Eene Hofstede, Kermis! Kermis! Fiorimond M. Standaert, OPENBARE VERPACHTING ds prachtigste Portrettsn, Groote specialiteit voor Mereo. Handelsberichten. Advertentien. DAKKBETUIGIVG. ZAAMSLAG. VERPACHTEN: Uit Limoges seint men, flat 500 werkstakers, vergezeld van 40 vrouwen, die de stad Albassa wilden binnendrinnen, den weg door 20 soldaten met gekruiste bajonetten afgesloten vonden. De vrouwen, die voorop giugen, stapten recht op de bajonetten aan, 6 werden gekwetst. De troepen moesten wijken of wel nieuwe slacbtoffers maken. De werkstakers zijn de stad binnengedrongen met de vlag aan het hoofd. De toestand wordt voort- durend ernstiger. Van alle kanten, zoo leest men in de Luxem- burger Zeitung, komen bericbten omtrent het instel- len van nieuwe wachtposten aan de Duitsche grens, hetgeen naar wij vernemen de Duitsche regeering op 180,000 Mark 's jaars komt te staan. Den Luxemburgers, vervolgt het blad, en den over Luxemburg naar Duitsch gebied reizende vreemde- lingen zal de visitatie aan de grens menige onaan- genaamheid veroorzaken, lastiger dan de pas-ver- ordening voor Elzas-Lothariugen. Deze plagerij is het gevolg hiervan, dat Luxemburg zich niet bij het spiritus-belastingverbond heeft aangesloten. Naar men zegt, heeft de regeering thans eindelijk verscheidene personen naar Noord- en Zuid-Duitsch- land gezonden, om op de plaats zelve de toepassing en werking der nieuwe spiritusbelasting na te gaan. Voor wie het gelooven wil is het onderstaande zeker zeer belangrijkwij wijzen er echter uit- drukkelijk op, dat een slaaf, als menschelijke ma chine, veel geld kost en vragen ieder of het denk- baar is dat deze onbruikbaar voor den arbeid gemaakt worden door de eigeuaars, zooals hier wordt ver- meld. Men lezeNiettegenstaande de slavernij in Noord-Amerika reeds lang is afgeschaft en verboden, bestaat zij toch nog in sommige streken. In het westelijk gedeelte van Texas zijn heden nog sommige plantages, waarop negers als vrije arbeiders werken, maar niettemin als slaven worden behandeld. Loon wordt hun niet uitbetaald; het voedsel is al zeer slecht, terwijl de grootste mar- telingen aanhoudend hun deel zijn. De plantage- houders konden tot nog toe aan huune onmensche- lijkheid ongestraft lucht geven, orndat het gerecht zich niet met die zaak bemoeide, waarschijnlijk orndat het met den toestand onvoldoende op de hoogte was. Nu de onthullingen echter de gruwzaamste feiten hebben aan 'tlicht gebracht, zal de regeering der Noord—Amerikaansche Unie zich ongetwijfeld met de treurige zaak inlateu en 't is te hopen dat de wreedaards hun vonnis niet zullen outgaan. Like plantagehouder neernt natuurlijk maatregelen om 't ontvluchten der ongelukkigen te voorkomen. Die middelen beschamen 't menschelijk gevoel Elk hunner heeft b. v. een aantal speurhonden, alias bloedhonden, die worden uitgezonden om de zwarten op te sporen en terug te zenden, hetzij levend of dood. Een ieder kent die oude menageries, des avonds verlicht door enkele walmende olielampen en steeds vervuld van eene benauwde lucht, ver- oorzaakt door de ongelukkige dieren, welke er in vunzige hokken niet dan met moeile van dag tot dag hun treurig bestaan voortslepen. In een dier inrichtingen nu, op de kermis staande, die op het oogenblik te Parijs in de avenue des Gobelins gehouden wordt, is dezer dagen een tooneel afgespeeld, dat bijna in een vreeselijk drama zou verkeerd zijn. De dierentemmer Pezon, een jonge man van vijfentwintig jaar, was in de leeuwenkooi gegaan en zou voor