We Vepificatie-vergadering. IIPMIG MOOPING Hoef- en Huissmederij, Jf J. 1MM, Mandemnaker. SPOORMANDJES, Eeneinwlinit zijnde en coed betlante Galepdeid tot afbaliae dor jatutei Fraud en Doitsd FUN MANDENWERK, BURGERLIJKE STAND. Handelsberichten. Advertentien. Op nieuw ontvangen BOSCHKAPELLE. plaats. Een 30tal huizen stortten in, terwijl het postkantoor en de bank verbrandden40 personen zijn dood uit de puinen opgegraven 'en er zijn minstens nog eveuveel verwonden. De schade zal niet veel minder dan een mill, dollars bedragen. De drie Oostenrijkers, die uit de handen dor Macedonische roovers in Bulgarije zijn be- vrijd, verklaren vrij goed behandeld te zijn. Alleen werden zij gebouden bewaakt en hadden eenigen tijd gebrek aan voedsel gehad, toen de roovers door de Bulgaarsche troepen nauw omsingeld werden. Nadat de roovers het losgeld ontvangen en hen op vrije voeten gesteld hadden, wareu zij in een oogwenk spoorloos verdweneu, vermoedelijk den weg naar Macedonia inslaande. Zij hadden een hartelijk afscheid van hunue gevangenen genomen en hun kleine geschenken gegeven. De beude, die hen gevangen nam, telde niet meer dan 18 man, maar stond in betrekking met twee andere benden, die onder hare leden enkele gewezen officieren telden van het Bulgaarsche leger, die deelgenomen hadden aan de laatste sarnen- zwering tegen Vorst Alexander. De roovers vragen als losgeld voor den photograaf, dien zij onlangs oplichtten, 5000 Turksche ponden Het Hamburger stoomschip Wieland heeft te New-York bericht aaugebracht van eene noodlottige zeeramp. Op 14 dezer had nabij Sable Island eene aanvaring plaats tnsschen de stoomschepen Thing- valla en Geiser, beide te Kopenhagen in 1881 gebouwd en toebehoorende aan de Deensche Thing- valla-lijn, loopende tusschen Kopenhagen en New- York. De Geiser zonk onmiddellijk en daarbij kwamen er van hare passagiers 72 en van hare mauschappen 33 oin het leven, terwijl er slechts 14 van de eersten en 17 van de laatsten gered werden. De Thingvalla beliep zware schade en deed hare passagiers, ten getale van 455 aan de Wieland over, om zelve te trachten Halifax te bereiken. Yele der passagiers van de Geiser waren toeristen uit Minnesota. De meesten kondeu niet eens het dek van het schip bereiken en moeten in hunne kooien verdronken zijn. Een der vreemdsoortigste scheidingen tusschen tafel en bed is zeker wel de volgende, welke uit Chicago wordt medegedeeld. Daar stierf voor eenigen tijd een man, met wiens dood een eigenaardig bu- welijk eindigde. Dertig jaar geleden huwde zekere James Ilutchins, destijds soldaat in het Britscbe leger, eene vrieudin zijner moeder. Het huwelijk, waaruit een zoon sproot, was het gelukkigste dat men zich denken kon, totdat voor twaalf jaar Hutchins in eene vlaag van geheel ongemotiveerde jaloerschheid zijne vrouw elken omgaug met hem verbood. Zij bewoouden twee gescheiden kamers in hetzelfde huis