Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2435. Zaterdag 15 September 1888. 28e Jaargang. DE BL1NDE EN ZIJN KIND. Binnenland. ABONNEMEN T Voor Per drie maanden biunen Ter Neuzen 1,Franco per post: Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busbouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Kit bind verschljnt Dlnsdac- en Vrljdngavoud bl| den nltgever P. J. VAN DE S A N 1> E te Tee Neuzen. Tijdens de aanstaande kermis alhier mogen de tapperijen voortdurend openblijvenonder dien verstaude evenwei dat zij ten alien tijde dadelijk moeten worden gesloten, wanneer de politie dit mocht bevelen, terwijl op den laatsten kermis- dag, des /j'llterdags, zoowel de kramen, tenten, enz. als de tapperijen moeten worden gesloten uiterlijk des nachts te 12 uren. Ter Neuzen, 14 September 1888. De Burgemeester, J. A. VAN BOVEN. JPolitieli Overzicht. Men weet nu te vertellen, dat de Czarina tijdens het verblijf des Duitschen Keizers te Peterhof, eene toespeling heeft geinaakt op het lot van hare zuster, de hertogin van Cumberland, wier echtgenoot aanspraak maakt op den troon van Hannover en de hertogelijke waardigheid in Brunswijk. De jeugdige Keizer moet in zijn antwoord in tegen- woordigheid van geest en in beleefdheid tevens te kort geschoten zijn. Eenige zinsneden uit's Keizers rede te Frankfort gehouden moeten op dit feit gezinspeeld hebben, o. a. toen hij zei, dat Duitschland in het bezit zijner veroveringen werd bedreigd. 't Kan heel wel zoo zijn, maar hij kan ook evengoed de rijkslanden op het oog gehad hebben. Dr. Mackenzie's boek zal spoedig uitkomen. Hij heeft na 's Keizers dood nog drie dagen op het slot Friedrichskron doorgebracht en voor de diensten gedurende dien tijd 315 pond gedeclareerd. De rekening werd betaald, maar op de kwitantie stond //tot finale sluiting van rekening." Volgens berichten uit Afghanistan is Ishak Khan verslagen en heeft nog slechts te beschikken over 6000 man. De legerbevelhebber van den Emir staat gereed om een beslissenden slag te leveren, zoodat de opstand spoddig gedempt zal zijn. De Russen hadden liever gezien, dat de met Engeland bevriende Emir wat meer werk aan den opstand gehad zou hebben. Misschien valt ook hier wel wat te stoken, voor een handvol roebels bieden zich wel agenten aan. De Fransche heeren politici houden redevoeringen, Jules Ferry gaat voor en zijne vrienden volgen hem na. Intusschen blijft de toestand in de Fransche republiek alles behalve rooskleurig. Sedert eenigen tijd houdt zekere dame, mevrouw Juliette Adam, zich ouledig met het geven van onthullingen. Naar aanleidiug hiervan wordt aan de Correspondence de l'Est geschreven, dat al de brievendienaar men beweerdedoor Prins Ferdinand van Bulgarije aan de gravin van Vlaanderen zijn gericht, het werk zijn van een zeer handigen maar gewetenloozen falsaris. Men heeft de gravin gekozeu, omdat haar naain zich FETJILLETON. Uit de mededeelingen van een Londenschen politie-beambte. 11) ,/Hm 1" sprak ik opstaande, want mijn verrassing was inderdaad zeer groot mijn vroegere argwaan bevestigde zich dus. ,/De schurk kan zien, maar hij houdt zich blind om zijne misdadige plannen met des te meer zekerheid te kunnen volvoeren. Zeer wel mogelijk, dat hij zelfs tegenover zijn kind en zijne rotgezellen deze rol van blinde vol- houdt. Maar nog is men niet in staat, het raadsel op te lossen, 't welk achter dezen geheimzinnigen mensch steekt." Dat waren ook mijne gedachten," -ging de Portugees voort, toen ik weer was gaan zitten. nO, had ik thans zijne arme dochter voor deze deur kunnen leiden en haar, de ziende, de oogen kunnen openen voor het misdadig doen van haar voorgewenden vader! Geheel door dit idee beheerscht, stak ik mijn lamp weder aan, besloten mijn wandeling voort te zetten, tot ik Alice zou hebben gevonden. Het geluk scheen mij dezen nacht gunstig te zijn. Ik klom de trap op, waarover ik gestruikeld beter dan die van eenige