het publiek met de beesten eenige nieuwe kunstjes vertoonen, toen plotseling een groote leeuw uit Soudan op hem toesprong en hem met de klauwen eenige wonden toebracht. Pezon sprong, hoewel hevig bloedende, terzijde. Zoodoende ontweek hij het woedende dier, dat, de muil wijd geopend, zich reeds gereed maakte tot een nieuwen aanval. Bliksemsnel wist echter de dierentemmer een hooivork te grijpen, welke tegen het hok stond, en daarmede den leeuw in de keel te treffen. Hij drong op die wijze, het wapen steeds dieper in de wonden dringende, het dier in een hoek, ijlde daarop terug en slaagde er in, binnen een ondenkbaar oogenblik buiten het hok te geraken. De angst van het publiek loste zich toen op in een storm van toejuichingen, waaraan geen einde scheen te komen. De wonden, welke de dierentemmer heeft be- komen, zullen waarschijnlijk spoedig genezen zijn. De toestand van den leeuw, een pracht-exemplaar, baart zorg. In de Ruchechouartstraat te Parijs, zoo leest men in het Journal des Debats, was de heer L., rentenier, 58 jaar oud, na een zenuwlijden van ettelijke jaren, Maandagavond plotseling overleden Zijn eenige bloedverwant, een neef, kwam met zijne vrouw bij het lijk de wacht houden. Dinsdagavond gimj de vrouw in eene andere kamer rusten en zette de neef zich bij het bed. Na eenige papieren te hebben nagezien, nam hij plaats in een arm- stoel en sliep hij in. Tegen vier uur ontwakende, wilde hij wat bouillon gebruiken, door den knecht met een flesch wijn bij het bed voor hem gereec gezet. Met verbazing zag hij, dat de kop gehee1 en de flesch gedeeltelijk ledig was. Hij werd be- awst, maakte zijne vrouw wakker en verhaalde 1: vr zijn bevinden. Om hem gerust te stellen v le zij met hem de sterfkamer binnentreden, toen zi daar gerucht hoorden. vZij bleven versteend van schrik staan en hoorden roepen „Wees niet bang, VictorKom dan toch binnen, VictorDe neef deed dit, maar stoof onmiddellijk met een gil de kamer weder uit. Hij lad zijn oom in een wit laken gewikkeld in het )ed zien opzitten. Deze slaagde er eindelijk in Hem te doen bedaren en hem er van te overtuigen, dat hij niet gestorven was, maar zich integendeel zeer wel gevoelde. Uit zijne verdooving ontwa- rende, had hij zich aan den bouillon en den wijn gelaafd. Het overlijden was door den gewonen genees- heer van den heer L. gecunstateerd. Uit Londen komt het bericht van een af- grijselijken moord. In Witechapel namelijk heeft men op de binnenplaats van een slaaphuis het lijk van eene diepgevallen vrouw, zekere Anna Shifney, gevonden. De hals was van het eene oor tot het andere doorgesneden, het hart uit het lijf gerukt en de ingewanden, die voor een deel uit het lichaam hingen, waren rondom den hals gewikkeld. Op den grauwen wand, rood van het daarop ge- spatte bloed der verslagene, las men een verschrik- kelijk dreigement van den moordenaar, in zwarte letters geschreven VijfNog vijftien En dan geef ik mij gevangen Dit is reeds voor de vierde maal binnen enkele weken, dat te Londen moord gepleegd is, zonder dat er nog eenig spoor van de daders is te ont- dekken. Men gelooft, dat dezen tot een georgani- seerde bende behooren. Tengevolge van een en ander heerscht in de Engelsche hoofdstad groote ongerustheid. In 1884 nam een voornaam heer, Mr. Greefs, zijn intrek in een hotel te Londen. De vreemde- ling begon een minnehandel met de jonge vrouw van den hotelhouder en wist haar over te halen, om met hem te vluchten. De hotelhouder drong op echtscheiding aan en nadat die