Aigemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2423. Zaterdag 4 Augustus 1888. DE BUNDS EN ZIJN KIND. Binnenland. II 28" Jaargang. AANBESTEDEN: ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Erauco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Dit bind verschljut Uinntdag- en Vrijdajjavond bij den aitgever P. J(. VAN DE SANDE te Ter Neuzen. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Maandag, Augustus a. s., 's morgens 11 uren, in bet gemeenteraadbuis, in het opeubaar, bij enkele in- schrijving, het maken van een verbindingsweg tusschen het stationsgebouw en den baandijk alhier met bijbehoo- rende werken, met bijlevering van de benoodigde materialen, uitge- zonderd steenslag. Bestek en voorwaarden liggen ter inzage op de gemeentesecretarie. Plaatselijke aanwijs zal geschieden op Zaterdag te voren, 's namiddags 2 uren. Nadere inlichtiugen kunnen verkregen worden bij den gemeentebouwmeester. Ter Neuzen, 26 Juli 1888. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN verzoeken vdor 7 Augustus a. s. prijsopgaaf te outvangen voor de levering van ceu lionderd en twiutig M'. niac»t- dam, °van «/8, vrij vdor den wal of op waggon binnen de vesting Ter Neuzen. Ter Neuzen, 25 Juli 1888. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. I'olitiel* Overzicht. Ofschoon de Koning van Servie door de buiten- gewone welwilleudheid der Duitsche regeering spoedig in het bezit gesteld is van zijnen zoon, is daarmee het drama niet afgespeeld. In Servie zelf stuit Milan op sterken tegenstand, zoodat zijn wensch om spoedig zijn echt ontbonden te zien, nog op lange na niet vervuld is. Zelfs het ministerie slaat met den vorst niet op een aambeeld. De minister van buitenlandsche zaken heeft bedenkingen die haren grond vinden in de nadeelige gevolgen, die de echtscheiding op zedelijk en politiek gebied hebben kan. Nog grooter moeielijkheden maakt de geestelijkheid, die heeft weten door te zetten, dat het proces voor het consistorie en niet voor de synode behaudeld werd. Milan zegt, zich te zullen onderwerpen, en dat hij niet anders wenscht behandeld te worden dan de armste Servische burger. Nu FEUILLETON. Hit de mededeelingen van een Londenschen politie-beambte. 1) I. Mijn vader was een rijk koopman in de City ik echter had niet de minste lust, in zijn beroep te worden opgeleid en dit mettertijd over te nemen en voort te zetten. Evenmin was mijn jeugdige eerzucht er op gericht, een groot diplomaat of een uitstekend officier te worden. Mijn hartstocht was, alle geschiedenissen over rechtsplegingen, die ik machtig kon worden, te lezen, in de nauwste en berucbtste straten en stegen rond te dolen, oude, verweerde en merkwaardige gebouwen aan te kijken en de openbare zittingen van rechtbanken eu ge- rechtshoven bij te wonen. Mijn avontuurlijke neiging schilderde mij met de scherpste kleuren af, welk een schoon beroep het moest zijn, de misdaad op hare duistere wegen na te sporen, haar door al hare geheime gangen onbemerkt te volgen, en hare sluw aangelegde plannen plotseling als een tweede Voorzienigheid te verijdelen. De ernstige vermaningen en de strenge terecht- wijzingen mijns vaders waren niet in staat geweest, wordt eerst de aanklacht des Konings onderzocht eu daar de Koningin niet tegenwoordig is, zal een afgezant naar Scheveningen worden. gezonden, die haar een afschrift van de acte van beschuldiging zal overhandigen, waarop binnen veertien dagen antwoord wordt ingewacht. Komt dat antwoord niet, dan valt niettemin het vonuis. Beide partijen kunnen appel aanteekenen, waardoor de door het opper-consistorie uit te spreken beslissing nogmaals drie tot vier weken vertraagd zal worden. Bereikt de Koning zoo zijn doel niet, dan kan de Skoeptschina tot eene buitengewone zitting worden opgeroepen om de echtscheiding voor een staatszaak te verklaren. Men heeft