Laatste en telejraMe bericllen. Landbouwberichten. Gemengde bericbten. TER NEUZEN, 11 September 1888. dusverre geheel onbekend was, niet kan worden toegepast zonder de belangen van bet reizend publiek en wellicht ook die van den postdienst in enkele opzichten te schaden. Overigens was de maatscbappij van oordeel, dat de beperkte Zondagsregeling zoodanig moest worden bepaald, dat die inderdaad aan bet personeel ten goede kwam. Op dat beginsel berusten dan ook de voorstellen aan de regeering, volgens welke aan raeer dan 10 percent van het treinpersoneel hetzij een geheel Vrije Zondag, hetzij een dieust van sleehts enkele uren op dien dag wordt verzekerd. Aanstaanden Vrijdag zal alhier een openbare vergadering van den gemeenteraad plaats hebben, waarin de volgende punten zullen behandeld worden Beeedigen lid van den raad Harte; bestraten voor spoorwegstationverlichten toegangswegingekomen stukken. Tot opziener eerste klasse bij de visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen is benoemd de heer L. Taat te Ter Neuzen, thans opziener tweede klasse. Naar wij verneinen zal door het muziekge- zelsehap Apollo morgen enkel een concert op het Marktplein gegeven worden. De voorgenomen optocht en het bal champetre zullen door buitengewone omstandigheden geen plaats hebben. Gisteren hadden alhier aan de loskade bij het spoorwegstation weder ongeregeldheden plaats. Door het spoedig en kalm optreden der politie, versterkt door de brigade uit Sas van Gent liep alles goed af. Heden is het weer rustig. Mo; dit zoo blijven het zal zeker in 't belang onzer gemeente, der werklieden en werkgevers zijn dat deze kwestie kalm en bedaard wordt opgelost, in welke richting naar wij verneinen onze burgemeester werkzaam is. De heer J. van 't Lindenhout, directeur der weesinrichting te Neerbosch, trad Zondagvoormiddag alhier in de Hervormde kerk voor een talrijk ge- hoor op; met een gepast woord uit Matth. 5 7 besprak hij doel en strekkiug dier zoo nuttige en gezegende inrichting. De gehouden collecte daar- voor beliep f 95. Op Donderdag 13 September a. s. wordt het 30jarig bestaan herdacht der Christelijke school te Ter Neuzen. Zij werd geopend op Maandag 13 September 1858, daarbij als hoofdonderwijzer op- tredende de heer J. M. Mulder, van Zierikzee, thans als zoodanig rustend te Axel. Naar men verneemt, is heden morgen nabij het station CluyssenTerdonck een man door den trein overreden. Omtrent den moordaauslag waarvan wij uit Hulst een uitvoerig verslag kregen (zie hieronder) kunueu wij nog mededeelen dat J. Bouchaute, de verdachte, lijdende is aan vallende ziekte en in het huis van arrest alhier gisteren een aauval van die kwaal had, waardoor hij eerst heden naar Middelburg kon worden overgebracht. Nader meldt men ons, dat de ongelukkige Jde Moor gisteren omstreeks 4 uur aan de gevolgen is overleden. Hulst. Maandag 11. werd van hier onder geleide der marechaussees van Hulst naar Tor Neuzen gebracht, om van daar naar Middelburg te worden vervoerd, Jacobus Bouchaute, oud 22 jaar, wonende op 't gehucht Zeedorp (gemeente Ossenisse.) Op de laatste kermis te Kloosterzande had hij o een meisje twist gehad met Jacobus de Moor, 24 jaar oud, van Boschkapelle. Zaterdag 8 September was't kermis op de laatstgenoemde gemeente, waarop ook Jacobus Bouchaute was. Des namiddags kreeg hij weer ruzie met De Moor, die echter niet lang duurde. Toen De Moor 5s avonds om een uur of acht met zijne kameraads door Jt dorp wandelde, kwam hij niet ver van de kerk weer Bouchaute tegen, die zonder iets te zeggen hem een gewoon zakmes zoo diep in den buik stak, dat de ingewanden uitpuilden. De jongen zeeg onmiddellijk ineen en werd in een nabijzijnde herberg gedragen. Ofschoon door den heer Callenfels, geneesheer te Hulst, hem spoedig hulp werd verleend en alle moeite aange- wend om de wonden te heelen, is zijn toestand toch hopeloos. De onverlaat had zich uit de voeten gemaakt en lag 's morgens nog te bed in de ouder- lijke