door de rechtbank was uitgesproken, nam hij eene andere vrouw. Voor eenige dagen nu kwam zijne eerste vrouw weer bij hem terug en zeide, dat de heer Greefs was overleden en dat hij haar 80,000 pd. st. had ver- maakt. Zij was bereid dit geld voor hare kiuderen te besteden, onder voorwaarde, dat zij ze als gou- vernante mocht oppassen, om er voor te waken, dat de kinderen door hunne stiefmoeder slecht zouden worden behandeld. De man willigde dit verzoek in en deelt nu zijne woning met zijne vroegere en met zijne tegenwoordige echtgenoote, Den 15 September zal te Toulon een nieuw uitgevonden vaartuig van stapel loopen, een duikboot, die in staat moet zijn, onder den kiel van een pantserschip te duiken en daar, door middel van bijzondere werktuigen eene lading ontplofbare stoffen te bevestigen die dan van uit de verte langs een stalen draad kan worden ontstoken. Het vaartuig is 17 M. lang en midscheeps 1 M. 80 c. M. breed het kan verticaal en horizontaal gestuurd worden, heeft reservoirs voor water om te kunnen onder- duiken en voor samengeperste lucht. De bemanning bestaat uit een officier, die door een naar boven uitgebouwd venster, dat aan alle zijden van glas- schijven is voorzien, naar buiten kan kijken, twee ingenieurs en een matroos. De electrische machine is van 50 paardekrachten. Op de Brusselsche tentoonstelling hadden ongeregeldheden plaats. 31 negers hebben oproer gemaakt wegens onvoldoende voeding en kleeding. De aanvoerders werden door den ondernemer weg- gejaagd, maar zij wendden zich tot de politie, die hen onder bescherming van den Engelschen consul stelde. Deze bracht ze onder dak en zond ze naar hun land terug, maar nauwelijks was dit geschied of er verschenen 14 andere zwarten bij de politie, met het verzoek om ook teruggezonden te mogen worden. Gelijktijdig staakten al de negers het werk. De Engelsche consul heeft alien in be' scherming genomen en zal nu pogen eene minne- lijke schikking tot stand te brengen. L E E T IJ I> INGE N. Van 7 tot en met 10 Sept. zijn in deze haven binnengekomen om aan den spoorweg alhier te lossen en te laden 7 Sept. Eng. stoomb. Ousel, kap. Nychols, van Antwerpen met stukg. 8 Sept. Russische brik Taimi, kap Eorsstrom, van Helsingfors met hout 9 Sept. Eng. stoomb. Earl Percy, kap. Davison, van New-Castle met ruw ijzer. Deensche schooner Argus, kap. Swane, van Lulia met hout. 10 Sept. Eng. stoomb. River Lagan, kap. Walker, van Lon den met stukg. Eng. stoomb. Fulmar, kap. Obrien, van Liverpool met stukg. Belg. stoomb. Eugalia, kap. De Weerdt, van Middlesbro met ruw ijzer. Van 7 tot en met 10 Sept. zijn uit deze haven vertrokken na aan den spoorweg te hebben gelost en geladen 7 Sept. Eng. stoomb. Ousel, kap. Nychols, naar Barrow met stukg. 8 Sept. Eng. stoomb. River Der went, kap. Namare, naar Londen met stukg. In deze haven zijn binnengekomen bestemd voor Gent 7 Sept. Eng. stoomb. Falcon, kap. Marlin, van Hull met stukg. Eng. stoomb. Rosa, kap. War- mold, van Goole met stukg. Belg. stoomb. Leo pold I, kap. Everard, van Newport ledig. Duitsche stoomb. Rival, kap. Heeckt, van Riga met hout en vlas. 8 Sept. Russische driem. schooner Titana, kap. Muzneck, van Riga met hout (bestemd voor Selzaete). Noorsche driem. schooner Nordsoen,kap Johansen, van Sundsvall met hout. Eng. stoomb, Azalea, kap. Fiffe, van Londen met stukg. 9 Sept, Duitsche bark Lucy Paul, kap. Andreis, van Riga met hout. Eng. stoomb. Galatea, kap. Lumley, van Londen met stukg. Eng. stoomb. Dynamo cap. Hewitt, van Hull met! stukg. 