VACCINATIE. eene parti] VLAS, A. ANDERLIN. - BERGEN (Henegouwen), Aan het bureau der Ter Neuzensche Courant OPZENDING VAN ADVERTENTIEjn lienige conmxie voor Zeeiand. Prof. Dr. JAEGER te Stuttgart 328ste Nederlandsche 19TB1 GEEN GRIJS HAAR MEER!!! WEEGBRUGGEN. I. YAN DE SANDE, Schoondijke. Binnen- en Buiteniandsche Qagbladen. Laniijonwers-Yereeniiine BBKEHBMARIEG. Mopo, Gold-. Zilver- eo Dlamantwert De echleHeeren en Dames HEMDEN, .1 AUK EN. JWNTAEONS. L1JFJES, ROKKEN, KOUSEN, BUIKBANDEN, COUSETTEN, SOKKEN, SOUS- BBAS, KN1EWARMEBS, TRICOT aan tstuk en BREIWOL van zijn, tot dezelfde prijzen, verkrijgbaar bij den Heer ftfgifte der Patentbladen ECHTE RIGA SPARREK, bjj A. D. VAN AERDE te TerNeMH. *3^ 2 Woensdag 22 Augustus 1888, STROOSNIJDERS. F. WALRAVEN, T H.E E;S-0 0. B.T E IB.r M. DE JONGE, Middeleo van vervoer. fabrikant van alle soorten SPECIALITE1T Agent voor Nederland: BELAST MEN ZICH VOORTDUREND 6800 KG. Superphospliaat, 34000 KG. Thomas-slakken, Magazijn van Goud-. Zilver- en Diamantwerk, P. F. STANDAERT, Uit de hand te koop: greenen en dennen Planken 8TOOM BOOT I) I EN ST OP DE WESTER-SCHELDE. AUGUSTUS 1888. Voor bewoners zoowel der buiten— als binnen- wijken van TER NEUZEN, gelegenheid tot gratis vacciuatie in het ziekenbuis aldaar, op 's middags half twee ure. NIEUWE EN GEBRUIKTE It Nieuwe en gebruikte Mr. Smid, Ter Neuzen. N.B. Neemt oude in ruiling over. 20000 schrank of bos, te bevragen bij J. DE DREIJ, Driewegen (Zuid- Beveland). voor bovenstaande loterij zijn steeds verkrijgbaar. Vlooswijkstraat, Ter Neuzen. De nieuwe LON- jDON is de beste van alle bestaande parfu- merien, om het grijze haar binnen enkele dagen te doen ver- dwijnen. Maakt het haar glansrijk en zacht en verft niet. Prijs j 85 cent per flacon en 1,50 per dubbele flacon. Alleen verkrijgbaar te Ter Neuzen bij JULES BAVIERE; te Hulst bij J. W. WARNIERte Westdorpe bij En. DEL- LAERTte IJzendijke bij L. J. BEVINte Sas van Gent bij Gebr. GOVAERT en te Axel bij E. DIELEMAN. Spoorweg Ter NeuzenMechelen. v. Ter Neuzen 6,30 10,05 *5,50 +6,40 Sluiskil 6,38 10,12 6,00 6,47 Axel 6,48 10,20 6,12 6,55 Hulst 7,08 10,40 6,34 7,15 Clinge 7,30 10,58 6,57 7,35 Aankomst te St. Nicolaas 7,50 11,14 7,19 7,49 Mechelen 9,40 12,16 8,30 8,44 Deze trein vervalt des Zondags. Deze trein rijdt alleen des Zondags. Eervolle vermeldiiig WERELD-TEMOO\STELLI.