woning toen hij om 5 uur door de marechaussees werd gehaald en naar Boschkapelle teruggebracht. Inmiddels was er terstond kennis van gegeven aan de justitie. Aan den heer burgemeester Baron Collot d'Escury had hij intusschen zijn misdaad bekend. Den volgenden dag kwam het parket uit Middelburg op het dorp. Na hem gecoufronteerd te hebben met zijn slachtoffer, werd hij door den Officier van justitie in de gemeenteschool ondervraagd, waarop hij met de meeste onverschilligheid antwoordde: o. a. of hij De Moor kende, zeide hij kortaf //ja," of hij het mes herkende, hernam hij ffdat is ntijn In zijn spreken toonde hij volstrekt geen spijt de misdaad gepleegd te hebben. Ook ont- roerde hij niet, toen men hem bij De Moor bracht. Dat dit voorval veel sensatie op het dorp veroorzaakte is te begrijpen. Het volk stond op 't oogenblik dat de justitie er aankwam, zoo dicht opeen ge- drongen, dat de politie ruime baan moest maken voor het rijtuig. Nog denzelfden avond werd Bouchaute goed geboeid naar Hulst getransporteerd. Toen hij 's nachts om 11 uur alhier aankwam, was de Steenstraat vol volk om hem eens te zien. '"t Is een klein, mager manneke, wien men eer een handvol knikkers zou geven, dan hem in staat te achten tot zoo'n gruweldaad. Tot nogtoe leeft De Moor. Deze is, naar men hoort, een oppassende jongen, die voor zijn oude moeder het brood verdient. Zaainslag. De collecte, jongstleden Zondag voor de weezen te Neerbosch gehouden bij gelegenheid dat de heer Van 't Lindenhout in de Ned. Herv. kerk alhier voor eene talrijke schare optrad, heeft de belangrijke som opgebracht van ruim f 119. Philippine. Een onzer meest geachte burgers de heer A. Dhooge zal aanstaande week onze ge meente verlaten, om de betrekking van directeur te aanvaarden van de tramlijn 's Hertogenbosch- V echel—Os—Hel mo n d. Philippine. Zondag morgen omstreeks 8 uur ontdekten de rijksveldwachter P. Goosen en de gemeenteveldwachter tevens onbezoldigd rijksveld wachter J. B. Raes drie stroopers in den St. Pieters- polder bezig met jagen. Hoewel zij op eene bedekte wijze hen trachten te naderen, zoo bleek het aanstonds door hunne vlucht naar den vrijen dijk, dat zij de politie hadden opgemerkt, doch deze sneden hen daartoe terstond den weg af, zoodat zij wel verplicht waren op Hollnndschen bodem een goed heenkomen te zoeken. Over akkers en slooten bereikten zij einde- lijk een watergang van meer dan drie meters breed en vluchtelingeu en politie ontzagen zich niet om voor elkander een morgen bad te nemen, doch door die verfrissching en door het volliarden der politie zonk de moed der stroopers in de schoenen, twee van hen verzamelden hunne nog overgebleven krachten en wisten te ontloopen, maar de derde liet zich eindelijk in den Vergaertpolder van ver- moeienis vallen, gaf zijn geweer over en maakte na eenigen tijd niet alleen zich zelven maar ook zijne makkers bekend. Koewacht, 8 Sept. Twee der hier gestation- neerde ambtenaren bemerkten heden nacht een paar smokkelaars, die ieder met een zak zout op den rug behoedzaam voorttrokken. Niet gering was hunne verbazing, eensklaps de mannen der wet te voorschijn te zien treden; doch een smokkelaar is geen luiaard wanueer er gevaar is. In minder dan een oogwenk lagen de zakken er en waren de kerels verdwenen. De beide zakken zout werden in beslag genomen. Overslag, 9 Sept. De schieting heden gegeven ter gelegenheid der kermis was vrij goed bezocht. Vele schutters van Moerbeke, Zuiddorpe en Koewacht en was blijde, toen ik hem eiudelijk als een tamboer hoorde snorken. Zachtkens stond ik ophet scheelde niet veel, of ik was op mijne knieen gezonken, om den beschikker van 's menschen lot voor zijne genadige leiding te dauken. Blaff had wel is waar als ge- wooulijk de deur gesloten, maar den sleutel in het slot laten steken. Ik beschouwde deze omstandigheid als een gelukkig voorteeken en begou nu bemoedigd aan mijn gevaarvolle onderneming. Met de lamp in de hand, met een stomp mes, waarvan