10 Sept. Ung. stoomb. Calder, kap. King, van Goole met itukg. Uit deze haven zijn vertrokken komende van Gent 7 Sept. Eng. stoomb. Rosa, kap. Miles, naar Blyth ledig. Noorsche stoomb. Gardar, kap. Hans- ken, naar Blyth ledig. 8 Sept. Eng. stoomb. Falcon, kap. Marlin, naar Hull met stukg. Eng. stoomb. Warkworth, kap. Goundry, naar New- Castle met stukg. Eng. stoomb. Bordeaux, kap. Giles, naar Londen met stukg. 10 Sept. Eng. stoomb. Azalea, kap. Fiffe, naar Londen met stukg. Duitsche stoomb. Rival, kap. Heeckt, naar Riga met ijzer. Van 7 tot en met 10 Sept werden langs de Oostsluizen alhier 24 binnenvaartuigen op en 38 afgeschut. CORRESPONDENTI E. Aan den heer K. te K. Ge wilt niet aangezien worden voor den schrijver van een artikel uit uwe gemeente en vergeet aan belanghebbenden uw naam bekend te maken. Zoo iets vatten wij niet. Red. 1> It IJ Z E N VAN E F F E C T E N. Amsterdam, 10 September. Rotterdam, 10 September. Gent. 7 Sept. 31 Aug. I 14^25 Londen, 10 September. KOERS VAN Belgisch per 100 fr. Engelsch per II ET GELD. 47,45 h 47,45 h 12,03 h 12,08| Bevallen van een meisje K. OLIJSLAGERDe Vries. Axel, 8 September 1888. Den 12 Augustus 1888 heeft het den Heere behaagd onzen vader en behuwdvader W. F. SCHIJTZ, te Grand Rapids (Noord-Amerika), in den ouderdom van 74 jaar door den dood weg te nemen. Moge zijn beengaan in vrede geweest zijn, is de wensch van ons alien. Ter Neuzen, 11 Sept. 1888. W. v. d. HOOFT. J. C. v. d. HOOFTSchutz. G. v. d. PEIJL. S. M. v. d. PEIJL—Schutz. Heden overleecl tot onze diepe droefheid onze geliefde vader, behuwd- en grootvader P. VERIIEIJKE, in den ouderdom van ruim 82 jaar. Ter Neuzen, 9 September 1888. C. VERHEIJKE. C. VERHEIJKE-Van den Broek. P. C. VERHEIJKE. Mijnen oprecliten clank voor de vele blijken van belangstelling onder- vonden op 7 September 11. Ter Neuzen. A. STOFFELS. De ondergeteekende betuigt bij deze haar har- telijken clank aan de milde gevers van Ter Neuzen, die door hunne bijdragen haar in staat gesteld hebben op eerlijke wijze haar brood te veTdienen. Philippine, 10 Sept. 1888. Wed. ROETE geb. D'hont. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal krach- tens artikel 1223 in verband met artikel 1255 Burgerlijk Wetboek, op Donclerciag 13 September 1888, des namiddags 2 uren, in de herberg „het Anker", bewoond bij F. Dellaert, te Westdorpe, verkoopen bestaande in WOONHUIS, SCHUREN, WAGENHUIS en verdere GEBOUWEN, ERF, TUIN, WEI- en BOUWLAND, alles in den Autricheupolder, gemeente Westdorpe, kadastraal bekend in sectie C nummers 97, 102, 103, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1036 tot en met 1039, te samen groot 21 hektaren 19 aren 20 centiaren of in Gentsche maat 47 gemeten 166 roeden. Bewoond bij de kinderen Ver- cruijssen en te aanvaarden de Bouwlanden met het rooven van den oogst en de Gebouwen 1 November, beide dezes jaars. BOOMPRIJS 800,—. De Notaris C. J. A. Fercken, te Ter Neuzeu, zal op Raandag den 17 September 1888, des namiddags in het openbaar ten 2 ure, in het logement #de Appel," bij Jac9. de Visser, ten verzoeke van de BESTUREN der calamiteuze polders Kleine Huissens en Eendragt, voor den tijd van 7 jaren 1* P E R C E E L. Eene partij vergiaven grond, inluagdijk, bermsloot eu zeedijk in den Kleine Huis- senspolder, groot 4,0680 H.A., thans in pacht bij Jan Dieleman Fran9!zn. 2e P E R C E E L. Eene partij dito in den Eendragtpolder, groot 6,8717 H.A., thans in pacht bij Jan de Putter Lev9zn. I ten 3 ure, in het gemeentehuis, ten