\G De weegbruggen met een draag- kraeht van 4000 tot 30000 Kilo werken zuiver, zonder gewicht, met dubbelen unster. MET DE NAAR Voor nauwkeurige afschriften en spoedige verzending wordt de raeeste zorg gedragen. De prijzen worden berekend volgens de prijs-couranten der verschillende Dagbladen, zonder eenige verhooging. TE HONTENISSE. AANBESTEDING op 8 September e. k., ten huize van de wed. Verbist alhier, van bevattende 14 m water oplosbaar phosphorzuur, en bevattende 16/18 phosphorzuur en 75 fijnheid. Analyse Wageuingen. Inschrijvingsbiljetten verkrijgbaar bij den secretaris_ J. A. PATEER Ez. De ondergeteekende maakt bekend, dat hij elken Zaterdag bij de Wed™ R. BLANKERT te Axel met eene fraaie collectie zal zijn uitgestaldlaat zicli ook aan liuis ont- bieden, neemt alle soorten van bovengemelde artikelen voor reparatie dewelke gegarantiseerd en schoon afgeleverd worden op zeer korten tijd. „Alles is gewaarborgd." Verder beveelt hij zich aan tot levering van Marmeren, Vergulde en Bronzen Pendnlen, Barometers, Regulateurs, Friesche Kiokken, Wekkers en verdere aanverwante artikelen. IN 13. Oud Goud en Zilver wordt tegen den hoogsten prijs in ruiling en betaling aan- genomen. NAAIMACHINES worden even als uit 'tfabriek spoedig en goedkoop gerepareerd. e n z. e n z. Westsluis, Ter Neuzen. v. Mecb. n. St. Nic. en Ter Neuz. St. Nicolaas naar Ter Neuzen Clinge Hulst Axel Sluiskil Aankomst te Ter Neuzen 7,02 10,43 6,05 8,05 11,55 7,30 8.24 12,15 7,48 8,48 12,38 8,10 9,08 1,02 8,30 9,17 1,10 8,40 9.25 1,20 8,50 CORRESPONDENTIE. v. St. Nic. n. Antw. 8,03 8,40 11,45 3,28 8,12 Antw. n. St. Nic. 7,12 9,15 10,55 2,12 3,50 5,17 6,24. St. Gillis n. Moerbeke 8,19, 12,13 5,01 7,41 Moerbeke n. St. Gillis 6,57 10,03 1,32 6,26 Mechelen n. Brussel 9,29 12,12 8,45 Brussel n. Mechelen 6,27 10,01 5,28 Puers n. Antwerpen (voor Roosendaal) 9,11 12,06 6,21 Antwerpen n. Puers 6,55 8,26 4,46 Spoorweg Ter NeuzenGent. v. Ter Neuzen n. Gent 5,50 12,20 Sluiskil 6,00 12,29 Sluiskil (brug) 6,03 12,32 Philippine 6,08 12,37 Sas van Gent 6,18 12,46 aankomst 6,25 12,51 Selzaete vertrek 6,40 1,08 Aank. te Gent (kl. stat.) 7,16 te Gent (gr. stat.) 7,30 1,54 6,55 Deze trein rijdt alleen des Zondags. Gent (gr. stat.) n. Ter Neuzen 8,34 12,15 5,20 *8,15 5,29 8,25 5,32 8,28 5,36 8,34 5,45 8,44 5,50 8,50 6,05 9,05 Gent (kl. stat.) Selzaete aantol?st belzaete yertret v. Sas van Gent Philippine Sluiskil (brug) Sluiskil Aank. te Ter Neuzen 8,43 12,25 9,13 1,08 9,15 1,15 9,25 1,26 9,38 1,35 9,43 1,45 9,48 1,50 10,00 -2To.oao>oo 9,48 8,20 8,31 9,04 9,20 9,35 9,43 9,48 9,52 dienst 1888/89, op de gemeente-secretarie te TER NEUZEN, van 22 Augustus tot 5 Septem ber 1888, 'smorgens van 9 tot 12 en 's middags van 2 tot 5 uren. Ian" 12^ Meter bij eene dikte van 50 tot 60 c. M., BENEVENS EENE PARTIJ aan spotprijs, UREN YAN VERTREK GEDURENDE DE MAAND Dagelijks. Van Vlissingen naar Breskens vm. 6,— 8,— 10,— nm. 12,30 4,— en 6,20 Breskens naar Vlissingen n 6,30 8,30 10,30 n 1,4,30 6,50 Zondag. Maamlag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag. Woensdag en Zaterdag. vm. 7,30 nm 4,30 7,50 