Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2430. VVoensdag 29 Augustus 1888. 28e Jaargang. DE BLINDE EN ZIJN KIND. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Yoor Amerika f 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVE8TENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. verschiint uinsdag Vriidnaravond altsever Neazen. Jr*olitieli Overzicht De v/iendsehappelijke betrekkingen tusschen Prankrijk en Italie konden wel beter zijn dan thans. Crispi spreekt bout en maakt het Fransche bloed aan 't koken. Het lijdt ook geen twijfel of de Massowah-kwestie is bij het bezoek van Crispi aan Friedrichsruhe op het tapijt gebracht. Crispi was daar aan het rechte kantoor ora een appellje met Frankrijk te schillen. Bismarck en de 37 millioen Franschen lpchten mekaar immers niet. I)aar is iets verhandeld, dat direkt aan de orde was natuurlijk, wat zou Crispi anders naar Friedrichsruhe hebben geroepen, terwijl alle staatslieden aan de badplaatsen hun vacantietijd doorbrengen. Toen hij te Frankfort uit den treiu stapte, werd hem een reusachtige portefeuille nagedragen, die ongetwijfeld ook naar het landgoed van Von Bismark is medegegaan. Zeer hartelijk is de Italiaansche premier door den vorst ontvangen, ook Bismarck's schoonzoon was tegenwoordig. De //oude ijzervreter" bood Crispi zijn arm, om hem naar het gereedstaande rijtuig te geleiden. Inmiddels ontving de vertegenwoordiger der Grieksche regeering te Home de instructie om aan Crispi eene nota ter hand te stellen, waarin alle insinuatien van de Italiaansche regeering met betrekking tot de beweerde inconsequentie van de regeering van Griekenland in de Massowah-kwestie worden wederlegd. De nota zal bevestigen, dat de Ilellenen nooit de pretention van Italie ter zake van de capitulation hebben erkend. De Fransche regeering heeft den admiraal Dupetit—Thouars bevel gezonden, om alle reserve-pantserschepen, die te Toulon aanwezig zijn, te doen wapenen, teneinde die aan de oefeningen bij de Hyeres-eilanden te laten deelnemen. Dientengevolge heerscht eene groote bedrijvigheid in de arsenalen te Toulon. Doordat de spanning tusscben ItaliO en Frankrijk van dag tot dag toeneemt, verkrijgt deze maatregel van de Fransche regeering den schijn van eene demonstrate. De Massowah-zaak jaagt zoodoende beide natiOn op groote kosten. In Engeland houdt men zich bezig met eene rede van den heer Gladstone, die door den ouden staatsman werd gehouden, toen hem door twee- duizend liberalen uit Staffordshire eene kostbare vaas werd aangeboden. Dit product der Engelsche kunstnijverheid prijkt met een beeld van de vrijheid en met de treurende figuren van Ierland en Polen. Naar aanleiding van deze symboliek zeide de ex-premier, dat het met Ierland nog treuriger was gesteld dan met Polen; dit laatste toch werd slechts door een eukel man verdrukt, maar Ierland door eene geheele natie. Nadat Ierland 700 jaren lang door Engeland onder een dwangjuk was ge houden, zag het zich ook thans nog de politieke gelijkstelling weigeren, en eene regeering, die onder valsche voorwendselen aan het roer kwam, paste op het ongelukkige land dwangmaatregelen toe. FEUILLETON. Lit de mededeelingen van een Londenschen pulitie-beanibte. 7) Daarentegen vond ik ook thans het meisje zelve, gelijk ze daar stond, zoo geheel zonder deelneming aan 't geen om haar voorviel, en slechts oor hebbende voor het werkelijk meesterlijke spel haars vaders, zoo onbevangen, dat ik meer dan ooit de verdenking liet varen, dat zij met een misdadig pogen ook maar in de meest oppervlakkige ver- binding kon staan, hoewel haar woning zoo gereede aanleiding gaf, om zulk een verdenking voedsel te geven. En ook dat de blinde in deze behuizing zijn woning had gekozen, kon geheel toevallig zijn geschied met die keuze behoefde volstrekt geen misdanig drijven verbonden te zijn. De valdeur speelt over 't geheel in vele gebouwen uit den ouden tijd een groote rol. Ook de angst, welke het meisje toonde, toen zij