Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2418. Woensdag 18 Juli 1888. 28® Jaargang. in het openbaar verkoopen THANKFUL BLOSSOM. Binnenland. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82*. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busbonders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. bind verschijnt Dlnsdac- en Vrlidagavond blj den nltgcver P. J. VAN BE 8 A N P E De Burgemeester van TER NEUZEN zal op Woensdag, 18 Juli 1888, des voormiddags 11 uren, ter plaatse waar het Rijks- wachthuisje bij de scheepstimmerwerf alhier heett gestaan de zich daar bevindende AFHftAAK van dat liuisje, alsmede eenige oude voor- werpen van de genieente. Ter Neuzen, 17 Juli 1888. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. I'olitieli Overzicht. Geheel Europa houdt zich thans bezig met de twisten tusschen Milan en Nathalie en ofsehoon het Servische volk partij kiest voor de Koningin, de Servische staatslieden van eenige beteekenis zijn op de hand des Konings, vooral nu de Vorstin de billijke voorstellen van haren echtgenoot verwerpt. Zelfs Ristitch, die vroeger als de vertrouwde van Nathalie bekend stond, wendt zich nu van haar af, even als bisschop Demetrius, dien zij nieteens wilde ontvangen. Onde.r het voorwendsel, dat zij aan de synode, die den vorigen metropolitaan had afgezet, geenerlei bevoegdheid kon toekennen, heeft de& Koningin zich rechtstreeks gewend tot den tegenwoordigen metropolitaan Theodovos, en deze antwoordde natuurlijk, dat de synode in deze zaak volkomen bevoegd was. T Zal nu uitloopen op eene echtscheiding. Over deze ruzie nog dit. Nathalie wil tegenstand bieden en hare bedienden moeten gewapend zijn; blijft zij weigeren haren zoon af te staan, dan zal haar het verblijt op Duitsch grondgebied worden ontzegd, terwijl reeds maatregelen zijn genomen om haar te beletten om met de buit naar Rusland te vluchten. Een later bericht zesrt, dat de politie-president te Wiesbaden zich naar de Koningin heeft begeven en haar heeft medegedeeld, dat hij, zoo dit noodig mocht zijn, den kroonprins met geweld zou afhalen. V rijdag- ochtend werd aan die bedreiging uitvoering gegeven, nadat een sterke politiewacht de villa Clementine, waar de Koningin toefde, den geheelen nacht bewaakt en niemand daarin toegelaten had. De inspecteur, aan het hoofd van twintig politie-agenten, droug de villa binnen en eischte van de Koningin den twaalfjarigen kroonprins op, die weenend zijn moeder om vat hield. Ik weiger," riep de Koningin waarop de inspecteur antwoordde ,/Dan moet lk geweld bezigen," en hij ging de politie-agenten daartoe voorbereiden. Toen vielen de zusters_ der Koningin, alsook prinses Mourouz, de Koningin te voet en smeekten haar de grieveude geweldpleging te vermijden. De Koningin liet zich toen vermurwen, waarop de kroonprins snikkend weggevoerd, in een rijtuig geplaatst, naar het station gebracht werd, FEUILLBTON. (Naar Bret Harte.) 16) Gedurende het overige van dien dag ging majoor Van Zandt haar bedaard uit den weg, zonder echter den schijn op zich te laten van haar opzettelijk te vermijden. Wanneer zij echter in de waarneming van hare huishoudelijke bezigheden hem toevallig ontmoette, bemerkte Thankful van onder hare deemoedig neergeslagen wenkbrauwen zeer goed, dat de officier haar met aandachtige blikken volgde hierdoor werd zij er toegebracht hem na te volgen en zoo beloerden zij elkaar als katten, en liepen langs de muren wanneer zij elkaar in eene kamer of in den gang ontmoetten, en vervielen in belache- lijke deftige buigingen en complimenten, wanneer zij toevallig elkaar in den weg kwamen. In den avond van den tweeden dag, toen de elegante majoor Van Zandt juist begon te begrijpen, dat hij op weg was een vervelende en linksche boerenslungel te worden, werd zijne achting voor zichzelf gered door de aankomst van een koerier uit het hoofdkwartier. Miss Thankful bevond zich in hare kamer, toen de majoor aan de deur klopte, die zij haastig en bevend opende. ffVergeef mij dat ik u