Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. No. 243B. Woensdag 19 September 1888 28e Jaargang. jaar-, Paarden- en Veemarkt DE BL1NDE EN ZIJN RIND. TE HULST, Binnenland. iBONNEMENT: Per drie maanden binuen Ter Neuzen 1,—. Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Hit blad verschtjnt Uimtdaj. en Vrijdasavond bij den nltgever P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen. op Maandag den len October 1888 (3e Kermisdag), aanvang des voormiddags om 10 uur, met uitloving van 9 verschillende Premien voor aangebracht Vee. De Burgemeester van Hulst, L-. VAN WAESBERGHE-JANSSENS. JPolitielz Overzicht. De bewoners der Rijkslanden ondervinden alle ongerief van de passenwet. Onlangs reisde een Duitschgezind Elzasser met zijne vrouw en ver- tooude aan een grensstatioii een pas voor zich en zijne vrouw. Maar de beambte was daar niet mee tevreden. vWie waarborgt mij, dat die dame uwe vrouw is?" vroeg de man op lompen toon, en hij liet de reizigers eerst door, toen de dame hem had laten zien, dat haar naain en die van haar man aan de binnenzijde van haar trouwring waren ge- graveerd. Eene oude dame, die hare kleindochter 18 maanden oud, bij zich had, maar voor dat wicht geen pas had noodig geacht, werd den voortgang geweigerd en naar Parijs terug gezonden. Die krasse maatregelen verbitteren. President Carnot vindt op zijne reis toegenegene harten. Te Cherbourg en Havre werd hij met groote geestdrift ontvangen en zeer toegejuicht toen hij verzekerde, dat de regeering den vrede wil. Boulanger komt niet in Ruslaud, oindat men daar niet op zijn bezoek gesteld is. Hij heeft nu den procureur der Heilige Svnode uitgenoodigd om hem te Salzburg te komen bezoekeu, maar deze heeft er geen ooren naar. Uit het land der Britten komt thans weinig nieuws. Het conflict tusschen Canada en de Ver- eenigde Staten houdt echter nog al wat peunen in beweging. Dat de Pall Mall Gazette erg boos is over de jongste uitlatingen in het Huis te Was hington, dit laat zich denken. De waschtobben, bewapend met voetzoekers, zitten John Bull dwars in de maag. Overstroomingen teisteren zuidelijk Spanje en in Egypte is gebrek aan water, daar de Nijl niet overloopen wil. Uit Cairo schrijft men, dat indieu de Nijl niet wast, 150,000 acres land van belas- tingen zulleu moeten vrijgesteld worden, hetgeen aan de schatkist een ontzaglijk verlies zal berokkenen. Eene hongersnood gedurende den winter schijnt onvermijdelijk. Volgens berichten uit Rome wil Keizer Wilhelin II, ook een zeereis maken en begeleid worden door de Italiaansche, de Oostenrijksche en de Dnitsche FEUILLETON. Uit de mededeelingen van een Londensclien politie-benmbte. ,/Het uur verliep mij snel genoeg," zoo nam Lista weder het woord. Ik was besloten en bracht een geruimen tijd door voor het beeld des Verlossers in een innig gebed. In dit gebed gedacht ik ook Alice. Kalm en gelaten stond ik op; maar het duurde nog lang, eer de deur weder geopend werd, en opeens was het mij, als grijnsde BlafFs huichel- achtig gelaat mij toe en riep hij tot mij: „Uw meineed is openbaar geworden daarom wees levend begraven 1" Het koude zweet liep mij van het voorhoofd, en de gedachte, dat ik door den valschen Blaff reeds van te voren tot sterven gedoemd was, deed mij huiveren over al mijne leden. Gelukdig duurde deze toestand niet lang. De deur werd geopend, en Blaff, door de andere gezellen gevolgd, die ik bereids had leeren kennen, trad het vertrek binnen, Brunsworth was echter niet bij hen. Of hij ziek was, dan wel of hij zaken als deze aan Blaff placht over te laten, of wat hem dan ook kon afhouden, mij den eed af te nemen, daarover brak ik y mij te vergeefs het hoofd. De ceremonie liep overigens zeer vlug van stapel. Ik legde, met de rechterhand op den bijbel zoo werd het heilige vloot. Als 't geld op moet, dan is dit middel uitnemend gekozen. Wij twijfelen evenwel aan de waarheid van het bericht uit Rome. De Italiaansche vloot is te Salonichi aangekomen. Zij bestond