Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2420. YVoensdag 25 Juli 1888. 28® Jaargang. I THANKFUL BLOSSOM^ Binnenland. ABONNEMEKT: V oor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,franco per post: Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32^. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven busbouders. ADTERIENTIlN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Dit bind verschljnt Dlnsdag- en Vrijdagavond bij den uitgever P. d. V A HI HE S A K D E te Xee HIcnzen. JPolitielt Overzicht. Over het doel van de ontmoeting der twee macbtige potentaten in het Oosten loopen nog steeds de geruchten uiteen. Zelfs strijden de bladen om de eer van het initiatief. Zoekt Wilhelin II de vriendschap van den Czaar, of is't omgekeerd, daarover gaat vooral de strijd. De Duitsche Keizer zal ook een bezoek brengen aan de hoven te Stockholm en van Denemarken, zeker een uitvinding van den grooten Staatsman, die wel iets afweet van sympathie dier rijken voor Frankrijk en Rusland. frankrijk moet geisoleerd worden. Toch kan een en ander den Europeeschen vrede ten goede komen. Kan men de revanche-zucht in Denemarken uitdooven, door de beloofde volks- stemming in" Sleeswijk te doen plaats hebben, waarbij zich de gezindheid der bevolking voor of tegen de inlijving bij Duitschland kan openbaren, dan zou er veel gedaau zijn. De Pftnsche pers zoekt nog meer uit de bezoeken van Wilhelm. Eene duistere samenzwering schuilt achter deze bezoeken, die men zoo onschadelijk tracht voor te stellen, wordt gezegd. Men wil niet slechts frankrijk isoleeren, raaar het tevens weerloos maken. Spoedig zal men dit bemerken, als graaf Herbert von Bismarck naar Parijs komt om ontwapening te eischen. Dat verspreide gerucht is door het fransche ministerie van Buitenlandsche Zaken evenwel weerlegd. Onder het gedonder der saluut-schoten van de Russische forten en oorlogschepen kwarn het Keizerlijk jacht de Hohenzoilern op de kleine reede bij Kronstadt voor anker, waarop oogenblikkelijk Keizer Alexander den Duitschen collega kwam begroeten. Toen dit geschied was, begaven de beide Keizers zich aan boord van het Russische jacht de Alexandria en stoomden onder voortdurende salvo's van het gescnut (eerstdaags volgt eene leening) Kronstadt voorbij naar de landingsplaats van Peterhof. Wilhelm ging eerst van boord en begroette de Keizerifi, die met een schitterend gevolg wachtte. Het Duitsche volkslied werd ge- lioord en in rijtuigen trok men naar het slot, vergezeld van eene groote menigte volks. Het verhaal van de „omarmerij" en „kusserij" laten we aan anderen over en de schatting hoeveel er van gemeend is, evenzoo. 't Verhaal luidt, dat een Russische Czaar door een Pruisisch monarch te Koningsbergen al eemrls verwelkomd met het hem onbekende lied „Du bist der rechte Bruder auch nicht." Genoeg, de geschiedenis heeft geleerd, dat er dikwijls maar al te veel huichelarij schuilt achter al dat uitwendig, bombastig vriendschaps- betoon, en dat er veel vertooning wordt gemaakt om slimme lui zelfs te misleiden. De gansche politieke wereld heeft thans de oogen naar Peterhof op Alexander en Wilhelm, op Von Giers en Herbert von Bismarck, de trawanten. De bladen FEUILLETON. (Naar Bret Harte.) 18) De majoor deed zijn best om weder op de beenen te komen, maar het gelukte hem niet. Het bleek namelijk, gelijk ik tot mijn groot leedwezen moet boekstaven, dat een zijner welgeschapen beenen in een modderpoel was verzonken, en dat hij zelfs bezig was, uit het bereik van menschelijke blikken te verdwijnen. Juffer Thankful liet een welwilleud lachje hooren, keek hem daarop zeer bezorgd en deelnemend aan, en begon toen op nieuw te lachen. De majoor stemde met hare vroolijkheid in, noewel zijn gelaat purperrood was. Ten slotte sprong miss Thankful met een klein gilletje van angst naar hem toe en sloeg hare armen om hen heen. z/Ga terug, om 's hemels wil, laat mij los, miss Blossomriep hij haastig uit, „anders trek ik u nog met mij in dezen jammerlijken en belacheliiken toestand Doch het kloeke meisje was reeds op een