en leefdeu gescheiden van tafel en bed. Twaalf jaar lang heeft Hutchins geen enkel woord tot zijue vrouw gesproken. Hij schonk haar 25 dollar per maand voor haar levensonder- lioud, welke zij van een bankier ontving. Her- haalde pogiugen der ongelukkige vrouw om hem te naderen en hare onschuld te bewijzen, werden barsch afgewezen. Onlangs kreeg Hutchins typhus en de dokter verklaarde zijn toestand levensge' vaarlijk. Met ouvermoeide zorg verpleegde de ver- stooten vrouw haren echtgeuoot die haar nog altijd met geen woord verwaardigde. In zijn doodsuur wierp de vrouw zich, overmand door de heriunering aan de vroegere gelukkige jaren, voor zijn bed op de kuieen en smeekte hem met gevouwen handen, slechts een enkel woord tot haar te spreken. Een pijnlijke zielestrijd teekeude zich op het gezicht van den stervende; hij opende den mond, maar slechts een_iao»kios-geluid ontsnapte aan zijne lippen. Eene hoestbui maakte daarna een einde aan zijn leven Van 1 tot 15 Augustus 1888. H U L S T. Iluwelijks-voltrekkingen. 8 Aug. Hendrikus de Bruijn, oud 23 j., jm. en Clarissa Maria Rom- bout, oud 22 j., jd. Geboorten. 8 Aug. Johanna Maria, d. van Seraphina van der Kelen. 12 Aug. Johannes Eranciscus, z. van Petrus Jacobus Mannaert en van Maria Leonora Ereijser. 13 Aug. Pela<*ia Henrica, d. van Matthijs Cornelis Volleman &en van Anna Maria van den Broek. Overlijden. 1 Aug. Een als levenloos aange- geven kind van het vr. geslacht van Eelix Fran- ciscus Baart en van Johanna Taalman. 3 Aug. Augustinus de Kraker, oud 3 w., z. van Francisca. 7 Aug. Johannes Josephus van Hove, oud 19 m., z. van Jacobus en van Godeliva Jacoba van Giesen, HENGSTDIJK. In deze gemeente hebben geeue aangiften plaats gehad. HONTENISSE. Huwelijks-aangiften. 10 Aug. Pieter Augustinus Marcus, oud 24 j., jm. en Philomena Rozalia Brug- geman, oud 21 j., jd. Geboorten. 2 Aug. Emilius, z. van Carolus mdovicus Pieters en van Maria Francisca van s r°6ck. 6 Aug. Jan Francies, z. van Jan Cambeeu en van Maria Maas. Maria Mathilda, d. van Jacobus Rosseel en van Christina JJobbelaar. Leonie, d. van Cornelis Schelfhout en van Maria Delphina van Duijse. 8 Aug. Modestus, z- van Pieter Aug. de Clippelaar en van Helena Beekman. 11 Aug. Eduard Adriaan, z. van Amines Dankaart en van Christina de Kleen. 12 a- Anna Maria, d. van Jacobus Dankaert en van Apolonia Scheerders. Mathilda, d. van Pieter Bogaert en van Dorothea Verschuren. Overlijden. 1 Aug. Aloysius Eranciscus Buijs- roSKe> °ud 5 m., z. van Job. Franc, en van Apol. Kuijpers. 3 Aug. Anna Maria van Damme, oud 58 j., wed. van Pieter Crombeen. Judoca Yossaert, oud 65 j., wed. van Cornelis Eggermont. 11 Aug. Maria Delphina van Duijse, oud 33 j., echtg. van Cornelis Schelfhout. 12 Aug. Barbara Franse, oud 40 j., echtg. van Theophilus van Gassen. 1'rancies Joseph Pitot, oud 78 j., z. van August. Joseph, en van Sophia van Damme. 