Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2434. Woensdag 12 September 1888. 28e Jaargang. BEKENIJMAK1NG. DE BLINDE EN ZIJN KIND. Binnenland. De Burgemeester der genieente Ter i\euzen ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zicb bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. isit blad verschljjnt Dlnsdar* en Vrljdayavond bij den uitgever P. J. VAN D E S A N D E te Tcp Neuzen. maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Vrijdag den 14 September 1888, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 11 September 1888. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. folitieli Overzicht. De Eransche Minister van Oorlog heeft van de 100000 man der lichting van 1884 niet minder dan 40000 man naar huis gezonden en over een paar maanden gaan er weer 40000 naar hunne baardsteden. Een goed teekenBoulanger is te zoek, met zekerbeid kan men niet zeggeu waar bij is. Sommigen zeggen, op Friedrichsrube bij Von Bismarck, met wien bij op den besten voet staat; anderen zeggen in Italienog anderen in noor- delijk Europa. Wij zullen van al die praatjes voorloopig maar niets gelooven, dat is het voor- zicbtigst. De heer Gladstone, wiens bezittiugen voor een deel in bet graafsckap Wales liggen, is sedert eenige jaren een getrouw bezoeker van het //Eistedd fod", de plecbtige bijeenkomst der beoefenaars van de oude Keltisehe taal en geschiedenis. De oude heer maakt echter van de gelegenheid gebruik om propaganda te maken voor de Home—Rule" en dat wordt hem door velen kwalijk genomen. De oppersecretaris vo~r Ierland, Balfour, houdt zicb onwrikbaar aan de afgebakende gedragslijn. De staat van beleg, waaronder bij ierland door de dwang- wet van 1887 heeft geplaatst, blijftgenade geldt niet en de protesten der Ierscbe afgevaardigden schrikken hem niet af. De partij van Parnell wint echter met elke verkiezing aanmaar Balfour stelt de politie en de troepen ter beschikking van de laudeigenaars. De liga wijkt echter niet, nocb voor de verbodsbepalingen der regeering, noch zelfs voor het gezag van den Paus. Veroordeelt het Vaticaan het „boycotteu" en het „plan of campaign", de geestelijkheid antwoordt met het inzamelen van gelden voor Parnell's verdediging. De toestandeu in Ierland zijn dus slecht. Met eenige spanning ziet men te Weenen den uitslag tegemoet van het proces tot echtseheidiug tusschen Koning Milan en zijn vrouw. Zoo men weet, is de vorst geheel op de hand van OostenTijk, terwijl zijn gemalin met hart en ziel Rusland aankleeft. Vandaar dat zij in hooge eere staat bij de Russischgezinde bevolking van Servie en grooten aanhang heeft. Ten bewijze daarvan zij vermeld, dat de officieren der lijfwacht bij een officieel diner ter gelegenheid van den geboortedag van den FBUILLETON. Uit de mededeelingen van een Londenschen politie-beambte. 10) „Wat nu geschieden zou, was gemakkelijk te raden," verhaalde Lista verder. Was de ellende- ling niet gedood en dit scheen niet het geval te zijn dan was ik verloren. En inderdaad na eenige oogenblikken stond Blaff op, schudde zich als een kat, die aan de tirnden van een woeden- den hond ontkomen is, en kwam zonder spreken naar mij toe. Zijue met bloed beloopen oogen waren toornig op mij gericht maar haast liefkozend streelend hij mij de wangen, en met een stem, die meer spotachtig dan dreigend klonk, sprak hij, mij de hand toestekend *Sla toe, kameraad Deze toespraak drong mij door merg en been, en schonk mij mijn voile bewustzijn terug. Een vloed van gedachten bestormde mij. Ik had dus de keus tusschen den dood en de misdaad, en het scheen, als had die ellendige Blaff reeds zijn reke^ ning gemaakt. Achter zijn plotseling schijnbare ouderwerping loerde een valsch, boosaardig besluit, in in dezen oogenblik was het mij, als hoorde kroonprins, zich veroorloofden eenparig uit teroepen Leve de Kroonprins, leve Koningin Nathalie, leve RuslandDe Koningin bevindt zich thans te Bucharest, en zal er blijven zoolang het proces duurt; de Koning is met zijn zoon te Tobach en heeft