uit de Dandolo, de vlag voerende van den schout-bij-nacht Martinez, vergezeld van drie torpedo-bootenhet advies-schip Staffetteden torpedo-kruiser Goitte en twintig andere schepen. Het is misschien om wat vertooning te maken en wat klem aan dikke woorden bij te zetten, dat de Italiaansche oorlogsbodems in het Oosten der Middellandsche zee kruisen en de Franschen in het Westen. Dat men de Turksche wateren aandoet, kan wel ten doel hebben om Rusland eens te laten zien, dat andere oorlogschepen dan Russische ook aan de Turksche kusten kunnen komen. Misschien is die maatregel wel te Frednchsruhe uitgedacht, want daar is het politieke nest, waar alles uitge- broed wordt. De //Deutsche Ost-Afrikanische Gesellschaft," die eenig grondgebied in bezit heeft genomen, haar door den saltan van Zanzibar afgestaan, krijgt concurrentie. Natuurlijk zijn 't Engelschen, die een ander deel van de kust hebben geuaderd. Eene nieuwe maatschappij heeft zich te Londen geeon- stitueerd, die van denzelfden sultan een streek naast de Duitsche heeft gekregen. Handel met het gebied der meren is het doel der vestiging. Men weet nog niet recht, hoe de zaken in Afrika's binnenland geschapen staan. Uit Congo heeft men dezer dagen bericht, dat majoor Jameson door zijne inlandsche dragers is vermoord, dat Jameson was teruggekeerd naar Stanley Falls, en eene nieuwe expeditie tot ondersteuning van Stanley zou worden georganiseerd. Tippoo, het opperhoofd, dat van de samenzwering tegen Stanley verdacht wordt, bevindt zich te Nyaugwe. Wat waar is moet nog blijken. Uit Pietermaritzburg wordt geseindDe Trans- vaalsche grenscommissaris Meijer is naar Yrijheid teruggekeerd en bericht, dat de Zoeloes zijn ont- wapend en dat Dinizoeloe zich aan de regeering van de Transvaal heeft overgegeven tegen outvangst der verzekering, dat hij niet aan de Engelschen zal worden uitgeleverd. Dinizoeloe, die thans ziek is, blijft onder bewaking der Transvaalsche politie. Oen- daboeko zou zouder gevolg naar Tongaland zijn ge- vlucht. Moet men de berichten uit Petersburg geloo- ven, dan maakt de opstand in Afghanistan snelle vor- deringen. Onderscheidene van de voornaamste hoofden van den Emir Abdoerrahman hebben hem verlaten, of zij n in handen gevallen van Ishak Khan, die zich thans aan het hoofd bevindt van een 30000 man. De troepen van den Emir tellen er 50000. Eene be- slissende ontmoeting is onvermijdelijk. De berichten uit Engelsch Indie verschillen, om wel te bevroeden redenen, altijd met die uit de Newastad. boek door deze schurken ontheiligd den eed der stilzwijgendheid en de gelofte van gehoorzaam- heid af, als handelde het over de opname in een Jezu'iten-orde, en toen schudde Blaff mij zoo ge- weldig de hand, die hij als eeii ijzeren greep gevat had, als ware het voor de eeuwigheid en de andere schurken volgden zijn voorbeeld. Toen stelde Blaff mij vijf valsche vijfpouds-bauknoten en een echte voor 't geval van ontdekking ter hand, en gaf mij mij ue instructies, die mij verplichten, het mij toe- vertrouwde valsche papierengeld binnen vier en twintig uur in goud, papier of munt om te zetten en aan Blaff af te leveren. Als tantieme zou mij voortaan vijf procent, mijn provicie medegerekend, worden uitbetaald, en het overige in de algemeene sehatkamer, welke Brunsworth onder zijn beheer had, worden gedeponeerd. z/Derhalve een blinde schatbewaarderDaarin ligt humor," viel ik den Portugees in de rede. //Het is alzoo zeker, dat Brunsworth niet blind is." //Zoo was ik dan medelid van een hoogst ge- vaarlijke en vast georganiseerde bende valsche munters geworden," ging Lista voort, //wier leden mij, naar T scheen, nog niet eens alien bekend waren; want zooals ik later hoorde, zou ik eerste te Londen mijn leertijd doorloopen en dan naar 't buitenland gaan. Een oogenblik stond ik wel in twijfel, of ik niet dadelijk den mij afgedwongen eed zou breken en een aanklacht bij het gerecht inleveren; maar de gedachte aan Alice en de over- tuiging, dat men mij