13 Aug. Adriaan de Clippelaar, oud 50 j., echtg van Rosalia Lafteber. Rosalia Maria van Waterschoot, oud 19 m., d. van Eduard us Aloysius en van Anna Maria Menu. PHILIPPINE. Geboorten. 1 Aug. Polidor, z. van Ema Mast. 5 Aug. Maria Josephina, d. van Eduard de Smit en van Nathalia Verbrugge. 7 Aug. Celestina Johanna, d. van Jacobus Bernardus Rammeloo en van Louisa Theresia Angelina Brakke. SINT JANSTEEN. Huwelijks-voltrekkingen. 8 Aug. Edward van G»ethem, oud 50 j., weduwn. en Eugenia Smet, oud 46 j., jd. 13 Aug. Adrianus de Loos, oud 45 j-> jm- en Maria Franciesca Aerts, oud 36 j., wed. Geboorten. 6 Aug. Cerillus, z. van Amandus Stevens en van Maria Cecilia d'Hooghe. 10 Aug. Camillas, z. van Jan Francies Savooij en van Maria Ludovica Roels. 11 Aug. Maria Louisa, d. van Fraucies van Gassen en van Blondina de Smidt Overlijden. 7 Aug. Florentina Verstraeten, oud 75 j., wed. van Jacobus de Block. ZUIDDORPE. Huwelijks-voltrekkingen. 8 Aug. Augustus Belaert, oud 32 j., jm. en Clementina van Goethem, oud 21 j., jd. Overlijden. 1 Aug. Leonia de Vos, oud 15 j., d. van Petrus en van Prudentia Pollet. 4 Aug. Basile Joseph Marie Moerdijk, oud 3 m., z. van Theodorus Josephus Maria en van Leonia Rosalia Maria Pierets. 10 Aug. Leonardus de Block, oud 8 m., z. van Jacobus en van Leonia Sophia Belaert. I E E T IJ It I V (i I iV. Van 17 tot en met 20 Aug. zijn in deze haven binnengekomen om aan den spoorweg alhier te lossen en te laden 17 Aug. Eng. stoomb. Talisman, kap. Raison, van Leith met stukg. Noorsche brik Favour, kap. Olsen, van Gnarp met hout. 18 Aug. Eng. stoomb. Whimbrel, kap. Nychols, van Amsterdam met ijzer. 19 Aug. Eng. stoomb. River Lagan, kap. Walker, van Londen met stukg. Eng. stoomb. Cairndhu, kap. Andersen, van Bilbao met menerie. 20 Aug. Eng. bark Watchman, kap. Smith, van Demerary met melasse. Van 17 tot en met 20 Aug. zijn uit deze haven vertrokken na aan den spoorweg te hebben gelost en geladen: 18 Aug. Eng. stoomb. Whimbrel, kap. Nychols, naar Barran met stukg. Eng. stoomb. River Derwent, kap. Namara, naar Londen met stukg. Spaansche stoomb. Abril, kap. Larrauri, naar Bilbao ledig. 20 Aug. Noorsche bark Aladdin, kap. Evensen, naar Elseneur met ballast. In deze haven zijn binnengekomen bestemd voor Gent 17 Aug. Eng. stoomb. Rosa, kap. Wormald, van Goole met stukg. Eng. stoomb. Falcon, kap. Marlin, van Hull met stukg. Duitsche stoomb. Auglen, kap. Stuhr, van Dautzig met hout. Eng. stoomb. Ocean King, kap. Murray, van Nedercalis met hout. Eng. stoomb. Aire, kap. Woodhead, van Goole met stukg. Eng. stoomb. Azalea, kap. Fiff'e, van Londen met stukg. Duitsche stoomb. Rolandseck, kap. Gram berg, van Kramfors met hout. 18 Aug. Duitsche stoomb. Rival, kap. Heeckt, van Riga met stukg. Duitsche stoomb. National, kap. Heeckt, van Riga met stukg. 