plan nog enkele weken buitenslands te vertoeven. Elke poging tot verzoening is thans opgegeven. In de memorie van haar advocaat heeft de Koningin verklaard, dat zij misschien wel eens tegen den Koningin het bijzijn van vreemdelingen woorden heeft gebruikt, die zij thans betreurt, maar dat was het gevolg van gekwetste genegenheid en van berichten, die zij had gekregen welke haar grieven moestenvoorts, dat zij verre van met vijanden des Konings te heulen, juist mannen raadpleegde als Ristics en Stovatovich, die door den Koning herhaaldelijk als raadslieden waren gekozen dat haar vriendschap met den Russischen gezant niets met politieke kuiperijen te maken had; en eindelijk, dat de Koning zelf het plan meermalen had opgevat om zijn kroon neer te leggen, maar dat zij daarop nooit had aangedrongen. De Koningin geeft toe, dat zij geen gelukkig leven leidde als vrouw, maar verzekert als moeder steeds haar plicht te hebben gedaan. Nathalie is een politieke Koningin geweest, tegen wie de Koning zich wel verdedigen moest. Keizer Alexander van Rusland is met zijne gemalin en een talrijk gevolg naar het zuiden van Rusland vertrokken, om daar een paar maanden rond te zwerven. 't Zal niet lang duren of men hoort weer van manoeuvres der Zwartezee-vloot, die zich nu en dan eens op de kusten van Oost-Rumelie zal vertoonen, om verwarring in den Bulgaarschen staat te brengen. Het zal den Czaar tegenwoordig in Bulgarije veel te rustig toegaan. Ook in Servie valt wat te stoken natuurlijk en in Rumelie eveneens. Tot hoofd van de provincie Hannover is Von Benningsen benoemd, die vroeger als lands-director zitting had in den provincialen landdag van Han nover. Indertijd heeft dit hoofd der nationaal liberalen zijn stem gegeven aan het besluit om aan de regeering voor te stellen, het reptilienfonds op te heffen. Men wete, dat dit fonds bestaat uit verbeurd verklaarde goederen der pretendenten van de geannexeerde provincie en ten doel heeft daarmee de Welfen te bestrijden. Wat zal de heer Von Benningsen nu doen Zal hij voorstellen, de goederen aan de rechtmatige eigenaren terug te geven, nu hij „Excellentie" is geworden De voorgenomen reis van Wilhelm naar Rome, waar hij bij Umberto op het Quirinaal zal logeeren, brengt de ultramontaansche wereld in beweging. De uieuwe Italiaausche wetten, die een zeer anti- clericalen geest ademen, hebben aanleiding gegeven tot verschillende besluiten door den katholieken-dag te Freiburg genomen, in denzelfden geest als de bisschoppen-conferentie te Fulda, waar uitsluitend ik een kreet van Qntzetting, die mij het bloed in de aderen deed stollen, en als stortte Alice doode- lijk getroffeu naast mij neder. Hoe schoon lag zij daar ter neder, zoo schoon als een engel, een doode als met hemelsche glorie omstraald. Een stroom van tranen ontvloeide aan mijne oogen; ik begon luide te snikken, en wie weet, hoe lang die vreeselijke droom mij nog ge kweld zou hebben, wanneer ik niet plotseling door het honend gelach van den ellendigen Blaff ware wakker geschud. ,/Kerel, gij schreit?" zeidehij. „Dan verwondert het mij, dat gij de courage had den voet in het hoi van den leenw te zetteu. Als medeminnaar zult ge zeker niet zeer gevaarlijk voor mij worden en als spreader(*) kunt ge ons goede diensten be- wijzen. De oude heeft gelijk, als altijd, dat hij u het leven schonk, en houd u nu maar rustig. Ik zal u verplegen als mijn zoon; uw wonde is niet gevaarlijk, want gij hebt een vervloekt harden schedel, en uit de kleine opening, die ik daarin gemaakt heb, zal uw weinigje hersens niet gevloeid zijn. Gij legt den bij ons gebruikelijken eed af en uw geluk is gemaakt." Met deze woorden nam hij mij het verband af, onderzocht mijn wond en verbond die op nieuw. Pruisische geestelijken vergaderden. Van dezen kant wordt immer nog uitgezien naar herstel der wereldlijke macht des Pausen. Te Freiburg is eene motie voorgesteld, inhoudende eene afkeuring van het bezetten van den kerkelijken staat en Rome door de regeering van Italie. Of die motie