ver- zoeke van de BESTUREN van de gemeente en den polder Zaamslag a. gedurende het tijdvak 1 Januari 188931 December 1891 De GHASGEWASSEN vanden polder- weg, den Ter Neuzensche weg, den Veerweg, de Groenstraat, den Drieweg, de oude en de in 1872 aangelegde burgerlijke begraafplaats, het dorpsplein en het terrein voor de slacht- plaats en den vuiluishoop. b. gedurende het tijdvak 1 October 188830 September 1891 het recht tot ophalen van de haardasch en vuilnis binnen de kom der gemeente eu het ruimen van den beerpnt in het ge- ineenteprivaat. De ondergeteekende brengt ter kennis van het publiek, dat hij er in gelukt is door verbeterde inricbting en nieuwe machinen, volgens de laatste uitvinding, aan geriuge prijzen af te leveren. Gedurende de Kermis zal men van 's morgens 9! tot 's namiddags 5! uur werken. Men betaalt slechts wanneer de proeven goedge- keurd zullen zijn. Photograaf (Westsluis). Staatsleeningen. pCt. Bedrag stuklcen. Kederlami. Cert. N. W. Sch. 2$ f 1000 78^ dito dito 3 1000 dito dito 3$ 1000 101$ dito Obi3$ 1000 101$ Oostenrijk. Obi. Mei-Nov. .5 fl. 1000 66-^ dito Jan.-Juli 5 n 1000 67$ dito dito Goud 4 200-1000 Portugal. Ob. Bt. '53/84 .3 100 64$ lluMland. Obi. Hope 1798/1815 5 1000 101$ Cert. Ins. 6 S. '55 .5 Z.R. 500 dito 1864 .5 1000 101| Obi. 1877 dito. .5 20-100 dito Oost. 2e S. .5 Z.R. 100-1000 57-Ar dito '73 gee. dito. 5 50-100 97$ dito '80 gee. dito. 4 Z.R. 125-625 79$ Obi. 1. 1867/69 .4 20-100 85$ Spanje. O. B. Perp4 Pes. 1000-24000 69$ dito bin. Perpet. .4 Pr. 500-25000 Turkije. Gecv. S. D. C. 20-1000 14$ F.gypte. O. L. 1876 4 20-100 Spoorwegleeningen. pCt. Bedrag stukken. Mederlaml. Ned. Ctr. spw, A. f 250 dito Gest. Obi. 235 Hongarije. Theis Spw. aand. 5 fl. 200 Itali«. Zuid.-Ital. Sp. O. .3 Lir. 500-5000 60$ lliislaud. Gr. Sp.-Maats, Aand. 5 Z.R. 125-625 116$ Bait. Spw. Aand..3 125-1250 57$ Chark.-AzowO. 5 100 96$ Kurk.-Ch.-Az.O. 5 100 Orel-Vitebsk A. 5 Z.R. 125 91$ dito Obi5 100 96$ Zuid.-West Sp.-M. 5 Z.R. 100-1000 63-ft Preuiieleeningen. Wederland. HelglC. Spanje, pCt. Bedragstukken. 3 3 3 2$ 3 0 fr. 100 100 100 100 100 111$ Stad Amsterdam Stad Rotterdam Stad Antwerpen 1874 dito Brussel 1887. Stad Madrid Tot 20 cent vcrhooging ruimde Tarwe langzaam op. Puike Zeeuwscbe en Vlaamsche Tarwe 8,40 a 8,70, mindere f 6,90 a f 7,60 nieuwe f 6,25 a f 7,75. Rogge f 6,25 a f 6,40, nieuwe f 4,50 a f 5,75. Gerst y4,10 a f 5,00. Haver korte f 3,25 a f 3,90, lange f 2,00 a f 3,10. Paardeboonen f 6,00 a 6,20, mindere 5,50 a f 5,90. Duiveboonen f 6,25 a f 7,00 Bruineboonen f 11,00 a f 11,25. Witteboonen Walcherscbe f 13,00 a 14,00. Erwten f 8,50 a f 9,75, mindere f 7,50 a f 7,75. Kanariezaad beste f 8,50 a f 9,00, mindere f 7,75 a f 8,25. Koolzaad f 10,25 a f 10,40. Eieren f 3,90 a f 4,00 per 100 stuks. Aardappelen Zeeuwsche f a f Zeeuwsche Ajuin voor groote f voor kleine f per 50 kilo. Tarwe, witte 100 k. fr. 22,00 a 22,50 fr. 20,50 a 21,00 Id. roode n 3 0 0 Rogge 13,75 0 13,50 0 14,00 Gerst u ar 16,00 17,00 0 0 Haver H 14,50 15,00 0 14,50 0 15,00 Boekweit, per hect. 0 16,50 0 0 17,00 0 Duivenboonen 0 17,75 0 0 17,50 0 Paardenboonen 0 16,50 0 0 16,50 0 Koolzaad 100 k. W 27,00 0 0 27,00 0 Lijnzaad 0 23,00 25,00 0 24,00 0 25,00 Kempzaad n 0 0 0 0 Lijnkoeken 0 19,00 20,00 0 19,00 0 20,00 Koolzaadkoeken 0 14,00 16,00 0 14,00 0 16,00 Kempzaadkoeken 0 J 0 0 0 Eieren per 26 stuks 0 2,50 0 i 0 2,25 0 I Granen kalm. Meel vast. Tarwe prijshoudend. Gerst, Haver, Mais en TE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 3