vooral ook het oog op't geen in Rusland te Kieff is geschied bij het eerste eeuwfeest van de invoe- ring des Christendoms in Rusland, welke feestviering geheel het karakter eener panslavistische demonslratie droeg. Generaal Ignatieff was met de leiding vart het feest belast, de door Milan afgezette metropolitaan van Belgradode onlangs afgetreden Servische minister-president Groeiteh, en de vroegere Servische gezant te St. Petersburg, Protitch, dus de bloem der malcontenten uit Milan's rijk openden het feest. Nog meer. Uit Montenegro kwamen een bisschop en een prius, terwijl Bulgarije werd vertegenwoordigd door Zankoff plus een groot aantal uitgeweken of verbannen patriotten. Zelfs beweert men, dat het geheele Servische revolutionaire comitd van 1883 naar Kieff is getrokken om mede van de partij te zijn om een opstand in Servie voor te bereiden Uit Konstantinopel wordt gemeld, dat de Porte aan den Russischen gezant de Nelidoff eene nota heeft overhandigd, waarin zij zich verplicht, van de oorlogsschatting op iederen vervaldag 350000 Turksche ponden te voldoen, en daarenboven nog 100000 pond tot aanzuivering der achterstallige 700000 pond Waar zal 't vandaan komen Maar 't is ook waar, de Porte heeft het slechts beloofd. Ook in de omstreken van Konstantinopel zwerven rooverbenden, om, zelfs hebben ze onlangs een twintigtal manuen en vrouwen naar het ge- bergte medegevoerd. De heeren komen later na- tuurlijk een losprijs vragen aan het gouvernement of aan de betrokken familie. Dat heet bij sommigen een vrij land, waar men straffeloos zich tegen de wetteu van 't recht kan verzetten. In Oostenrijk is weder sprake van het aftreden van den minister van onderwijs Yon Geutsch, die door de slaven en de Czechen zoo heftig is bestreden. Komt Schonborn in zijne plaats dan komt deze met eene wetsvoordracht op het onderwijs in clericalen ziu; beperking van leerstof voor de volkschool, verkorting van den duur der schoolplichtigheid met twee jaren, medewerking der kerk bij het toezicht op de scholen, kortom dan komt het ontwerp-Liech- tenstein aan de orde. Gaat dit door dan is het zeker, dat de Duitsche en de Duitsch-Oostenrijksche deze zoo vroeg opgevatte neiging in mij te onder- drukken. Het was en bleef mijn liefste bezigheid, mij in alle oude en nieuwe gevangenissen van Louden bevriend te makenbij alle terechtstellingen, die in 't vereenigd koningrijk plaats hadden, tegen woordig te zijn, den levensloop van groote mis- dadigers te volgen, met dieven en spitsboeven te verkeeren, zonder acht te slaan op de schimpwoorden mijner verwanten en vrienden, en mijne opmerkingen en ervaringen op 't papier te brengen. Toen nu mijn vader, die mij reeds lang voor een onbruikbaar eu onverbeterlijk sujet had ver- klaard, mij op een mooien dag voor altijd de deur wees, had ik niets beters te doen, dan mij tot een beambte der geheime politie, met wien ik sedert kort bekend geworden was, te wenden en hem om een aanstelliug te verzoeken. Het gelukte mij, door zijn medewerking bij dat onzichtbare en toch overal tegenwoordige corps te worden ingelijfd, waaraan de grootste stad der wereld haar veiligheid heeft te danken, en door mijn succes, 't welk ik te danken had aan een mij aangeboren zekeren blik en tegenwoordigheid van geest, geraakte ik spoedig tot aanzien en invloed eu klora tot de hoogste betrekkingen op. Dit succes verzoende mij in den loop der jaren ook weder met mijn vader, dewijl de gelegenheid mij geopend werd, het grootste deel van zijn ver- mogen, dat hij door een fijn aangelegde schurkerij bijna verloren had, te redden. frrctie van den Rijksdag in haren ganschen omvang den Rijksraad verlaat en tegen dien prijs zal men 'l ontwerp niet aan durven. De Keizer van Duitschland heeft zich te Stockholm goed thuis gevoeld en zich na een zeer hartelijk afscheid van den Koning en Kroonprins weder