Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 2417. Zaterdag 14 Juli 1888 28e Jaargang AABtBESTEBIIHG. AAABESTEDEN: in het openbaar verkoopen A A It EST E W I' A THANKFUL BLOSSOM. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82*. Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. itit bliid versclUjjnt IHnsdnc- en Vrijdagavond b»j den nltgever P. J. V A IX P E S A I¥ I* E te Ter Keazen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Dinsdag, 17 Juli a. S., 's morgans 10£ uren, op het gemeentehuis, in het openbaar, bij eukele inschrijving, de levering van PETROLEUM voor de straatverlichting, gedu- rende 1888/89. De betrekkelijke voorwaarden liggen ter inzage op de gemeente—secretarie, alwaar ook eene ver- zegelde "bus tot het ontvangen der inschrijvings- biljetten is geplaatst. Ter Neuzen, 10 Juli 1888. Burgemeester en Wethouders voornoetnd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN zal op Woensdag, 18 Juli 1888. des voormiddags 11 uren, ter plaatse waar het Rijks- wachthuisje bij de scheepstimmerwerf alhier thans nog staat, de dan zieli daar bevindende AFBRAAK van dat huisje, alsmede eenige oude voor- werpeu van de gemeente, Ter Neuzen, 10 Juli 1888. De Burgemeester voornoemd, J. A. VAN BOVEN. Burgemeester en Wethouders van w TER NEUZEN zullen llinsdag, 17 dozer, 's morgens 11 uren, iu het gemeeuteraad- huis, in het openbaar, bij enkele inschrijving, het maken van een VISCHMIJN met bijbehoorende werken bij de gemeentehaven, met bijlevering van materialen. Bestek en voorwaarden liggen op de gemeente- secretarie ter inzage. Plaatselijke aanwijs zal geschieden op Zaterdag, 14 dezer, 'a namiddags van 2 tot 4 uren. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij den gemeentebouwmeester. Ter Neuzen, 6 Juli 1888. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretatis. FEUILLETON. (Naar Bret TIarte.) Van den kant der in diepe rust gedompelde le- gerplaats naderde langzaam eene lange, rechte ge daante, in een grijzen mantel gewikkeld en het gelaat grootendeels verborgen onder een wijde kap, in een woord, het sprekende evenbeeld van de spookachtige verscbijning welke zij had hooren beschrijven. Thankful durfde nauwelijks ademhalen. Het dap- pere bartje, dat een oogenblik geleden niet gebeefd had voor het aangelegde geweer van den wacht- hebbenden soldaat, zonk haar nu in de schoenen, terwijl het spook haar met langzarae, statige schre- den naderde. Zij had juist nog tijd, in de schaduw van een boom de wijk te nemen vdor de gedaante haar rustig en langzaam, en zonder haar te be- merken, voorbijging. Te midden van haar schrik bemerkte Thankful, die zelfs in dit oogenblik trouw bleef aan eene zekere landelijke gewoonte van praktische opmerking, dat de stap van het spook op de sneeuwkorst hoorbaar was, en toen zij, door deze waarneming bemoedigd, nog scherper toezag, bespeurde zij* in de sneeuw duidelijk voetstappen, en wel de indrukken van groote soldatenlaarzen JRolitieLc. Overzicht. Waarom gaat de Duitsche Keizer naar Petersburg? Vraag dat Von Bismarck, die weet er alles van. In Londen zegt men#Om den Czaar te ver- zekeren, dat de Russische troepen aan de grens samengetrokken niet tegen de Duitsche behoeven te vechten." Een steek voor Oostenrijk Wilhelm heeft plan den 13 Juli naar Kiel te gaan en den volgenden dag de haven te verlaten onder geleide van de geheele manoeuvre-vloot, al ware het om eene veroveringstocht te maken. Als men ons ook nog mededeelt, dat de Keizer zelf een garde- regiment in het exerceeren oefende en in galop defileerde voor den regiments-kommandant, en een ander ons wil doen gelooven, dat Wilhelm II niet zooveel liefde heeft voor »das Militsir" als men wel eens beweerde, dan zeggen we plomp weg „gij liegt." Wat is me dat nu ook weer, zoo'n vertoon met 'n heele oorlogsvloot, enkel en alleen om naar St. Petersburg te varen. Volgens de Justice zal Keizer Wilhelm II aan het kasteel Peterhof afstappen en niet in St. Petersburg komen teneinde de gevoeligheid van andere monarchen niet te kwetseu later hoopt hij den den Keizer van Oostenrijk niet te Weenen maar op het kasteel Godollo in Hongarije te ontmoeten en evenzoo, om 's Pansen verblijfplaats te vermijden, zal hij eene samenkomst met Koning Humbert houden te Monza. Alles volgens het overlegde plan van't slimste creatuur met achting zij 't gezegd dat op Gods aardbodem rond- wandelt. Rusland een knikje en met de andere inaats op intiemen voet en Frankrijk isoleeren ziedaar het doel, waarop de politiek te Friedrichsruhe uitloopt. Men ziet hier weer een kluwen ontward. Arm Frankrijk Toen Rusland vreesde ge'isoleerd te zullen worden, streelde het uwe eigenliefde, als helper in den nood waart gij goedmaar nu laat het u in den steek, omdat het hoopt op de vriend- schap van het Duitsche rijk. „Vest op Vorsten geen betrouwen Het officieel verslag over de ziekte van Keizer Frederik is verschenen. De slotsom daarvan is, dat, indien het strottenhoofd ware gespleten en de kankerachtige uitwas gedeeltelijk ware verwijderd, gelijk de Duitsche geneesheeren voorstelden, er nog kans op redding van den patient had bestaan. Dr. Mackenzie zal waarschijnlijk dit verslag be- antwoorden door de zaak van zijn standpunt toe te lichten. Men zal dan misschien zien welke waarde men heeft te hechten aan het onderhoud dat hier en daar een journalist met hem beet gehad te hebben. Met het „ontfranschen" van de bewoners der Rijkslanden gaat men nog immer door. Eenige vereenigingen kregen onlangs last om hare namen te verduitschen. In Keulen heeft men vereeni gingen met de namenL'Amitie, Club Fran^ais, Het bloed keerde terug in hare wangen en daar- mede al haar stoutmoedigheid. Een oogenblik later was zij van achter den boom te voorschijn gekomen en snelde met zachte, katachtige schreden de ver- schijning achterna, welke thans voor haar op den heuvel zichtbaar werd. Van boom tot boom sluipend volgde zij de gedaante, tot deze voor den ingang eener kleine hut of schuur bleef staan, omstreeks halverwege het pad, dat naar den top des heuvels leidde. Hier trad de vreemde bezoeker binnen en trok de deur achter zich dicht. Thankful, die in eene koortsachtige spanning verkeerde, liield onder bescherming van een grooten ahoruboom het oog onafgewend op de deur der hut gevestigd. Na eenige oogenblikken ging deze weder open, en trad dezelfde gedaante, doch thans zonder haar grijs omhulsel, te voorschijn. Al het .andere vergetende voor de begeerte, het gelaat van den bedrieger te zien, trad het moedige meisje van onder den boom te voorschijn en plaatste zich op den weg, dien de gedaante insloeg. Op hetzelfde oogenblik wendde deze zich uitvorscheud tot haar, en het licht der maan viel op de kalme, waardige gelaatstrekken van generaal Washington. In hare verwarring wist Thankful niets anders te doen dan eene linksche buiging te maken en twee lieftallige noodseinen van haar verlegenheid op hare beide wangen uit te hangen. Het gezicht van den pseudo geest daarentegen bleef onbewegelijk. wGij zijt nog laat op't pad, miss Thankful," zeide enz. Geen mensch denkt er aan, die namen te veranderen, maar in Elzas-Lotharingen worden ze niet geduld. Een gelijk geval als wij onlangs verhaalden had dezer dagen weder plaats met be- trekking tot de passenwet. Een meisje ontving een telegramMoeder gevaarlijk ziek, zij wil u zien, kom spoedig." Op hare reis werd zij aangehouden als zonder pas zijnde en toen zij een gunstig bericht had ontvangen op haar telegram