt. der oppervlakte van ons land (33000 K. M2.) bestaat nog uit woeste gronden, die niets of bijna niets voortbrengen. Niet al die gronden zijn geschikt in bosch, bouwland, weide of hooiland veranderd te worden, maar ongetwijfeld kan dat met meer dan de helft geschieden. Zeer zeker is op dit oogenblik het tijdstip niet gnnstig, nu bij de lage prijzen der granen de be- werking der oude gronden ten deele zelfs niet meer door de opbrengst vergoed wordt, maar toch zijn er onder de vele nog woest liggende gronden uit- gebreide plekken, die zeer geschikt zijn van lieide in wei- of hooiland veranderd te worden, en wat vooral van belang is, zal dat kunnen geschieden (in den regel) zonder dat daaraan afschrikwekkende geldsommen behoeven besteed te worden, en er gevaar bestaat voor raislukking der onderneming. De overige woeste gronden kunnen bijna zonder uitzondering tot bosch gemaakt worden. Yoor deze worden meer kosten vereischt en zal men langer moeten wachten op renten der uitgeschoten gelden, maar, als de keuze der houtsoorten en de bewerking met kennis van zaken geschiedt, kan men ook daar zeker zijn, dat mettertijd de veran- dering van die gronden in rentegevende landerijen welvaart en zegen zal verspreiden. Hoe dit zij, het plan zelf, ontginning van woeste gronden, op welke wijze die ook tot stand mocht komen, kan niet anders dan aanbevelenswaardig zijn. Al dadelijk zullen daardoor tal van iuge- zetenen arbeid kunnen vinden, en zij zullen dien blijven behouden, want gecultiveerde gronden hebben voortdurend behoefte aan mensc'nelijke werkkrachten, maar ook zal de nationale rijkdom door die ont- ginningen belangrijk toenemen, en dat wel uit eene bron, die nu en dan wel eens minder ruim zal vloeien, maar nooit geheel opdrogen." Het bericht, dat Dr. Mezger zich nu toch heeft laten overreden, ora zich metterwoon te Wies baden te vestigen, geeft de Tijd aanleiding tot het uitspreken van de hoop, dat men, hoe jammer het ook zij, dat de vermaarde wrijfdokter Amster dam gaat verlaten, niet opnieuw hemel en aarde zal bewegen, om hem van besluit te doen veran- deren. //Men ziet het, 't baat maar voor een oogen blik het Wiesbadensch consortium laat zich door hij zijne vragen en navorschingen voor den tijd zijner genezing. Aan de beweging zijner oogleden bemerkte ik, dat hij mij gadesloeg. Ik wierp mij, zooals ik ging en stond, op mijn leger. Van slapen kon natuurlijk ook dezen nacht geen sprake zijn, en des morgens verliet ik hem, om, gelijk men het noemde, aan 't werk te gaan. Ik kreeg mijn aaudeel banknoten, en verwisselde die, als vroeger, voor mijn eigen geld. Zoo hield ik het nog drie dagen vol. Blaff, die nu weer zonder pijn kon opstaan, wilde den volgenden dag zijn voet van het verband bevrijden, en ik had er mij wel voor gewacht, des nachts van zijne zijde te wijken. Ik wist echter dat achter zijn schijnbare gelijkmoedigheid wraakzuch- tige gevoelens loerden. Mijn beurs was bijna uitgeput, want ik kreeg iederen dag een grooter pak banknoten. Heden morgen, toen gij mij, ik hoop tot Alice's en mijn geluk, toevallig ontmoettet, was het werkelijk slechts toeval dat een valsche onder mijne echte banknoten verdwaald. was. Nimmer is de gedachte in mij opge- komen, deze valsche papieren uit te geven, en ik ben in dezen even rein en onschuldig als de arme Alice." Lista zweeg. De groote gemoedsbewegingen der laatste dagen, de slapelooze nachten, de zware wijn misten hare uitwerking niet op het overigens sterke gestel van den jongen man. SCHE COIIRAIT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1