Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2426. Woensdaa: 15 Augustus 1888. DE BLINDE EN ZIJN KIND. o 28e Jaargang. Binnenland. van IEN- ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTItlN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters word en naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Kit hlad versehijnt UiiiMdae- en Vrijdagavond bij den nitecver P. j. VAN DE N A X O E te Ter Xenzen. t*olltieli Overzicht. Frankrijk is een vuurhaard heeft Bismarck gezegd en hij heeft gelijk ook. Pas is de Bou- langer—rebellie aan kant of daar beginnen de werkstakingen en amokmakerijen weer. De Parijsche gemeenteraad bevindt zich thans in een moeielijk parket. Nadat hij begonnen is het loon zijner aardwerkers van 9 op 12 sous per uur te brengen, hebben ook de andere, met in dienst der geraeente staande werklieden, verhooging van loon geeischt. Toen aan hun eisch geen gevolg werd gegeven, keerden zij zich tegen den gemeenteraad zelf. Groote wanordelijkheden hadden er vervolgens plaats, koffiehuizen zijn leeggeplunderd en men heeft hier en daar alles kort en klein geslagen. Te Amiens ging het mede ordeloos toe. Zoowel te Parijs als hier kwam de politie te laat. Volgens de latere berichten jaagt zij nu de benden uiteen en arresteert. Een groote oploop had ook plaats bij gelegenheid van de teraardebestelling van den communeman Eudes. Eerst ging het kalm toe onder de menigte, die zich ten getale van 15000 in den omtrek van het sterfhuis had verzameld. Aan den Voltaire- boulevard gekomen verlangden de koffiehuisbedien- den het ontplooion der roode vlaggen. De com- missanssen schoten toe om die in beslag te uemen. Een revolver-kogel floot langs het oor van den commissaris Clementdie ook een knuppelslag ontviug. De gendarmerie suelde toe en raaakte gebruik van de kolf, waarop de menigte vluchtte. Op nieuw ontstond een oploop voor de mairie van het elfde arrondissement en een hagelbui van steenen viel op het politiebureau. De manschappen der reserve deden charges en dreven den troep uiteen, maar niet zonder dat velen werden ingerekend en ook erg toegetakeld. Nadat de kist in de groeve was neergelaten, ging de menigte uiteen. Nog altijd blijft de vraag aan de orde: Wat hebben de twee machtigste monarchen te Peterhof toch wel bekonkeld?" En het antwoord op die vraag is zeer verschillend. De France zegt, dat de Czaar aan Wilhelm beloofd heeft, Frankrijk niet te zullen steunen in een aanval tegen Duitschland, en te zullen medewerken aan de handhaving van het traktaat van Frankfort. De Figaro beweert, dat de twee keizers het eens geworden zijn over de Bulgaarsche kwestie, en wel op den grondslag van inwilligiug van Rusland's eischen. Ook is er sprake van eene samenkomst der keizers van Rus- land, Duitschland en Oostenrijk, alsmede van eene conferentie der groote mogendheden, met het doel om in de eerste plaats het traktaat van Berlijn te herzien. 't Is wat moois, men maakt eerst eene overeenkomstniemand houdt er zich aan en daarna komt men samen om zoo'n plechtig bezworen traktaat te wijzigen. Men verhaalt nu ook dat Wilhelm de zee zal oversteken om zijn grootmoeder een bezoek te brengen in Londen. FEUILLETON. Uit de mededeelingen van een Londenschen politie-beambte. 4) Om alle opzien te vermijden, had ik verder niemand in mijne plannen ingewijd daarentegen was ik even als mijn geleider met wapenen, licht en de noodige instrumenten om sloten te doen springen, wel voorzien. A1 had ook het meisje mij niet zoo ongemeen ge'interesseerd, als dit het geval was, zoo scheen mij de zaak wel van dien aard te zijn, om ze zeer ernstig op te vatten. Nog wist ik niet, wanrvoor ik den blinde houden moest. Was hij een moordenaar of alleen een gauwdief en bedneger P Dreef hij zijn geheimzinnig handwerk alleen, of stond hij met meerderen in verbinding Want ik kon er niet aan twijfelen, dat zijn musiceeren slechts de dekmantel was, waaronder hij zijn wederrechtelijk, misdadig doen stak, ja, dit misschien voor de