ik mij bij het eten bediende, gewapend en nadat ik uit voorzorg Blaff's lucifersdoos bij mij had gestoken, ving ik mijn nachtelijken tochtaan. Stoin van verbazing bemerkte ik nu den doolhof van gangen tusschen de verschillende onderaardsche ruimten, waarin de valsche raunters hunne werk- zaamheden uitvoerden. In deze huiveringwekkende behuizing, die sleehts door ratten en ander onge- dierte scheeu bewoond te zijn, rook het dompig en slijkerig als in een graf. V. flVersterken we-™>° Cvrst een weinig," viel ik den Portugees in de rede en vulde zijn glas op nieuw. Hij ledigde het en ging toen voort wIk was omstreeks twintig schreden vooruit gedrongen, toen ik op een uitstekend voorwerp, op de onderste trede van een trap stootte. De lamp ontviel aan mijn hand, doofde uit en ik bevond mij in het stikdonker. Maar dit voerde mij tot een nieuwe ontdekking. Ik meende, toen ik in den gang terug zag, een lichtstraal te bemerken, dien ik nu zachtjes en behoedzaam volgde. Spoedig stond ik voor een deur, die vrot door mij onopgemerkt was gebleven, en die zulk eeu ruime spleet had, dat ik gemakkelijk in het verlichte vertrek kon zien. Verrast door den aanblik, die zich thans aan mij voordeed, stond ik als aan den grond genageldwant daar zat iemand, die las en schreef." //Wel, zonder twijfel de hupsche Alice," zeide ik. Ach neen was ik niet. wezen, maar een ging Lista voort, //zoo gelukkig Het was volstrekt geen vrouwelijk a man." „Nu vroeg ik ietwat ongeduldig, toen de Portugees weder zweeg. #Toch soms de blinde niet?" „De blinde „En hij las en schreef „IIij las en schreef, en dat was het juist, wat mij zoozeer deed verstommen. Ik wilde natuurlijk ook mijne oogen niet vertrouwen, maar het hielp niets hij was en bleef het toch. Hij las en schreef in een boek, dat voor hem op de verlichte tafel lag naast verschillende hoopjes banknoten." ,/Gij zaagt banknoten vroeg ik. ,/Het waren banknoten, die hij naar 'tscheen onderzoekend door zijne vingers liet glijden en telde." (Wordt vervolgd.) waren opgekomen. Als een zeldzame bizonderheid dient gemeld, dat de heer C. Dierick, burgemeester van Koewacht, het genoegen had niet alleen deD oppervogel te schieten, maar daarenboven nog een zijvogel benevens drie kleintjeszoodat hij van de 100 franken, die vooruit gegeven waren, er 78 trok. Riervliet. Een kavel bouwland ter grootte van 40 gemeten, Gentsche maat, in den Oranjepolder alhier, en behoorende aan een Amsterdammer, is bij onderhandschen verkoop overgegaan aan een Belgischen grondeigenaar, en naar men zegt, voor de geringe som van 8000 gulden. Wel is die partij land van geen puike kwaliteit, toch kan een boer in den vorm van pacht van zoo een koopsom ouder de tegenwoordige tijds- omstandigheden, die niet te gunstig mogen heeten, nog een matige rente opbrengen. 's Graveiiliage, 11 Sept. De heeren Smidt en Cremer hebben als lid der Tweede Kamer zitting genomen. In de vereenigde zitting van morgen, te edn ure, is de voogdijwet aan de orde. Middelburg, 11 Sept. Heden middag is brand uitgebroken in de gloeilampfabriek van de gebroeders Boudewijnse. Door de hulp, verleend door het fabriekspersoneel der firma Alberts, is het vuur be- dwongen tot dat de stedelijke brandweer met eenige spuiten dit geheel bluschte. Middelburg. Gisteren avond omstreeks 7^ uur is door den in beschonken toestand verkeerenden G. II. D., zeeman te Vlissingen, eene der groote spiegelruiten voor den goud- en zilverwinkel van den heer Simons-Peek in de Lange Gortstraat met de vuist verbrijzeld, waarna door genoemden D. een aantal goudeu voorwerpen, waaronder me- daillons etc., uit de achter die ruit gelegen win- kelkast zijn ontvreemd. Op den loop gegaan, is hij dadelijk door den heer Simons achteruagesneld en kort daarop op de Hoogstraat door den in- specteur van politie aangehoudeu en naar het huis van bewaring overgebracht. Het is lang stil geweest met de Middelburgsche ruitenverbrijzeling Gedurende de verledene week was de