stoor, mistress Thankfu en terstond per trein naar Belgrado vertrok, onder loede van generaal Protitch. De troosteloos achterge- bleven Koningin werd in de villa gevangen gehouden en niemand bij haar toegelatenzelfs haar biechtvader werd afgewezen. Vrijdag namiddag te vijf ure werd zij naar het station gebracht. De Duitsche politie heeft last haar over de Oostenrijksche grenzen te brengen. Uit Parijs worden nadere bijzonderheden gemeld omtrent het duel Floquet-Boulanger. Het is de heer Floquet geweest, die, naar aan- eiding van hetgeen verleden week in de Fransche Kamer is voorgevallen, het eerst zijne getuigen zond, namelijk Cldtnenceau en Georges Perin. Boulanger wees daarop van zijn kant de heeren Laisant en Herisse aan, die zich aanstonds beschik- baar stelden. Na eenige korte besprekingen tusschen de getuigen, die het er niet over eens waren, wie let eerst beleedigd was, werd bepaald, dat de ceuze van wapenen aan den heer Floquet zou overgelaten worden. Deze koos den degen. Overeenkomstig de vastgestelde bepalingen, waar- onder ook opgenomen was, dat de partijen het gevecht niet zouden staken alvorens een van beiden in de onmogelijkheid was, het voort te zetten, had het duel 's morgens ten 10 ure plaats in den tuin van het huis van den graaf Dillon te Neuilly. Bij den eersten uitval werd Floquet in het linkerbeen, boveu de knit, lioht gewond en bekwam Boulanger een gering kwetsuur aan de rechterhand. Bij den tweeden uitval ontving Floquet een paar woudjes aan de rechterhand en aan de borst en werd Bou langer een zoo ernstige wond aan de keel toegebracht, dat het gevecht gestaakt moest worden. De laatste begaf zich daarop doodsbleek maar overigcns zeer kalrn in het huis van zijn vriend, den graaf Dillon, om verbonden te worden. Aldaar viel hij echter weldra neder, uitgeput door pijn en bloedverlies. Zijn toestand is thans van dien aard, dat de ge- neesheeren het ontstaan van complicaties niet on- mogelijk achten. De spraak is verdwenen en zal de eerste dagen niet terugkeeren. De ademhaling gaat moeilijk. In hevige mate is de koorts opgekomen, die den lijder soms wild maakt en doet ijlen. Aldus luiden de laatste berichten, maar er bestaat reden om te vermoeden, dat zij min of meer over- dreven zijn. Het duel heeft slechts eenige minuten geduurd en onderscheidde zich door de woede, waarmede de vechtenden elkaar aanvielen. Wat den heer Floquet betreft, deze bevond zich om elf uur weder op het ministerie, na door zijne collega''s, die hem alien hadden af- gewacht, op hartelijke wijze begroet te zijn. Tal van senatoren en afgevaardigden, alsmede zijne familieleden, kwamen hem daar bezoeken. De president der Republiek zond generaal Bruyere, om den minister-president met den uitslag geluk Blossom," zoo begon hij op ernstigen toon, terwijl hij haar een gewichtig uitziend document over- handigde, „maar ik heb hier een schrijven voor u uit het hoofdkwartier. Ik hoop, dat het de goede tijding bevat van de invrijheidstelling uws vaders, en u ontheft van mijne tegenwoordigheid en van eene spionneering, welke dit kan ik u verzekeren u niet meer kan hebben gehinderd dan mij zelven Bij zijn binnentreden had Thankful het vaste voornemen, hare voorgenomen en van buiten ge- leerde verontschuldigingsrede thans uit te spreken, doch toen hij bovenstaande woorden had gezegd, zag zij hem ontmoedigd aan en barstte in tranen uit. Natuurlijk stond hij in een oogwenk naast haar en hield haar koude hand in de zijne. En nu eerst slaagde zij er in, al schreiende en snikkende te zeg- gen, dat zij zich bij hem had willen verontschuldigen en hem bekennen hoe schrikkelijk lomp zij tegen hem was geweestdat hij haar dit nooit zou kun- nen vergeven gelijk zij wel wist, dat zij verscheiden malen had getracht hem te zeggen, dat zij zijne vriendelijke toegevendheid nooit zou vergeten, //maar," voegde zij er bij, terwijl zij hare bruine, vochtige oogen met een schalksche uitdrukking op den verrasten man richtte, „maar gij hebt er mij nooit toe in de gelegenheid