Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2437. Zaterdag 22 September 1888. 28e Jaargang. DE BLINDE EN ZIJN KIND. Binnenland. ABOKNEMENT: Per drie maanden biunen Ter Neuzen f 1,-Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. AD VE8TENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Bit blad verscliljnt l)in»dat- en Vrijdagavond bl| den nltgever P. j. VAN DE 8ANDE te Ter Neuzen. BU deze courant belioort een bijvocgsel. folitieli Overzicht. Het orgaan van Crispi bevat een scherp artikel over de Suez-conventie. Het blad zegt, dat Frankrijk Turkije aanspoort, om zijne nomiuale souvereiniteit over de Westkust der Roode zee te handhaven dat Engeland genoodzaakt zal zijn, de conventie te laten vallen, terwijl Frankrijk, dat de Nieuwe Hebriden reeds heeft ontruiind, in alle opzichten de dupe der geschiedenis zal wezen. Engeland zal alleen meester blijven van het kanaal, dat door het genie en het kapitaal van Frankrijk is tot stand gekomen, maar door de domheid der Fransche diplomatic is prijs gegeven. Het orgaan van Mevrouw Adam gaat voort met onthullingen te doenhet zal, naar het beweert, eeue gansche reeks van brieven openbaar maken, door vorst Ferdinand van Bulgarije gericht aan den Koning van Belgie en aan prinses Clementine van Coburg, en daaruit zal de dubbelhartigheid der politiek van Vorst Bismarck op nieuw zonneklaar blijken. »Ik zal, als cen gans van het kapitool, blijven schreeuwen tot men naar mij hoort," zegt Mevrouw Adam. Evenmin als uit andere landen, komt uit het Balkanschiereiland veel tot onze ooren. De Kamers van Rumelie zijn in buitengewone zitting bijeen- geroepen en zullen worden ontbonden. De nieuwe verkiezingen voor Kamer en Senaat zullen daarna spoedig plaats hebben. Nathalie heeft den Koning en de Koningin een bezoek gebracht en is op het slot Sinaia metdegebruikelijke koninklijke eerbewijzingen ontvangen. Een kawas van het Duitsche consulaat te Varna is handgemeen geraakt met twee Bul- gaarsche onderofficieren, die daarbij gewond zijn. De kawas is in hechtenis genomen. Uit Friedrichs- ruhe zal nu wel de vraag komen ,/Hoe zit dat zaakje P" en zoodoende krijgt dat muisje een staartje. Van meer beteekenis is echter de moordaanslag op den Bulgaarscheu minister Natchewitch te Roetshoek gepleegd. Toen de minister aankwam werden niet minder dan zes revolverschoten op hem gelost, waarvan drie kogels troffen en wondden. Een kwam in de rechter borst en maakte eene wonde van crnstigen aard. De moordenaar, een zekere Kisselos, was voorheen in dienst van het Bulgaarsche diplomatieke agentschap, maar werd ontslagen wegens oneerlijkheid en ontweek naar Rusland. Krachtens machtiging van den minister Natchewitch was Kisselos weer naar Bulgarije terug- gekeerd. Hij heeft een vreemd bewijs van dank- baarheid gegeven. De nationalistische Iersche afgevaardigde William Redmond is tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld, wegens aansporing der pachters tot verzet tegen de wet. Op het Groene eiland ziet EETJILEETON. Hit de mededeelingen van een Londenschen politic-beambte. 18) Dewijl ik bereids over dag gelegenheid had gevonden, van het sleutelgat der ijzeren deur die mij den weg naar Alice's woning versperde, een afdruk te nemen en daarnaar een sleutel te ver- vaardigen, zoo kon ik reeds in den volgenden nacht mijn gevaarlijk waagstuk ondernemen. Zoodra ik mij overtuigd had, dat Blaff vast in- geslapen was, begaf ik mij, van al het noodige voorzien, op weg. Het was niet zoo laat als in den bewusten nacht; maar even als toen zat ook thans Brunsworth weder voor de verlichte tafel en telde en schreef. Dit moest dus wel zijn gewone nachtelijke bezigheid zijn. Op sokken, die ik uit voorzorg over mijne laarzen had getrokken, sloop ik onhoorbaar tot aan de trap, klom die voorzichtig op, en nadat ik zoowel het slot als de hengsels der deur goed had geolied, opende ik die zonder het minste gerucht en sloot ze weder. Nogmaals bevond ik mij in een gang en voor een, maar