19 Aug. Duitsche stoomb. Uhlenhorst, kap. Claussen, van L rnea met hout. Eng. stoomb. Galatea, kap. Lumley, van Londen met stukg. Eng. stoomb. Dynamo, kap. Hewitt, van Hull met stukg. Eng. stoomb. Abergrange, kap. Bell, van Skutskar met hout. 20 Aug. Duitsche stoomb. Mlawka, kap. Tram- borg, van Dantzig met hout. Eng. stoomb. Calder, kap. King, van Goole met stukg. Eng. stoomb. Leona, kap. Atkenson, van Goole met stukg. Eng. stoomb. Fulmar, kap. Mathias, van Dundy ledig. Eng. stoomb. Ousel, kap. Jennings, van Liverpool met stukg. Uit deze haven zijn vertrokken komende van Gent 18 Aug. Duitsche stoomb. August, kap. Bothe, naar Geestemunde ledig. Eug. stoomb. Bordeaux, kap. Giles, naar Londen met stukg. Eng. stoomb. Rosa, kap. W ormald, naar Goole met stukg. 19 Aug. Eng. stoomb. Bene volant, kap. Walker, naar Helsingfors ledig. Eng. stoomb. Falcon, kap. Marlin, naar Hull met stukg. Eng. stoomb. Aire, kap. Woodhead, naar Goole met stukg. Eng. stoomb. Talisman, kap. Raison, naar Leith met stukg. Eng. stoomb. Bonnikate, kap. Graham, naar Elseneur ledig. 20 Aug. Noorsche bark Progres, kap. Gundersen, naar Soderham met ballast. Noorsche brik Gratitude, kap. Jacobsen, naar Westerwick met ballast. Van 17 tot de Oostsluizen en 32 afgeschut. 328*te ST AATSLOTERIJ. PRIJZEN VAN EFFECT EN. Amsterdam, 20 Augustus. Staatsleening-en. en met 20 Aug. werden langs alhier 35 ibinnenvaartuigen op- Rotterdam, 20 Augustus. Gent. 10 Aug. Londen, 20 Augustus. KOERS VAN IIET GELD. Belgisch per 100 fr. 47,45 a 47,50 Engelsch per 12,03 12,08 f 17 Aug. 1 1 1 1 Op a. s. Donderdag 23 Augustus hopen onze zeer geliefde ouders JOH. DE FEIJTER Pz. en MARTINA GEERTRUIDA DEES hunne ,>0jarige echtvereeniging te herdenkeu. Hunne dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Hoek, 21 Aug. 1888. einkinderen. ZilMiWg"*' ondergeteekenden betuigen door Br8®#6 dezen den hurtelijksteii dank voor de menigvuldige bewijzen van belangstelling, haar be- toond gedurende de ziekte en bij het overlijden van haren dierbaren echtgenoot en vader. Wed. C. C. BLEES-Van Poeljen. J. H. BLEES. P. C. BLEES. Ter Neuzen, 21 Augustus 1888. De schuldeischers van den in staat van kenne- lijk onvermogen verklaarden AUGUSTINUS YAN PUTTE, landbouwer te Koewacht, worden opge- roepen ter vergadering van Zaterdag 8 September 1888, 's morgens 10 uur in het gerechtsgebouw te Middelburg ten einde hunne schuldvorderingen te doen verificieeren. De Curator, Mr. K. W. BREVET. op Donderdag 23 Augustus 1888, des namiddags 8 ure, te Philippine, bij V. N. VOERMAN. Mr. J. P. Drunkers, Notaris te Ter Neuzen, zal ep tijd en plaats voorschreven, ten verzoeke van A. NICOLLE Cons, publiek preseuteeren te verkoopen Nummer Een. met daarbij behoorend RECHT VAN ERF- PACHT op 745 centiaren grond, te Philippine, kad. sectie C no. 210. Met de daarbij behoorende vaste en losse werk- tuigen en gereedschappen, als AAMBEELD, BLAAS- BALG, BOOR- en PLOOIMACHINES, HAMERS, TANGEN, enz. en eene partij nieuw en oud PL A AT- en 8TAAFIJZER. A 11 