mij zeide, dat ik verloren was, scheen mij bij de heftige en hartstochtelijke natuur haars vaders, wier uitbarsting zij vreesde, op niets buitengewoons te wijzen. Genoeg, hoe bekoorlijker en aantrekkelijker het jonge meisje Zelfs koning Bomba had zijne politieke gevangenen uiet zoo wreed behandeid als de Tory-regeering de 21 Iersche afgevaardigden, welke zij in den kerker liet werpen. De kracht der Tory-regeering lag slechts in de ondersteuning, welke haar door die zoogenoemde liberale unionisten werd geschonken. Maar ieder kiezer, die voortaan zijne stem uitbracht voor een aanhanger der regeering, zou verantwoordelijk zijn voor het voortduren der onderdrukking van Ierland. Over het proces-Parnell sprekende, stak de heer Gladstone den draak met de bewering der regeering, dat Parnell en de Times tegenover de commissie van enquete gelijk stonden. De heer Parnell had echter verstandig gehandeld, door het proces in Edinburg aanhangig te maken van eene Schotsche jury zou hij volkomen billijkheid kunnen verwachten. Naar luide van een verslag des heeren T. W. Russeldie een persoonlijk onderzoek naar de Iersche toestanden heeft ingesteld, staan de zaken zooVele arme pachters willen wel betalen en kunnen ook wel, maar zij durven niet uit vrees voor hetgeen hun van de zijde der an- deren staat te wachten. De ongelukkige toestand, waarin Ierland verkeert, is voor een goed deel hiesaan te wijten, dat in vorige jaren de pachters ten bate der grondeigenaars zijn uitgezogen, maar toch ook, dat, zooals de zaken nu staan, de onwil der pachters een minstens even groot aandeel heeft aan de scherpe verhouding tusschen de twee partijen als de weinige inschikkelijkheid en de hardheid van sommige landheeren. Omtrent de zaken van het Balkan—schiereiland valt ditmaal weinig te zeggen. Men zegt op nieuw, dat den schoonzoon des Deenschen Konings de vorstelijke waardigheid in Bulgarije is aangeboden, doch dat hij voor die onderscheiding bedankt heeft, omdat hij officieel geen afstand wil doen van zijne aanspraken op de Koninklijke kroon van Hannover en de Hertogelijke kroon van Brunswijk. In Bis marck s kaart zou het aardig te pas komen zich weer zoo'n pretendent, dezen hertog van Cumber land, van den hals te scbuiven. Men laat verluiden dat Clementine den Czaar heeft laten polsen, wat hij er van denken zou als Ferdinand van Coburg eens tot de Grieksche kerk overging en eene Grieksche koningsdochter huwde. De echtgenoote des Czaars zou voor dit plan zijn, maar Alexander zelf zou met schouderophaling geantwoord hebben. Uit Apeldoorn wordt bericht, dat Z. M. den Koning in beterschap blijft toenemen, ofschoon hij nog door hoest gekweld wordt. Z. M. houdt zich dagelijks eenigen tijd bezig met het behandelen van regeeringszaken. H. M. de Koningin brengt het grootste deel van den dag bij den Koning door en waakt met de meeste nauwkeurigheid voor al wat 's Konings toestand vereischt. Alleen in het belang van hare gezondheid rijdt zij nu en dan uit. Het Haagsche Dagblad meldt over den toestand van Z. M. het volgende. Z. M. is gedurende de afgeloopen week lijdende geweest aan diarrhee. Deze is wel zeer spoedig genezen, maar heeft den Koning toch eenigszins verzwakt. Daarna heeft Z. M. op Vrijdag 17 jongst- leden koude gevat en is aangetast door eene long- ontsteking in zeer lichten graad (gepaard met koorts en versnelden polsslag.) Verleden Zondag waren de verschijnselen reeds veel gunstiger. De Koning is tot en met Woens- dag te bed gebleven. Donderdagochtend vroeg is Z. M. opgestaan, heeft II Ds. gewone bezigheden weder verricht en alle kabinetsstukken afgedaan, en weder met Hare Majesteit en het Prinsesje gedineerd. De Koning hoest nog en slaapt daardoor onrustig, maar dit is een gevolg van de longontsteking. Over het geheel is de toestand des Konings vrij gunstig en zijn de doctoren Vinkhuyzen en VlaaU' deren tevreden. Met het oog op Zr. Ms. groote gevoeligheid voor weers- en temperatuursveranderingen moet de Koning zich