andere Prinses tot zulk eene vervalsching leende, daar zij eene nicht is van Prins Ferdinand, ,/Er zou dus niets vreemds in zijn," zoo vervolgt het blad, „als een jong vorst, eenzaam en verlaten op een afgelegen en wankelenden troon, behoefte gevoelde om zijn wenschen en zijne zorgen aan zijne bloedverwanten mede te deelen. De vorstin is tevens eene zuster van den Koning van Rumenie, die, terwille van de rust van zijn eigen landde handhaving van den ,/Status quo" in Bulgarije moet wenschen. Ongelukkig echter voor de falsarissen is door hen het karakter en de gezindheid der gravin van Vlaanderen volkomen miskend. Indien in Europa eene prinsea is, die zich volstrekt niet met de politiek bezig houdt, dan is het de gravin, die zelfs de wisselingen van Belgie's binnenlandsche politiek niet met aandacht volgt. Zij houdt zich uitsluitend bezig met de opvoeding harer kinderen. Vorst Ferdinand kent zij bijna niet; zij heeft hem slechts eene enkele maal op familie bijeenkomsten ontmoet. Niet tot haar dus zou de vorst zich met zijne vertrouwlijke mededeelingen hebben gewend. En indien hij dit toch had gedaan, zou de gravin van Vlaanderen, die allerminst verlangt in de Europeesche politiek te worden betrokken, ongetwijfeld haren neef hebben doen opmerken, dat hij zich met zijne brieven aan een verkeerd adres had gewend. Daarenboven verklaart de gravin zelvedat zij nooit eenig schrijven van vorst Ferdinand heeft ontvangen en men moet dus onderstellen dat mevrouw Adam het slachtoffer eener mystificatie is geweest." Hiermede zijn, naar het ons voorkomt, de zonderlinge be- weringen der Fransche schrijfster, wier voorliefde voor sensatiemakende artikelen algemeen bekend is, genoegzaam wederlegd. In Duitschland schijnt men bij voortduring strenge maatregelen te nemen tegen de sociaal-de- mocraten. Een te Aken verblijfhoudend heer werd door den commissaris van politie ontboden om in- lichtingen te verstrekken. Toen deze socialist echter verscheen, was er van inlichtingen geen sprake, hij was alleen ontboden om gephotografeerd te worden. Volgens berichten uit Zanzibar, van 5 September dagteekenend, ging het oorlogschip Moewe naar Tonga, waar door de Oost-Afrikaansche maatschappij de overnemiug van het bestuur zou plaats hebben. Eene boot, die des namiddags op kondscbap naar de kust was gezonden, moest omkeeren, omdat de opvarenden, zonder daartoe aanleiding te geven, door de inboorlingen werdeu beschoten. Den vol- genden morgen werden twee booten van de Moewe op dezelfde wijze aangevallen. De Moewe vuurde daarop op de aanvallers en joeg dezen door een klein detachement op de vlucht. De sultan van Zanzibar heeft troepen gezonden om de opstandelingen te tuchtigen. De rust is thans hersteld. was. Maar boven versperde een ijzeren deur mij den weg, en hoezeer ik ook overtuigd was, dat ik slechts door deze deur tot mijn doel zou geraken, moest ik elke poging, om ze te openen als vergeefs opgeven. Terwijl ik daar zoo radeloos stond, was het mij, als hoorde ik naderende schreden. Wie anders dan de ziende blinde had in deze katakomben zonder licht den weg kunnen vinden Zag hij mij, dan was ik verloren. Zonder te weten, wat ik deed, geheel machinaal en tengevolge van een ge heel onbewust instinct doofde ik mijn lamp uit, klom weer van de trap af en wachtte, terwijl ik er onder weg kroop, met een kloppend hart de nadering van den nachtelijken wandelaar af. Zijne schreden klonken dof en spookachtig over den gepleisterden vloer. Thans was hij mij zeer nabij, maar in de dichte duisternis kon ik hem niet herkennen. Hij klom de trap op; ik hoorde sleutels rammelen en de geopende deur op hare hengsels knarsen. Ademloos luisterde ikhet werd duister in mij even als om mij. Nog omstreeks vijf minuten bleef ik in mijn schuilhoek, toen stak ik mijn lamp weder aan, en beklom nogmaals de trap. Ik had mij helaas niet bedrogen de ijzeren deur was gesloten. Luisterend bleef ik een lange