ten minste in de eerste dagen heimelijk zou nagaan, deed mij aan mijn eerste plan vasthouden. Ik vernietigde namelijk Minister Mackay sloot Zaterdagmiddig de zit- ting van de Staten-Generaal namens Z. M. den Kouing. Hij dankte voor de medewerking en de behartiging der landsbelangen. Waren de bijeen- komsten niet talrijk, de arbeid was niet onvruchtbaar. Hij wees op de aangenomen voogdijwet, de ver- lenging van het bank-octrooi, de internationale overeenkomst tegen den drankverkoop op de Noord- zee en op de toegestane gelden voor onderzoek naar landbouwtoestanden in het vaderland. Door de burgemeesters van Aardenburg en St. Kruis, Cadzand, Hulst, Sas van Gent, IJzendijke en Biervliet, Breskens, Groede en Nieuwvliet, Ede, Oostburg, Schoondijke en Zuidzande is een adres gericht aan den minister van waterstaat enzwaarbij zij, naar aanleiding van het besluit van den gemeente- raad van Vlissingen, dat den concessionnaris van de tramlijn Vlissingen-Middelburg definitief ontheft van de verplichting om eene zijlijn vanaf de hoofd- lijn tot aan het havenstation te Vlissingen aan te leggen, verbetering vragen in een toestand, die h. i. onhoudbaar is. Adressen van instemming zijn nog verzonden door de burgemeesters van Axel, Boschkapelle en Stoppeldijk, Clinge, Graauw, Ter- neuzen en Hoek, Hontenisse, Koewacht, Overslag, Philippine, St. Jansteen, Westdorpe, Zaamslag, Zuiddorpe, Hoofdplaat, Sluis, Retranchement en Waterlandkerkje. De kweekelingen aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers, die met goed gevolg het examen van onderwijzer hebben afgelegd, zullen voortaan van de kweekschool moeten worden ontslagen, ten einde eventueel naar een vacante betrekkiiig te kunnen dingen. Tot hiertoe waren die kweekelingen verplicht om gedurende vier maanden na het verkrijgen der acte van onderwijzer zich practisch in het geven van onderwijs aan de leerschool te bekwamen. Door dezen maatregel wordt jaarlijks f 14,000 aan toelagen bespaard. De heeren wielrijders, die vrijwillig hun diensten hebben verleend bij de fort-oefeningen in het Land van Altena, hebben zich uitnemend van hun dikwijls zeer lastige taak gekweten. Onvermoeid waren zij elk uur van den dag en den nacht beschik- baar om berichten over te brengen. Wij vernemen, dat de hooge tweewieler nog het best voldaan heeft, vooral op de nachtelijke tochten over de dijken. Elk der heeren had drie velocipedes in het hoofdkwartier. Een der Amsterdamsche heeren was er op bedacht geweest, dat bij soms door een tamelijk breed water zou kunnen worden belet aan zijn opdracht te voldoen. Hij had een de valsche banknoten, nam uit mijn eigen geld- voorraad daar voor eclite en bracht alzoo mijn eigen geld aan Blaff. De toegang tot BlafFs behuizing was mij echter alleen des morgens tusschen acht en tien uur en des avonds van negen tot tien uur veroorloofd. Om dezen tijd was de deur, dezelfde die ook naar de wouing van den blinde leidde, steeds open." z/Om dezen tijd was het ook," viel ik in, //toen ik de woning binnendrong en u daar aantrof. z/Juist," hernam Lista, //en het was den zesden dag na mijne eedsaflegging. Inmiddels is er na dien tijd zeer veel voorgevallen." z/Voor gij verder gaat, laat ons eerst een nieuwe flesch nemen," sprak ik en schonk de glazen op nieuw vol. Nadat we ze hadden geledigd en voor de eerste keer sedert Lista's verhaal met elkander hadden geklonken, want langzamerhand begon ik aan zijn eerlijkheid te gelooven ging hij voort z/Hoeveel plannen ik mij ook door 't hoofd had gehaald, 't was mij tot hiertoe totaal onmogelijk geweest, met Alice in aauraking te komen. 