4,50 Van Vlissingen n. Borssele Borssele n. Ter Neuzen TerNeuz. n. Hoedekensk. Hoedekensk. n. TerNeuz. Ter Neuzen n. Borssele 6,vm. 10,30 Borssele n. Vlissingen 6,20 n 10,50 g Des ZONDAGS worden Retourkaarten den daaropvolgenden M AAN DAG, vm. 7,30 nm. 2.20 nm. 6,30 7,50 g 2,40 H 6,50 I— 6 vm. 10,30 6,20 g 10,50 afgegeven, vm. 7,30 nm. 2,20 nm. 6,30 7,50 2,40 v 6,50 g 10,30 g 11,- g 6,— g 12,30 4,30 6,20 12,50 4,50 welke ook geldig zijn voor CORRESPONDENTIE. v. Selzaete- n. Eecloo 6,34 9,16 1,15 6,15 9,16 Eecloo n. Selzaete 5,42 8,24 12,14 5,09 Selzaete n. Lokeren 6,35 9,18 1,10 6,04 9,15 Lokeren n. Selzaete 5,48 7,42 12,17 8,22 Gent n. Brussel 7,38 8,20 9,40 11,07 12,24 1,54 4,15 4,29 4,45 5,05 8,11 8,26 9,50 Brussel n. Gent 6,20 7,20 7,25 8,00 9,38 11,09 11,55 2,00 3,00 4,47 5,28 5,58 Gent n Brugge en Ostende 8,35 9,39 11,00 11,10 1,24 4,17 7,00 7,23 9,2 5 Ostende en Brugge n. Gent 5,30 6,20 7,48 9,07 11,06 11,52 1,57 2,55 5,31 6,08 Stoombootdienst Walsoorden—Vlake. v. Walsoorden n. Vlake: vm. 6,00 1,30 nm. 6,00 Vlake n. Walsoorden: vm. 8,40 nm. 4,40 6,50 Wagcmlienst HulstWalsoorden. Hulst n. Walsoorden: vm. 4,20 nm. 12,00 Walsoorden n. Hulst: ongeveer nm. 10,00 6,00 Spoorweg VlissingenRoosendaal. v. Vlissingen n. Roosendaal 6,24 9,35 2,3 5,52 Stooinbargedienst tussclien Middelburg en Vlissingen. v. Middelburgvm. 6,20 8,00 9,15 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,40 2,30 3,3U 4.45 5,30 6,30 7,30 8,30 Vlissingen: vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 Stoomtram Vlissingen-Middelburg. v. Vlissingen: vm. 4,55 6,30 8,00 9,30 11,00 nm. 12,30 1,15 2,00 2,45 3,30 4,15 5,00 A,45 6,30 7,15, 8,00 8,45 9,30 10,15 Middelburg: vm. 5,30 7,15 8,45 10,15 11,45 nm. 1,15 2,00 2,45 3,30 4,15 5,00 5,45 6,30 7,15 8,00 8,45 9,30 10,15 11,00 5 Aan de onderstaande en verder bekende Depdthou- ders is verzonden eene nieuwe bezending van alle uit het Magazijn van VAN HOUWENINGE VISSER, welke zich zoowel door goedk kwaliteit aj.s lagen prijs, bijzonder atnbevelen. Afgewogen in verzegelde pakjes van 5, 2J en 1 ons, waarop het nummer en de prijs, loopende van af 90 Cents tot 3 per 5 ons, zijn vermeld. Bij hoeveelheden van minstens 15 Ned. pond, worden dezelve desverkiezende in met lood bekleede kistjes afgelevcrd. Prijscouranten zijn gratis te bekomen: Ter Neuzen, J. C. van Sprang; Axel, Wed. Job. Veenknizen Hontenisse, C. FassaertSluis, Mej. J. C. A. Mets; Middelburg, Mej. M. L. J. Goethals; Vlissingen, Mej. M. M. de Bruge, Lepelstraat F 64; Bronwershaven, Wed. J. W. van Braband; Zierikzee, M. F. de Vos Czn. OP DE TE PAR1JS 1867. IN L. Baart. - Middelburg Adr. H. DONZE-POTHOVEN, Ter Neuzen. v. g 4,30 u 4,50

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 4