oogen van zijn onschuldig kind verborg. Intusschen gelukte het mij niet den uitgang, lioe goed ik ze mij in 't hoofd had geprent, terug te vinden. Het moest een lange, smalle gang zijn, die mij in vrijheid had gebracht doch er waren Ook over het feest te Kieff heeft de pers nog niet uitgesproken. Volgens Hongaarsche bladen heeft de hoofdman Ignatief betuigd dat de Russen groote achtiug koesteren voor de Hongaren, zoo goed als in 1849 toen zij de Hongaarsche officieren in bescherming namen tegen de mishandelingen der Oostenrijkers dat de Czaar volstrekt geen plan op oorlog had en dat de vreedzame bedoelingen van Rusland ook door de Magyaarsche pers scheef werden voorgesteld. Dit klopt evenwel niet met de woorden van Ignatieff, bij een feestmaal aan boord van een stoomboot op den Dnieper geuit //Wij zullen trots alle hindernissen naar het westen voorwaarts dringen." En bij die zelfde gelegenheid verklaarde hij, dat Oostenrijk niet meer beteekende dan eene nul voor het cijfer en dat Rusland zich nooit om tegenwerpingen van die zijde zou bekom- meren. Als de Turken weten, dat er geen luiste- raars aan de deur zijn, dan noemen ze generaal Ignatieff altijd den vader van den leugen. Dit zegt nog al iets. Het jongste nieuws vatten wij in deze korte be- woordingen samen. In Duitschland denken de nationaal-liberaleu er aan, om tegen de aanstaande verkiezingen voor den Pruisischen Landdag het bondgenootschap met de conservatieven op te zeggen en weder zelfstandig op te treden. Men weet nog niet wat Bismarck er van zeggen zal. De reeds plaats gehad hebbende verkiezingen in Elzas-Lo- tharingen zijn niet in 't nadeel van de Duitsche nationaliteit uitgevallen. In Lotharingen schijnt het Duitsche element het meest, in den Boven- Elzas het minst gevorderd te zijn. Aan het diner, dat door den lord-mayor van Londen ter eere van het Ministerie is gegeven, heeft lord Salisbury de daar gebruikelijke redevoering gehouden en o. a. gezegd, dat de toestand in Egypte goed was en de Engelsche troepen konden vertrekken, zoodra de toestand dat veroorlooft (hmdat ten opzichte van Bulgarije bij de leiders der Europeesche staat- kunde de overtuiging heerscht, dat het beste is het land aan zichzelf over te laten dat voor oorlog geen gevaar bestaat. Over Wilhelm's bezoek aan Rome is nog veel gesehrijf, doordat in Rome de Paus zetelt naast Umberto; de groote vraag is: wie zal den voorrang genieten 't Is vooral de Fransche pers natuurlijk, die munt tracht te slaan uit deze politieke reis. Aan den eisch der werkstakende koffiehuis- en kappersbedienden om de bureaux de placement" op te heffen wil de Fransche regeering niet vol-, doen, de orde wordt intusschen streng gehandhaafd en men laat de amokmakers in hun eigen sop gaar koken. Uit Sofia wordt gemeld, dat de roovers de ge- vangenen hebben uitgeleverd, na het rantsoen te hebben ontvangen, en dat de regeering maatregelen heeft genomen om de roovers te vervolgen. verscheidene zulke gangen in dezelfde straat aan- wezig. Tegenover een van deze stond een herberg ,/De gouden Druif" genaamd. Wij traden er binnen, en om de waardin recht mededeelzaam en spraak- zaam te maken, bestelde ik spijs en drank, waaraan wel zes man genoeg zouden hebben gehad. Wij pakten toe, zonder ons om de waardin, die ons overigens zelve bediende, verder te bekommeren. Zij begluurde ons echter van tijd tot t.ijd, terwijl ik tot mijn geleider gewcnd, luid genoeg, zoodat zij het hooren kon zeide c/Nu, Black, 'tis hier alles goed en wel, het smaakt mij overheerlijk, maar er mankeert muziek aan, en die zou ik thans gaarne hooren, onverschillig of het goede of slechte ware." Ik bemerkte zeer goed, hoe de waardin luisterde. „Muziek, mijnheer?" vroeg zij, mij lachend aanziende, ,/daar is wel raad voor, wij hebben die hier dicht in de buurt, en ik verwacht, als gij nog wat vertoeft, zal de oude Brunsworth wel voor den dag komen en zich door geld en goede woorden laten overhalen, bij ons binnen te treden. i/Brunsworth," vroeg ik, ,/wie