't Was reeds vier dagen na den nacht, toen ik Brunsworth in zulk een zonderlingen toestand bespied had, en en nog had, zich geen gelegenheid voorgedaan, om Alice te naderen en een geheirn onderhoud met haar te hebben. Ik wist, dat ik door Blaff, hoe mooi hij zich tegenover mij voordeed, met Argus-oogen werd bewaakt, en met schrik dacht ik aan den dag, dat mijn kas uitgeput zou zijn, 't welk niet zoo heel lang meer kon duren. Mijn vertwijfeling en vrees rezen van uur tot uur; maar guttapercha zak bij zich die, opgeblazen, in staat was het rijwiel drijveude te houden. Wanneer het nu gebeurde, dat hij voor een breede watering kwam, zwom hij met zijn drijvend rijwiel over. De Tijd schrijft het volgende: ij houden er niet van onnoodig of voorbarig de alarmklok te luiden, vandaar dat wij tot dusver gezwegen hebben over den alles behalve geruststel- lenden indruk, welken de plotselinge en onverwachte bijeenroeping van beide Kamers tot afdoening van het wetsoutwerp betreffende de voogdij op ons gemaakt heeft. Nu de zaak door auderen in de dagbladpers ter sprake is gebracht, houden voor ons alle redenen van stilzwijgen op. Onverwacht en plotseling geschiedde deze bijeen roeping zeer zeker. De leden buiten de resideutie ontvingen deze stukken op de gewone wijze over de post, in een couvert, waarop de woorden.Namens de Regering. Spoed 1" Met den gezondheidstoestand van den Koning gaat het in den laatsten tijd sterk achteruit. Bijzonderheden kan men moeielijk te weten komen een streng consigne schijnt aan alien, die stellige inlichtingeu konden geven, het stilzwijgen op te leggen. 't Kan zijn, dat wij ons de zaken te donker voorstellen wij hopen het van harte 't kan ook zijn, dat gewichtige ons onbekende redenen zich tegen het openbaarmaken van officieele berichten betreffende de ziekte des Konings verzetten. Maar vooral in een land, waar Vorst en volk zoo nauw verbonden zijn als in Nederland, gelukkig nog steeds het geval is, behoort oozes inziens de natie in zaken, waarin zij zoo groot en zoo rechtmatig belang stelt, niet langer onkundig te worden gelaten dan volstrekt noodig is. De Belgische politie heeft aan de Neder- landsche bericht, dat volgend valsch geld in omloop isa. vijtlrankstukken met ae beeltenis van Louis Philippe, jaar 1841b. idem met de beeltenis Victor Emanuel, 1871<r. tweefrankstukken beel tenis Napoleon III, 1863; d. eenfrankstukken, zelfde beeltenis en zelfde jaare. idem beeltenis der republiek, 1871 halvefrankstukken, zelfde beeltenis en jaar. 1 ermelde stukken zijn zeer juist nagemaakt en hebben hetzelfde gewicht als de echte munt. Zij zijn echter van lood vervaardigd en slechts met eene dunne laag zilver omkleed. Het handel- drijvend publiek zij dus gewaarschuwd Ointrent het spoorloos en raadselachtig ver- dwijnen der braudkast uit het kantoor der tirma Van Hengel Lensvelt te Doesburg, verneemt toen de nood op 't hoogst was gestegen, kwam de hemel mij ter hulp. Blaff had zich juist op denzelfden dag, dat wij elkander in zijne woning aantroffen, tengevolge van een val, het rechter sleutelbeen gekneusd en kon zouder hevige pijn te gevoelen niet werken. ik ried hem een gipsverband aan te wenden, en daar ik in Brazilie een tijdlang bij een geneesheer gewoond en hem in zijn praktijk meermalen de behulpzame hand had geboden, was ik met de chirur®ie vrij wel vertrouwd geworden en kon ook zeer goed een gipsverband leggen. llij nam mijn aanbod in dank aan en verzocht mij, eenige nachten mijn slaapplaats naast hem weder in te nemen. Niemand gelukkiger dan ik het zoo lang te vergeefs gewenschte oogenblik, dat ik met Alice ongestoord zou kunnen spreken scheen eindelijk te zijn aangebroken. 't Was mij zelfs in het critische oogenblik, toen gij in Brunsworth s of juister gezegd in BlafFs behuizing waart binnengedrongen, en Brunsworth's opmerk- zaamheid geheel alleen op u gericht was, onmogelijk geweest, haar een enkel woord van verstandhouding toe te fluisteren, ofschoon ik mij verbeeldde, dat haar oog met bijzonder welgevallen op mij rustte, en zij het plan had een vraag tot mij te richten. Maar de angst voor den blinden vader scheen haar ook thans den mond te sluiten en haar op eer- biedigen afstand van mij te houden. Thans moest de beslissing komen. (Wordt vervolgd.) TER \ELiZEAStHE (III lit VI 12) -ir-a-m

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1