aange- noroeu is, wordt niet gemeld. De stemmingen in Rome hebben echter bewezen dat de bevolking het met deze motie niet eens is. Ook is Umberto in de Romagna zeer hartelijk door de bevolking ont- vangen. Bij de onthulling van het monument voor Garibaldi's heldhaftige echtgenoote Anita waren een aantal Garibaldianen aauwezig, met de traditioneele roode kielen als uniform. Ook door dezen werd de Koning luide toegejuicht. Maar die toejuichingen beteekenen soms ook wat, adres aan den Franschen lawaaimaker. De vredelievende verklaringen door Floquet te Toulon afgelegd zijn in Italie goed opgenomen, hoewel de kwestie nog geen stap nader tot hare oplossing is gekomen. Uit Athene wordt bericht, dat de Italiaansche regeering weder een aantal Grieksche kooplieden en arbeiders het verder verblijf te Massowah heeft ontzegd, 't geen iu Griekenland's hoofdstad zooveel verbittering heeft verwekt, dat de eisch is gesteld om de Italiaansche arbeiders, die aan het kanaal van Korinthe werken, ook over de grenzen te zetten. Doet de regeering dit niet, dan komt het voorstel in de Kamer. Leer om leer Omtrent den gezondheidstoestand van Z. M. schrijft men uit Apeldoorn schijnen ver- trouwbare berichten nog altijd moeilijk te ver- krijgen te zijn. Vat.ten wij alles te zamen wat ons in den laatsten tijd als zoodanig ter oore kwam, dan is onze indruk deze, dat Z. M. zeer is verzwakt en in een toestand verkeert, die de grootst mogelijke voorzichtigheid noodzakelijk maakt. Volgens de laatste berichten verlaat Z. M. dan ook slechts enkele uren daags het slaapvertrek tot het afdoen van de noodzakelijkste werkzaamheden. De luitenant-generaal Van Swieten, de held uit de Indische oorlogen, is, na een vrij langdurige ongesteldheid, Zondag te 's Gravenhage overleden. Zijn schitterende militaire loopbaan in Indie is algemeen bekend en steeds wordt de moed bewonderd van deu grijzen generaal, die indertijd zijn rust in Nederland opofferde om het opperbevelhebberschap der tweede expeditie naar Atjeh op zich te nemen. De inneming van den Kraton geschiedde onder zijn leiding. Behalve de Koning, was Van Swieten de eenige, die het Grootkruis der Willemsorde droeg. Omtrent generaal Van Swieten's schitterende loopbaan zij nog het volgende gemeld Alles in orde, mijn jongen," sprak hij, terwijl hij met mij bezig was, op zulk een gemoedelijken toon, dat het mij moeielijk viel, niet te gelooven, dat ik nog altijd droomde. Houd u maar rustig, en binnen eenige dagen kunt gij aan't werk gaan. Maar neem u voor onzen oude iu acht, zeg ik u, want hij is een duivel en heeft in weerwil zijner blinde oogen de lucht van al wat hier voorvalt. En voor alle dingen, gij bruine baviaan, wacht er u voor, wanneer gij ooit zijn dochter weer moogt zien, haar ook maar toe te lonken; mijn schuld zou het niet zijn, wanneer men op een mooien dag uw lijk stuksgewijze in de Theems vond." Cok zonder deze herinnering van den ellendeling zou k wel hebben geweten, waar ik aan toe was; ik bevond mij zonder twijfel in het hoi van den leeuw, maar ook in de nabijheid van Alice. Om harentw.ge had ik mij in dit hoi gewaagd; al mijne gedachten waren bij haar, en niet cp mijne redding, maar op has, bevrijding uit deze ont- zettende omgeving waren al mijne zinnen en gedachten gericht. Tijd tot nadenken en overpeinzen had ik genoeg, want het duurde nog al eenige dagen, eer ik volkomen hersteld was. Men had mij in een kamer gebracht, die naast de drukkerij was. Daar waren twee ledikanten opgesteld. Blaff sliep naast mij. Over zijn behandeling had ik niet te klagen; hij verpleegde mij met een soort van ruwe teeder- heid. Dit nam evenwei niet weg, dat hij mij ten Als volontair op 14jarigen leeftijd in dienst getreden, verkreeg hij reeds op 17jarigen leeftijd de epauletten van 2e luitenant der infanterie. Op 20jarigen leeftijd als zoodanig naar Indie vertrokken, keerde hij vrij spoedig terug als le luitenant met de Militaire Willemsorde op de borst. Het jaar 1844 zag hem als luitenant-kolonel, 1848 als chef van den staf, 1853 