nu kleiner, trap. Hier ontdekte ik een tamelijk sterke houten deur, het er nog even slecht nit als voor dezen. Men gaat voort met de pachters tot verzet aan (e sporen en de sterke arm handhaaft tegenover onwillige pachters en aanstokers de wet. Kon men daar maar tot eene vreedzame oplossing komen, 't zou in de eerste plaats in het belang der pachters wezen. De weg over puinhoopen en lijken is de rechte niet, om tot een vergelijk te komen, dat moesten ook zij bedenken, die de arme lieden tot verzet aanporren. Als de knijper op de scheenen komt, zijn de stokebranden veeltijds achter de coulissen en laten het misleide volk op de planken aan hun lot over verandering ten bate van het Iersche volk, voor zooverre het niet is overgegeven aan spel en drank is hoog noodig, zij op wiens levensgedrag niet valt aan te merken moeten aan hun treurig lot onttrokken worden, en dat kan alleen geschieden langs den minnelijken weg, niet door geweld. Geweld verbittert, maar verbetert niet. Met eenige woorden over oorlog en geruchten van oorlog zullen we eindigen. Dat Italie nog al belang stelt in de vestigiug aan de Roode Zee, blijkt hieruit, dat zijn Minister van Oorlog 30000 man naar Massowah wil zenden. De Grieksche vlool, misschien waschtobben met voetzoekers ge- wapend, heeft in last om te stevenen naar de onder Turksche heerschappij staande eilanden met Grieksche bevolking in de Aegaeische zee, naar aanleiding van willekeurige handelingen van den Turkschen gouverneur tegenover Grieksche visschers. In Afghanistan is de opstand nog niet bedwon- gen. Opstanden zijn daar aan de orde. In Au gustus braken onlusten uit onder de stammen der Schirwaris en Afrides, die met moeite onderdrukt werden, en nu staat de neef en wettige opvolger van den Emir, Ishak Khan, aan het hoofd der beweging. Waarom is Ishak opgestaan tegen oom AbdurrahmanIzhak, gouverneur-generaal van noordelijk Afghanistan was wat al te gauw klaar om den troon over te nemen, toen oom ziek was, daarom liet hij neefje naar Kaboel ontbieden, dat wil op zijn Oostersch zooveel zeggendat hij zich op genade of ongenade aan den beheerscher moest overgeven. Ishak vond het beter aan oom's invitatie niet te voldoen en beproefde liever de troepen tegen oom op te zetten. Men zegt nu, dat hij over 30000 man beschikt en daarmee zijn slag denkt te slaan. In de plaats gehad hebbende schermutselingen is oom overwinnaar gebleven, ter wijl het fort Khaman, door de oproerlingen bezet, genomen is en de bezetting krijgsgevangen, waar- onder ook de schoonvader van Ishak. Dat Enge land en Rusland den afloop met groote belangstelling tegemoet zien, is duidelijk. John Bull is oom wel genegen en neef niet ongenegen en dat is niet zoo vreemd, als men in aanmerking neemt dat men heimelijk vrees koestert, dat Ishak den Czaar te hulp zal roepen en dan zou de gekheid grooter die zich van den wand slechts weinig aliichte. Ik opende haar, door mijn mes in de voeg te steken, die zich tusschen den wand en den muur bevond, en nu scheen ik in een geheel andere wereld verplaatst te zijn. De kleine corridor, waarin ik mij bevond, was met een tapijt belegd, zelfs de muren waren behangen en in de rondte stonden bauken met goed verzorgde, kostbare bladplanten. Ik had mijn Eden gevonden daaraan was niet te twijfelen. Ik bevond mij in Alice's woning. Maar waar was haar slaapkamer Hoe zou ik het aan- leggen, om, zonder haar te beleedigen, zonder haar jonkvrouwelijke eer te kwetsten, haar te genaken en haar over het doel van mijn indringerij, van mijn nachtelijk bezoek in te lichten P Daar was het mij, terwijl ik onderzoekend om mij heen zag, als vernam ik klagende, smartelijke tonen. Getroifen luisterde ik toe. Ik had mij niet vergist, het waren tonen, waarin het wee van een verloren leven lag, het wee van een hart, dat in smachtend verlangen verging. Maar deze schok- kendende tonen hadden niet den smeltenden klank van een menschelijke, aardsche stem; ze werden aan de snaren eener viool ontlokt, waarover