zeer in acht nemen en zijn de doctoren steeds bevreesd voor eenige complicatien, daar die, wegens de chronische aandoening, waaraan Z. M. lijdende is, altijd kans hebben spoedig een gevaar- lijk karakter aan te nemen. De gouverueur-generaal van Oost-Indie, Mr. tPijnacker Hordijk, en diens gezin hebben Zaterdag- ochtend's Gravenhage verlaten en zijn ter inscheping naar hun bestemming, naar Marseille vertrokken. Aan het Hollandsch spoorwegstation deden vele belangstellende autoriteiten en vrienden de vertrek- kenden uitgeleide, o. a. de Ministers Hartsen, Mackay, Dyserinck, Godin de Beaufort, Havelaar en Keuchenius, de Commissaris des Konings in Zuid Holland Mr. C. Fock en een aantal Indische en Nederlandsche hoofdambtenaren. De Pali Mall Gazette houdt zich sedert eenige bezig met spoorweg-studien, waarbij ook Nederland een beurt krijgt. De spoorwegen in Holland zijn veel beter dan in Belgie. De sneltreinen loopen bijna y« harder per mijl, en, in verhouding tot de bevolking, bijna tweemaal zoo snel. Als een merkwaardigheid wordt vermeld, dat in Holland meer sneltreinen dan ge wone treinen loopen. Op den Rijnspoorweg loopen tusschen Amsterdam en Rotterdam dagelijks 16 sneltreinen en 4 gewone treinen en op den Hol- landschen 19 sneltreinen en 10 gewone. Boven- dien zijn 80 pCt. van de sneltreinen ook met derde-klasse-wagens voorzien, in welk opzicht Hol land alle Europeesche Staten overtreft. mij op dit oogenblik toescheen, des te meer ver- heugde ik mij over de redenen, die ik vond, om haar onschuld als geheel ontwijfelbaar aan te nemen. Dit waren de gedachten, die mij door het hoofd voeren, terwijl de vroolijkheid der jonge lieden om mij heen meer en meer in losbandigheid begon te ontaarden. Alice's buitengewone schoonheid was natuurlijk een voorwerp van algemeene be wondering en hoe luidruchtiger de jongelieden werden, des te driester en aanmatigender werden ook hunne hulde- betuigingen. Ik nam het oogenblik waar, dat het uitgelaten gezelschap naar een toespraak van zijn voorzitter luisterde, die met vinnige politieke toespelingen doorspekt was, trad op het jonge meisje toe en fluisterde haar, terwijl ik haar als een oude be- kende toesprak, de woorden toe: //Nu, ik zie u toch heden eens zonder uw leelijke vermomming?" Zij scheen door deze toespraak geenszins ver- legen te worden, en antwoordde, terwijl zij intusschen haar gelaat meer haar vader dan mij toekeerde: t Is mijn gewoonte niet mijnheer, in gezelschap een huif te dragen." Dus alleen maar op straat?" vroeg ik verder. z/Ja, mijnheer," antwoordde zij. z/En waarom geschiedt dit, als ge mij deze vraag veroorlooft //Mijn vader wil het zoo." z/Herkent ge mij?" vroeg ik nu verder. De sneltreinen tusschen Amsterdam en Rotter dam op den Hollandschen spoorweg loopen met een gemiddelde snelheid van 46 mijlen per uur, die van den Rijnspoorweg leggen 39mijl per uur af, beide met derde-klasse-wagens er bij, terwijl de staatsspoorweg van Vlissingen naar Venloo 41A mijl per uur aflegt. Deze laatste trein wordt bijzonder geroemd. De reiziger, die 's morgens om 7,15 van 't Victoria- station naar Queenborough vertrekt, wordt van daar door de beste booten der maatschappij Zeeland met een snelheid van 20 mijlen per uur naar lissingen gebracht en reist van daar met een snel heid van 41 mijl per uur onmiddellijk naar Venloo. In t algemeen is de schrijver dezer spoorweg- studien zeer iugenomen met de Nederlandsche spoorwegen. De schrijver der Brieven uit de Hofstad in de Arnh. Ct. deelt mede, dat de Minister van Kolonien kort geleden eene alleromslachtigste circu late aan de ambtenaren van zijn departement uitvaardigde, om tegen het doen van mededeelingen aan de pers te waarschuweu, eene circulate uit- gelokt, naar genoemde schrijver hoort, door eene klacht van den Gouverneur-Generaaldat hij plannen, soms zelfs beschikkingen van den Minister, las in de correspondenties uit Nederland aan de Indische dagbladen geruimen tijd voordat hij daar- van de officieele