PORTRETALBUMS, DIEISUODE buoofljtil MOLENAARSKNECHT Eenige concern voor Zedand. Prof. Dr. JAEGER te Stuttgart L Openbare Verkooping. Huishoudelijke Goederen, 1 hsktare 54 arsn Grond, fliiU Ter teen. P. J. van He SanJe. Openbare Verkooping. Diverse InWeigeederen, 1 Papejaal met Kooi ci Tafel 328ste Nederlandsclie LOTEN Een SUCHTERSLEERUNG Eene weMlante BROOD-, BESCHOIT- en KOEKBAKKERIJ, Op nieuw ontvangen: Fransch en DdW fljn ManflenwerL SPOORMANDJES, Ter Neuzen. J. ue bruijjne, tjj A. D. TAB AERBE te Ter teen, MtotscMerij „PRINS VAN ORANJE," Prijssshieting op (fen Ooel De echte Heeren en Dames HEMDEN, JACK EN. PANTALONS, LIJFJES, ROKKEN, KOUSEN, BUIKBANDEN, COBSETTEN, SOKKEN, SOUS- BBAS, RN1EWARMERS, TRICOT aan "tsluk en BREIWOL van zijn, lot dezelfde prijzen, verkrijgbaar bij den Heer PRIMA KAPOK DIIHSTBODS. OPENBARE VERKOOPING. TESTAMENTEN, OPENBARE VERPACHTING. Wordl terovername gevraagd GEEN GRIJS HAAR MEER ACHTKANTE KLEPMANOEN, VERKRIJGBAAR: Uit de hand te koop: ECHTE RIGA SPARREN, Steeds in voorraad It M II U L S TERSTOND HI. DE JONGE, Ill mime kcuze voorlianden greenen en dennen Planken Vooruit f 40,00. OYIVAXtAV: NIEUWE BEDVEEREN Nieuwe cachemieren Doeken. STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SCHELDE. AUGUSTUS 1888. Mitldelen van vervoer. De Notaris I*. Dregmans, te Axel, zal ten ver- zoeke en ten woonhuize van ANDRIES KLAASSEN Jz., te Ter Neuzen (Vlooswijkstraat), op Woensdag 39 Augustus 1888, des naraiddags 1 ure, ver- koopen EENE PARTIJ alsLINNEXKAST, CHIFFONNlllRE. 2 BUREAUX, NAAIMACHINE, groote UIT- TREKTAFEL, gewone TAFELS, STOELEN, 3 KACHELS, ijzeren en houten LEDIKANTEN, SPIEGELS, UROOGREKKEN, HAaRD-, WASCH- en KEUKENGERIEF, TIMMER- GEREEDSCHAP enz. enz. Koopen tot en met f 3,kontant. Notaris Fercken, te Ter Neuzen, zal op Dins- dag 21 Augustus 1888, des voormiddags te 11 uur, in het Nederlandscli logement teTerNenzen, ten verzoeke van den heer M. DE GHELLINCK DE WALLE, grondeigenaar te Gent, in hetopen- baar verkoopen in den ten vorigen jare bedijkten polder in het Axelsche Gat, gemeente Ter Neuzen, ka- dastraal bekeud in sectie H n°. 180, liggende tusschen de perceelen van de familie Lippens en van den heer Hiebendaal. Terstond te aanvaarden. Nadere inlichtingen te bekoinen ten kantore van Notaris Fercken. een zeer schoone collectie EN in ullc formnteu en prijzeu. met en zonder Evang. gezangen. bij B. KIEBOOM, te Ter Neuzen. Mr. J. I*. Dronkers, Notaris te Ter Neuzen, zal op Woensdag den 15 Augustus 1888, des namiddags te 2 ure, ten verzoeke en aan het woonhuis van Mevrouw Weduwe den heer Dr. C. STEKETEE, in de Nieuwstraat alhier, publiek presenteren te verkoopen waaronder CANAPE en 6 STOELEN, 12 diverse STOELEN, 2 PENDULES met COU PES, 2 KACHELS, 2 TAFELS, CHIFFO- NlilRE, SECRETAIRE, BOEKENKAST, HANGLAMP, VOLlilRE, 7 KIPPEN, 1 HAAN, diverse PLANTEN, en hetgeen verder zal worden aangeboden. Op den dag van den veikoop te bezichtigen. Gewone condition. Het BESTUUR van