nabij h'ggenden steen gesprongen. ,/Doe uw sferp af," Eep zij hem toe, ,/bind het eene einde aan uw zordel en gooi mij het andere einde toe 1" Hij deed wat zij verlangde, waarop zij zich chterover boog en zich schrap zette op den steen. gissen en de heeren zwijgen als moffen, maar twee joden weten intusschen wel wat een bril kost, en op f riedrichsruhe, waar de politieke batterij rusteloos werkt en Morse zelf aan den toestel staat, daar weet men alles. Groot is de Diana der Ephezeren In frankrijk durft men 't nog al aan. Trots de klachten over den treurigeu staat der geldmid- delen en het algemeen verlangen naar spaarzaamheid, heeft men het er op den nationaleu feestdag maar eens goed van genomen. Niet minder dan 4600 gasten zijn op staatskosten onthaald op het Mars veld, al de burgemeesters reisden op staatskosten, 2900 man, die gemiddeld 200 francs ontvingen. De kosten van den maaltijd werden op 30 fr. per persoon vastgesteld. Men heeft lekker gedineerd natuurlijk. Men zegt wel eens„de eene zelfmoord lokt den anderen uit." 't Is net of het zoo ook gaat met de poging tot moord, die men duelleeren pleegt te noemen. Pas hebben floquet en Boulanger naar elkander gestoken in 't beschaafde frankrijk, of in 't Balkan-schiereiland wil men den tweeden druk leveren van 't zelfde stuk. Een bericht uit Sofia meldt, dat tusschen majoor Panitza, den chef vair de Macedonische Liga en den vroegeren minister Karaveloff, die iudertijd vorst Alexander bij den staatsstreek van 21 Augustus 1886 verraden heeft, op de openbare straat, tot eene heftige scene ge- komen is. Majoor Panitza heeft Karaveloff tot een duel uitgedaagd. Is men in het Balkan-schier eiland nu even beschaafd als in frankrijk, dan moet de uitgedaagde tegen den majoor in het krijt treden. Als men op zulk eene wijze een dreigenden oorlog tusschen twee volken kon voorkomen dan zouden we zeggen #a la bonheure, vooruit maar," doch in de onderhavige gevallen vinden wij zulk betoon van moed afkeurenswaard. De Iersche kwestie beheerscht nog alles in Enge- land. In de kerken te Dublin en elders is een pauselijke encykliek voorgelezen, waarin geklaagd wordt, dat zoovelen deel nemen aan opgewonden bijeenkomstenwaar oubezonnen en gevaarlijke meeningen in omloop gebracht worden. Verder wordt aangemaand tot gehoorzaamheid aan de kerke- lijke overheden en opgekomen tegen den laster als zouden de Iersche zaken den paus geen belang inboezemen. Ook Parnell is in den laatsten tijd weder op den voorgrond getreden. Het proces van O' Donnell tegen de Times gafdaartoe aanleiding. Jaar en dag beschuldigt het blad Parnell en de zijnen van verstandhouding met de fenians, waar- tegen Parnell c. s. opkomen. De Times is vrijge- sproken, maar Parnell berust niet. Hij wil onderzoek, maar onpartijdig en kan het over de keuze van de commissie niet eens worden met de regeering. De Londensche jury's vertrouwt Parnell niet. In een der laatste zittingen maakte de leider de Iersche nationalisten zich zoo boos, dat hij driemalen tot de orde moest worden geroepen. Het regeeriugs- voorstel om eene commissie van drie leden te be- noemen is aangenomen. Parnell meent, dat de regeering wel zal zorgen partijdige lieden te be- noemeu. ,/En nu, met vereende krachten riep zij hem toe, en trok de sjerp met zooveel welaangewende kracht naar zich toe, dat de flink gevormde spieren op hare ronde armen zichtbaar werden. Zoo bracht zij eindelijk den majoor behouden naast haar op het steenblok en barstte toen weder in een luid gelach uit. Vervolgens, hoe inconsequent dit mag schijnen, werd zij zeer ernstig en begon hem te ontdoen van den modder, hem af te wrijven met droge bladeren en varens, eindelijk met haar zakdoek en den zoom van haar mantel, evenals hij een kind was, tot dat hij beurtelings bloosde van verlegenheid en van inwendinge voldoening. Op den terugweg naar den farm spraken zij slechts weinig, want juffer Thankful was weer uiterst ernstig geworden. En toch scheen de zon zoo vroolijk boven henhet geheele landschap ademde de vreugde van een nieuw levende wind, die z'cht