aan boord der //Hohenzollern" begeven, onder het afsteken van vuurwerken van weerszijden, om naar Kopenhagen te stevenen, waar hij Maandag- morgen is aangekomen. Hij werd verwelkomd met de toonen van het lied„Heil Dir im Sieger- kranz." Of niet menig Deen met een bloedend hart gedacht heeft aan den tijd, toen Oostenrijk en Pruisen samen tegen de Deenen optrokken en Wilhelm's naamgenoot de grenzen uitzette ten koste van Denemarken? Geen ouverdeelde vreugde van den kant der Denen Tusschen de bedrijven door heeft Wilhelm last gegeveu aan het muziekkorps der lijfgarde-huzaren om naar Bayreuth te gaan, teneinde aan de na- gedachtenis van Wagner eer te bewijzen. Bij het graf van den componist werd een koraal uitgevoerd, waarna de muzikanten het hoofd ontblootten en een stil gebed verrichteu. Op verlangen van Wagner's familie werd ten slotte's meesters (,Hul- digungsmarsch" voor Koning Lodewijk van Beieren gespeeld. 't Was goed van Wilhelm II, Wagner's nagedachtenis is het waard, al genoot hij niet de bewondering van Wilhelm's grootvader. De gezondheidstoestand van Z. M. den Koning schijnt, over het geheel genomen, den laatsten tijd dezelfde gebleven te zijn. Wei heeft Z. M. bij het gunstig weder van 11. Vrijdag zich eene kleine wandeling in de bekende Oranjelaan van het ko- ninklijk park kunnen veroorloven, maar daarentegen zou volgens de jongste berichten de toestand thans weder iets minder gunstig zijn. Betreffende de onlusten in Bantam is bij het Departement van Kolonien, onder dagteekening van 31 Juli jl., nog het volgende telegram van den Gouverneur—Generaal van Ned.—Indie ontvangen. Meerendeel der belhamels onlusten Bantam met behulp bevolking successievelijk opgespoord. Eenigen wegens verzet, bij arrestatie gedood. Twee nog voortvluchtig, worden vervolgd. Negende bataljon keert terug. De garnizoenscompagnie (te Serang) wordt met eene compagnie tijdelijk versterkt. Uit Wissekerke werd deze week weder een request verzonden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, inhoudende klacht omtrent het overvloedige wild (hazen). Meer dan op andere plaatsen schijnt het wild daar onder die gemeente vertegenwoordigd te zijn. Moge de derde poging die men aanwendt een gunstig gevolg hebben, want Spoedig daarop stierf mijn vader en liet mij een vermogen na, dat mij in mijn burgerlijke betrekking geheel onafhankelijk maakte. Mijn liefde tot het door mij gekozen beroep werd hierdoor nog ver- meerderdwant was het tot hiertoe mijn ambt, misdaden te ontdekken, thans had ik meer dan vroeger de middelen in handen, om misdaden te voorkomen en ongelukkigen, die door de macht der omstandigheden en door den nood gedrongen, tot slechte en wederrechtelijke daden de toevlucht nameu en hun zedelijken en maatschappelijken onder- gang te gemoet gingen, te redden hen voor schande en straf te vrijwaren en ze aan de maat- schappij als achtbare en bruikbare leden terug te geven. Thans, in mijn ambt vergrijsd, doemen menigmaal sommige mijner merkwaardige ervaringen als phan- tastische droombeelden voor mij op, eu in't bizonder bepalen mijne gedachten zich gaarne en dikwijls bij een gebeurtenisdie mij in groote verzoe- kingen heeft gebrachtdoch waaruit ik als over- winnaar en zedelijk zonder vlek of rimpel te voor- schijn trad 't welk nu de trotsch van mijn ou- derdom is. Voor ruim vijftig jaren hield zich te Londen een jonge Portugees op, met name Alberto Lista, die door zijne buitensporighedeu de opmerkzaamheid der Londensche politie op zich gevestigd had. Hij. was een jong, schoon man van een voor- trettelijke gestalte, zeer talentvol, een lieveling van 't vooruitzicht op den oogst daar is ook ver van bemoedigend. De u Volksboud", vereeniging tegen drank- misbruik, zal de 15e algemeene vergadering houden te Utrecht, op den 29 Augustus a. s. Onder de voorstellen en punten ter bespreking