poos op de trap staan, doch het was thans zoo stil om mij heen, dat ik het tikken van een houtwormpje, 't welk De gewone zitting van de Staten-Generaal zal worden geopend op Dinsdag 18 September a. s., des namiddags te 1 uur, in een vereenigde ver- gadering der beide Kamers, door een commissie van Koningswege, waartoe worden benoemd de ministers hoofden van ministerieele departementen. Tot voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gedurende de zitting die zal aan- vangen op den derden Dinsdag in September a. s., is henoemd Mr. W. A. A. J. baron Schimmel- penninck van der Oye, lid van die Kamer. Bij het algemeen debat over de Voogdijwet inzake Prinses Wilhelmina, hield de Minister van Binnenlandsche Zaken vol, dat de Koningin meer- derjarig werd door een huwelijk ook w66i haar 18e jaar. De heer Roell ontkende dit ten stelligste als in strijd met de letter en de geschiedenis der Grondwet. Beiden erkenden, dat de practische beslissing kon wachten totdat het geval zich voordoet. De heer Van Houten wees op de onduidelijkheid in de regeling, volgens welke de goederen aan het vrucht- genot onderworpen zijn. De Voogdijwet is ongewijzigd aangenomen met eenparigheid van stemmen. Men schrijft uit Neerbosch De eene vleugel van het nieuwgebouwde weeshuis, is in gebruik genomen en wordt thans door 120 weezen bewoondin het andere gedeelte wordt dagelijks in 6 lokalen school gehouden met meer dan 300 kinderen. Besloten is, het nieuwgebouwde weeshuis nog aanmerkelijk te vergrootende werk- zaamheden hiervoor hebben reeds een aanvang genomen. Het Belgiscbe stoomschip Noordland, op 1 dezer van Antwerpen vertrokken, is Woensdag den 12 te New-York gearriveerd. Het op de Schelde, tusschen Bath en Ant werpen, gestrande Engelsche stoomschip Dragoon is thans geheel wrak en kan er niets meer van geborgen worden, zoodat het zooals daar liggende, verkocht zal worden. Eenige geborgen goederen zijn te Antwerpen aangebracht. Woensdagnacht is op de Nassaukade, te Amsterdam, onder zeer ernstige omstandigheden, moord en zelfmoord gepleegd. De conducteur der Amsterdamsche Omnibusmaat- schappij, F. van Horn had voor eenige weken zijn ontslag uit den dienst dezer maatschappij genomen, omdat de hoofdconducteur H. A. Ekkert, belast met de inspectie der lijnen Plantage—Leidscheplein, Leidscheplein-Haarlemmerplein, hem een zwaarderen dienst had opgelegd dan hij verkoos waar te nemen. Dergelijke dienstweigering schijntin meer of minder ernstige mate, reeds meermalen door Van Horn beproefd te zijn. Hoe het zijhij begreep de reeds broos geworden trap ondermijude, duidelijk kon vernemen. O, het was mij, alsof de onzicht- bare kleine doodgraver in mijn hart zat! Er bleef mij niets anders over, dan naar mijn kooi terug te keeren. Zoo vol hoop en zoo be- moedigd ik deze verlaten had, zoo terneergeslagen kwam ik na eenigen tijd daar weder aan. Een uitgang in dien doolhof van gangen was mij niet gelukt, en ik moest tevreden zijn, dat ik Blaff nog slapende vond, en ik mij ontkleeden en te bed leggen kon, zonder dat hij van mijn nachtelijke uitvlucht eenig vermoeden had. YV at heden niet was uit te voeren misschien gelukt u dat morgen. Zoo troostte ik mij, en vermoeid als ik was, sliep ik in weerwil van de opgewektheid, waarin ik mij bevond, tegen den morgen in. Een eenigzins ouzachte aaraking wekte mij weder op, en ik zag, verwonderd de oogen opslaande, Blaff's brutaal gelaat over mij heengebogen. //Voor den duivel, gij bruine baviaan, sprak hij grijnzend, wat hebt ge dan toch allijd met de deem van onzen oude te maken Gij hebt wel is waar den eed nog niet gedaan, maar dat zal toch heden en zeker in den loop van den voormiddag geschieden. Edn ding zeg ik u, gij moogt blij zijn, dat onze Brunsworth van uw verliefde babbelarij niets heeft gehoord; hij had u aan den eersten, den besten deurpost laten ophangen." Ik verbleekte. dat hij er ditmaaldank zij het rapport dat zijn chef