door de boomen ruischte, scheen van hoop en levenslust te spreken en een rijken zomeroogst te beloven. Te midden van dit alles gingen deze beiden zwijgend naast elkander, tot zij de veranda van het huis hadden bereikt, in de half weldadige, half beangstigende bewustheid, dat zij niet meer dezelfde wezens waren, die een half uur geleden het huis hadden verlaten. Intusschen kreeg-juffer Thankful, toen zij eenmaal weer onder de schaduw van het vaderlijk dak was, iets van hare gewone stoutmoedigheid terug. Toen zij in den gang stonden gaf zij hem de sjerp De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft op het feestmaal, hetwelk bij gelegenheid der land- bouwfeesten te Arnhern is gehouden, een toost uitgebracht, waarvan de Arnh. Courant onder anderen het volgende mededeelt z/Dat er thans malaise heerscht op alle gebied en ook op dat van den landbouw, is oorzaak van de algemeene slapte, maar hoe daarin verbetering te brengen De voorspoed heeft zorgeloos gemaakt, en nu wil men in eens verbetering, de een van dit, de ander van dat middel. Zoo willen somtnigen een middel vinden in de hooge graanrechtenmaar de Minister, mededeelende dat dit punt nog niet is uitgemaakt, erkende dan toch, dat men daarmede misschien van den wal in de sloot zou geraken, wat nog erger is. Er moet gewerkt, geploegd en bebouwd worden, dat is altoos zoo geweestook dat de wasdom van Boven moet komen. Maar er moet ook goed gewerkt worden en daartoe moet men het goed leeren doen. z/In de vergadering van heden is Z.Exc. gebleken, dat de voorname zaken hier niet over het hoofd worden gezien. Het onderwijs is een groote factor, en dat onderwijs te verbeteren en uit te breiden is plicht. De Landbouwschool heeft nog niet veel practische resultaten opgeleverd, wat misschien komt omdat men van bovenaf is begonnen. In de ver gadering van heden vernam Z.Exc., dat men nu van beneden af wil beginnen, welken weg hij, in verband met de gehoorde uiteenzetting der ge- wenschte reorganisatie van het landbouwonderwijs, het best achtte." - Hare Majesteit de Koningin Nathalie van Servie is Zaterdagavond met den exprestrein van de Hollandsche Spoor, te 6 uur 41 min., met Hd. gevolg uit Parijs in de residentie aangekomen. De Koningin, die in den laatsten tijd de opmerk- zaamheid van geheel Europa op zich deed vestigen, is eene zeer schoone vrouw, donker van uitzicht en lang van gestalte. Zij was in zwart reisgewaad. Hare Majesteit had de reis gemaakt in een afzonderlijke coupe le klasse. Vele bloemruikers en losse bloemen werden haar uit het rijtuig na- gedragen. Zij, die op het perron aanwezig waren, groetten de Koningin eerbiedig. H. M. beantwoordde die be- leefdheidsbetuigingen met een minzaam hoofdknikje. In een met twee paarden bespannen open lan- dauer reed H. M., in gezelschap van een dame, naar het Hotel des Indes, alwaar zij intrek heeft genomen. De Koningin reist onder den naam van gravin I oscova en heeft ook als zoodanig haar naam inge- schreven in de registers van het hotel. Onmiddellijk na hare aankomst deed zij een telegram verzenden aan haar zoon, den Kroonprins, om dezen haar behouden aankomst te melden. Het voornemen der Koningin moet zijn, geruimen tijd in de residentie te vertoeven. Binnen een paar dagen wordt Prinses Ghika, de zuster der Koningin, bij Hare Majesteit verwacht. Eene hofdame vergezelt de Koningin, wier gevolg overigens bestaat uit een kamerdienaar en eene kamenier. len gevolge van den was der Maas zijn andermaal tot groot nadeel van den hooi oogst, al de weilanden om Roermond ondergeloopen. De gemeenschap met de stadsgehuchten is verbroken. In den nacht van Donderdag op Yrijdag is de steenbakkerij van den heer R. te Roermond onder water geloopen, ten gevolge van den aauhoudenden was der Maas. De schade, daardoor veroorzaakt, is groot. Z. M. heeft met ingang van 1 Augustus a. s. aan A. Smit, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeente Vlissingen. I usschen Zierikzee en Rotterdam is weder een nieuwe, thans schroefstoombootdienst aange- kondigd, aanvangende op 28 Juli a. s. De