is dat?" /,Men kan wel zien, dat gij in dezen omtrek vreemd zijt, mijne heeren," sprak de waardin, „auders zoudt gij zeker den blinden vioolspeler en zijn dochter kennen." z/Nu, dat zal wel een geschikte muzikaut zijn viel ik in. z/Zeker is hij dat I" ijverde de waardin. „Ik De regeering heeft bij de Karaer ingediend een ontwerp tot bekrachtiging der overeenkomst met de maatschappij //Zeeland" betreffende het postvervoer, tweemaal per etmaal, ingaande 1 October 1888, voor tien jaar. De maatschappij zal ontvangen voor de Nederlandsche 'orievenmalen f 40,000 per jaar, voor buitenlandsche brievenmalen een gewaarborgd minimum van _/"260,000 en voor de pakketpost 5 cent voor lichte en 10 cent voor zware paketten. Het contract is opzegbaar bij niet—nakoming der voorwaarden of bij aanzienlijke daling der transit-rechten wegens buitenlandsche brievenmalen. Eergisteren heeft de Koniugin van Servie, na eene levendige telegrafische gedachtenwisseling met het buitenland, vastgesteld, dat zij den volgenden ochtend van 's Gravenhage zou vertrekken. Gisterenochtend heeft H. M., vergezeld van hare zuster, de Russische Prinses Ghika (prins Gbika had reeds vroeger deze stad verlaten), met den internationalen trein van de Holl. Spoorw. maatsch., ten 8 ure 46 van hier vertrokken, voor goed de Residentie verlaten, waar zij juist heden drie weken vertoefde, zich begevende naar Parijs. H. M. reed in open landauer van het Hotel des Indes naar het Hollaudsche station en droeg een ruiker, vervaardigd uit bloemen van de Neder landsche kleuren. Aan het station werd de Koningin door eene nieuwsgierige menigte eerbiedig begroet, waarop H. M. met buigingen antwoordde. Naar wij vernemen, zal Koningin Nathalie voor- loopig in Versailles verblijf gaan houden. Door gemoedsbezwaar gedreven, stelde zich te Wezep zekere Paulus Verdaas Donk in handen van den gemeente veldwachter J. v. d. Beek. Ge- noemde Donk was in 1875 ontvlucht uit het gesticht Veenhuizen met den toenmaals ontslagen Antony Bosch (geb. te Kampen), welke in het bezit was van goede papieren om in dienst te kunnen gaan. Deze stukken werden door P. Verdaas Donk over- genomen en onder een valschen naam nam hij dienst bij de rijdende artillerie te Amersfoort. Hij werd in 1881 gepasporteerd en leefde sedert dien tijd aldaar. Hij is onmiddellijk ter beschikking van den oflicier van justitie te Zwolle gesteld. Naar men verneemt is van eenige ondernemende personen het plan uitgegaan tot oprichting eener ,/Nederlandsch Zuid—Afrikaansche emigratie- en landbouw maatschappij," te vestigen te Amsterdam, met bijkantoor te Pretoria. Een circulaire, waarir, het plan der ondernemers waaronder mannen met klinkende namen voorkomen nader uiteen- gezet wordt, is dezer dagen verzonden. zeg u, wat hij op zijn viool speelt, is voortreffelijk, en de voornaamste lui zijn verrukt over hem." z/En wat speelt het meisje vroeg ik tevreden, dat ik mij met de spraakzame waardin in't rechte vaarwater bevond. z/Niet met al, mijnheer! Wat.meentgij? Het meisje behandelt hij als een prinses z/En is zij daar ook naar gekleed z/Och wat, fijn gekleedDaartoe is de oude veel te gierig. Neen, als een bedelares is zij gekleed." z/En dat noemt gij als een prinses behandelen z/Ja, omdat zij nooit alleen en niet anders dan in zijn gezelschap zich op straat laat zien." z/En ziet zij er nog al aardig uit z/Ja, als men dat maar kan te weten komen. Zij draagt altijd een groote huif of een hoofddoek, zoodat zij er als een oud wijf uitziet." „Waarlijk z/Haar gezichtje hebben maar weinigen gezien. De oude moet vreeselijk jaloersch zijn; alsiemand zich ook maar de geringste vrijheid jegens haar durfde veroorloven, zou hem dat slecht opbreken." z/En wat zegt het meisje daarvan? Zij zal toch zeker, wat die vermomming betreft, niet met haar vader instemmen." z/Och, het meisje is een kind, dat geen anderen wil dan dien haars vaders heeft. Zij heeft ook groote vrees voor hem, en zou het niet wagen, hem ook maar op't geringste punt