mededeeliug van de regeerin» zelve ontving. Blijkens kennisgeving van den Minister van marine aan zeevarenden, is, in verband met de ontsteking van het vierde licht op den dijk van den Eendragtpolder, aan de Wester-Schelde, de zwarte ton no. 12 verlegd om de Z. O. in 90 d. M. water en de peilingen de toren van Oude- lande tegen den westkant van een steil boschde kleme hchtopstand van den Biezelingschen Ham in den noordelijksteu kroonboom. m, beer Geo Wvan Siclen, secretaris van The Holland Society of New-York, heeft namens de vereeniging openlijk zijnen diepgevoelden dank betuigd voor de hartelijke wijze, waarop de leden in Nederland zijn ontvangen, voor de hen allerwege betoonde gastvnjheid en broederlijke vriendschap. In het bijzonder aan de heeren burgemeesters en aan de commissies van ontvangst te Amsterdam, 'sGraven- hage, Rotterdam, Utrecht, Leiden, Delft, Dordrecht, Hoorn, Alkmaar, Leeuwarden, Sneek, Groningen, Arnhem, Middelburg, Bridle en Markenaan het genootschap Natura Artis Magistra aan het Land- bouwkundig Genootschap voor het district Alkmaar aan Jhr. Mr. Van Foreest te Heilooaan den hee^ Levysohn Norman te 's Gravenhage, en aan de zoo goed ingerichte Nederlandsch-Amerikaansche Stoom- bootmaatschappijen meer in het algemeen aan het volk van Nederland. z/De ous betoonde vriendschap zullen wij nooit Neen, mijnheer," hernam zij blozende, zonder mij aan te zien. z/Niet?!" vroeg ik verwonderd. 't Was klaarblijkelijk een leugenzij had mij zeker dadelijk herkend. bk begrijp het!" ging ik voort. ,/Gij wilt u aan mijne dankbetuigingen onttrekken, waartoe ik mij ten zeerste verplicht acht, dewijl ge mij tweemaal voor den toorn uws vaders beveiligd hebt." Ik sprak de laatste woorden luid genoeg, zoodat de blinde ze wel hooren moest en zag hem daarbij scherp aan. Hij haalde den strijkstok toornig over de viool, zonder een woord te zeggen. 't Viel mij niet in, het gesprek af Te breken ik had nog veel te vragen vooral met betrekking tot den Portugees wilde ik haar nog eenige vragen stellen. Dat hem geen leed was geschied, wist ik reeds; want hij was later gezien, en ik had derhalve geen aanleiding gevonden, om den blinde op een of andere wijze te verdenken. Maar Alberto Lista was yoor goed uit de kringen verdwenen, waarin hij zich tot hiertoe placht te bewegente gelijkertijd had hij sedert den avond, toen ik hem in het huis van den blinde aangetrolfen had, een geheel andere levenswijze aangenomen. Ik werd echter door de tusschenkomst van eenige overmoedige jougelingen gestoord, welke zich om den blinde en zijne dochter hadden heen- gedrongen. z/Vadertje," riep een van hen, wat hebt u een schoon dochtertje ,/Ik weet dat niet," antwoordde de blinde op hettigen toonik heb haar nog nooit gezien Ja, zij is zeer schoon riep een tweede. „'t Is door en door jammer, dat het u niet vergund is zulk een aardig kind te zien »Mijn kind is niet aardig," riep nu de blinde wiens gelaat zoo rood als een kers was geworden' in den heftigsten toorn uit; ,/zij zal niet aardig zijn, zij behoeft voor niemand aardig te zijn Aan de heftigheid en de hartstochtelijkheid vyaarmede de blinde deze woorden haastig uitsprak liet zich nagaan, welke diepe smart hij er over gevoelde, dat hij zijne dochter niet kon zien. z/Dat zegt gij maar," zoo nam een ander der omstanders het woord, //omdat gij het meisje niet in de hemelsche oogen kunt zien. Zij echter, die dit wel kunnen, worden door uw dochter betooverd en ook ik ben het, oude. Ja, ik kan u zeggen, dat ik het ben De handen van den oude begonnen tesidderen; zijn gansche lichaam scheen in een stuipachtige beweging te zijn geraakt; zijne gelaatstrekken namen een ontzettende uitdrukking aan. Hij kon wel is waar den spreker niet zien, doch lij had zijn gelaat naar hem toegekeerdhet was, als spuwden zijne oogen vuur en vlam. //Kom, Alice, kom," sprak hij,het ziju hier onbeschaamde menschen." SilZENSCU (OIKltT. N D E

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1