Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. ssar e° taochie rM"""a'ies Lrird,t "le "dee,inB'» sir: ui™cK d"b ioid s as Openbare aanbesteding, No. 2431. ^aterdag 1 September 1888. 28® Jaargang. BEKENDMAKING. DE BLINDE EN ZIJN KIND, Binnenland. vLlsZ mjZ6' die mij *eheeI bad oi7Z\pogiag0veri^ ^ch^ThiJ fSei" dod'd,t - A -^-45 SeS"0"1 - hM" bi' d» 2m veaSdfren' Z°°dat h6t l6de"tal - - hrt* n™,™».acbijolijrrir.EoUoi: ABONNEMENT: d"e m^en binnen Ter Neuzen pranco t Nederknd 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,821 bus£ders°nneert Z bij aUe B°ekhandelaars' Postdirecteuren In Brieven Voor te TER NEUZEN op de gewone wijze vau Maan dug 17 tot Zaterdag 32 September 1888. Ter Neuzen, 31 Augustus 1888. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester, J. DIELEMAN, Secretaris. bij enkele iuschrijving, op Vrijdag 7 September e. k., voormiddag 9 uren, van De straatverlichting binnen de kom der gemeente, gedurende den win ter van 1888 op 1889, daaronder begrepen de levering van petroleum en katoenbetschoonhouden der lantaarns enz. De voorwaarden liggen ter lezing ter Secretarie der gemeente, alwaar de inschrijvingsbiljetten, be- hoorlijk gesloten, voor het uur der besteding moeten worden bezorgd. Zaamslag, 28 Augustus 1888. Burgemeester en Wethouders, C. DE BOKX, Voorzitter. E. H. WQRTMAN, Secretaris. HJolitieli Overzicht. De Koning van Denemarken en Prins Johan zijn te Berlijn aangekoinen en werden met het Deensche volkslied ontvangen. Omhelzingen, kusserijen en meer van die flauwe aardigheden waren tevens aan de orde, en aan toejuichingen was geen -ebrek t volk schreeuwde zich heesch, waarom dat mag Joost weten. Op een feestmaal der Johanniter-orde heeft de Keizer gesproken en zijne gehechtheid betuigd aan de leden der orde, ouder welke zich de bloem, des Duitschen adels bevindt. En het orgaan der Duitsche jonkerpartij recommandeert de //Judenhetze." Het orgaan herinnert zich, als een wijzen maatregel uit betere dagen, dat Frederik de Groote den joden verbood zich te Breslau te vestigen, en dat Friedrich Wiihelm III hun in 1834^ verbood boerenplaatsen te koopen. „Meu heeft" zoo schrijft het ultra conservatieve blad I //5nd?r den hijval der joden de paragrafen betreftende de kerkelijke vrijheid geschrapt, waarom zou meu nu ook de emancipate niet afschaffen, welke de joden zich zoo onwaardig hebben betoond Men heeft de kerkelijke goederen in de doode hand verbeurd verklaard, waarom zou men het bezit Bit bl»J Bl-.rt,.,- alleevep P. ADVERTENTIfiN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /Oil) 4. worden naar plaatsruimte berekend. Grootere letters Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van son i jaar, tot veel verminderden prijs. '500 regels en meer per FEUILLETON. Hit de medcdcelingcn van een Lomlenschen politie-beambte. der joden, de goederen in de al te levende hand, met beperken? Men spreekt zooveel over den nationalen geest en men juicht het woord toe, dat Duitschers memand vreezen dan God alleen, waarom zou men dan bang zijn voor de joden?" J. Is wat moois, het een met het ander! Het uitsche rijk gaat zich in Afrika nog steeds uitbreiden. Lene stnjdmacht, bestaande uit zwarte soldaten, ouder bevel van drie blanke officieren, heeft Addel- quar bezet, dat ten noordoosten van Salagha gelegen is, bij het grondgebied van Dahomey. De bezettin- sal tengevolge hebben, dat de handel tusschen Akkra met Salagha en het binuenland wordt belet. lloewel het Fransch-Italiaansche geschil nog met vereffend is en een deel der Fransche vloot exerceert