de strijkstok sidderend heenstreek. O herael, zij en geen andere was het de kuische, majestueuze bedelares VI. Alberto Lista zweeg en zijn hoofd zonk op zijn worden. Het rijk van den Emir is het stoot- kussen tusschen de Engelsche en de Russische al leen heerschappij in Azie. De heer Beelaerts van Blokland heeft gisteren het voorzitterschap der Tweede Kamer aanvaard met eene rede, waarin hij wees op de belangrijke werkzaamheden die in uitzicht zijn. Hij herinnerde aan de lessen der volkshistorie en dat juist 200 jaar geleden de eerste opening werd gedaan omtrent den tocht van Prins Willem III naar Engeland, eenig in de wereldgeschiedenis en die door de samenwerking der Staten van alle Provincien slaagde tot heil der vereenigde Provincien en de vrijheid van Engeland en Europa. Moge de gedachte aan de kloeke daden onzer voorvaderen onzen arbeid bezielen en dien arbeid te rijper vruchten doen dragenGod schenke hiertoe Zijnen zegen. Nadat Z.Exc. de Commisaris des Konings in Noord-Brabant pas op het Loo is geweest, verdient de volgende mededeeling der Prov. Noordbr. en 's Hert. Ct. wel de aandacht Wij zijn in de gelegenheid, de onrustbarende geruchten omtrent 's Konings toestand als zeer overdreven te verklaren. Uit de beste bron kunnen wij meedeelen, dat Z. M. de Koning niettegenstaande zijn meer dan 70 jaren nog altijd eene krachtige figuur is en het alleen aan de buitengewone zorgzaamheid zijns geneesheers moet worden toegeschreven, dat Z. M. niet uitgaat, eene zorgzaamheid, waaraan de Koning zich slechts noode onderwerpt. Z. M. behandelt dagelijks de regeeringszaken zoowel als zijne particuliere aangelegenheden en heeft nu nog dezer dagen, in verband met de ontginning der woesle gronden, voor zich een overzicht over het geheele land laten gereed maken van de heidevelden. De uitslag der verkiezing voor de Tweede Kamer in het district Bergum, ter voorziening in de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer O. T. Bosgra, is als volgt: Geldige stemmen 2595. Gekozen de heer L. W. de Vries, anti-revolutionair, met 1340 stemmen. De heer E. B. Kielstra (lib.) had 1125, en Dr. Vitus Bruinsma (Alg. stemr.) 130 stemmen. 1 let Koninklijk besluit tot invoering van postbladen is opgenomen in de Staats-C'ourant en luidt als volgt: xirtikel 1. Onder de bemaning van postbladen zullen worden ingevoerd voor schriftelijke mede- deelingen bestemde formulieren, die ter sluiting van gegomde randen zijn voorzien. Artikel 2. Er zal een postzegelstempel van 5 cent, borst ter neder. Hij scheen in de herinnering aan dit oogenblik alles om zich heen te vergeten, en ook ik was op 't diepst getroffen. Dan ofschoon zijn geheele verhaal het stempel der waarheid droeg, en hoezeer ik zelf de betoovering der schoonhefd van het jonge meisje ondervonden had, zoo schonk mijn in de school der ondervinding gestaalt karakter mij toch zooveel zelffbeheersching, dat ik mij aan die betoovering wist te ontwringen en het geval zonder vooringenomenheid vermocht te beoordeelen. //Kwam het idee niet in u op, mijnheer Lista." vroeg ik, vdat Alice tot zich zelve had moeten zeggen, dat het beroep van een blinden muzikant haar zulk een weelde niet veroorloofde, en dat ze beter zou hebben gedaan, te sparen, om zoo spoedig mogehjk zulk een treurig beroep te kunnen vaarwel zeggen „Ik moet bekennen, dat ik, hoewel niet direct, later wel een oogenblik soortgelijke gedachte voedde," antwoordde de Portugees; ,/maar ik maakte mij daarmj diets, dat zij onder den invloed van haar vader stond, en haar levensgeschiedenis was mij te weinig bekend, om in dit opzicht een oordeel te kunnen uitspreken. Wij komen overigens op dit thema nog terug, mijnheer Barel." //Gij hieldt dus het meisje voor geheel onschuldig onwetend deze zaak viel ik andermaalin. J geloofdet, dat zij ook niet de geringste ge dachte had, dat haar vader met dien Blaff in misdadige betrekking stond Zij zou haar vader vertegenwoordigende het enkel binnenlandsch brief- port, op