aan II. M. de Keizerin te Potsdam, liet men haar gaan, maar moeder was intusschen gestorven. Kunnen we dit niet een Russisch exempel noemen Het ergst van al is de achteruitgang der ijzer- industrie in Elzas-Lotharingen, alsmede die der weefnijverheid, waarvan het grootste deel der be- volking leeft. De groote Fransche huizen doen geen bestellingen meer en de Fransche reizigers bezoeken niet meer de inrichtingen. De maga- zijnen zitten vol, het werkvolk wordt afgedankt. Nietttegenstaande de dreigende artikels in officieuse bladen, zullen de Elzassers zich weer tot de hooge regeering wenden, om haar de afschafling der nieuwe paswetten te vragen. Handelaars willen zich per- soonlijk tot den Keizer wenden //'s Giebt nichts, Leute De Bulgaarsche majoor Popotf is te Darmstadt aangekomen met het doel vorst Alexander van Bat- tenberg een bezoek te brengen. Men zegt dat hij belangrijke voorstellen van Karaveloff en Kadosca- voff in zijn portefeuille heeft meegebracht Wat er van aan is en wat er dan achter schuilt? Een Bulgaarsch raadsel In Frankrijk maakt men jacht op de malcontenten. De commissaris van politie te Parijs heeft bij een boekverkooper 900 exemplaren van een manifest van den grant van Parijs in beslag genomen. Het geschrift is gericht aan de maires en houdt in eene waarschuwing om de financien te beschermen tegen eene verkwistende administratie. De dag nadert, waarop wij ons alien vereenigen moeten om de regeering van Frankrijk op duurzame grondslagen te vestigen, alleen de monarchie kan de verloren vrijheden wedergeven, zoo eindigt het. Misschien is het inbeslagnemen niet verstandiger zijn dingen die men minder attentie moet bewijzen om onschadelijk te maken. //Dood zwijgen" wordt lang niet genoeg iu praktijk gebracht. De Fransche lawaaimaker heeft ook weer iets van zich doen hooren op een feestmaal, waar de kwast eene lange rede heeft gehouden. Grondwets- herziening en ontbinding der Kamers was schering en inslag. Op het balkon sprak hij de menigte toe, die niet wist waarom zij raasde. Naar men verneemt, is door den Minister van Oorlog de aankoop van postduiven ten behoeve hij eindelijk, met vaderlijken ernst, #en ik vrees dat de nauwgezette afsluiting eener militaire huis- houding het u reeds lastig heeft gemaakt. De schildwacht daar ginds heeft u zeker wel aange houden „Zeker, dat heeft hij," antwoordde Thankful haastig, „maar het is alles in orde, om Uwe Excellence te dienen Hij riep mij aan„Wie daar en toen zei ik het hemen hij was buiten- gemeen beleefd, dat kan ik u verzekeren." Het deftige gelaat van den opperbevelhebber van het leger der Vereenigde Staten vertrok zich tot een glimlach. //Gij zijt gelukkiger dan de meesten van uw ge- slacht, daar gij uit een compliment een praktisch nut hebt kunnen trekken. Want gij moet weten mijn waarde jonge dame, dat ter eere van uw ver- blijf in het hoofdkwartier het parool dezen nacht voor de legerplaats niets meer of minder is dan uw eigen bevallige naam Thankful Blossom." Het meisje kreeg de tranen in de oogen en hare lippen beefden. In weerwil van al haar welbe- spraaktheid wist zij niets anders uit te brengen dan //O, Excellence z/Dus zijt gij werkelijk de schildwacht gepas- seerd?" ging Washington voort, terwijl hij zijne grijze oogen met eene uitdrukking van ernstige aandacht op haar vestigde. //En zonder twijfel hebt gij langs de rivier gewandeld. Hoewel ik zelf soms in fraaie nachten mijne wandeling tot de gindsche van het departement van oorlog opgedragen aan den heer A. J. Bronkhorst Jr., te Haarlem, die zich tot dat doel naar Belgie heeft begeven. 