in de golf van Lion, is het Italiaansche eskader naar de Levant vertrokken, misschieu om ongelukkige ongelukken te voorkomen. Men heeft voor eenige maanden immers ook al een kogel van de eene vloot door het want vau de andere hooren vliegen. Crispi en Kalnoky zijn te Eger samen geweest en de Riforma, het orgaan van den Italiaanschen premier, toont zich zeer voldaan over de visites daar en te Friedrichsruhe afgelegd. Generaal Boulanger wil voor geruimen tijd naar /-weden misschien wel, zeggen spotters, om gewaar te worden hoe men het moet aanleggen om van soldaat hoofd van een regeerend stamhuis te worden. et adres is aan den Franschen maarschalk Berna- dotte natuurlijk. Even als in Frankrijk hebben ook de werkstakingen in Belgie opgehouden. De onderneming is weer in 't nadeel der mannen af- geloopen, die de eerste viool speelden, deze zijn zonder werk geraakt, zij worden eenvoudig door de werkgevers gepasseerd, die door den sterken arm tegen het woest geweld der onverlaten in be- scherming worden genomen. Het verwerpen van het visscherij-tractaat tusschen de regeenngen van Engeland en de Vereenigde Staten gesloten, baart eemg opzien. Men wil, dat er drie oorzaken hebben samengewerkt, waardoor de benaat tot de verwerping is gekomen. Openliik werd beweerd, dat het tractaat veel te voordeelig was voor Canada, feitelijk had men twee personen op het oog president Cleveland en den Engelschen oud-mimster Chamberlain. Aan Cleveland wilde men zoo kort mogelijk voor den tijd, waarop hij zou moeten aftreden, nog een echec bereiden, en Chamberlain, die het traktaat tot stand bracht moest gestraft worden, omdai hij door zijne aan- sluiting bij het mnnsterie-Salisburv de Ieren aan beide zijden van den Atlantischen Oceaan had verbitterd. Pessimisten meenen, dat het tot een //zoutevisch—oorlog" (over een invoerrecht op zoutevisch loopt de geheele kwestie) zal komen. Cleveland heeft den republikeinen den wind uit de zeilen genomen door zijn boodschap aan het congres. ij de aanstaande verkiezing zou men eens kunnen zeggen, dat hij de belangen van het vaderland verwaarloosde door de indiening van het voor Cauada gunstige ontwerp-traktaat. Thans zegt de president in zijne boodschap, dat hij beproefd heeft angs diplonaatieken weg een einde te maken aan »°prmende inmengiugen" met den handel van i 6 n erTmsie ^taden> doch dfR Senaat geweigerd heeft daartoe mede werken en het resultaat van zijn arbeid heeft verworpen, zonder zijnerzijds andere voorstellen tot regeling der aauhangige westien in te dienen. Daar nu elke regeering moet waken voor de belangen harer onderdanen, met slechts binnen maar ook buiten hare grenzen, is de president wel genoodzaakt de toestemming te vragen tot het nemen van represaille-maatregelen. Gedurende de laatste zes jaren zijn waren, die in de Vereenigde Staten aan invoerrechten onderworpen zijn, by den doorvoer over Amerikaansch gebied van Canada naar Engeland van Transito-rechten vrijgesteld. De president wil nu deze uitzonderings- bepaling opheffen, en Canada zou daardoor des te gevoeliger worden getroffen, omdat zijne havens gedurende een deel van het jaar feitelijk gesloten zijn, zoodat New- York dan deeigenlijke uitvoerhaven voor Canada is. Misschien dat de tegenwoordig toegepaste modus vivendi," die voor de beide partijen aannemelijk is, voorloopig van kracht zal blijven, en dat een ernstig conflikt tusschen de beide landen zal kunnen worden vermeden. De,.b]inde legde zijn viool in de kistmaar de jongeheden waren volstrekt niet van plan, hem met zijne dochter te laten aftrekken ••'Hw Wr' Hifr bliJve" schreeuwden zij. We hebben voor den geheelen avond tot aan middernacht akkoord gemaakt. Gij hebt het geld er voor reeds in den zak." De blinde lachte zoo verachtelijk, als had hij over milhoenen te beschikken. Hij haalde zijn beurs te voorschijn, zonder haar inhoud te tellen en wierp die op de tafel, waarvoor hij stond' terwijl hij sprak ,,..