midden- prijs van het vette vee op de vooruaamste markten van Belgie als volgt: Ossen fr. 0,66 tot fr. 0,96; stieren, koeien en runderen fr. 0,52 tot fr. 0,76alles berekend per kilo levend gewicht. Kalveren fr. 0,95 tot fr. 1,10; vette varkens fr. 0,92 tot fr. 1,02. Voor vlas werd per 3 kilo besteedte Aalst fr. 3,45 tot fr. 4,18; Mechelen fr.Ware- gem fr. 3,75 tot fr. 3,90; Thielt fr. 4,50; Deinze fr. 4,00 tot fr. 4,50 St. Nicolaas fr. 4,00 en te Brugge fr. 4,80. Een verleden week te Oud—Vroenhoven (L.) ontvoerd meisje is teruggevonden te Brussel, waar- heen zij door haren minnaar was gebracht. Er worden thans bij de Belgische justitie stappen gedaan om hare uitlevering aan de ouders te verkrijgen. Te Wageniugen is gearresteerd de vijftienjarige C. van U., uit Amersfoort, die te Brummen een paard gestolen en voor f 7,50 verkocht heeft. Een veelbelovend knaapjeEen 50 cents-stuk dat in omloop was te Utrecht, is door 's Rijks Muntcollege onderzocht en bevonden valsch te zijn. Ook moeten aldaar nagemaakte gouden tiengulden- stukken circuleeren. Men zij dus gewaarschuwd Te Dordrecht is een paard, voor een j achtwagen gespanuen, met de borst tegen eene spiegelruit geloopen en heeft die verbrijzeld. De ruit had eene waarde van f 500. Te Slochteren is een 23jarig meisje zoo door de wiek van een watermolen ge- troffen, dat zij aan de gevolgen overleden is. Aan het station te Rome zijn tot een bedrag van 80,000 lires aan spoorwegbiljetten gestole'n. Men verdiept zich in gissingen wat de dief of dieven hiermede zullen uitvoeren, daar de kaartjes ongestempeld, sleehts de waarde hebben van scheurpapier. De gemeenteraad van Reims heeft 5000 francs ter beschikking van de werkstakers aldaar gesteld. Hun aantal bedraagt 600. Tengevolge van hevige overstroomingen in Andaluzie zijn tal van personen omgekomen. De schade, welke aangericht werd, is aanzienlijk. Te Jacksonville zijn 70 nieuwe gevallen van cholera voorgekomen; 8 personen over leden. De epidemie neemt steeds grooterafmetingaan. Hoe sterk hfet aantal inwoners te Berlijn toe- neemt, blijkt hieruit, dat het bevolkingscijfer daar elk jaar een verhooging aanwijst van ongeveer 50,000 zielen In de 19e eeuw. De burgemeester van het dorp Zuraki in Galicie heeft zekeren Jan Kowalesvenk voor de rechtbank gedaagd, omdat hij door zijn tooverkunsten de hagelbuien veroorzaakte, die te Zuraki den oogst vernielden Uit Schijndel Moeder de vrouw zou haar echtvriend in den steek laten en met een ander de wijde wereld in- gaan. Vooraf wenschte zij echter in kort geding te scheiden. Zich naar den Burgervader spoeden, papieren vragen om den echt te breken en anders toestemming om met den nieuwen vriend te drossen, was het werk van een oogenblik. Nog voor het een, noch voor het ander kreeg zij toestemming. Thans zou het de arme echtvriend misgelden. Ge wapend begaf men zich naar huis. Onder de worsteling ging het naar pistool af en het schot trof den aspirant-huisvader dusdanig in zijn been, dat hem vooreerst wel elke gelegenheid zal benomen zijn, om er met een anders eigendom van door te gaan, Eeu afgezonderd plaatsje, waar men in stilte over het verloren geluk kan nadenken, was een werkelijk opknapertje voor dergelijke lui. In de gemeente Sluis werd Vrijdag op den openbaren weg eeu vrouw vau 50 jaren aangerand door zekeren L. de S., eeu persoon van 21 jaar. Op haar hulpgeroep snelde een land- bouwer toe, maar de aanrander maakte dat hij uit de voeten kwam. De politie van Sluis, in kennis gesteld met een en ander, wist zich van 5t sujet meester te maken. Naar ziju zeggen was hij dronken geweest en had niet geweten wat hij deed. Hij is reeds overgebracht naar Middelburg. Volgens de Asser Ct. had Vrijdagavond te Assen muiterij plaats onder de troepen van den stafkapitein van het Reddingsleger van Urk. Een der //soldaten," G., had in het begin der week een der krijgsartikelen, waarbij het gebruik van sterken drank is verboden, overtreden en was tot de oude zonde