worden afgedrukt. Artikel 3. De formulieren zullen tegen betaling van een halven cent per stuk, behalve de waarde van het zegel, op de postkantoren verkrijgbaar worden gesteld. Aan een particulier schrijven van 4 September van een der passagiers aan boord van de ^Sumatra" is het volgende ontleend Donderdagmorgen 30 Aug. kwam Z. E. de Gou- verneur-Generaal, Mr. Pijnacker Hordijk, metgevolg te Marseille aan boord. De commandant, de heer Droogleever Fortuyn, en andere officieren verwel- komden den hoogen passagierde soldaten stonden opgesteld, de matrozen waren in het want. Van het oogenblik af, dat Zijne Excellence aan boord was, werd de gespleten wimpel in top geheschen, waarvoor de passeerende schepen meestal alle salueereu. De heer Pijnacker Hordijk aanvaardde de reis met zijn echtgenoote, 2 kinderen van 8 en 10 jaar, een gouvernante en een kinderjuffrouwde adjudant van den Gouverneur-Generaal, de heer Nepveu, is aan boord met echtgenoote en 1 dochtertje. Voor de families zijn 5 hutten in gereedheid gebracht, 2 hutten zijn aan elkaar getrokken en daarvan is een keurige salon gemaakt, zeer netjes behangen en gemeubeld. De verdere hutten dienen als slaap- kamers. Bij het aan boord komen liet de heer Hordijk de verschillende passagiers aan zich voor- stellen. De familie zit gewoonlijk aan dek. Z. E. onderhoudt zich nu en dan met de overige passa giers en stelt blijkbaar zeer veel belang in het verloop van de reis. Bij het middagmaal neemt het hooge gezelschap aan de middelste tafel plaats, waar ook de com mandant zijn zetel heeft. De andere tafel wordt bezet door een achttal geestelijke zusters, die zich voor verspreiding van onderwijs naar Padang en Samarang begeven. Aan de derde tafel zitten de overige passagiers 1* klasse, die, daar er niet veel plaats overbleef, slechts 13 in getal zijn. Hoewel de aanwezigheid van den Gouverneur-Generaal zeer weinig ffstijfheid" veroorzaakt, maakt het kleine aantal overige passagiers de reis minder gezellig dan anders wel het geval is. 7i; E. is gewoonlijk 's morgens zeer vroeg aan- wezig en verlaat 's avonds tegen 9 uur het dek. Mij hebben ook onzen ,/Prjpsessedag" gevierd; s morgens om 9 uur traden de troepen (zoo wat 50 man), de machinisten, bootslieden enz. aan en werden door Z. E., in gewone kleeding, geinspec- teerd. Daarna hield de aanwezige luitenant ter zee een toespraak tot de troepen. 's Avonds maakten de militairen muziek op een harmonica en het scheepsvolk danste. Aan tafel bracht Z. E. een dronk uit op de jeugdige Prinses en daarmede was de pret uit. werkelijk voor zoo arm gehouden hebben, dat zij let volkomen verschoonbaar vond, dat hij met haar, het jonkvrouwelijk meisje, als muzikant de stad doortrekken en in open bare lokalen moest spelen Gij meent, dat de blinde het voor haar, de ziende, volkomen wist te verbergen, dat hij in haar naaste nabijheid, bijna onder hare oogen, geheime misdadige betrekkingen had aangeknoopt en onderhield?" r Met het grootste ongeduld had Lista mijne op- merKingen aangehoord. Haastig slurpte hij eenige g en wijn naar binnen, en met een zekere tartende geraaktheid sprak hij: i/Mijnheer, een twijfel aan de onschuld van dit meisje; van welke zijde die ook komt, zou voor mij als een hoon voor iedere vrouwelijke deugd zijn. Neen, dit meisje had van al het misdadige doen in haar naaste nabijheid geen vermoeden. Maar ook den blinde houd ik voor geen gemeenen misdadiger. Wat hij geworden is en wat hij deed, dat deed hij uit liefde tot zijn kind, en gelijk hij uit hefde tot zijn kind een ziende blinde is, zoo is zij uit liefde tot haar vader een blinde ziende. Ja, mijnheer, blind gelijk we alien zijn, wanneer lieide en hartstocht ons beheerschen." //Dus bekent gij," viel ik in, dat ook gij door uw hartstochtelijke neging tot het meisje verblind kunt zijn?" Verblind, mijnheer Barel? Neen, dat ben ik met, wat betreft het geloof aan de onschuld van TER \EIZEVSCIIE (IMRWi

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1