gesteld Mijne lieve mistress Thankful," antwoordde de majoor, op berouwvollen toon, „zoo ik mij tegenover u met zekere terughouding heb gedragen, was dit alleen, ik verzeker het u omdat ik vreesde, te wenschen, en mevrouw Carnot kwam zelve zich van den plicht, haar door de beleefdheid opge- legd, kwijten. Onder de aanwezigen merkte men ook de heeren Ferry en Brisson op. Door geheel Europa zal het bericht omtrent dit tweegevecht zeker groot opzien gebaard hebben, ten eerste omdat het Boulanger betreft, die nu eenmaal een zekere populariteit geniet, en ten tweede omdat er het zeldzame feit uit te constateeren valt, dat een minister-president niet alleen een duel aangaat en aldus zijn leven in de waagschaal stell, maar zelfs het eerst de getuigen zendt, om de uit- daging te doen. De Minister Mackay, met den Minister Ruijs gisteren de voogdijwet in de vereenigde zitting der Kamers inbrengende, verklaarde dat de Regeering niet geaarzeld had de voogdij op te dragen aan de Koningin-moeder, die met zooveel toewijding en moederlijke zorg waakt voor de opvoeding der jeug- dige Prinses. Haar zal ter zijde staan een raad van voogdij, vier leden daarvan zal de Koning benoemen, terwijl vijf hooge staatsdienaren door de wet zulleu aangewezen worden. Overigens zijn, behoudens enkele noodzakelijke uitzonderingen, de bepalingen uit het Burg. Wetb. betrekkelijk de voogdij van toepassing. De Regeering hoopt dat het ontwerp slechts in verwijderde toekomst, mocht 't zijn nimmer, in werking zal behoeven te treden. Het ontwerp is verzonden naar de afdeelingen. Eene commissie is benoemd tot wijziging van het reglement van orde voor de vereenigde zitting. Nader seint men ons uit 's Hage Uit de ge- drukte voogdijwet blijkt, dat de Raad van voogdij zal bestaan uit vier door den Koning, den Raad van State gehoord, aan te wijzen Nederlanders, den vice-president en het eerstbenoemde lid van den Raad van State, den voorzitter van de algemeene rekenkamer, den president en den procureur-geueraal van den Hoogen Raad. Bij een volgend huwelijk verliest de moeder-voogdes de voogdij, tenzij zij voor de voltrekking van het huwelijk als zoodanig bevestigd worde door de wet. Haar echtgenoot is alsdan geen medevoogd. De zorg voor de per- soon der minderjarige Koningin is opgedragen aan de moeder-voogdesde raad van voogdij vervult zijn taak als toezienden voogd en geeft machtiging waar gewoonlijk rechterlijke tusschenkomst wordt vereischt. G. C. Een telegram van 16 Juli van den gouver- neur-generaal meldt, dat te Tjilegon ook nog ver- moord waren de zoutpakhuismeester Bachet en de boormeester Grondhout en diens vrouw. De rust kan hersteld geacht worden. Wel zijn vele ver- dachten, waaronder Hadjih, gevat, maar de leiders nog niet. De kampong Dedji schijnt het brandpunt u in uw verdriet te storen. Ik ben inderdaad. - lieve miss Thankful ik kan het u verzekeren. „Toen gij de moeite naamt van een omweg te maken door de zaal, in plaats van door de eetkamer te gaan, alleen opdat ik u niet om vergiffenis zou kunnen vragen, suikte zij, //toen dacht ik, - toen verbeelde ik mij, dat gij dat gij een afkeer van mij hadt, en dat gij liever ,/Misschien kan dit schrijven uw verdriet ver zachten, miss Thankful," hernam de officier, op de depeche wijzende, die zij nog altijd gedachteloos in de hand hield. Met een bios van verlegenheid opende Thankful den brief. Het was een half-officieel stuk, en luidde als volgt De opperbevelhebber heeft het genoegen, aan mistress Thankful Blossom kennis te geven, dat de tegen haren vader ingebrachte beschuldigingen bij nauwkeurig onderzoek ongegrond en van geen ge- wicht zijn bevonden. De opperbevelhebber neemt verder de vrijheid, aan mistress Blossom mede te deelen, dat de heer, dien zij onder den naam van Baron Pompose kende, niemand anders was dan Zijne Excellentie Don Juan Morales, gezant en ge< volmachtigd minister van het Spaansche hof, en de andere, haar onder den naam van graaf Ferdinanc voorgestelde heer, de secretaris van legatie Senor