's Ministers keuze is op den heer Bronkhorst gevallen, omdat deze niet alleen als houder van een aantal postduiven, maar vooral als kenner dezer volgels bijzonder gunstig bekend staat. O. a. weet de heer Bronkhorst de duiven zoodanig af te richten, dat deze van het eigen hok uit een reis maken om weder een bezoek te brengen aan het vreemde hok, waarmede men hen eens heeft doen kennis maken. De berichten, in de Staatscourant van 12 Juli opgenoraen, omtrent een oproer in Bantam, luiden in hun geheel aldus Onder dagteekening van 9 dezer werd bij het departement van kolonien het volgend telegram van den gouverneur-generaal van Nederlandsch- Indie ontvangen z/Uit Bantam bericht dat vrij ernstige rustver- storing hedennacht uitgebroken is in Anjer bij afwezen van adsisteut-resident, die met resident en adspirant-controleur op tournee is. Gevangenis te Tjilegon geforceerd. Telegraaf afgesneden. Klerk met gezin vermoord. Muitelingen zouden op weg zijn naar Serang." Naar aanleiding van dit telegram is aan den Gouverneur-Generaal mededeeling verzocht van de aanleiding van deze onlusten in de residentie Bantam, alsmede opgave van hetgeen ter zake door de Regeering verricht werd. Hierop zijn, onder dag teekening van 10 en 11 dezer, de volgende tele- grammen van den Landvoogd ontvangen, luidende het eerste z/Na het voorloopig bericht ran gisteren omtrent onlusten geen positieve tijdingen ontvangen. Aan leiding nog volkomen onbekend. Garnizoen van Serang zond patrouille vergezeld van regent en controleur, nopens wier wedervaren geen tijding. Een escadron en het negende bataljon gistermiddag daarheen. Nacht te Serang rustig. Resident heden aldaar terug en het tweede: //Patrouille, bedoeld in mijn vorig telegram, had op ongeveer acht paal van Serang ontmoeting met een honderdtal muiters. Na drie sommatien salvo- vuur. Negen muiters gedood. Te Tjilegon geen verzet. Aldaar vermoord adsistent—resident Gubbels met echtgenoote en twee kinderen, klerk Dumas, onder—collecteur, wedana, djaksa en cipier. Pa trouille gelegerd in gevangenis, niet verontrust. Troepen gistermiddag te Serang aangekomen. Eene compagnie met den resident des avonds naar Tjile gon. Aanleiding onlusten nog onbekend." De Minister van Kolonien gisteren in de Tweede Kamer verschenen om een der wetsont- werpen van geringen oravang, die de Kamer aanuam, te verdedigen, maakte van deze gelegenheid gebruik, schuur uitstrek, zou het toch voor eene jonge dame eene gevaarlijke onderneming zijn, zich buiten de beschermende nabijheid der wachtposten te wagen." „0, ik heb niemand ontmoet, Excellentie," zeide de anders zoo waarheidlievende Thankful haastig, terwijl zij met eenige onstuimigheid, welke dankbaar- heid jegens den voor haar staanden man tot oorzaak had, haar eersten leugen ten beste gaf. z/En hebt gij ook niemand gezien vroeg Was hington bedaard. /Niemand," antwoordde Thankful, hare bruine oogen tot die van den generaal opheffende. Zij zagen elkaar aan, zij, van nature het op- rechtste meisje van het landhij, de man die in Amerika de allegorische belichaming der waarheid is geworden en beiden wisten, dat beide gelogen hadden, en beiden achtten elkaar waarschijnlijk om dien leugen. z/Ilet doet mij genoegen, u dit te hooren zeggen, miss Thankful" zeide Washington, steeds even on- verstoorbaar, /,want het zou zeer natuurlijk zijn geweest, zoo gij daar ginds in de legerplaats eene bijeenkomst met uw ontrouwen geliefde hadt gezocht, ofschoon zulk eene poging onverstandig en onuit- voerbaar zou zijn geweest." »Ik heb aan zoo iets niet gedacht, Excellentie", zei Thankful, die werkelijk ook haar vroeger plan had vergeten; „maar als ik met uwe vergunning eenige oogenblikken met kapitein Brewster mocht spreken, zou dit mijn gemoed zeer verlichten," TER NE11ZENSCHE OURAiVT 15) -sm*—

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1888 | | pagina 1