//Hler, ls uw geld- Niemand zal mij hier tot blijven dwingen. „Hoor eens, hij spreekt als een lord riep de eerste spreker weer. „Hij veracht ons geld, maar we laten hem niet heengaanhij zal voor ons pleizier hier blijven." Ja, hij moet voor ons pleizier hier blijven Ik wendde mijn blik van het meisje af, want van haar h.ng het thans af, welk een afloop deze geschiedenis zou hebben. Zij lluisterde haar vergramden vader eenige woorden In ™~°°rl t0en Sprak zij tot de bmstanders vMijne heeren, wij zullen nog een poosje blijven, maar wij vertrouwen van uw eerlijk karakter, dat gij ons dan in vrede zult laten gaan en ons niet in uwe vroolijkheid betrekken, want wij hebben slechts aanleiding tot treurigheid." Deze woorden werden op zulk een onbeschrijfeliik weemoedigen toon uitgesproken, dat zelfs deze jonge, uitgelaten lieden getroffen en verle^en werden. Dit oogenblik nam ik waar, om den dank vau het jonge meisje te verdienen. ,/Gij hebt geen recht, mijue heeren," sprak ik tot de jongelieden, ^om dezeu man tegen zijn zin ner te houden, nadat gij tegenover het meisje u onbescheiden hebt gedragen. Hij heeft wel zijn muziek, maar met zijn kind, zijn geleidster, ter uwer beschikking gesteld. Het ongelijk is alzoo aan uw zijde, en ik hoop, dat gij als mannen van eer net door het meisje gedane verzoek, om haar met in uw uitgelatenheid te betrekken en haar doen °nge d te laten gaalb gaarne zult vol- Het meisje wierp mij een blik van dank toe, die mijn hart deed beven. 't Is of ik haar no* zie, zoo kuisch en zedig, zoo schuchter en toch Tot lid der Staten van Zeeland is gekozen de heer C. L. van Woelderen (liberaal) met 1578 stemmen. De heerL. Bosselaar (anti-revolutionair) kreeg 1297 stemmen. Er waren uitgebracht 2946 stemmen. Aan de kinderspelen te Amsterdam werd gisteren door vijfdmzend leerlingen van de le en 2e klasse en eenige bijzondere scholen deelgenomen. Voor de volksspelen hadden zich meer dan duizend mannen aangemeld, waarvan bij loting een 300tal ter deelneming zijn toegelaten. De directeur der weesinrichting te Neerbosch werd gedung gewezen op de noodzakelijkheid om de weezen zoo zij het land willen verlaten, naar e Iransvaal te zenden. De heer Van't Lindenhout is hiertoe wel bereid, maar voor elken jougen, die er heengaat, is minstens /600 noodig en de vrienden uit Zuid-Afrika hebben nog geen enkelen lengnlden gezonden tot tegemoetkoming in de reiskosten. Hij zegt: „T>e Weesinrichting heeft reeds /2200 geofferd voor de emigratie naar de Iransvaal en het einde is, dat er nog maar 2 weesjongens zijn, me er een tamelijk goed bestaan vinden. Toch geeft hij den moed niet op en wanneer de vrienden uit Zuid-Afrika de jougens tegemoet komen in de reiskosten, den zal 'hij een zoo beshst ze daar naast haar vader stond en in weerwil van haar armoedig kleed, als een fee stralende van aanvalligheid, teederheid en schoonheid en zelfs deze uitgelaten, half beschonken jongelieden achting afdwingende. J""0eiieaen De laatsten lieten af, en ik had het genoegen te bemerken dat het meisje van nu aan, tot ze werd1 dC Z"*' wed« Toen ging ik ook. Ik moet bekennen, dat ik de overige uren van den nacht slapeloos doorbracht. Het beeld van het bekoorlijke kind zweefde mij onophoudelijk or den geest Dat zij geen misdadigster was la- er°7 t v Zekerheid geworden, en toch meisie 4 w IV °°t gehe,mzinmgs oyer dit zeldzame meisje, t welk ik zoo gaarne zou hebben doorgrond zonder nog eenmaal met ruwe hand in de hui'selijke aangelegenheden van deze lieden in te grijpen Mijn wensch, om achter dit geheim te komen' zou vroeger vervuld worden, dan ik verwacht had' III. 