passagiersvraeht tweede kajuit vroeger 1,50, later 90 cent, is nu met deze nieuwe concurrentie ge- steld op 75 cent van Zierikzee tot Rotterdam v.v. Eerste kajuit f 1,25. e ?elijk met den heer Verwey, hoofdinge- nieur der Nederlandsche Transvaal—spoorwegmaat- schappij, vertrekken 26 dezer uit Southampton eenige heeren voor de firma J. C. van Hattum Co., te Sliedrecht, door welke met de directie van genoemde maatschappij eene overeeukomst is gesloten, bevat- tende de grondslagen, waarop door hen de te maken spoorwegwerken zullen worden aangelegd. Men schrijft uit WissenkerkeThans, nu de oude zeedijk aan den Anna frisopolder niet meer als zoodanig te behouden is, gaat men krachtig de hand aan 't werk slaan tot versterking van den inlaagdijk aldaar. Daartoe wordt alles wat van de oude zeewering bruikbaar is en bereikt kan worden, als steenglooiing enz., van daar weg- genomeu en naar den inlaag vervoerd. Het hulppostkantoor te Hansweert heeft vollen dagdienst gekregen. Inzonderheid voor de zeer drukke doorvaart is dat van groot belang. yaf heden is door den concessionaris een inschrijving voor de oprichting van een aanleg en wandelsteiger voor het Grand Hotel te Vlissingen terug, die zij dusverre in de hand had gehouden, en kon niet nalaten daarbij te zeggen,/Er bestaan nog zekere dingen, majoor Van Zandt, die wel waard zijn, dat men er voor bukt 1" Maar zij had niet gerekend op de stoutmoedigheid van den man, en toen zij na deze haastig gesproken woorden wilde wegsnellen, voelde zij zich door zijn sterken arm ontkneld en vastgehouden. Zij ver- weerde zich, en ik wil aannemen, dat het goed gemeend was, hoewel zij misschien meer verschrikt was over haar eigen gevoeleus dan over zijn kracht. Doch der waarheid getrouw moet ik vermelden, dat hij haar in een oogenblik van betrekkelijke onder- werping harerzijds kuste en haar daarop, alsof hij zelf er van schrikte, eensklaps losliet, zoodat zij naar hare kamer kon vluchten, waar zij zich adem- loos en in groote spanning op haar bed wierp. Hier lag zij een paar uren met gloeiende wangen en vol tegenstrijdige gedachten. z/Ilij mag mij nooit weer kussen," sprak zij zacht bij zichzelve, tenzij hij" Doch zij viel zich zelve in de rede, of liever in de gedachte »Ik zou sterven, wanneer hij mij nooit weer kuste, maar ik kan nooit meer een ander kussen 1" Hier werd zij opgeschrikt door een voetstap op de trap, dien zij in korten tijd reeds van alle anderen had leeren onderkennen en door een kloppen aan de deur. Toen zij deze opende stond majoor Van Zandt voor haar, zoo bleek, dat op zijn gelaat weder eene flauwe roode streep zichtbaar was, het teeken dat hare karwats daar had achtergelaten, en Thankful als het ware op nieuw beschuldigde. Ook haar week het bloed uit de wangen terwijl zij hem zwijgend aanzag. z/Er is zooeven een detachement dragonders aan gekomen," zeide de majoor langzaam en op den toon, alsof hij een militair rapport uitbracht, ,/dat den kapitein Allan Brewster van het contingent van Connecticut naar Morristown brengt, waar hij wegens muiterij en verraad zal terecht staan. Een privaat schrijven van kolonel Hamilton geeft mij den last, den gevangene een onderhoud onder vier oogen met u toe te staan, ingeval gij dit mocht verlangen." Met den scherpen en dikwijls onbarmhartigeu blik, die aan de vrouw eigen is, bespeurde Thank ful, dat dit niet de geheele inhoud van den brief was geweest, maar dat de man, die voor haar stond, met hare verhouding tot kapitein Brewster bekend was. Doch met een zekere trotschheid richtte zij zich op, vestigde hare trouwhartige oogen op den majoor en zeide: ^Ja, ik wensch een onderhoud." z/Aan uw verlangen zal voldaan worden, mistress Blossom, antwoordde de officier met koele beleefd- heid en maakte op zijn hakken rechtsomkeert. „Halt, nog een oogenblik, majoor Van Zandt riep Thankful haastig. Onmiddellijk wendde de majoor zich weder tot haardoch Thankful's oogen staarden peinzend voor zich uit en schenen hem niet te zien. „Ik zou TEK \EIZEVS(HE (OIBAVT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1