e s in een k o o p. Nummer twee. - U Li 'J n te Philippine, aan de Gendsche breed, kadas- traal bekend in sectie C nummers 214, 215, 216, samen groot 273 centiaren. Verdere inlichtingen ten kantore van genoemden N.otaris ter gemeente-secretarie van 23 Augustus tot en met 5 September. Ter Neuzen. Markt. eene groote keuze alsmede eene groote collectie in verschillende soorten en prijzen. NB. Nog ruim in voorraad verschillende soorten van VISCHKORVEN en diverse VISCIIWERKEN, alsook alle soort GEWOON MANDENWERK, HOUTWERK, GALANTERIENSPEEL- GOEDEREN, BLIKWERK, ZEEPEN en OUDEURS, waaronder veel van 30 cent* 81 1965 4888 7005 150 2157 5001 7083 153 2181 5009 7100 158 2314 5048 7211 217 2317 5086 7229 234 2342 5117 7248 247 2466 5132 7388 262 2551 5224 7430 273 2552 5227 7508 291 2639 5232 7533 338 2662 5270 7648 442 2663 5365 7669 498 2668 5395 7744 Trekking van Maandag 20 Augustus. 3de klasse. lste lijst. Prijzcn van 100 en daarboven. No. 3874 25000. No. 19090 20475 1000. No. 13364 400. No. 16700 20445 200. No. 6121 6743 9315 12464 19879 f 100. Prijzen van 45. 35 1869 4878 6946 9528 11779 13811 16361 18308 9550 11784 13851 16398 18311 9560 11811 13857 16415 18330 9574 11844 13874 16517 18376 9623 11933 13927 16527 18386 9633 11938 13968 16617 18411 9678 11960 13975 16627 18569 9728 12033 14075 16645 18654 9774 12047 14076 16646 18691 9785 12104 14155 16718 18721 9827 12146 14169 16791 18802 9928 12193 14202 16816 18990 9988 12226 14241 16823 18999 9997 12231 14261 16852 19015 499 2705 5436 7791 10045 12258 14306 16857 19061 507 2772 5536 7799 10053 12289 14314 16864 19064 627 2789 5604 7806 10124 12290 14351 16924 19086 648 2831 5658 7809 10184 12322 14402 16975 19097 724 2858 5704 7870 10205 12390 14404 17018 19126 755 2887 5730 7900 10377 12391 14441 17045 19195 767 2902 5768 7904 10399 12395 14557 17077 19310 830 2929 5772 7932 10415 12448 14562 17131 19373 936 3058 5812 7990 10423 12452 14611 17140 19406 972 3108 5936 8012 10502 12454 14619 17146 19496 1041 3174 5944 8148 10526 12463 14674 17174 19499 1103 3230 5953 8216 10527 12513 14676 17191 19501 1141 3256 5955 8217 10549 12515 14797 17260 19504 1154 3459 5975 8248 10594 12566 14856 17269 19572 1158 3463 6017 8253 10660 12578 14897 17272 19577 1177 3480 6022 8384 10772 12666 14913 17297 19617 1246 3481 6041 8409 10781 12692 14996 17327 19633 1255 3571 6049 8419 10839 12744 15050 17362 19639 1267 3573 6089 8448 10850 12798 15206 17409 19733 1327 3690 6142 8456 10918 12801 15299 17428 19736 1357 3746 6143 8530 11103 12834 15379 17448 19785 1364 3760 6163 8649 11119 12856 15502 17485 19909 1465 3764 6235 8686 11122 12865 15750 17491 19929 1502 3863 6263 8717 11132 12886 15774 17492 19968 1516 3883 6297 8722 11151 12997 15775 17538 20024 1529 3893 6342 8852 11162 13085 15817 17677 20207 1568 3912 6350 8918 11163 13092 15981 17678 20403 1577 4022 6380 8974 11184 13131 15983 17708 20407 