komt er een voor van het hoofdbestuur, om zich tot den Minister van Marine te wenden met het verzoek, dat den zeelieden in 's lands dienst, in plaats van den dagelijkschen oorlam, een andere, niet alcoholhoudende versnapering worde uitgereikt. Voor hen beneden de 16 jaar wil men dit verplicht stellen en het voor de overigen aan eigen keuze overlaten. De Nijmeegsche schooikwestie. Bij besluit van Ged. Staten van Gelderland van 9 Mei werd den raad dezer gemeente, die, zooals men weet, weigerachtig was gebleven een hoofd der school te te Hees benoemen, medegedeeld, dat, wanneer de raad niet onverwijld zelf een hoofd be- noemde, Ged. Staten dan tot die benoeming zouden overgaan. Door den raad werd daarop besloten bij den Koning in hooger beroep te gaan. Naar aan- leiding van dit hooger beroep was de raad door den Raad van State uitgenoodigd nadere memorien en bewijsstukken omtrent dit hooger beroep vdor 2 Augustus in te zenden. De raad heeft besloten aan den Raad van State te berichten, dat inzending van nadere memorien en bewijsstukken onnoodig geacht wordt. Inmiddels is het door Ged. Staten benoemde hoofd reeds in functie getreden, Ee heer J. van'tLindenhout waarschuwt een ieder tegen een colporteur, die met een inteeken- biljet voor weezenalmanak, scheurkalender enz., rondgaat en daarbij de portretten van Luther en Calvijn aanbiedt, tegen betaling van f 1,20, terwijl hij zich daarvan de helft zoo mogelijk laat vooruit- betalen. Bedoelde persoon gaat niet voor de weezendrukkerij uit. In de gehouden vergadering der Synode van de Ned. Herv. Kerk is een voorstel tot beroep- baarstelling als predikant in de Ned. Herv. Kerk van zendelingen en zendelingleeraren alsmede van mannen van groote bekwaamheden, voor zooveel het laatste gedeelte betreft, in beginsel aangenomen. De uitvoer van fokvee uit Friesland naar het buitenland gaat onverminderd voort. Yoornamelijk zenden Duitschland en Belgie hunne opkoopers derwaarts. Vdor en na begint echter ook Spanje zijne aandacht op het Friesche vee te vestigen. Zoo bevonden zich nu weder gedurende een tiental dagen twee Madridsche kooplieden te Leeuwarden, die dagelijks in onderscheiden streken der provincie aankoopen deden. Dinsdag verzonden zij met een extratrein niet minder dan 100 stuks uitmuntend fraaie dieren naar Arquilinis, van waar zij verder per extra-trein naar Spanje zullen worden gezonden. 't schoone geslacht, maar ook in alle heerengezel- schappen zeer gezien, milddadig, ja verkwistend en vol edele hartstochten. Voor zoover bekend had hij geen beroep of bezigheid, waar van hij leefde, evenmin wist men uit welke bron de gelden vloeiden, waarover hij bij zijn weelderige leefwijze moest hebben te beschikken. Deze avontuurlijke jonge man, dien ik van nabij wenschte te leeren kennen, was de aanleiding, dat ik op zekeren avond een club bezocht, waar in hij, naar ik vernomen had, een groote rol speelde. Ik maakte kennis met hem en vond den heer Alberto Lista inderdaad zeer interessant. Aan mijn geoefenden blik ontging het intusschen niet dat hij zelfs in oogenblikken van de grootste uitge- latenheid een eigenaardige terughouding toonde, en dat voortdurend die karakteristieke, zwaarmoedige trek, dien ik zoo dikwijls bij misdadigers had opgemerkt, zijn anders mannelijk schoon gezicht omfloersde. Slechts een persoon van het gezelschap, door wien ik mij had laten introduceeren, kende mij. De overigen hadden geen vermoeden van mijn ambtelijke betrekking. Het was daarbij zeer toe- vallig, dat het gesprek langen tijd over zaken liep, die mij zeer veel belang inboezemden. Men sprak over de vele misdaden, welke in de reusachtige wereldstad dagelijks werden begaan; over de Londensche spitsboeven en hunne schuil- hoeken, en ieder had iets bijzonders en zeldzaams TER UI/IVSHIi: KHItVVI

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1