't Was omstreeks vijf of zes dagen na het zoo even verhaalde voorval, toen ik den Portugees voor lk Folgde hem, zonder door hem bemerkt te Ter Neuzen. ouders en voogden, vooral hunne jongens niet naar' Transvaa te zenden met ledige hindfn, oZdTeP geen land ter wereld is, waar het meer noodig is ge i e hebben, zal het eenigszins mogelijk zijn Uit Arnhem »erd bet orerliiden eemeld V.0 den beer W. J. Hofdijk, den UroclEren schrrjrer en dlchter. De »elverdiende rnst, die hii -a ndan na da halde> hena op zijn 70 verjaar- levin" ^H"ifVafrlle'dde H°fdiJk een zeerwerkzaam leven. Hij werd opgeleid voor het onderwijs; zijne voornaamste vorming dankt hij aan zichzelf. Hij zaa zijn ljver beloond met eene aanstelling tot leeraar ,n de Nederlandsche letteren aan het™ nasium te Amsterdam. u P?' Zij" geschiedkundige en dichterlijke werken had hij zich een eervollen naam verworven. gecbcJhten a tWerk Wa,S °nS voor^acht, zijne gedichten, waarbij zljn geliefd Kennemerland hii erd te Alkmaar geboren eene eereplaats inneemt blikken'Shaft.aa" du'Zenden geno^olle oogen- lieSbenTrb,Snok:t'6^ie!en w~7,D® achtste jaarvergadering van het Nederl erkliedeuverbond »Patrimonium" werd Dinsdag te Amsterdam gehouden onder leiding van def oorzitter des bestuurs, den heer K. Kater. I e heer B. Poesiat, verbonds-secretaris, bracht verslag uit over den toestand van het Sond waarin nog eens kort de geschiedenis van l op: neraacht. Lr bleek voorts mt dat het -etal af deehngen van 57 tot 62 met 424 leden was gestegen, doch dat daarentegen 446 uit den Bond Omtrent het Pensioen-Onderstandsverbond van ■J™nlUm werd betreurd, dat de deeluemin- met grooter was geweest in het afgeloopen jaar en Een warm woord van hulde werd in het versk- gebracht aan de nagedachtenis van wijlen prof A Brummdkamp, eerelid van Patrimonium. Op' een daartoe gedaan verzoek werd steun verleend dJ" w T atnmo,lium> die moesten deelen in de erkstaking te Almelo. Die hulp was zoo dndld g gCWeest' dat' toen de werkstaking -e- eindigd was, en leder zijn schade ver-oed ifad ge regen, er nog een montant overbleef voor de diaconie der Herv. en Chr. Ge, gemeente Mdaar! worden, en koos een plaatsje uit, waar mii niets z°a"alg'vIrvTel. de met gasten g^alde hn£ wUgeeS had in een h°eh dicht bij het eu ''et zich een stevig ontbijt Hij at zeer haastig, doch niet alles; toen trad j aan het buffet en overhandigde den daar achter staanden bediende een banknoot. Deze beza- het papier zeer nauwkeurig, Ikeerde den Portugees en ffMijnheer, al kan ik niet met volledige zeker heid beweren dat deze banknoot, 3 is ZOo moet ik u toch om ander geld verzoeken //lk heb geen ander geld," antwoordde de Por tugees met de grootste bedaardheid. .Wanneer neme6! z'endTt *4 g'j dit PaPier kunt aan- nernen, zend het dan even naar het naaste wissel kantoo, Onmogelijk kan deze banknoot valsch w t h Z'J komt, dlrect van een staatskas. Maar Met6df U t0 !,°P dit velrmoeden? Laateenszien nit 1Ze7°0rden nam hiJ de° kAiner de banknoot schii" 1 leldtag" se'gln' td"™"!1 "ra,."hto» I <01 RUT VAN 8) ar 3><—i 2,1 - -

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1