1587 4050 6444 8978 11220 13156 15993 17735 20415 1604 4130 6456 9025 11245 13234 16032 17741 20434 1622 4150 6517 9063 11293 13258 16052 17773 20459 1636 4183 6552 9087 11397 13279 16104 17779 20472 1651 4195 6565 9099 11418 13381 16106 17833 20473 1667 4316 6566 9165 11502 13407 16153 17857 20486 1692 4355 6655 9185 11597 13450 16182 17950 20579 1731 4382 6679 9233 11626 13483 16208 18022 20678 1732 4453 6704 9250 11639 13545 16220 18088 20737 1756 4513 6842 9323 11669 13632 16289 18090 20862 1766 4641 6865 9372 11707 13770 16325 18169 20882 1778 4776 6926 9442 11747 13800 16336 18180 20923 1857 4855 6944 Kederland. Cert. N. W. Sch. 2$ dito dito 3 dito dito 3$ dito Obi3$ Oostenrijk. Obi. Mei-Nov. .5 dito Jan.-Juli 5 dito dito Goud 4 rortugal. Ob. Bt. '53/84 .3 Rutland. Obi. Hope 1798/1815 5 Cert. Ins. 6 S. '55 5 dito 1864 5 Obi. 1877 dito. .5 dito Oost. 2e S? .5 dito '73 gee. dito. 5 dito '80 gee. dito. 4 Obi. 1. 1867/69 .4 Spanje. O. B. Perp4 dito bin. Perpet. .4 Turkije. Gecv. S. D. C. Egypte. O. L. 1876 4 pCt. Bedrag stukken. Z.R. Spoor wegleeningen. pCt. Bedrag stukken. Niederland. Ned. Ctr. spw, A, dito Gest. Obi. Hongarije. Tbeis Spw. aand. 5 tulip. Zuid.-Ital. Sp. O. .3 Rutland. Gr. Sp.-Maats. Aand. 5 Bait. Spw. Aand.3 Cbark.-AzowO. .5 5 5 5 5 250 235 fl. 200 Lir. 500-5000 Z.R. 125-625 125-1250 100 100 Z.R. 125 100 Z.R. 100-1000 60$ 116$ 57$ 96$ 91$ 96$ 63A Kurk.-Ch.-Az.O. Orel-Vitebsk A. dito Obi. Zuid.-West Sp.-M Ofschoon de aanvoer van Tarwe niet groot was, onderging de mindere soort eene verlaging van 10 a 20 cent. Puike Zeeuwsche en Vlaamsche Tarwe 8,a 8,40, mindere 6,80 a /7,10. Rogge /6,30 a 6,60, mindere /5,70a/6,20. Gerst /4,00 a 4,70. Haver korte 3,25 3,90, lange 2,00 a 3,10. Paardeboonen 5,70 a 6,00, mindere 5,20 a 5,60. Duiveboonen 6,25 a 7,00 Bruineboonen 11,00 a 11,25. Witteboonen Waleberscbe f 13,00 a 14,00. Erwten 7,20 a /8,00, mindere/7,00 a 7,25. Kanariezaad beste 8,25 a 8,75, mindere 7,50 a 7,80. Koolzaad 8,50 a /9,80. Eieren /3,10 3,20 per 100 stuks. Aardappelen Zeeuwsche a Zeeuwsche Ajuin voor groote voor kleine per 50 kilo. Tarwe, witte 100 k. fr, 19,00 a 19,50 Id. roode Rogge Gerst Haver Boekweit, per hect. Duivenboonen Paardenboonen Koolzaad 100 k. Lijnzaad Kempzaad Lijnkoeken Koolzaadkoeken Kempzaadkoeken Eieren per 26 stuks Granen vast en met veel handel. 0 0 15,00 0 0 15,'50 0 0 14,00 0 0 K50 0 15,50 0 0 17,00 0 0 16,00 0 0 24,00 0 20,00 0 23,00 0 25,00 0 0 18*00 0 0 19,00 0 13,00 0 16,00 0 0 L80 0 0 1,90 fr. 19,50 a 20,00 0 0 15^00 15*50 0 0 14,50 15^00 0 15,50 0 17,00 0 16,00 0 0 25,00 26,00 0 0 18^00 19^00 0 13,00 16,00 0 0 1.70 1000 7S& 1000 1000 101$ 1000 101$ 1000 66-ft 1000 67$ 200-1000 100 64$ 1000 101$ 500 1000 101| 20-100 Z.R. 100-1000 57-A 50-100 97$ Z.R. 125-625 79$ 20-100 85$ Pes. 1000-24000 69$ Pr. 500-25000 20-1000 14$ 20-100

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 3