den polder BEOOSTENBLIJ BENOORDEN te AXEL, zal op Zaterdag den 18 Augustus 1888, des namiddags 2 uren, in het logement //het Gulden Vlies" bij de Wed. L. B. A. Roi.pf aldaar, in het openbaar verpachten voor den tijd van vier jaren de JACHT op het Waterwild in de aan dien polder behoorende Kreken. Nadere inlichtingen te bekomen bij den Ont- vanger-Griffier te Axel. voor bovenstaande loterij zijn steeds verkrijgbaar. Vlooswijkstraat, Ter Neuzen. GEVRAAGD, om zich verder te bekwamen. Brieven franco aan het bureau der Ter Neuzensche courant. wenscht zich zoo spoedig mogelijk geplaatst te zien ten einde zich In het vak verder te be kwamen. Offerten worden ingewacht onder letters J. 1). bij den boekhandelaar A. A. VAN BRABAND, te Hontenisse. om met October of November a. s. te aanvaarden zijnde llink huis op goedeu stand. Brieven franco met de noodige inlichtingen onder Ltt. It bij den boekhandelaar BRONSWIJK te Oostburg. EEN GROOTE KEUZE benevens eene groote sorteering Binnen eenige dagen wachtendeeene groote nieuwe sorteering direct uit de beste Duitsche Fabriekeu aangevoerd. GalanterienOudeurs en Zeepen Blikwerk, Touwwerk, Houtwerk, Zeeften SchotelsLepels Speelgoederen enz. (Markt). Mandenmaker. Handel in Hand voor Zinkwerk enz. BESTE HAMMEN, ZULTWORST, OSSEN- TONGEN, ROOKVLEESCH, DROOG SPEKenz. Ter Neuzen. P. v. d. 11ENT, Stager. lang 124 Meter bij eene dikte van 50 tot 60 c M., BENEVENS EENE PARTIJ aan spotprijs, TKR NEUZEN. op Zondag 19 Augustus 1888, des namiddags te 2 nre, in het Schnttershof aldaar. Zie verder de verspreide biljetten. van af 37 en a 53£ cent per K. G. TEVENS Ter Neuzen, Aug. 1888. M. J U B R IJ. Mevrouw STURM te Ter Neuzen, vraatrt, tegen 1 November a. s., eene UREN VAN VERTREK GEDURENDE DE MAAND Breskens vm. 6,8,10,nm. 12,30 4,en 6,20 1,— 4,30 y 6,50 Van Vlissingen naar g j Breskens naar Vlissingen y 6,30 8,30 10,30 n Van Vlissingen n. Borssele Borssele n. Ter Neuzen u TerNeuz. n. Hoedekensk. t, Hoedekensk. n. TerNeuz. Ter Neuzen n. Borssele Borssele n. Vlissingen Des ZON DAGS Zondag. Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag. Woensdag en Zaterdag. vm. 7,30 nm 4,30 7,50 4,50 6,vm. 10,30 6,20 10,50 vm. 7,30 nm. 2.20 nm. 6,30 y 7,50 2,40 6,50 6 vm 6,20 10,30 10,50 y 4,30 u 4,50 vm. 7,30 nm. 2,20 nm. 6,30 7,50 2,40 6,50 y 10,30 y 6,12,30 4,30 6,20 12,50 4,50 worden Iletourkaarten afgegeven, welke ook geldig zijn voor den daaropvolgendeu 11 AAN DAG. De nieuwe LON DON is de beste van alle bestaande parfu- merien, om het grijze haar binnen enkele dagen te doen ver- dwijnen. Maakt het haar glansrijk en zacht en verft niet. Prijs 85 cent per flacon en 1,50 per dubbele flacon. Alleen verkrijgbaar te Ter Neuzen bij JULES BAVIERE; te Hulst bij J. W. WARNIER; te Westdorpe bij Fr. DEL- LAERTte IJzendijke bij L. J. BEVINte Sas van Gent bij Gebr. GOVAERT cn te Axel bij F. DIELEMAN. Spoorweg Ter Neuzenllechelen. v. Ter Neuzen 6,30 10,05 *5,50 f6,40 Sluiskil 6,38 10,12 6,00 6,47 Axel 6,48 10,20 6,12 6,55 Hulst 7,08 10,40 6,34 7,15 Clinge 7,30 10,58 6,07 7,35 Aankomst te St. Nicolaas 7,50 11,14 7,19 7,49 Mechelen 9,40 12,16 8,30 8,44 Deze trein vervalt des Zondags. f Deze trein rijdt alleen des Zondags. v. Mech. n. St. Nic. en TerNeuz. 