Godov. De opperbevelhebber voelt zich gedrongen, hier nog bij te voegen, dat mistress Thankful Blos som van alle verdere plichten der gastvrijheid ten Ter Neuzen. te zijn. De vonnissen der inlandsche reehtbanken en de daarop gevolgde geestdrijverij schijnen de oorzaak der onlusten. De resident acht voorshands de zaak niet van uitgebreide beteekenis. De di- recteur van het binnenlandsch bestuur Van Vleuten is tot het doen van onderzoek gezonden. Men schrijft uit Wolvega, dat verslaggevers van de bladen bij de samenkomst van den heer Okma met de vertegenwoordigers der volkspartij niet werden toegelaten. Van het comite der Volkspartij ontvangen wij de mededeeling, dat na een onderhoud met den leer Okma, dat meer dan drie uren duurde, de volgende motie is aangenomen tfHet comite der Volkspartij in het district Wolvega, bijeengekomen den 14den Juli 1888; z/gehoord den heer R. K. Okma z/met verwondering kennis nemende van de tegen- spraak des heeren Okma, wat betreft vele der gerele- veerde punten in de beslissingen van Gedeputeerde Staten van Friesland en den Raad van State z/is eenstemmig van oordeel, dat het geene vol- doende gegevens heeft ontvangen om een oordeel uit te spreken in de netelige zaak-Okma, »en geeft nogmaals den wensch te kennen, dat de heer Okma in 'tpubliek optrede." D. De Algemeene Synode der Ned. Hervormde kerk is tegen Woensdag 18 Juli te 'sGravenhage samengeroepen, ter gewone jaarvergadering. Afge- vaardigd zijn o. a. van wege het provinciaal ressort van Zee! and, de heeren C. F. Zeeman, predikant te Zonnemaire en J. Dieleman Wz., oud-ouderling te Ter Neuzen. In de Tweede Kamer wees de minister van Kolonieu de heer Keuchenius, bij vermelding der onlusten in Bantam er op, dat het hoofd van het inlandsch bestuur der afdeeling Anjer is een vroeger inlandsch hoofd te Batavia, die op verzoek van den adsistent-resident van Buitenzorg Czernicki aan dezen is toegevoegd om het onderzoek in de zaak van de heeren Sol en De Sturler te leiden. De Haagsche Courant herinnert hun, die zich wellicht niet zoo goed alle bijzonderheden der Tjiomaszaak herinneren, dat hier bedoeld wordt Radhen Penna, thans //patih" van Anjer. De residentie Bantam is verdeeld in twee af deelingen, Anjer en Serang. De resident de heer E. A. Engelbrecht, woont te Serang. De heer J. H. H. Gubbels was sedert Juli 1884 adsistent-resident van Anjer, en daar was radhen Penna (versierd met de gouden medaille voor Bur- gerlijke verdiensten) sinds April van dat jaar z/patih." In Anjer woonden 11 mannelijke Europeanen ouder dan 16 jaar in Serang 46 het geheel aantal Europeanen in Bantam is 229. De residentie heeft verder eene bevolking van 544,320 inlan ders, 1270 Chineezen en eenige Arabieren, op eene aanzien van dezen heeren is ontslagen, nademaal de opperbevelhebber tot zijn leedwezen moet berichten, dat Zijne Excellentie heden in den vroegen ochtend plotseling tengevolge eener slijmkoorts is overleden, en dat het personeel van het gezantschap zoo spoe- mogelijk naar zijn vaderland zal terugkeeren. Ten slotte wenscht de opperbevelhebber nog de gunstigste getuigenis af te leggen omtrent de waar- heidsliefde, de scherpzinnigheid en de bescheidenheid van mistress Thankful Blossom. Ter ordonnantie van Zijne Excellentie den gene raal George Washington Alexander Hamilton, secretaris. Aan mistress Thankful Blossom, te Blossom-farm." Thankful bleef eenigen tijd zwijgen en sloeg daarop een verlegen blik op den majoor. Die blik overtuigde haar, dat hij geheel onbekend was met het bedrog, aan haar gepleegd, met den val, waarin hare eigenliefde en eigenzinnigheid haar hadden gelokt. z/Waarde miss Thankful", zeide de majoor, toen hij haar bedremmelde houding bespeurde, //ik hoop dat deze tijdingen niet ongunstig zijn, want ik ver- nam van den sergeant z/Wat?" vroeg Thankful hem uitvorschend aan- ziende. z/Dat uw vader binnen hoogstens vierentwintig uren vrij zou zijn en ik afgelost worden TER 1E11ZEISCHE (OIRAAT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1