generaal-majoor en 1856 buitengewoon adjudant des Konings. Na het sluiten van het Atjeh-tractaat voerde hij in 1859 als luitenant-generaal en commandant van het leger de tweede Boni-expeditie aan en verwierf het Kommandeurskruis van de Mil. Willemsorde. In 1862 nam hij eervol ontslag. Doch in 1873 riep de Koning hem op tot de tweede Atjeh-expeditie, en de 66jarige oude man was gereed, hij ging. In 1874 verhief de Koning hem tot Ridder- Grootkruis der Militaire Orde. Overigens heeft de natie menigmaal getoond dat zij in Van Swieten wist te waardeeren, den braven man, den dapperen, den talentvollen staatsman en veldheer. Het Bataviaansch Nieuwsblad verklaart zich voor de vermindering van het traktement van den Gouverneur-generaal. Honderdzestig duizend gulden acht het blad een voldoende jaarwedde, omdat de landvoogd toch niet meer dan vijfduizend gulden 's maands verteert en geen anderhalve ton ver- teeren kan. Het Nieuwsblad wil de bezuiniging nog wat verder uitstrekken en o. a. den Raad van Indie opheffen, welk college bij het bestaan van de stoomvaart en de telegrafische gemeenschap geen reden van bestaan meer heeft en iu tegeudeel belemmerend werkt, daar het de toenadering tusschen den Gouverneur- generaal en de directeuren in den weg staat. Ten einde aan vaartnigen des avonds het invaren van de haven te Hansweerd minder be- zwaarlijk te maken, is er door den waterstaat op den Oosthavendam een witte ijzeren bal geplaatst, van grootere afmeting dan de vroegere. Met het kustlicht op den Westhavendam is thans de verken- ning alleszins doelmatig en geriefelijk. Naar men verneemt, heeft de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen, gevolg gevende aan het door de regeering uitgesproken verlangen, aan den Minister van Waterstaat voorstellen gedaan omtrent een beperkten treindienst voor personen- vervoer op den Zondag. Indien die voorstellen door de regeering worden goedgekeurd, zal met den beperkten Zoudagsdienst een proef worden genomen voor een tijd van drie maanden, aanvangende op den 1 December e. k. De Maatschappij tot exploitatie van staatsspoor wegen heeft gemeend met het doen dezer voorstellen te moeten waehten totdat de regeering haren wensch daartoe had te kennen gegeven, wijl zij overtuigd was, dat deze maatregel, die op het vasteland tot strengste bewaakte, en wanneer hij op welk uur van den dag of den nacht ook mij verliet, vergat hij nooit de deur zorgvuldig te sluiten. Ik was dus een gevangene." zirZoodra ik mij alleen bevond, was het mijn eerste daad, om over de mogelijkheid van de vlucht uit mijne gevangenis na te denken. Ik moest naar buiten maar niet om te vluchten; want in haar nabijheid, ja wellicht gelijk ik denken moest, met haar onder een dak te zijn, deed mij mijn gevangenschap vergeten. Maar ik moest haar zien, het kostte wat het wilde, met haar spreken. Dit was echter een uiterst moeielijke zaak. In den Tower kon ik niet zekerder bewaard zijn dan hier. Het slot was ongemeen sterk, de deur met ijzer beslagen. Vensters had de duistere moordkuil niet, zoodat er dag en nacht licht brandde. Er was slechts een middel, mijn kerker, al ware het ook maar voor korten tijd te ontkomenik moest den oleutel, dien Blaff, wanneer hij sliep, steeds onder ziji, hoofdkussen stak, zien te bemachtigen. Maar ook dit was geen gemakkelijke zaak. Den derden nacht keerde Blaff zeei V_at en niet zoo nuchteren als anders van zijn uitstap terug. Wraar hij zijn roes had gehaald en waar hij en zijne makkers overigens verkeerden, was mij geheel on- bekeud. Blaff was een terughoudend, eenzelvig mensch, doch in den toestand, waarin hij zich thans bevond, herkende ik hem te nauwernood. Ik had moeite mij aan zijne brutaleliefkozingenteonttrek ken TER \E1ZEVS( HE (OlRtVT. Lid van een bende valschc munters, die wel geen aandeel aan de vervalschingen heeft, doch voor de verwisseling van het geld of papier zorgt en te dien einde onder allerlei vormen de noodige betrekkingen onderhoudt.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1