7,02 10,43 6,05 St. Nicolaas naar Ter Neuzen 8,05 11,55 7,30 Clinge 8,24 12,15 7,48 Hulst 8,48 12,38 8,10 Axel 9,08 1,02 8,30 Sluiskil 9,17 1,10 8,40 Aankomst te Ter Neuzen 9,25 1,20 8,50 CORRESPONDENTIE. v.St. Nic. n. Antw. 8,03 8,40 11,45 3,28 8,12 Antw. n. St. Nic. 7,12 9,15 10,55 2,12 3,50 5,17 6,24. St. Gillis n. Moerbeke 8,19, 12,13 5,01 7,41 Moerbeke n. St. Gillis 6,57 10,03 1,32 6,26 Mechelen n. Brussel 9,29 12,12 8,45 Brussel n. Mechelen 6,27 10,01 5,28 Puers n. Antwerpen (voor Roosendaal) 9,11 12,06 6,21 Antwerpen n. Puers 6,55 8,26 4,46 Spoorweg Ter NeuzenGent. v. Ter Neuzen n. Gent 5,50 12,20 5,20 *8,15 Sluiskil 6,00 12,29 5,29 8,25 Sluiskil (brug) 6,03 12,32 5,32 8,28 Philippine 6,08 12,37 5,36 8,34 Sas van Gent 6,18 12,46 5,45 8,44 SoWptP aankomst 6>25 12>51 5>50 8,50 oeizaece yertrek 6)40 1;08 6>05 9j05 Aank. te Gent (kl. stat.) 7,16 te Gent (gr. stat.) 7,30 1,54 6,55 9,48 Deze trein rijdt alleen des Zondags. Gent (kl. stat.) Selzaete aankomst v. Gent (gr. stat.) n. Ter Neuzen 8,34 8,48 9,13 vertrek 9,15 v. Sas van Gent 9,25 Philippine 9,38 Sluiskil (brug) 9,43 Sluiskil 9,48 Aank. te Ter Neuzen 10,00 12,15 12,25 1,08 1,15 1,26 1,35 1,45 1,50 2,00 8,20 8,31 9,04 9,20 9,35 9,43 9,48 9,52 10,00 CORRESPONDENTIE. v. Selzaete n. Eecloo 6,34 9,16 1,15 6,15 9,16 Eecloo n. Selzaete 5,42 8,24 12,14 5,09 Selzaete n. Lokeren 6,35 9,18 1,10 6,04 9,15 Lokeren n. Selzaete 5,48 7,42 12,17 8,22 Gentn. Brussel 7,38 8,20 9,40 11,07 12,24 1,54 4,15 4,29 4,45 5,05 8,11 8,26 9,50 Brussel n. Gent 6,20 7,20 7,25 8,00 9,38 11,09 11,55 2,00 3,00 4,47 5,28 5,58 Gentn Brugge en Ostende 8,35 9,39 11,00 11,10 1,24 4,17 7,00 7,23 9,2 5 Ostende en Brugge n. Gent 5,30 6,20 7,48 9,07 11,06 11,52 1,57 2,55 5,31 6,08 Stoombootdienst WalsoordenVlake. v. Walsoorden n. Vlake: vm. 6,00 1,30 nm. 6,00 Vlake n. Walsoorden: vm. 8,40 nm. 4,40 6,50 Wagendienst HulstWalsoorden. v. Hulst n. Walsoorden: vm. 4,20 nm. 12,00 Walsoordenn. Hulst: ongeveer nm. 10,00 6,00 Spoorweg VlissingenRoosendaal. v. Vlissingen n. Roosendaal 6,24 9,35 2,3 5,52 Stoombargedienst tusschen Middelburg en Vlissingen. v. Middelburgvm. 6,20 8,00 9,15 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,40 2,30 3,8u 4.45 5,30 6,30 7,30 8,30 Vlissingen: vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 Stoomtram Vlissingen-Middelburg. v. Vlissingen: vm. 4,55 6,30 8,00 9,30 11,00 nm. 12,30 1,15 2,00 2,45 3,30 4,15 5,00 5,45 6,30 7,15, 8,00 8,45 9,30 10,15 y Middelburg: vm. 5,30 7,15 8,45 10,15 11,45 nm. 1,15 2,00 2,45 3,30 4,15 5,00 5,45 6,30 7,15 8,00 8,45 9,30 10,15 11,00 L. Baart. - Middelburg. Adr. H. DONZE-POTHOVEN, Ter Neuzen. U U J- rr Jnu n ujn

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 4