vervallen. Toen dit in de ver gadering ter sprake kwam, wees de vrouw van den gevallen, doch berouwvollen //soldaat" een /ander daar aanwezig, meer jeugdig krijgsman van het z/Leger" als zijn verleider aan." Het gevolg was dat er een heftige woordenwis- seling ontstond. De stafkapitein werd ook driftig en verbood o. a. aan den jongsten zoudaar langer de blauwe gerande pet en de letters R. L., te dragen. De plichtvergetende soldaat gaf ten antwoord dat hij een en ander zou dragen zoo lang en zoo dikwijls hij wilde, waarop de kapitein hem beetgreep en de deur uitsmeet. Onlangs kreeg men kennis van een testament, dat iemand uit het Drentsche dorp R. had doen opmakeu, die, nog niet lang geleden, is overleden als'oedelaar. De nalatenschap, welke in dat stuk werd vermeld, bedroeg in ronde cijfers f 15,000. Hiervan waren aan zijne pleegdochter f 13,000, en aan zijnen adsistent, die hem op zijne bedeltochten steeds trouw ter zijde stond, 2000 gelegateerd. Bij zijn leven had hij in de laatste jaren de gewoonte, om de vier wintermaanden in Amsterdam door te brengen, alwaar hij zijne vaste huizen had om wekelijks aalmoezen op te halen. Te Groningen hebben eenige straatroovers dezer dagen een brutaal stukje uitgehaald. Bij de drukte, die in den avond van den 300jarigen gedenkdag van Groningen's ontzet, heerschte, werd een jonge dame plotseling omvat door een onbekenden man, die haar een flinken zoen op den mond drukte. Dit was op zichzelven lang niet plezierig, maar het geval werd er niet beter op, toen zij bemerkte, dat een tweede bandiet van de gelegenheid gebruik had gemaakt om haar een kostbaren armband te ontrooven. De politie, dadelijk gewaarschuwd, slaagde er in het vermiste voorwerp op te sporen; ook de beide daders vielen in haar handen. Het zijn twee be- ruchte personen, die reeds meermalen met de justitie en politie in aanraking kwamen en zich nu met een zoen achter de deuren der gevangenis hebben gewerkt. Een tienjarig jongentje te Sneek, Jan Huges, heeft van Z. M. een schrijven ontvangen, waarin hem dank wordt betuigd voor den fraaien vlieger, dien hij 't Prinsesje op haar verjaardag ten ge- schenke zond. Het geschenk werd ditmaal bij uitzondering aangenomen. Vrijdagnacht viel te 's Hertogenbosch een werkman, P. Duits genaamd, door een doodelijk schot getroffen, ontzield ter aarde neer. Zooals altijd, stond bij het tuchthuis een schildwacht. Na elf uur is de passage daar verboden. Het onge lukkige slachtoffer zijner eigen roekeloosheid, om geen erger woord te gebruiken, was werkzaam ge weest in een in aanbouw zijnde woning, welke dien dag onder dak was gekomen, en naar aanleiding daarvan een klein feestje gevierd was. De schild wacht zag den persoon, riep hem toe, doch deze stond niet, maar verschool zich eensklaps in het houtgewas. Eensklaps springt hij weer te voorschijn. Nadat hem nog herhaalde malen »staat!" was toegeroepen en hij aan dit bevel niet gehoorzaamde, legde de schildwacht aan en het volgend oogenblik stortte de ongelukkige werkman, door een doodelijken kogel getroffen, ter aarde. Het lijk werd naar 'tgasthuis gebracht. Den geheelen nacht was de wacht op de been om de menschen te weren, die de plaats des onheils wilden bezoeken. Een dadelijk door de bevoegde autoriteit ingesteld onderzoek heeft aau het licht gebracht, dat de schildwacht geheel volgens zijn consignes heeft gehandeld. Ten aanzien van de drie gewonden bij den aanslag in den Ilaarlemmerhout meldt de fiaarl. Ct. dat de heer B. in zeer bevredigenden toestand verkeert, zonder koorts is en een kalmen nacht heeft gehad. Vrijdag werd zijn wond verbonden. De verp'leegde in het Gasthuis, de stukadoor H., is nog niet bevrijd van den kogel, doch is overigens rustig er bestaat eenig vooruitzicht op zijn herstel. Het in het Diaconessenhuis verpleegde meisje had een tamelijken nacht doorgebracht, doch in haar toestand is sinds eergisteren geene verandering gekomen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 2