verplicht was bij de directie over hem in te brengen, minder gemakkelijk zou afkomen, en hij nam zijn ontslag voor het hem gegeven zou worden, echter met de bedreiging, dat hij er den hoofdconducteur Ekkert wel voor zou weten te vinden. Voor hij aan zijne bedreiging gevolggaf, dat wil zeggen hedennaeht, heeft Van Horn van het geld dat hij vergaard en nog van de maatschappij te vorderen had, hier, zoowel als in Rotterdam en Brussel, een vroolijk leven geleid. Toen nu Woensdagnacht de hoofdconducteur Ekkert zijn dienst in de remise op de Nassaukade bij den Overtoom verricht had en naar zijne woning in de Jacob ran Lennepstraat wilde gaan, stond V an Horn hem bij het Sophiapark op te wachten. Of er nog een woordenwisseling heeft plaats gehad, is onbekend. Zooveel is zeker, dat Van Horn, die vroeger in dienst was geweest bij de cavalerie en vrij goed met vuurwapenen wist om te gaan, het pistool op zijn vroegeren chef aanlegde en dezen a bout portant door een drietal schoten bijna onmiddellijk doodde. Toen richtte hij het pistool op zichzelf; hij plaatste den tromp in den mond en deed nog twee schoten, die hem zeer ernstig wondden. Het lijk van den verslagene en de zwaar gewonde Y an Horn werden naar het Buitengasthuis gebracht. Ekkert was gehuwd en laat een kinderlooze weduwe na. Men begrijpt welk een slag dit voor deze vrouw is. Van Horn was ongehuwd en is later aan de wonden overleden. Het stoffelijk overschot van den luitenant— generaal Van Swieten werd Woensdagvoormiddag met den meesten eenvoud op de begraafplaats Eik en Duinen ter aarde besteld in tegenwoordigheid van eene breede schare militaire en burgerlijke autoriteiten, waaronder de Ministers van Kolonien en Oorlog. Er werden geen redevoeringen gehouden. De lijkkist was door een tiental kransen gedekt. De zoon van den ontslapene bedankte voor de laatste eer, zijn vader bewezen. Een aantal burgemeesters uit Drenthe heeft aan den Minister van justitie het verzoek gericht, om met het oog op mogelijke nieuwe werkstakingen en onlusten in hunne gemeenten, aldaar mare- chaussees te krijgen. Aan dat verzoek zal worden voldaan, zoodat eene uitbreiding van dat wapen tegemoet kan worden gezien. Het Nederl. stoomschip Talisman heeft te Duinkerken, door aanvaring tegen het pierhoofd, zoo zwaar schade bekomen, dat het in de haven is gezonken, doch later is gelicht, en men pogingen aanwendde om het in het dok te brengen, met voornemen om, na tijdelijke reparatie, het naar Engeland te doen vertrekken. De geheele lading is beschadigd, die men bezig is met lossen. /Weet hij iets van mijn nachtelijken ontdek- kingstocht?" dacht ik. „Wat zegt gij daar?" stamelde ik. z/Mooie dingen hebt ge mij daar in den droom verteld," ging hij voort. „Dus zoover zijt gijal? Gij wilt bruiloft houden, mijn jongen Of daar geen lijkmaal op volgen zal „Zoosprak ik gerustgesteldik heb dus gedroomd Droomen is bedrog." v Waar de gedachten wakende niet verwijlen, daar gaan ze ook niet in den droom," hernam hij. »Doch wat is de gausche zaakGij zijt verliefd, mijn jongen en ik kan u dat juist niet ten kwade duiden. Als ge den oude de loef kunt afsteken, dan ben ik er bij. Versta mij goedGij bevalt mij thans uitstekend, bruine baviaan. Zoodra gij den eed gedaan hebt, zijt gij weder vrij, en daar gij met het meisje nu eenmaal zoover gekomen zijt, wil ik u gaarne behulpzaam zijn, om met haar naar hartelust te vrijen." O, had de ellendeling kunnen weten, wat er thans in mijn binnenste omging hoe ik over zijn praatjes dachtGelukkig wist hij niet, dat ik zijn gesprek met zijne eedgenooten gehoord had. Hij wilde mij in den val lokken. Maar mijn plan was gemaakt, en ik verklaarde hem ronduit, dat ik van miss. Brunsworth niets meer wilde hooren, daar ik thans met het uitzicht om een rijk man te worden, ten alien tijde een liefje zou kunnen vinden, dat mij paste. TER NEIIZEIVSCHE (01 RAM

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1