tegen te spreken." De gedwongen winkelnering bestaat in een bijzonderen vorm ook te's Gravenmoer en te Waspik. In die twee dorpen en te Klemdongen wordt door vrouwen en meisjes kant gemaakt, zoogenaamde z/Piete' kant". Deze wordt in den regel wekelijks afgeleverd bij winkeliers, die daarvoor het loon in den vorm van huishoudelijke benoodigdheden uit- betalen. Deze wijze van verrekening bestaat, voor zoover bekend is, zoolang het kantmaken bestaat. Klachten hierover hoort men niet. De winkeliers doen de kant tegen klinkende munt weder van de hand, maar ontvangen, volgens hun beweren, daarvoor netto niet meer dan zij in den vorm van winkelwaren enz. hebben betaald. Is dit zoo, dan bestaat de kantnegotie dus door de winst, die zij op bedoelde artikelen behalen. De vraag is nu alleen of die artikelen niet te duur aan de kantwerksters in rekeniug worden gebracht. Volgens bericht uit Vlaardingen van Zaterdag blijven de uitkomst.en van de haringvisscherij nog steeds zeer onvoldoende. Die week kwamen daar binnen slechts 10 loggers en 4 bommen aanbren- geude van 225 tot 65 tonnen haring. In het geheel zijn er tot dusverre aangebracht 23,356 tonnen haring tegen 72,317 in 1887, zoodat het tekort thans bijna 49000 tonnen bedraagt, welke men veilig op een waarde van een half millioen gulden schalten kan. In weerwil van de geringe aanvoeren gingen ook deze week de prijzen weder achteruit en kon men in den afslag voor voile haring hoogstens 14 en voor maatjesharing hoogstens f 10,75 bedingen. Een allertreurigst feit heeft zich in Den Haag voorgedaan. Een der eerste notarissen aldaar heeft zich verwijderd; zijn zaken zijn geheel in de war. Dit feit heeft een pijnlijken indruk gemaakt vooral om de eervolle positie, die de hoogbejaarde en bij ieder hoog aangeschreven man innam. Hij behoorde tot de weldadigste ingezetenen en had een der drukste kantoren. Men verzekert, dat zijn goed- hartigheid om in de speculatie-bouwperiode alle kleine aannemers door overdreven hulp (in den vorm van te hooge hypotheken) staande te houden hem ten val heeft gebracht. Er worden allerlei cijfers van zijn tekort, allerlei feiten omtrent de door hem gemaakte slachtoffers genoemd. Dat alles is voorbarig. Maar de zaak zelf is, helaas, waar; de algemeen geachte en door ieder onbe- grensd vertrouwbaar geoordeelde man heeft 't land verlaten en de rechtbank heeft reeds bewindvoerders in zijn zaak benoemd. Er wordt van ernstig be- dreigde firma's ten gevolge van deze gebeurtenis gemompeld. Hopen we, dat zich die geruchten althans niet zullen bevestigen. Met den dag vermeerderen de klachten der landbouwers, zegt een inzender in de Prov. Noord- ,En die zonderlinge blinde, zeidet gij, woont in uw buurt?" K Ja hierover. Het is, zooals gij wel denken kunt, een slechte woning, daar zij aan zoo'n vrekkigen blinde behoort." Ik stond op en trad voor het raam. jDaarover in dat verweerde grijze huis?" vroeg ik. //Naast dien gang? De deur is ook grijs geverfd en een levensgroote slang is er op ge- schilderd." z/Juist; in dat huis was in vroeger tijden een apotheek." #De blinde bewoont dus het huis geheel alleen Dat kan ik mij haast niet voorstellen." //Neen, hij bewoont het, geloof ik, met nog andere mede- eigenaars. Hij moet schatten op gehoopt hebben, die mijnheer Brunsworth want zijn musiceeren brengt hem vrij wat op; maar niemand zal beproeven, ze hem te ontstelen. Vroeger moet wel de een of ander dit onderuomen hebben, maar het kwam hun duur te staan. Het is overigens in dat huis niet zoo 't behoort." ylloe zoo?" vroeg ik begeerig iets te hooren, dat mij op het rechte spoor kon brengen. //Och, dat kan geen mensch zeggen," antwoordde de praatzieke waardin /,maar er wordt veel gemompeld. Mr. Blaff, een der mede-eigenaars van het huis, is ook een man, dien men niet veel goeds toedicht; ja, men beweert zelfs, dat het parlementslid Mr. Jackson, wiens lijk in de Theems gevonden werd, m neimscme mm\m. ".I I I m

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1